Опубліковано черговий Випуск 1(24) 2021 журналу!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Бізнес-системи та бізнес-процеси сучасних підприємств: взаємозв’язок і взаємозалежність структур та ефективності

Назва:

(Title)

 

Бізнес-системи та бізнес-процеси сучасних підприємств: взаємозв’язок і взаємозалежність структур та ефективності


Інші назви:

(Other titles)

 

Biznes-systemy ta biznes-protsesy suchasnykh pidpryiemstv: vzaiemozviazok i vzaiemozalezhnist struktur ta efektyvnosti
Business systems and business processes of modern enterprises: the interconnection and interdependence of structures and efficiency
Бизнес-системы и бизнес-процессы современных предприятий: взаимосвязь и взаимозависимость структур и эффективности


Автори:

(Authors)

 

Стадник, Валентина
Іжевський, Павло


Приналежність:(Affiliation) 


Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, Україна e-mail: stadnyk_v_v@ukr.net д.е.н., професор, кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи
Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, Україна e-mail: izhevskypavlo@gmail.com к.е.н., доцент, докторант, кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи


Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

 

Стадник В. Бізнес-системи та бізнес-процеси сучасних підприємств: взаємозв’язок і взаємозалежність структур та ефективності [Електронний ресурс] / Валентина Стадник, Павло Іжевський // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 137-148. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18svvste.pdf.


Bibliographic description:

(International)

 

Stadnyk, V. & Izhevskyi, P. (2018). Biznes-systemy ta biznes-protsesy suchasnykh pidpryiemstv: vzaiemozviazok i vzaiemozalezhnist struktur ta efektyvnosti [Business systems and business processes of modern enterprises: the interconnection and interdependence of structures and efficiency]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 137-148. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18svvste.pdf


Дата публікації:

(Issue Date)

 

31-тра-2018


Дата подання:

(Submitted date)

 

бер-2018


Видавництво:

(Publisher)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


DOI


https://doi.org/10.33108/sepd2018.01.137


УДК: 

(UDC)


65


JEL: 


М2


Ключові слова:

(Keywords)

 

ефективність
організаційний підхід
бізнес-система
бізнес-процес
бізнес-мережа
мережеві зв'язки
efficiency
organizational approach
business system
business process
business network
network connection
организационный подход
эффективность
бизнес-сеть
бизнес-процесс
бизнес-система
сетевые связи


Кількість сторінок: 

(pages)


12


Діапазон сторінок:

(pages) 


137-148


Початкова сторінка:

(first page) 


137


Кінцева сторінка: 

(last page)


148


Короткий огляд (реферат):

(Abstract) 

У статті встановлено необхідність використання організаційного підходу до визначення поняття «бізнес-система», за допомогою якого можна пояснити сучасні інтеграційні і дезінтеграційні процеси функціонування підприємств на основі мережевої взаємодії. У цьому контексті уточнено поняття «бізнес-система» і «бізнес-процес». Обґрунтовано, що бізнес-системи, засновані на мережевій платформі, дозволяють оптимізувати вартість бізнес-процесів на підприємствах за допомогою доступу до ресурсів і перевершують індивідуальні переваги підприємств. Виявлено характеристики побудови бізнес-систем, заснованих на мережевій взаємодії, а саме: ідентифікація початкових клієнтів, сила мережевих зв'язків, соціальний капітал, місцезнаходження і напрямок діяльності ініціатора мережі, можливості мережевого фінансування учасників.
В статье установлена необходимость использования организационного подхода к определению понятия «бизнес-система», с помощью которого можно объяснить современные интеграционные и дезинтеграционные процессы функционирования предприятий на основе сетевого взаимодействия. В этом контексте уточнено понятия «бизнес-система» и «бизнес-процесс». Обосновано, что бизнес-системы, основанные на сетевой платформе, позволяют оптимизировать стоимость бизнес-процессов на предприятиях с помощью доступа к ресурсам и превосходят индивидуальные предпочтения предприятий. Выявлены характеристики построения бизнес-систем, основанных на сетевом взаимодействии, а именно: идентификация начальных клиентов, сила сетевых связей, социальный капитал, местонахождение и направление деятельности инициатора сети, возможности сетевого финансирования участников.
The necessity of using organizational approach to the definition of the concept “business system” which can help to explain modern integration and disintegration processes of enterprise operation based on network interaction has been specified. In this context, the concepts "business system" and "business process" are clarified. It is substantiated that network platform-based business systems allow to minimize business processes cost at enterprises due to the access to resources and they are better than individual advantages of enterprises. The features of network platform-based business systems construction are found, namely: identification of initial clients, strength of network links, social capital, location and direction of the network initiator activity, the possibilities of network financing of participants.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25304


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)

 

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18svvste.pdf


Перелік літератури: 

(References)

Лелюк В. А. Совершенствование бизнес-систем. Методы, инструментарий, опыт: учебн. пособие. Пер.с укр./ В. А. Лелюк, А. В. Лелюк, Н. П. Пан; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков: ХНАГХ, 2011. – 438 с.
Маркова В. Д. Бизнес-модель: сущность и инновационная составляющая / В. Д. Маркова // Проблемы современной экономики. – 2010. – №2. – С.38-42
Тревор Э. Интегрированные бизнес-системы. Экспресс-курс / Э. Тревор, Г. Дейв – Москва: ФАИР-ПРЕСС,2005. – 272 с.
Стадник В. В. Менеджмент гетерогенних організацій: навч. посібник / В. В. Стадник. – Хмельницький: ФОП А. С. Гонта, 2017. – 274 с.
Переверзев П. Анализ взаимосвязей бизнес-процессов, организационной структуры и функций информационных систем предприятия на основе матричного исчисления / П. Переверзев // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2015. – № 4. – С. 75–88.
Хаммер М. Реинжениринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. Пер. с англ./ М. Хаммер, Дж. Чампи – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1997. – 332 с.
Синютин А. С. Экономическая модель цепи поставок предприятий АПК /А. С. Синютин – Москва: Спутник+, 2008 – 28&#x#x20;c.
Барановский С. Концептуальная модель совершенствования бизнес-процессов на малых и средних предприятиях / С. Барановский, М. Толкачев // Наука и инновации – 2017. – №4(170). – С.49-52.
Davenport T. H. The new industrial engineering: Information technology and business process redesign./ T. H. Davenport and J. E. Short. // Sloan Management Review – 1990. – №4. – P. 11–27.
Porter M. E. How Information Gives You Competitive Advantage / M. E. Porter, V. E. Millar // Harvard Business Review. – 1985. – №85 (July–August). – P. 149–160.
Harrington H. J. Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity, and Competitiveness / H. J. Harrington.– New York: McGraw-Hill, 1991.
Биннер Х. Ф. Управление организациями и производством: от функционального менеджмента к процессному / Х.Ф.Биннер; пер. с нем. – Москва: Альпина Бизнес Букс (Альпина Паблишерз), 2010. – 282 с.
Бьёрн Андерсен. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / Андерсен Бьёрн /Пер. с англ. С. В. Ариничева /Науч. ред. Ю.П. Адлер. – М.: РИА “Стандарты и качество”, 2003. – 272 с.
Petryk I. Identification of Business Processes in Integrated Structures / I. Petryk // Barometr Regionalny – 2015. – №2. – P.89-99.
Альстайн М. Сетевой эффект как новый двигатель экономики / М. Альстайн, Дж. Паркер, С. Чаудари // Harvard Business Review – 2017. – Январь – февраль. – С. 21-29.
Johanson J. Business relationship learning and commitment in the internationalization process. / J. Johanson, J.-E. Vahlne // Journal of International Entrepreneurship. – 2003. – №1. – P. 83–101.
Wright R. W. Changing paradigm of international entrepreneurship strategy./ R. W. Wright, L.-P. Dana // Journal of International Entrepreneurship. – 2003. – №1(1). – Р. 135–152.
Cook K. Exchange Networks and the Analysis of Complex Organizations / K. Cook, R. M. Emerson. // Sociology of Organizations – 1978. – №3 (4). – Р.1–30.
Granovetter M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. / M. Granovetter // American Journal of Sociology. – 1985. –№ 91 (3). – Р. 481–510.
Johanson J. The Uppsala Internationalisation Process Model Revisited: From Liability of Foreignness to Liability of Outsidership. / J. Johanson, J.-E. Vahlne. //Journal of International Business Studies. – 2009. – №40 (9). – Р. 1411–1431.
Forsgren M. Networks and Power – The Uppsala School of International Business / M. Forsgren, U. Holm, J. Johanson. // In Knowledge, Networks and Power – The Uppsala School of International Business, edited by M. Forsgren – London: Palgrave Macmillan, 2015. – P.3-38
Ciravegna, L. The Inception of Internationalisation of Small and Medium Enterprises: The Role of Activeness and Networks. / L. Ciravegna, S. B. Majano, G. Zhan. // Journal of Business Research. – 2014. – №67 (6). – Р. 1081–1089.
Sarasvathy S. D. Effectuation and over-trust: debating Goel and Karri./ S. D. Sarasvathy, N. Dew // Entrepreneurship Theory and Practice. – 2008. – №32(4). – P. 727–737.
Sarasvathy S. D. New market creation through transformation. / S. D. Sarasvathy, N. Dew // Journal of Evolutionary Economics. – 2005. – №15(5). – P. 533–565.
Chandler G. N. Causation and effectuation process: a validation study./ G. N. Chandler, D. R. DeTienne, A. McKelvie, T. V. Mumford, // Journal of Business Venturing. – 2011. – №26(3). – Р. 375–390.
Söderqvist A. Strength of Ties Involved in International New Ventures / A. Söderqvist, S. Chetty // European Business Review. – 2013. – 25 (6). – P. 536–552
Bourdieu P. An Invitation to Reflexive Sociology/ P. Bourdieu, L. J. Wacquant. – Chicago, IL: University of Chicago press, 1992. – 301 p.
Bourdieu P. Le Capital Social / P. Bourdieu // Actes De La Recherche En Sciences Sociales. – 1980. – 31 (1). P. 2–3
Andersson S. Local and International Networks in Small Firm Internationalisation: Cases from the Rhône-Alpes Medical Technology Regional Cluster.”/ S. Andersson, N. Evers, C. Griot // Entrepreneurship and Regional Development. – 2013. – №25 (9/10). – P.867–888.
Manolova T. S. Friends with Money? Owner's Financial Network and New Venture Internationalization in a Transition Economy / T. S. Manolova, I. M. Manev, B. S. Gyoshev // International Small Business Journal. – 2014. – №32 (8). – Р. 944–966


References: 

Leliuk, V. A., Leliuk, A. V. & Pan, N. P. (2011) Sovershenstvovanie byznes-sistem. Metody, instrumentaryi, opyt [Perfection of business systems. Methods, tools, experience]. Kharkov. Khark. nats. akad. hor. khoz-va.
Markova, V. D. (2010) Biznes-model: sushchnost i innovatsionnaia sostavliaiushchaia [Business model: essence and innovative component]. Problemы sovremennoi ekonomiki [Problems of modern economy], Vol. 2, pp. 38-42.
Trevor, E. & Deyv, G. (2005) Integrirovannyie biznes-sistemyi [Integrated business systems]. Ekspress-kurs. Moskva: FAIR-PRESS.
Stadnyk, V. V. (2017) Menedzhment heterohennykh orhanizatsii: navch. posibnyk [Management of heterogeneous organizations: teaching manual]. Khmelnytskyi: FOP A. S. Honta.
Pereverzev, P. (2015) Analiz vzaimosvyazey biznes-protsessov, organizatsionnoy strukturyi i funktsiy informatsionnyih sistem predpriyatiya na osnove matrichnogo ischisleniya. [Analysis of the interrelationships of business processes, organizational structure and functions of enterprise information systems based on matrix calculus.]. Vestnik YuUrGU. Seriya «Ekonomika i menedzhment», Vol. 4, pp. 75–88. https://doi.org/10.14529/em090411
Hammer, M. & Champi, Dzh. (1997) Reinzheniring korporatsii: Manifest revolyutsii v biznese [Reengineering Corporation: Manifesto of the Revolution in Business]. S. Peterburg universitet.
Sinyutin, A. S. (2008) Ekonomicheskaya model tsepi postavok predpriyatiy [The economic model of the supply chain of enterprises]. Moskva: Sputnik.
Baranovskiy, S. & Tolkachev, M. (2017) Kontseptualnaya model sovershenstvovaniya biznes-protsessov na malyih i srednih predpriyatiyah [Conceptual model of improving business processes in small and medium enterprises]. Nauka i innovatsii, Vol. №4(170), pp. 49-52.
Davenport, T. H. & Short, J. E. (1990) The new industrial engineering: Information technology and business process redesign. Sloan Management Review, Vol. №4, pp. 11–27.
Porter, M. E. & Millar, V. E. (1985) How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review, Vol. 85 (July–August), pp.149–160.
Harrington, H. J. (1991) Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity, and Competitiveness. New York: McGraw-Hill.
Binner Kh.F. (2010) Upravleniye organizatsiyami i proizvodstvom: ot funktsionalnogo menedzhmenta k protsessnomu [Management of organizations and production: from functional management to process]. Moskva: Alpina Biznes Buks (Alpina Pablisherz).
Byern Andersen & Adler, Yu. P. (2003) Biznes-protsessy. Instrumenty sovershenstvovaniya [Business processes. Tools for improvement].RIA “Standarty i kachestvo”.
Petryk, I. (2015) Identification of Business Processes in Integrated Structures. Barometr Regionalny, Vol. 2, pp. 89-99.
Alstayn, M., Parker, Dzh. & Chaudari, S. (2017) Setevoy effekt kak novyy dvigatel ekonomiki. [Network effect as a new engine of the economy.]. Harvard Business Review, January-February, pp. 21-29.
Johanson, J. & Vahlne, J.-E. (2003) Business relationship learning and commitment in the internationalization process. Journal of International Entrepreneurship, Vol. 1, pp. 83–101. https://doi.org/10.1023/A:1023219207042
Wright, R. W. & Dana, L.-P. (2003) Changing paradigm of international entrepreneurship strategy. Journal of International Entrepreneurship, Vol. 1(1), pp.135–152. https://doi.org/10.1023/A:1023384808859
Cook, K. & Emerson, R. M. (1978) Exchange Networks and the Analysis of Complex Organizations. Sociology of Organizations, Vol. 3 (4), pp.1–30.
Granovetter, M. (1985) Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, Vol. 91 (3), pp. 481–510. https://doi.org/10.1086/228311
Johanson, J. J.-E. Vahlne (2009) The Uppsala Internationalisation Process Model Revisited: From Liability of Foreignness to Liability of Outsidership. / J. Johanson,. //Journal of International Business Studies. –. – №40 (9). , pp.1411–1431. https://doi.org/10.1057/jibs.2009.24
Forsgren, M., Holm, U., & Johanson, J. (2015) Networks and Power – The Uppsala School of International Business. London: Palgrave Macmillan, pp. 3-38. https://doi.org/10.1057/9781137508829_1
Ciravegna, L., Majano, S. B. & Zhan, G. (2014) The Inception of Internationalisation of Small and Medium Enterprises: The Role of Activeness and Networks. Journal of Business Research. Vol. №67 (6), pp.1081–1089. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.06.002
Sarasvathy, S. D. & Dew, N. (2008) Effectuation and over-trust: debating Goel and Karri. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. №32(4), pp. 727–737. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2008.00250.x
Sarasvathy, S. D. & Dew N. (2005) New market creation through transformation. Journal of Evolutionary Economics. Vol. 15(5), pp. 533–565. https://doi.org/10.1007/s00191-005-0264-x
Chandler, G. N., DeTienne, D. R., McKelvie, A. & Mumford, T. V. (2011) Causation and effectuation process: a validation study. Journal of Business Venturing. Vol. 26(3), pp.375–390. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.10.006
Söderqvist, A. (2013) Strength of Ties Involved in International New Ventures. European Business Review. Vol. 25 (6), pp.536–552 https://doi.org/10.1108/EBR-03-2013-0034
Bourdieu, P. & Wacquant, L. J. (1992) An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago, IL: University of Chicago press.
Bourdieu, P. (1980) Le Capital Social. Actes De La Recherche En Sciences Sociales. Vol. 31 (1), pp. 2–3. https://doi.org/10.3406/arss.1979.2654
Andersson, S., Evers, N. & Griot, C. (2013) Local and International Networks in Small Firm Internationalisation: Cases from the Rhône-Alpes Medical Technology Regional Cluster. Entrepreneurship and Regional Development. Vol. 25 (9/10), pp..867–888. https://doi.org/10.1080/08985626.2013.847975
Manolova, T. S. Manev, I. M. & Gyoshev, B. S. (2014) Friends with Money? Owner's Financial Network and New Venture Internationalization in a Transition Economy. International Small Business Journal, Vol. 32 (8), pp. 944–966. https://doi.org/10.1177/0266242613482482


Тип вмісту:

(type)


Article


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 1(18)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian