Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Індикативні механізми вирішення проблем маркетингового консультування промислових підприємств

Назва:

(Title)


Індикативні механізми вирішення проблем маркетингового консультування промислових підприємствІнші назви:

(Other titles)


Indykatyvni mekhanizmy vyrishennia problem marketynhovoho konsultuvannia promyslovykh pidpryiemstv
Indicative mechanisms for solving problems of marketing consultation of industrial enterprises
Индикативные механизмы решения проблем маркетингового консультирования промышленных предприятий


Автори:

(Authors)


Ратинський, Вадим


Приналежність:(Affiliation) 


Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: ratvadim@gmail.com асистент кафедри фінансів, обліку і контролю


Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)


Ратинський В. Індикативні механізми вирішення проблем маркетингового консультування промислових підприємств [Електронний ресурс] / Вадим Ратинський // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С.206-213. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18rvvkpp.pdf.

Bibliographic description:

(International)

Ratynskyj, V. (2018) Indykatyvni mekhanizmy vyrishennia problem marketynhovoho konsultuvannia promyslovykh pidpryiemstv [Indicative mechanisms for solving problems of marketing consultation of industrial enterprises]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 206-213. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18rvvkpp.pdf


Дата публікації:

(Issue Date)


31-тра-2018


Дата подання:

(Submitted date)


бер-2018


Видавництво:

(Publisher)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


DOI


https://doi.org/10.33108/sepd2018.01.206


УДК:

(UDC)


339.138

JEL: 


M31


Ключові слова:

(Keywords)


маркетингове дослідження
консультування
промислове підприємство
industrial enterprise
marketing research
consulting
промышленное предприятие
консультирование
маркетинговое исследование


Кількість сторінок: 

(pages)


8

Діапазон сторінок: 

(pages)


206-213

Початкова сторінка: 

(first page)


206

Кінцева сторінка:

(last page)


213

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)

 

В статті розглянуто особливості проведення маркетингового консультування на ринку промислових підприємств. Проаналізовано чинники впливу на маркетингову політику виробників в умовах конкуренції, визначено основні фактори вибору продукту в умовах наявності альтернативних варіантів. Виокремлено сильні та слабкі сторони при виборі методу дослідження, яке використовується основними споживачами консалтингових послуг, проаналізовано перспективи їх зміни на основі зміни динаміки ринку. Визначено основні переваги та недоліки використання методик маркетингового консультування, вказано на прихований потенціал використання певних видів аналізу під час проведення маркетингових досліджень. Враховуючи основну світову динаміку загострення конкуренції на ринку промислових підприємств проблема використання консультування під час проведення маркетингових досліджень загалом, і під час формування стратегії підприємства зокрема, стає все гострішою. Запропоновано індикативні механізми вирішення проблем маркетингового консультування промислових підприємств.
This article deals with the peculiarities of marketing consulting on the market of industrial enterprises. The factors that influenced the marketing policy of manufacturers on the circumstances of competition or rivalry have been analyzed, the main factors of product selection have been determined in the presence of alternative options. The strong and weak points of the choice of the research method used by the main consumers of consulting services have been identified, the prospects of their change have been analyzed on the basis of changes in the dynamics of the market. The main advantages and disadvantages of the use of marketing consulting methods have been determined, and the hidden ability of using of certain types of analysis during marketing research has been pointed out. Taking into account the main world dynamics of the intensification of rivalry in the market of industrial enterprises, the problem of using counseling while conducting marketing research in general, and during the formation of the strategy of the enterprise in particular, has become more intense. Indicative mechanisms of solving problems of marketing consulting of industrial enterprises have been suggested.
В статье рассмотрены особенности проведения маркетингового консультирования на рынке промышленных предприятий. Проанализированы факторы влияния на маркетинговую политику производителей в условиях конкуренции, определены основные факторы выбора продукта в условиях наличия альтернативных вариантов. Выделены сильные и слабые стороны при выборе метода исследования, используемого основными потребителями консалтинговых услуг, проанализированы перспективы их изменения на основе изменения динамики рынка. Определены основные преимущества и недостатки использования методик маркетингового консультирования, указано на скрытый потенциал использования определенных видов анализа при проведении маркетинговых исследований. Учитывая основную мировую динамику обострения конкуренции на рынке промышленных предприятий проблема использования консультирование при проведении маркетинговых исследований в целом, и при формировании стратегии предприятия в частности, становится все более острой. Предложено индикативные механизмы решения проблем маркетингового консультирования промышленных предприятий.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25310

ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://www.aup.ru/articles/marketing/21.htm
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18rvvkpp.pdf


Перелік літератури: 

(References)


Психологія праці. — 2-ге вид., перероб. і доп. / Баклицький І. О. — К., 2008. — 655 с.
Белов Артем «Проблемы маркетингового консультирования промышленных предприятий» інтернет ресурс http://www.aup.ru/articles/marketing/21.htm.
Маркетинговий менеджмент / М. І. Белявцев, В. Н. Воробйов, С. І. Гриценко [та ін.] ; за заг. ред.: М. І. Белявцева, В. Н. Воробйова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 407 с.
Гончарук В. А. Маркетинговое консультирование. Москва: Дело, 1998. 248 с.
Липчук В. В. Маркетинг / В. В. Липчук, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль, Я. С. Янишин. - Львів: „Магнолія 2006”, 2012. – 456 с.
Маркетинг / А. П. Панкрухин. — 6-е изд., стер. — М. : Издательство «Омега-Л», 2009. — 656 с.
Ратинський В. В. Особливості маркетингових досліджень на ринку товарів промислового призначення / Ратинський В. В. // Всеукраїнський науково- виробничий журнал «Інноваційна економіка» – Тернопіль, 2013. - №6(44), с.229-235.
Ратинський В. В. Оптимізація маркетингової стратегії машинобудівних підприємств / В. В. Ратинський // Наукове видання ”Соціально-економічні проблеми і держава”. – Тернопіль: ТДТУ, 2009. - № 1(2). – С. 230-236.


References: 


Baklyczkyj, I. O. (2008) Psyhologiya praci [Psychology of Labor]. Kyiv.
Belov, Artem «Problemы marketyngovogo konsultyrovanyya promyshlennyx predpryyatyj» internet resurs [Problems of Marketing Consulting for Industrial Enterprises] http://www.aup.ru/articles/marketing/21.htm.
Belyavcev, M. I., Vorobjov, V. N. & Grycenko, S. I. (2006) Marketyngovyj menedzhment [Marketing Management]. Кyiv.
Goncharuk, V. A. (1998) Marketyngovoe konsultyrovanye. [Marketing Consulting] Moscow.
Lypchuk, V. V., Dudyak, R. P., Bugil, S. Ya. & Yanyshyn, Ya. S. (2012) Markety`ng [Marketing]. Lviv, Magnolia 2006.
Pankruxyn, A. P. (2009) Marketyng [Marketing]. Publishing house "Omega-L".
Ratynskyj, V. V. (2013) Osobly`vosti marketyngovyx doslidzhen na rynku tovariv promyslovogo pryznachennya [Features of marketing research in the market of industrial goods] All-Ukrainian Scientific and Production Magazine "Innovative Economy" - Ternopil, Vol. 6 (44), pp.229-235.
Ratynskyj, V. V. Optymizaciya marketyngovoyi strategiyi mashynobudivnyx pidpryyemstv [Optimization of marketing strategy of machine-building enterprises]. Scientific publication "Socio-economic problems and the state". - Ternopil: TSTU, 2009. - No. 1 (2). - pp. 230-236.


Тип вмісту:

(type)


Article


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 1(18)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian