Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Зелена економіка: теорія та практика імплементації в Україні

Назва:

(Title)


Зелена економіка: теорія та практика імплементації в УкраїніІнші назви:

(Other titles)

Zelena ekonomika: teoriia ta praktyka implementatsii v Ukraini
Green economy: theory and practice of implementation in Ukraine
Зеленая экономика: теория и практика имплементации в Украине

Автори:

(Authors)


Добровольська, Олена


Приналежність:(Affiliation) 


Дніпровський державний аграрно-економічний університет вул. ім. Ворошилова, 25, м. Дніпро, 49600, Україна e-mail: elena.d0777@gmail.com к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи


Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)Добровольська О. Зелена економіка: теорія та практика імплементації в Україні [Електронний ресурс] / Олена Добровольська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 196-205. — Режим доступу до журн.:

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18dovivu.pdf.


Bibliographic description:

(International)


Dobrovolska, O. (2018) Zelena ekonomika: teoriia ta praktyka implementatsii v Ukraini [Green economy: theory and practice of implementation in Ukraine]. Sotsialnoekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 196-205. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18dovivu.pdf


Дата публікації:

(Issue Date)


31-тра-2018


Дата подання:

(Submitted date)


бер-2018

Видавництво:

(Publisher)


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


DOI


https://doi.org/10.33108/sepd2018.01.196


УДК:

(UDC)

 

336.7


JEL: 


О13


Ключові слова:

(Keywords)


нецінові інструменти
зелені фінанси
сталий розвиток
зелена економіка
зелені фінанси
цінові інструменти
неценовые инструменты
зеленые финансы
устойчивое развитие
зеленая экономика
зеленые финансы
ценовые инструменты
green finance
non-price instruments
green economy
sustainable development
green finance
price instruments


Кількість сторінок: 

(pages)


10


Діапазон сторінок:

(pages) 


196-205


Початкова сторінка:

(first page)


196


Кінцева сторінка:

(last page)


205


Короткий огляд (реферат):

(Abstract)

Сучасна парадигма сталого розвитку обумовила формування економіки нового типу – зеленої економіки, яка передбачає забезпечення економічного зростання через впровадження зелених технологій. На міжнародному рівні розроблено цілий ряд документів, які вимагають імплементації в національне законодавство. Метою дослідження є визначення ключових характеристик зеленої економіки а також оцінювання можливостей її імплементації в Україні. В результаті проведеного аналізу визначено ключові напрями в яких рухається зелена економіка, систематизовано базові інструменти підтримки, які поділено на цінові та нецінові, більш детально охарактеризовано цінові з виокремленням фінансових інструментів, на яких акцентують увагу фахівці міжнародних організацій з питань сталого розвитку. Значну увагу зосереджено на ролі держави у просуванні зеленої економіки. Визначено головні елементи державної стратегії зеленого зростання. Проаналізовано стан гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством Європейського союзу після набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Результати проведеного дослідження є основою для подальшого вивчення ролі фінансування зеленої економіки та дослідження дефініції зелені фінанси.
Современная парадигма устойчивого развития обусловила формирование экономики нового типа - зеленой экономики, которая предусматривает обеспечение экономического роста путем внедрения зеленых технологий. На международном уровне разработан целый ряд документов, которые требуют имплементации в национальное законодательство. Целью исследования является определение ключевых характеристик зеленой экономики, а также оценка возможностей ее осуществления в Украине. В результате проведенного анализа определены ключевые направления, в которых движется зеленая экономика, систематизированы базовые инструменты поддержки, которые разделены на ценовые и неценовые, более подробно охарактеризованы ценовые с выделением финансовых инструментов, на которых акцентируют внимание специалисты международных организаций по вопросам устойчивого развития. Значительное внимание уделяется роли государства в продвижении зеленой экономики. Определены главные элементы государственной стратегии зеленого роста. Проанализировано состояние гармонизации отечественного законодательства с законодательством Европейского союза после вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Результаты проведенного исследования являются основой для дальнейшего изучения роли финансирование зеленой экономики и исследования дефиниции зеленые финансы.
The modern paradigm of sustainable development forms a new type of economy - the green economy, which provides for economic growth through the introduction of green technologies. At the international level, a number of documents have been developed that require implementation in national legislation. The aim of the study is the key characteristics of the green economy and estimate of the possibilities its implementation in Ukraine. The key areas in which the green economy are moving are identified, the basic support tools are organized. The instruments are divided into price and non-price. The price instruments are described in more detail. The financial instruments are allotted. Considerable attention is paid to the role of the state in promoting the green economy. The main elements of the state strategy of green growth are determined. The state of harmonization of the domestic legislation with the legislation of the European Union after the entry into force of the Association Agreement between Ukraine and the EU is analyzed. The results of the study are the basis for further study of the role of financing of green economy and the definition of green finance.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25309


ISSN:  2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»

 


URL-посилання пов’язаного матеріалу:

 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18dovivu.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2354-19.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007 R0834.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0889.
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/00ukraine-euassociationagreementbody.pdf.
http://www.qai-inc.com/media/docs/1235_2008_consolidated.pdf.
https://www.greeneconomycoalition.org/assets/reports/GEC-Reports/Green-Economy-Barometer-2017-web.pdf.
https://data.worldbank.org/products/data-books/little-green-data-book.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202030-4-en
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/The_Financial_System_We_Need__Aligning_the_Financial_System_with_Sustainable_Development.pdf.
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/ 2015/04/150619-SDSN-Financing-Sustainable-Development-Paper-FINAL-02.pdf.


Перелік літератури:

(References)

Горобченко Д. В., Вороненко В. І. Макроекономічне оцінювання сестейнового (сталого) розвитку. Д. В. Горобченко, В. І. Вороненко // Агросвіт. – 2016. - № 11. – С. 38-43.
Про стратегічну екологічну оцінку. Закон України від 20.03.2018 № 2354-VIII. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2354-19.
Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91 Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007 R0834.
Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0889.
Семерак О. Україна щороку втрачає близько 20 млрд. грн. унаслідок деградації ґрунтів. Режим доступу: https://menr.gov.ua/news/32341.html.
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/00ukraine-euassociationagreementbody.pdf.
COMMISSION REGULATION (EC) № 1235/2008 of 8.12.2008, laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries. Режим доступу: http://www.qai-inc.com/media/docs/1235_2008_consolidated.pdf.
International economic relations and sustainable development: monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics T. Kurbatova. – Ruda Śląska: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2017. – 272 p.
Green economy coalition. The Green Economy Barometer 2017. The transition just stepped up a gear/ Режим доступу: https://www.greeneconomycoalition.org/assets/reports/GEC-Reports/Green-Economy-Barometer-2017-web.pdf.
International Bank for Reconstruction and Development. The Little Green Data Book. The world bank. – 2017 Режим доступу: https://data.worldbank.org/products/data-books/little-green-data-book.
Organisation for Economic Co-operation and Development. The OECD green growth measurement framework and indicators”, in Green Growth Indicators. – 2014. - OECD Publishing. Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1787/9789264202030-4-en.
The Financial System We Need. Aligning the financial system with sustainable development. UNEP. – 2015. – 112 p. Режим доступу: http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/The_Financial_System_We_Need__Aligning_the_Financial_System_with_Sustainable_Development.pdf.
Schmidt-Traub G., Sachs J. D. Financing Sustainable development: Implementing the SDGs through Effective Investment Strategies and Partnerships. – Working paper. – 2015. – 156 p. Режим доступу: http://unsdsn.org/wp-content/uploads/ 2015/04/150619-SDSN-Financing-Sustainable-Development-Paper-FINAL-02.pdf.
References: 

 

Gorobchenko, D. V. & Voronenko, V. I. (2016) Makroekonomichne otsiniuvannia sesteinovoho (staloho) rozvytku. [Macroeconomic evaluation of sustainable development]. Aghrosvit. no 11. – pp. 38-43.
Pro stratehichnu ekolohichnu otsinku. [About strategic environmental assessment] Zakon Ukrainy vid 20.03.2018 № 2354-VIII. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2354-19.
Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91 Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0834.
Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0889.
Semerak, O. (2017) Ukraina shchoroku vtrachaie blyzko 20 mlrd. hrn. unaslidok dehradatsii gruntiv. [Ukraine annually loses about 20 billion UAH. due to the degradation of soils]. Available at: https://menr.gov.ua/news/32341.html.
Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. [Ukraine–European Union Association Agreement] Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/00ukraine-euassociationagreementbody.pdf.
COMMISSION REGULATION (EC) № 1235/2008 of 8.12.2008, laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries. Available at: http://www.qai-inc.com/media/docs/1235_2008_consolidated.pdf.
Prokopenko, O. & Kurbatova, T. International economic relations and sustainable development (2017). Ruda Śląska: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium.
Green economy coalition. (2017) The Green Economy Barometer 2017. The transition just stepped up a gear Available at: https://www.greeneconomycoalition.org/assets/reports/ GEC-Reports/Green-Economy-Barometer-2017-web.pdf.
International Bank for Reconstruction and Development. (2017) The Little Green Data Book. The World Bank. Available at: https://data.worldbank.org/products/data-books/little-green-data-book.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014) The OECD green growth easurement framework and indicators, in Green Growth Indicators, OECD Publishing. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264202030-4-en.
United Nations Environment Programme. (2015) The Financial System We Need. Aligning the financial system with sustainable development. UNEP. Available at: http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/The_Financial_ System_We_Need__Aligning_the_Financial_System_with_Sustainable_Development.pdf.
Schmidt-Traub, G. & Sachs, J. D. (2015) Financing Sustainable development: Implementing the SDGs through Effective Investment Strategies and Partnerships. Working paper. Available at: http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/04/150619-SDSN-Financing-Sustainable-Development-Paper-FINAL-02.pdf.

Тип вмісту:

(type)


Article


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 1(18)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian