Опубліковано черговий випуск журналу 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Трансфер інновацій в галузі тваринництва

Назва:

(Title)

 

Трансфер інновацій в галузі тваринництва


Інші назви:

(Other titles)

 

Transfer innovations in the industry of animal farms
Transfer innovatsii v haluzi tvarynnytstva
Трансферта инноваций в отрасли животноводства


Автори:

(Authors)

 

Мазуренко, Олена


Приналежність:(Affiliation) 


Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” вул. Героїв Оборони, б. 10, к. 220, м. Київ, 03127, Україна e-mail: mov@iae.kiev.ua к.е.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу науково-організаційного забезпечення та координації досліджень


Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

 

Мазуренко О. Трансфер інновацій в галузі тваринництва [Електронний ресурс] / Олена Мазуренко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 70-77. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18movvgt.pdf.


Bibliographic description:

(International)

 

Mazurenko, E. (2018) Transfer innovatsii v haluzi tvarynnytstva [Transfer innovations in the industry of animal farms]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio- Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 70-77. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18movvgt.pdf


Дата публікації:

(Issue Date)

 

31-тра-2018


Дата подання:

(Submitted date)

 

бер-2018


Видавництво:

(Publisher)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


DOI


https://doi.org/10.33108/sepd2018.01.070


УДК: 

(UDC)


330.341:636


JEL: 


О33
Q16


Ключові слова:

(Keywords)


 

інформаційно-консультаційна служба
тваринництво
інновації
трансферт
організаційно-економічний механізм
ефективність
эффективность
информационно-консультационная служба
организационно-экономический механизм
инновации
животноводство
трансферт
efficiency
information and consulting service
innovation
organizational and economic mechanism
livestock
transfer


Кількість сторінок: 

(pages)


8


Діапазон сторінок:

(pages) 


70-77


Початкова сторінка:

(first page) 


70


Кінцева сторінка: 

(last page)


77


Короткий огляд (реферат): 

(Abstract)


У статті розкриті науково-теоретичні та методичні положення змісту інновації та трансферту інновації в сільському господарстві. Запропоновано варіативний організаційно-економічний механізм розповсюдження передового досвіду в підприємствах галузі тваринництва, що враховує різний рівень їх підготовленості до його сприйняття і використання. Пропозиція щодо організації поширення досвіду провідних господарств зводитися до вибору альтернативних варіантів, кожен з яких включає навчання спеціалістів з подальшим підвищенням їхньої кваліфікації та професійної майстерності. Зроблено висновок, що технологічне відпрацювання нововведень в підприємствах галузі тваринництва і підготовка конкретних виробництв, на наш погляд, повинна забезпечувати служба інформаційно-консультаційного забезпечення, діяльність якої в ланцюзі „дослідження – проектно-технологічне відпрацювання – освоєння” наразі надзвичайно актуальна і є логічним продовженням інноваційного процесу в тваринництві. За інших умов, успіху й надалі досягатимуть найбільш потужні виробники тваринницької продукції і продовжуватиметься значне розшарування господарюючих суб'єктів за рівнем ефективності.
The article reveals the scientific-theoretical and methodological provisions of the content of innovation and the transfer of innovation in agriculture. A variational organizational and economic mechanism for establishing best practices at the enterprises of the livestock sector was suggested, taking into account different level of their readiness for its perception and use. The suggestion on experience sharing of leading farms comes down to choosing the alternative options, each of them involves specialists’ training with further development of their qualification and professional skills. Here we came to the conclusion that technological practicing of innovations at the enterprises of livestock sector and certain productions preparation must be provided by the service of information-consulting support whose activity in the chain “research-design and technological practicing- mastery” is quite urgent nowadays and it is a logical continuation of innovation process in livestock farming. Otherwise, the most powerful producers of livestock products will be more successful and a significant stratification of economic entities will take place by the level of efficiency.
В статье раскрыты научно-теоретические и методические положения содержания инновации и трансферта инновации в сельском хозяйстве. Предложено вариативный организационно-экономический механизм распространения передового опыта на предприятиях отрасли животноводства, учитывающий разный уровень их подготовленности к его восприятию и использованию. Предложение по организации распространения опыта передовых хозяйств сводиться к выбору альтернативных вариантов, каждый из которых включает обучение специалистов с последующим повышением их квалификации и профессионального мастерства. Сделан вывод о том, что технологические отработки нововведений на предприятиях отрасли животноводства и подготовка конкретных производств, на наш взгляд, должна обеспечивать служба информационно-консультационного обеспечения, деятельность которой в цепи "исследования – проектно-технологическая отработка - освоение" сейчас очень актуальна и является логическим продолжением инновационного процесса в животноводстве. В других условий, успеха и в дальнейшем будут достигать наиболее мощные производители животноводческой продукции и будет продолжаться значительное расслоение хозяйствующих субъектов по уровню эффективности.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25297


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)

 
Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»

URL-посилання пов’язаного матеріалу:

 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18movvgt.pdf


Перелік літератури: 

(References)

Витвицька О. Д. Формування стратегії інноваційного розвитку аграрних підприємств / О. Д. Витвицька // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 132-138.
Грига В. Ю. Теоретичні та практичні аспекти використання наукових результатів НАН в економіці України / В. Ю. Грига. – К.: ЦДПІН НАН України, 2010. – 113 с.
Дацій О. І. Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку / О. І. Дацій // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 32-34.
Ілляшенко С. М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу інновацій / С. М. Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 111-119.
Курило Л. І. Державне регулювання інноваційної діяльності в аграрному секторі / Л. І. Курило // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія: Фінанси і кредит. – Вип. № 2 (31), 2011. – Суми: СНАУ, 2011. – С. 298-302.
Мазуренко О. В. Інформаційно-консультаційне забезпечення управління стійким розвитком аграрного сектору економіки // Облік і фінанси АПК. – 2013. – № 1 (59). – С. 130-135.
Ansoff, Igor H. (2007), Strategic Management: Classic Edition, Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 272 р.
Deming, W. E. (2000), The New Economics: For Industry, Government, Education, Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 247 р.
Drucker, P. (1985), Innovation and Entrepreneurship : Practice and Principles, New York: Harper and Row, 277 р.
Porter, M.E. (1998) Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York : Free Press, 432 p.
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers and Franklin Allen (2011), Principles of corporate finance, NY : McGraw-Hill/Irwin, 1071 р.
Russell, D. (2003), Archibald Managing High-Technology Programs and Projects, 3rd Edition, New York : John Wiley & Sons, 396 p.


References: 

Vytvytska, O.D. (2011) “Formation of the strategy of agricultural enterprises’ innovative development”, Economika APK, no. 10, pp. 132-138.
Hryha, V.Yu. (2010) Teoretychni ta praktychni aspecty vykorystannia naukovykh resultativ NAN v ekonomitsi Ukrayiny [Theoretical and practical aspects of the use of research NAS in the Ukrainian economy], STEPSCenter NASU, Kyiv, Ukraine, 113 p.
Datsii, O.I. (2010) “Institutional change as a basis for elimination of contradictions of innovative development”, Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 9, pp. 32-34.
Illiashenko, S.M. (2010) “Strategic innovation management company based marketing innovation”, Actual Problems of Economics, no. 12, pp. 111-119.
Kurylo, L.I. (2011) “Statutory regulation of innovative activity in agricultural sector”, Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Finansy i kredyt”, Iss. 2 (31), pp. 298-302.
Mazurenko, O.V. (2013) “Informatsiino-konsultatsiine zabezpechennia upravlinnia stiikym rozvytkom ahrarnoho sektoru ekonomiky”, Oblik i finansy APK, no. 1 (59), pp. 130-135.
Ansoff, Igor H. (2007), Strategic Management: Classic Edition, Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 272 р.
Deming, W.E. (2000), The New Economics: For Industry, Government, Education, Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 247 р.
Drucker, P. (1985), Innovation and Entrepreneurship : Practice and Principles, New York: Harper and Row, 277 р.
Porter, M.E. (1998) Competitive Strategy : Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York : Free Press, 432 p.
Richard, A. Brealey, Stewart C. Myers and Franklin Allen (2011), Principles of corporate finance, NY : McGraw-Hill/Irwin, 1071 р.
Russell, D. (2003), Archibald Managing High-Technology Programs and Projects, 3rd Edition, New York : John Wiley & Sons, 396 p.


Тип вмісту:

(type)


Article


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 1(18)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian