Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Формування системи управлінського обліку в державних вищих навчальних закладах

Назва:

(Title)

Формування системи управлінського обліку в державних вищих навчальних закладах

Автори:

(Authors)

Пігош, Василь Августинович
Пигош, Василий Августинович
Pigosh, Vasyl Avgustynovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Пігош В. Формування системи управлінського обліку в державних вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / В. Пігош // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 170-179. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12pvavnz.pdf

Інші назви:

(Other titles)

Формирование системы управленческого учета в государственных высших учебных заведениях
FORMATION OF MANAGERIAL ACCOUNTING SYSTEM AT THE STATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

657.1
378.1

Ключові слова:

(Key words)

управлінський облік
бюджетні установи
вищі навчальні заклади
managerial accounting
budgetary institutions
higher educational institutions


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті обґрунтовано доцільність розробки механізму формування відповідної організаційної структури управлінського обліку у вищих державних навчальних закладах. Розроблено етапи впровадження управлінського обліку. Відповідно до характеристик кожного з етапів сформовано авторські підходи до вирішення проблемних питань та внесено рекомендації щодо документального забезпечення системи управлінського обліку. Автором акцентується увага в основному на таких об’єктах обліку як доходи й видатки. Проведені наукові дослідження дозволили зробити висновок про доцільність використання в якості інструментарію для розробки оптимізаційних моделей методів фінансового та стратегічного аналізу, економіко-математичного моделювання. Джерелами здійснення такого аналізу має виступати як фінансова, так і управлінська звітність.
В статье обоснованы целесообразность разработки механизма формирования соответствующей организационной структуры управленческого учета в высших государственных учебных заведениях. Разработаны этапы внедрения управленческого учета. В соответствии с характеристиками каждого из этапов сформированы авторские подходы к решению проблемных вопросов и внесены рекомендации по поводу документального обеспечения системы управленческого учета. Автором акцентируется внимание в основном на таких объектах учета как доходы и расходы. Проведенные научные исследования позволили сделать вывод о целесообразности использования в качестве инструментария для разработки оптимизационных моделей методов финансового и стратегического анализа, экономико-математического моделирования. Источниками осуществления такого анализа должны выступать как финансовая, так и управленческая отчетность.
Expediency of working-out of the mechanism of formation of formation of managerial accounting appropriate organizational structure at the state higher educational institutions has been substantiated in the article. The stages of implementation of managerial accounting have been worked-out. Author’s approaches to the solving of the problems have been formed and recommendations concerning documentary providing of managerial accounting system have been worked-out according to characteristics of every stage. The author focuses his attention mainly on such objects of accounting as revenues and expenditures. The research conducted allowed to come to conclusion concerning the expediency of the use the methods of fiscal and strategic analysis. Economic-mathematical modeling as the tool for optimization models working-out. Financial as well as managerial accounts must be as the resources of carrying-out such an analysis.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1840
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian