Опубліковано черговий випуск журналу 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Якість і задоволення стейкхолдерів системи охорони здоров'я Польщі

Назва:

(Title)

 
Якість і задоволення стейкхолдерів системи охорони здоров'я Польщі

Інші назви:

(Other titles)

 

Quality and satisfaction of the stakeholders in the health care system of Poland
Yakist i zadovolennia steikkholderiv systemy okhorony zdorovia Polshchi
Качество и удовлетворенности стейхолдеров сторон системы здравоохранения Польши


Автори:

(Authors)

 
Мачуга, Надія

Приналежність:(Affiliation) 


Школа Вища ім. Павла Влодковіца в Плоцку, вул. Кілінскєго 12, Плоцк, 09-402, Польща e-mail: nadiya.machuga@gmail.com д.е.н., професор факультету управління


Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

 

Мачуга Н. Якість і задоволення стейкхолдерів системи охорони здоров'я Польщі [Електронний ресурс] / Надія Мачуга // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 88-101. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18mnzozp.pdf


Bibliographic description:

(International)

 

Machuga, N. (2018). Yakist i zadovolennia steikkholderiv systemy okhorony zdorovia Polshchi [Quality and satisfaction of the stakeholders in the health care system of Poland]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 88-101. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18mnzozp.pdf


Дата публікації:

(Issue Date)

 
31-тра-2018

Дата подання:

(Submitted date)

 
бер-2018

Видавництво:

(Publisher)

 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI


https://doi.org/10.33108/sepd2018.01.088


УДК: 

(UDC)


338.24:614.2


JEL: 


H111


Ключові слова:

(Keywords)


зацікавлені сторони (стейкхолдери) системи охорони здоров'я
задоволеність зацікавлених сторін
медичні послуги
якість
satisfaction of interested parties
stakeholders of the system (stakeholders) of health care
quality
medical services
заинтересованные стороны системы (стейкхолдеры) здравоохранения
удовлетворенность заинтересованных сторон
медицинские услуги
качество


Кількість сторінок:

(pages) 


14

Діапазон сторінок:

(pages) 


88-101

Початкова сторінка:

(first page) 


88

Кінцева сторінка: 

(last page)


101

Короткий огляд (реферат): 

(Abstract)

У статті розглядається якість медичних послуг через задоволення зацікавлених сторін системи охорони здоров'я. Основна мета дослідження - проаналізувати зв'язок між якістю та задоволенням стейкхолдерів системи охорони здоров'я Польщі та вказати на можливість подолання кризи. Представлені дефініції понять медичних послуг, їх якості із зазначенням характеристик. Показано можливість їх впливу на рівень якості. Визначено зацікавлені сторони (стейкхолдери) системи охорони здоров'я, показано їх зв'язок із якістю медичних послуг. Увага приділяється збільшенню споживчих витрат на охорону здоров'я, що поглиблює питання про зміст споживчого кошика згаданої системи. Проаналізовано проблеми сучасної польської системи охорони здоров'я та запропоновано можливості їх вирішення. Проведено дослідження ґрунтується на наукових публікаціях, статистичних та аналітичних звітах.
В статье рассматривается качество медицинских услуг через удовлетворение заинтересованных сторон системы здравоохранения. Основная цель исследования - проанализировать связь между качеством и стейкхолдерами в системе здравоохранения Польши и указать на возможность преодоления кризиса. Представлены дефиниции понятий медицинских услуг, их качества с указанием характеристик. Показана возможность их влияния на уровень качества. Определены заинтересованные стороны системы здравоохранения (стейкхолдеры), показано их связь с качеством медицинских услуг. Внимание уделяется увеличению потребительских расходов на здравоохранение, что углубляет вопрос о содержании потребительской корзины упомянутой системы. Проанализированы проблемы современной польской системы здравоохранения и предложены возможности их решения. Проведённое исследование основано на научных публикациях, статистических и аналитических отчетах.
The quality of medical services due to the satisfaction of stakeholders in the health care system is taken into consideration in the article. The main objective of the study is to analyze the relationship between quality and stakeholders in the healthcare system in Poland and point out the possibility of overcoming the crisis. The definitions of medical services and their quality concepts including characteristic features are given. The possibility of their impact on quality level is shown. The interested parties (stakeholders) of health care system are identified, their relationship with the medical services quality is shown. The great attention is paid to consumer expenditure increase on health care which exacerbate the problem of consumer basket content of the above-mentioned system. The problems of the modern Polish health care system are analyzed and the possibilities of their solution are offered. The conducted research is based on scientific, statistical and analytical reports.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25300

ISSN: 


2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)

 
Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу: 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18mnzozp.pdf
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-gospodarce-narodowej-w-latach-1950-2016,2,1.html.
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2015-roku,1,6.html.
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/510177,szpital-im-rydygiera-pacjent-komercyjny-prosimy-bez-kolejki,id,t.html.
http://dx.doi.org/10.1108/08858629810226645
https://home.kpmg.com/pl/pl/home/media/press-releases/2017/04/jak-poprawic-jakosc-zwiekszajac-przejrzystosc-systemu-opieki-zdrowotnej.html.
http://www.korektorzdrowia.pl/barometr/


Перелік літератури: 

(References)

Апопій В. В. Організація і технологія надання послуг: навч. посібник / В. В. Апопій, І. І. Олексин, Н. О. Шутовська, Т. В. Футало / За ред. В. В. Апопія. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 312 с.
Біловодська О. А. Оцінка стратегій розвитку виробничих підприємств як основа для їх корпоративної реформації / Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств: монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Л. М. Таранюка. – Суми: ВВП «Мрія-1», 2010. – С. 198 – 213.
Гайдаєнко О. В. Стейкхолдери медичних проектів [Текст] / О. В. Гайдаєнко, К. В. Кошкин // Управління проектами та розвиток виробництва : Зб. наук. праць. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля. –2016.-№2(58). –С. 12–18.
Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг; – 2.европ.изд. - М. и др. : Вильямс, 2000. - 943 с.
Маркс К. Сочинения, 2-е изд. Т. 26. Ч. 1 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Государственное изд-во политической литературы, 1962. – 509 с.
Хаксевер К. Управление и организация в сфере услуг. Теория и практика / К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел, Р. Мердик. – СПб., 2002. – 752 с.
Adamczyk Jadwiga. 2009. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWN, Warszawa, s. 57.
Bartkowiak Grażyna. 2017. Geneza i teoretyczna podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, w: Podstawy zarządzania zakładem opieki. Warszawa.
Filek Janina. 2006. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej. Kraków: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Frączkiewicz-Wronka Aldona, Wronka Martyna, Kotowski Przemysław, Koncentracja na zewnętrznym otoczeniu jednostki ochrony zdrowia –wyznaczanie kierunków działania przez przywódcę, w: Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrumenty, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agata Austin-Tynda (red.), Wolters Kluwer. 2009. Polska.
Freeman E. (2010). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge University Press.
Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2017 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-gospodarce-narodowej-w-latach-1950-2016,2,1.html. Data odczytywania: Kwiecień 20, 2017.
Główny Urząd Statystyczny. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2015-roku,1,6.html. Data odczytywania: Marzec 02, 2017.
Górska Anna. Szpital im. Rydygiera: pacjent komercyjny? Prosimy bez kolejki http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/510177,szpital-im-rydygiera-pacjent-komercyjny-prosimy-bez-kolejki,id,t.html. Data odczytywania: Wrzesień 23, 2017.
Gronroos, C. (1998), "Marketing Services: The Case of a Missing Product," Journal of Business and Industrial Marketing, 13 (415), 322-38. http://dx.doi.org/10.1108/08858629810226645. Data odczytywania: Wrzesień 29, 2017.
Gwarek H. (2002) Sterowanie jakością w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Hill T. P. On Goods and Services / T. P. Hill // Review of income and Wealth. – 1977. – December. – Vol. 23. – P. 320, с.315-338.
Jak poprawić jakość zwiększając przejrzystość systemu opieki zdrowotnej? https://home.kpmg.com/pl/pl/home/media/press-releases/2017/04/jak-poprawic-jakosc-zwiekszajac-przejrzystosc-systemu-opieki-zdrowotnej.html. Data odczytywania: Kwiecień 13, 2017.
Jan Paweł II, Encyklika „Centesimu Annus”. 1998. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
Kiliński Antoni. Jakość. 1979. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, s. 13.
Kopycińska Danuta, Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy – poezja teorii i proza życia, w: Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, W. Gasparski, J. Dietl (red.). 2001. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kroik Janusz, Malara Zbigniew, CSR i zrównoważony rozwój w warunkach silnej konkurencji, w: Zeszyty Naukowe XXV, red. Janusz Kroik, Zbigniew Malara, Janusz Gołota. 2011. Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika.
Parasuraman Parsu, Berry Leonard and Zeithaml Valarie, „Perceived Service Qualtiy as a Customer-Based Performance Measure: An Empirical Examination of Organizational Barriers Using an Extended Service Quality Model,” Human Resource Management, Fall 1991.
Post James, Preston Lee, Sachs Sybille, Redefining the corporation: Stakeholder management and organizational wealth, 2002.
Raport WHC pt. „Czas i jakość prywatnych świadczeń medycznych - diagnostyka” nr 17/2/08/2017 http://www.korektorzdrowia.pl/barometr/. Data odczytywania: Kwiecień 23, 2017.
Raporty „Narodowy rachunek zdrowia za lata 2008 – 2015”, Główny Urząd Statystyczny.
Rok Bolesław, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. 2004. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Say, J.-B. (1971), A Treatise on Political Economy, August M. Kelley, Ney York, 488 s.
Skrzypek Elżbieta: Jakość i efektywność. 2000. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Stoner James, Edward Freeman, Gilbert Daniel. 1999. Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Szałkowski Adam, Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy, w: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. 2006. Adam Sabryła (red.), Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, t. 2.


References: 

Apopii, V. V., Oleksyn, I. I., Shutovska, N. O. & Futalo, T. V. (2006). Orhanizatsiia i tekhnolohiia nadannia posluh: navch. Posibnyk [Organization and technology of providing services: a manual]. Kiev: Akademiia. (in Ukrainian).
Bilovodska, O. A. & Taraniuk, L. M. (2010). Otsinka stratehii rozvytku vyrobnychykh pidpryiemstv yak osnova dlia yikh korporatyvnoi reformatsii / Ekonomichne obgruntuvannia reinzhynirynhu biznes-protsesiv vyrobnychykh pidpryiemstv: monohrafiia [Assessment of the strategies of development of industrial enterprises as a basis for their corporate reformation / Economic substantiation of reengineering business processes of manufacturing enterprises: a monograph]. Sumy. Mriia-1. (in Ukrainian).
Haidaienko, O. V. & Koshkyn, K. V. (2016). Steikkholdery medychnykh proektiv [Sickholder of medical projects]. Luhansk: SNU im. V.Dalia. (in Ukrainian).
Kotler, F., Armstrong, G., Sonders, D. & Vong, V. (2000). Osnovy marketinga [Basics of marketing]. Moscow: Vilyams. (in Russian).
Marks, K. & Engels, F. (1962). Sochineniya [Compositions]. Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo politicheskoy literatury. (in Russian).
Khaksever, K., Render, B., Rassel, R. & Merdik, R. (2002). Upravlenie i organizatsiya v sfere uslug. Teoriya i praktika [Management and organization in the service sector. Theory and practice]. Sankt-Peterburg. (in Russian).
Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWN, Warszawa.
Bartkowiak, G. (2017). Geneza i teoretyczna podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, w: Podstawy zarządzania zakładem opieki. Warszawa.
Filek J. (2006). Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej. Kraków: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Frączkiewicz-Wronka, A., Wronka, M. & Kotowski P. (2009). Koncentracja na zewnętrznym otoczeniu jednostki ochrony zdrowia – wyznaczanie kierunków działania przez przywódcę, w: Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrumenty. Polska.
Freeman E. (2010). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9781139192675

Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2017 (2018) available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-gospodarce-narodowej-w-latach-1950-2017,2,1.html (accessed 20 April 2018).
Główny Urząd Statystyczny. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 roku (2017) available at: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2015-roku,1,6.html (accessed 2 May 2017).
Górska A. Szpital im. Rydygiera: pacjent komercyjny? Prosimy bez kolejki (2012) available at: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/510177,szpital-im-rydygiera-pacjent-komercyjny-prosimy-bez-kolejki,id,t.html (accessed 23 September 2017).
Gronroos, C. "Marketing Services: The Case of a Missing Product," Journal of Business and Industrial Marketing (1998) available at: http://dx.doi.org/10.1108/08858629810226645 (accessed 29 September 2017).

https://doi.org/10.1108/08858629810226645

Gwarek H. (2002) Sterowanie jakością w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Hill T. P. On Goods and Services / T. P. Hill // Review of income and Wealth. – 1977. – December. – Vol. 23. – P. 320, с.315-338

https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.1977.tb00021.x

Jak poprawić jakość zwiększając przejrzystość systemu opieki zdrowotnej? (2017) available at: https://home.kpmg.com/pl/pl/home/media/press-releases/2017/04/jak-poprawic-jakosc-zwiekszajac-przejrzystosc-systemu-opieki-zdrowotnej.html (accessed 13 April 2017).
Jan Paweł II, Encyklika „Centesimu Annus”. 1998. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
Kiliński A. Jakość (1979). Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
Kopycińska D., Gasparski W., Dietl J. (2001). Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy – poezja teorii i proza życia, w: Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kroik Janusz, Malara Zbigniew, CSR i zrównoważony rozwój w warunkach silnej konkurencji, w: Zeszyty Naukowe XXV, red. Janusz Kroik, Zbigniew Malara, Janusz Gołota. 2011. Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika.
Parasuraman Parsu, Berry Leonard and Zeithaml Valarie, „Perceived Service Qualtiy as a Customer-Based Performance Measure: An Empirical Examination of Organizational Barriers Using an Extended Service Quality Model,” Human Resource Management, Fall 1991.

https://doi.org/10.1002/hrm.3930300304

Post James, Preston Lee, Sachs Sybille, Redefining the corporation: Stakeholder management and organizational wealth, 2002.
Raport WHC pt. „Czas i jakość prywatnych świadczeń medycznych - diagnostyka” (2017) nr 17/2/08/2017 available at: http://www.korektorzdrowia.pl/barometr/ (accessed 23 April 2017).
Raporty „Narodowy rachunek zdrowia za lata 2008 – 2015”, Główny Urząd Statystyczny.
Rok Bolesław, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. 2004. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Say, J.-B. (1971), A Treatise on Political Economy, August M. Kelley, Ney York, 488 s.
Skrzypek Elżbieta: Jakość i efektywność. 2000. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Stoner James, Edward Freeman, Gilbert Daniel. 1999. Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Szałkowski Adam, Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy, w: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. 2006. Adam Sabryła (red.), Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, t. 2.


Тип вмісту:

(type)


Article


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 1(18)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian