Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Впровадження інноваційних управлінських технологій електронного урядування в органах місцевого самоврядування на прикладі Тернопільської області

Назва:

(Title)Впровадження інноваційних управлінських технологій електронного урядування в органах місцевого самоврядування на прикладі Тернопільської області


Інші назви:

(Other titles)

Vprovadzhennia innovatsiinykh upravlinskykh tekhnolohii elektronnoho uriaduvannia v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia na prykladi Ternopilskoi oblasti
Implementation of innovative management technologies of egovernance in local government Ternopil region for example
Внедрение инновационных управленческих технологий электронного управления в органах местного самоуправления на примере Тернопольской области


Автори:

(Authors)


Оксентюк, Роман


Приналежність:(Affiliation)


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: foxster@ukr.net к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері


Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)


Оксентюк Р. Впровадження інноваційних управлінських технологій електронного урядування в органах місцевого самоврядування на прикладі Тернопільської області [Електронний ресурс] / Роман Оксентюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 186-195. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18orapto.pdf.

Bibliographic description:

(International)


Oksentyuk, R. (2018). Vprovadzhennia innovatsiinykh upravlinskykh tekhnolohii elektronnoho uriaduvannia v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia na prykladi Ternopilskoi oblasti [Implementation of innovative management technologies of egovernance in local government Ternopil region for example]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 186-195.


Дата публікації:

(Issue Date)


31-тра-2018


Дата подання:

(Submitted date)


бер-2018


Видавництво:

(Publisher)


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)DOI


https://doi.org/10.33108/sepd2018.01.186


УДК:

(UDC)


352


JEL: 


О32


Ключові слова:

(Keywords)


веб-портал
електронні послуги
електронне урядування
місцеве самоврядування
портал державних послуг “iGov”
адміністративні послуги
децентралізація
демократичне суспільство
публічне управління та адміністрування
электронные услуги
веб-портал
электронное управление
местное самоуправление
портал государственных услуг "iGov"
административные услуги
децентрализация
демократическое общество
общественное управление и администрирование
web portal
e-services
e-Government
local government
iGov public service portal
administrative services
decentralization
democratic society
public administration


Кількість сторінок: 

(pages)


10


Діапазон сторінок:

(pages) 


186-195


Початкова сторінка:

(first page) 


186


Кінцева сторінка: 

(last page)


195


Короткий огляд (реферат):

(Abstract)

 

У даній статті розглянуто теоретичні аспекти впровадження новітніх управлінських технологій електронного урядування в органах місцевого самоврядування, а саме на прикладі Тернопільської області. Проаналізовано діяльність з впровадження електронного урядування за матеріалами діючої системи порталу державних послуг “iGov” та єдиного державного порталу адміністративних послуг. Запропоновано практичні рекомендації щодо покращення процесу впровадження інноваційних управлінських технологій в державні органи на місцях. Актуальність даного дослідження полягає у тому, що розвиток інноваційних технологій призводить до загальної системи формування принципів управління загалом, а особливо великий вплив вони здійснюють на органи влади. Оскільки для жителів нашої країни на даному етапі розвитку дуже важливим є розвиток демократичного суспільства, величезного значення необхідно надати питання застосуванню даних технологій в органах місцевого самоврядування. Найбільш ефективним є використання існуючих інструментів готових до запуску, а саме вже розроблених, таких як: портал державних послуг iGov та єдиний державний портал адміністративних послуг. Що стосується першого, то питання стоїть лише у запуску готових розроблених послуг в регіоні, щодо другого порталу, то на даний момент підключення неможливе оскільки відсутні послуги які можна було б запустити. В Тернопільській області доцільно зосередити свою діяльність на наповненні та популяризації Порталу державних послуг “iGov”, оскільки робота над ним уже розпочата та створено на його базі окремий портал даної області. Для розвитку регіонального порталу необхідно налагодити окремі бізнес-процеси по області. Застосувавши рекомендації комплексно можна досягнути поставленої мети, основою якої є впровадження будь-якого електронного урядування для того, щоб спростити життя громадянам та зменшити дрібну корупцію в державних органах загалом та місцевих рівнях.
Some theoretical aspects of the latest management technologies of e-governance in local self-government bodies are taken into consideration in the article (Ternopil region as a case study). The process of e-governance introduction has been analyzed on the basis of materials of the existing system of public services portal “iGoy” and single state portal of administrative services. Some practical recommendations are offered on the improvement of innovative management technologies introduction into local state authorities. The research is quite urgent as the innovative technologies development result in general system of management principles creation and especially they are making great impact on government bodies. As at the present life stage the democratic society development is very important for our country residents, the matter of the these technologies use in local self-government bodies is of paramount importance. The existing ready-to-run tools, namely those which are already developed, such as: iGov's Public Services Portal and single state-owned portal of administrative services are the most efficient. As for the first one, the only problem is to launch the already developed services in the region, the connection of the second one is impossible due to the absence of services that could be launched. In Ternopil region it would be advisable to focus on filling and promoting the Public Service Portal "iGov", as the work on it has already started and a separate regional portal has been created on its basis. To develop a regional portal, it is necessary to set up separate business processes in the region. Having applied the recommendations comprehensively, it is possible to achieve the set goal, which is based on the introduction of any e-government in order to simplify the life of citizens and reduce corruption in public authorities in general and at local levels.
В данной статье рассмотрены теоретические аспекты внедрения новейших управленческих технологий электронного управления в органах местного самоуправления, а именно на примере Тернопольской области. Проанализирована деятельность по внедрению электронного правительства по материалам действующей системы портала государственных услуг "iGov" и единого государственного портала административных услуг. Предложены практические рекомендации по улучшению процесса внедрения инновационных управленческих технологий в государственные органы на местах. Актуальность данного исследования заключается в том, что развитие инновационных технологий приводит к общей системе формирования принципов управления в целом, а особенно большое влияние они оказывают на органы власти. Поскольку для жителей нашей страны на данном этапе развития очень важным является развитие демократического общества, огромное значение необходимо придать вопросу по применению данных технологий в органах местного самоуправления. Наиболее эффективным является использование существующих инструментов готовых к запуску, а именно уже разработанных, таких как: портал государственных услуг iGov и единый государственный портал административных услуг. Что касается первого, то вопрос стоит только в запуске готовых разработанных услуг в регионе, по второму порталу, то сейчас подключение невозможно поскольку отсутствуют услуги, которые можно было бы запустить. В Тернопольской области целесообразно сосредоточить свою деятельность на наполнении и популяризации Портала государственных услуг "iGov", поскольку работа над ним уже начата и на его базе отдельный портал данной области. Для развития регионального портала необходимо наладить отдельные бизнес-процессы по области. Применив рекомендации комплексно можно достичь поставленной цели, основой которой является внедрение любого электронного управления для того, чтобы упростить жизнь гражданам и уменьшить мелкую коррупцию в государственных органах в целом и на местных уровнях.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25308


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2523/2251
http://www.niss.gov.ua/articles/1716/
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/05.pdf
https://poslugy.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/articles/1716/
http://www.e-gov.in.ua/idata/files/140612-125515-9859.pdf


Перелік літератури:

(References)

Андрєєва О. М. Електронне урядування в США: GOV 2.0 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2523/2251.
Архипова Є. О., Дмитренко Н. О. Досвід впровадження електронного урядування в Естонії та його імплементація в Україні/Є. О. Архипова//Молодий вчений.- 2015.- №11(26). - С.148-152.
Демкова М. Електронне урядування – запорука прозорості та ефективності влади / М. Демкова // Юридичний журнал. – 2007. – № 3 (57). – С. 124–126.
Джига Т. В. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку в Україні електронних адміністративних послуг [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1716/.
Дубов Д. В. Основи електронного урядування : навч. посіб. / Д. В. Дубов, С. В. Дубова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.
Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження / О. А. Баранов, І. Б. Жиляєв, М. С. Демкова, І. Г. Малюкова ; за ред. І. Г. Малюкової. – К. : ТОВ “Поліграфі-Плюс”, 2007. – 254 с.
Єганов В. В. Проблеми та перспективи впровадження системи електронного урядування у Україні [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/05.pdf.
Єдиний державний портал адміністративних послуг. Офіційний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://poslugy.gov.ua/.
Коліушко І. Б. Електронне урядування – шлях до ефективності та прозорості державного управління / І. Б. Коліушко, М. С. Демкова // Інформаційне суспільство. Шлях України. – К. : Бібліотека інформ. суспільства, 2004. – С. 138–143;
Риженко О. Стратегічні пріоритети сучасного розвитку електронного урядування в Україні / О. Риженко // Ефективність державного управління. – 2015. – №43. – С. 99-103
Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку в Україні електронних адміністративних послуг: Аналітична записка [Електронний ресурс] / Т. В. Джига // Національний інститут стратегічних досліджень про Президентові України – 2014. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1716/.
Швереда В. Сучасний стан електронного урядування в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.e-gov.in.ua/idata/files/140612-125515-9859.pdf.
Шеверда В. А. Електронне урядування як спосіб підвищення ефективності системи державного управління / В. А. Шеверда // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення : матеріали міжнар. наук. конф.,2007– Суми : СОІППО, 2007. – Ч-2. – С. 168.
Шкільняк М. М. Теоретичні основи аналізу удосконалення механізму управління державною власністю в сучасних умовах / М. М. Шкільняк // Схід. – 2014. – №5 (131). – С. 57-61.


References: 

Andryeyeva, O. M. Elektronne uryaduvannya v SShA: GOV 2.0, retrieved from: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2523/2251.
Arxypova, Ye. O. & Dmytrenko, N. O. (2015) Dosvid vprovadzhennya elektronnogo uryaduvannya v Estoniyi ta jogo implementaciya v Ukrayini [Experience in implementing e-government in Estonia and its implementation in Ukraine]. Molody`j vcheny`j, Vol. 11(26), pp.148-152.
Demkova, M. (2007) Elektronne uriaduvannia – zaporuka prozorosti ta efektyvnosti vlady [E-government is a guarantee of transparency and efficiency of government]. Yurydychnyi zhurnal, vol. 3 (57), pp. 124–126.
Dzhyha, T. V. Suchasnyi stan, problemy i perspektyvy rozvytku v Ukraini elektronnykh administratyvnykh posluh [Current state, problems and prospects of development of electronic administrative services in Ukraine]. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/1716/.
Dubov, D. V. & Dubova, S. V. (2006) Osnovy elektronnoho uriaduvannia [Fundamentals of e-government]. Tsentr navchalnoi literatury.
Baranov, O. A., Zhyliaiev, I. B., Demkova, M. S., & Maliukova, I. H. (2007) Elektronne uriaduvannia v Ukraini: analiz ta rekomendatsii. Rezultaty doslidzhennia [Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження]. TOV “Polihrafi-Plius”.
Yehanov, V. V. Problemy ta perspektyvy vprovadzhennia systemy elektronnoho uriaduvannia u Ukraini [Problems and prospects of implementation of e-government system in Ukraine]. Retrieved from: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/05.pdf.
Yedynyi derzhavnyi portal administratyvnykh posluh [Єдиний державний портал адміністративних послуг]. Ofitsiinyi portal. Retrieved from: https://poslugy.gov.ua.
Koliushko, I. B. & Demkova, M. S. (2004) Elektronne uriaduvannia – shliakh do efektyvnosti ta prozorosti derzhavnoho upravlinnia []. Informatsiine suspilstvo. Shliakh Ukrainy. Biblioteka inform. suspilstva, pp. 138–143.
Ryzhenko, O. (2015) Stratehichni priorytety suchasnoho rozvytku elektronnoho uriaduvannia v Ukraini [Strategic priorities of modern e-governance development in Ukraine]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 43, pp. 99-103.
Dzhyha, T. V. (2014) Suchasnyi stan, problemy i perspektyvy rozvytku v Ukraini elektronnykh administratyvnykh posluh: Analitychna zapyska [The current state, problems and prospects of development of electronic administrative services in Ukraine: An analytical note]. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen pro Prezydentovi Ukrainy. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/1716.
Shvereda, V. Suchasnyi stan elektronnoho uriaduvannia v ukraini: problemy ta perspektyvy [The current state of e-governance in Ukraine: challenges and perspectives] retrieved from: http://www.e-gov.in.ua/idata/files/140612-125515-9859.pdf.
Sheverda, V. A. (2007) Elektronne uriaduvannia yak sposib pidvyshchennia efektyvnosti systemy derzhavnoho upravlinnia [E-government as a way to improve the efficiency of the public administration system]. Menedzhment za umov transformatsiinykh innovatsii: vyklyky, reformy, dosiahnennia: materialy mizhnar. nauk. konf. Sumy, SOIPPO, vol.-2, pp. 168.
Shkilniak, M. M. (2014) Teoretychni osnovy analizu udoskonalennia mekhanizmu upravlinnia derzhavnoiu vlasnistiu v suchasnykh umovakh [Theoretical basis of the analysis of improvement of the mechanism of state property management in modern conditions]. Skhid, vol. 5 (131), pp. 57-61.


Тип вмісту:

(type)


Article


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 1(18)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian