Опубліковано черговий випуск журналу 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Роль «гудвілу» у діяльності підприємств сфери туризму в контексті обмежень оточуючого середовища

Назва:

(Title)

 

Роль «гудвілу» у діяльності підприємств сфери туризму в контексті обмежень оточуючого середовища


Інші назви:

(Other titles)

 

Rol «hudvilu» u diialnosti pidpryiemstv sfery turyzmu v konteksti obmezhen otochuiuchoho seredovyshcha
Роль «гудвила» в деятельности предприятий сферы туризма в контексте ограничений окружающей среды
The role of "goodwill"in the activities of enterprises of the sphere of tourism in the context of environmental limitations


Автори:

(Authors)

 

Головкова, Людмила
Дяченко, Лідія


Приналежність:(Affiliation) 


Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010, Україна e-mail: g.liudmila22@gmail.com д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки
Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв вул. Кушевича, 5, м. Львів, 79000, Україна к.е.н., доцент, доцент кафедри адміністративного забезпечення соціокультурної сфери


Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

 
Головкова Л., Дяченко Л. Роль «гудвілу» у діяльності підприємств сфери туризму в контексті обмежень оточуючого середовища [Електронний ресурс] / Людмила Головкова, Лідія Дяченко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 32-51. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18hlsoos.pdf.

Bibliographic description:

(International)

 

Golovkova, L. & Dyachenko, L. (2018) Rol «hudvilu» u diialnosti pidpryiemstv sfery turyzmu v konteksti obmezhen otochuiuchoho seredovyshcha [The role of "goodwill" in the activities of enterprises of the sphere of tourism in the context of environmental limitations]. Sotsialnoekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 32-51. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18hlsoos.pdf


Дата публікації:

(Issue Date)

 

31-тра-2018


Дата подання:

(Submitted date)

 

бер-2018


Видавництво:

(Publisher)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


DOI


https://doi.org/10.33108/sepd2018.01.032


УДК: 

(UDC)


338.48.(477)


JEL: 


D0
L83


Ключові слова:

(Keywords)


 

бренд-культура
«гудвіл»
оточуюче середовище організації
пожиттєва дохідність покупців
едверторіал
стимулювання збуту
брендинг
марка
brand-culture
branding
environment organizations
goodwill
lifetime profitability of customers
advertorial
sales promotion
brand
марка
брендинг
«гудвилл»
окружающая среда организации
пожизненная доходность покупателей
едверторіал
стимулирование сбыта
бренд-культура


Кількість сторінок:

(pages)

 

20


Початкова сторінка:

(first page)

 

32


Кінцева сторінка:

(last page)

 

51


Короткий огляд (реферат):

(Abstract)

 

 

У статті визначено роль «гудвілу», нематеріальних
активів, споживацького капіталу у процесах взаємодії підприємств сфери
туризму та споживачів, в контексті обмежень оточуючого середовища, в
межах складових комплексу маркетингу. Це краще збалансує взаємодію
учасників ринку туристичних послуг, сприятиме підвищенню рівня
споживацького капіталу, як очікувану майбутню пожиттєву дохідність
новопридбаних покупців. Теоретичною основою дослідження ролі «гудвілу»,
нематеріальних активів у діяльності підприємств сфери туризму, у
контексті обмежень оточуючого середовища, є наукові праці вітчизняних
та зарубіжних та авторів: філософів, психологів, економістів, доступні
результати їх діяльності, а також власні доробки авторів останніх десяти
років в галузі туризму, економіки, когнітивної психології та філософії
освіти. Автори вважають, що існує потреба у нових наукових пошуках щодо
даної теми наукової статті, зокрема у межах складових комплексу
маркетингу. Доведено, що під впливом розвитку інформаційних технологій і
інших зовнішніх та внутрішніх чинників, управління людьми і
підприємствами сфери туризму також повинно змінюватись. Важливим
чинником у діяльності туристичних підприємств є «гудвіл», нематеріальні
активи, споживацький капітал, що також зазнає змін та еволюції під
впливом часу. Для досягнення нового етапу розвитку підприємств сфери
туризму запропоновано напрями моделювання взаємовідносин із
споживачами туристичних послуг, що забезпечить вищу вартість їх
нематеріальних активів. Проаналізовано наукові праці вітчизняних та
зарубіжних авторів із дослідження ними ролі та впливу нематеріальних
активів на діяльність підприємств. Запропоновано, в межах складових
комплексу маркетингу та використання когнітивних технологій, низку
практичних заходів для підприємств сфери туризму, які сприятимуть
досягненню ними більш ефективної взаємодії із споживачами туристичних
послуг. Це забезпечить для підприємств сфери туризму кращі можливості
адаптації людей до зовнішніх впливів на їх діяльність, до кращої побудови
взаємовідносин із споживачами туристичних послуг і їх утримання, через
низку практичних пропозицій, які рекомендовано авторами.
У статті визначено роль «гудвілу», нематеріальнихактивів, споживацького капіталу у процесах взаємодії підприємств сферитуризму та споживачів, в контексті обмежень оточуючого середовища, вмежах складових комплексу маркетингу. Це краще збалансує взаємодіюучасників ринку туристичних послуг, сприятиме підвищенню рівняспоживацького капіталу, як очікувану майбутню пожиттєву дохідністьновопридбаних покупців. Теоретичною основою дослідження ролі «гудвілу»,нематеріальних активів у діяльності підприємств сфери туризму, уконтексті обмежень оточуючого середовища, є наукові праці вітчизнянихта зарубіжних та авторів: філософів, психологів, економістів, доступнірезультати їх діяльності, а також власні доробки авторів останніх десятироків в галузі туризму, економіки, когнітивної психології та філософіїосвіти. Автори вважають, що існує потреба у нових наукових пошуках щододаної теми наукової статті, зокрема у межах складових комплексумаркетингу. Доведено, що під впливом розвитку інформаційних технологій іінших зовнішніх та внутрішніх чинників, управління людьми іпідприємствами сфери туризму також повинно змінюватись. Важливимчинником у діяльності туристичних підприємств є «гудвіл», нематеріальніактиви, споживацький капітал, що також зазнає змін та еволюції підвпливом часу. Для досягнення нового етапу розвитку підприємств сферитуризму запропоновано напрями моделювання взаємовідносин ізспоживачами туристичних послуг, що забезпечить вищу вартість їхнематеріальних активів. Проаналізовано наукові праці вітчизняних тазарубіжних авторів із дослідження ними ролі та впливу нематеріальнихактивів на діяльність підприємств. Запропоновано, в межах складовихкомплексу маркетингу та використання когнітивних технологій, низкупрактичних заходів для підприємств сфери туризму, які сприятимутьдосягненню ними більш ефективної взаємодії із споживачами туристичнихпослуг. Це забезпечить для підприємств сфери туризму кращі можливостіадаптації людей до зовнішніх впливів на їх діяльність, до кращої побудовивзаємовідносин із споживачами туристичних послуг і їх утримання, черезнизку практичних пропозицій, які рекомендовано авторами.
Elucidation of the role of goodwill, intangible assets, its consumer of capital in the processes of interaction of the enterprises of sphere of tourism and consumer, in the context of the limitations of humans and the environment and within the components of the marketing mix. This will better balance the interaction of participants of the market of tourist services will enhance the level of consumer capital as the expected future lifetime profitability of newly acquired customers. Theoretical basis for the study of the role of goodwill, intangible assets in the activities of the enterprises of sphere of tourism, in the context of the limitations of humans and the environment are the scientific works of domestic and foreign authors: philosophers, psychologists, economists, and the results of their activities, as well as its own work of the authors of the last ten years in the field of tourism, Economics, cognitive psychology and philosophy of education. The authors believe that there is a need for new scientific research on the subject, scientific articles, particularly in the components of the marketing mix. It is proved that under the influence of development of information technologies and other external and internal factors, management of people and enterprises in the field of tourism should also vary. An important factor in the activities of tourism enterprises is "goodwill", intangible assets, consumer capital, which is also undergoing change and evolution under the influence of time. To achieve a new stage of development of the enterprises of sphere of tourism the directions of modeling of relationships with consumers of tourist services, which will provide a higher value of their intangible assets. Analyzed scientific works of domestic and foreign authors to study their role and influence intangible assets on the activities of enterprises. Proposed and within the components of the marketing mix and the use of cognitive technologies, a series of practical activities for the enterprises of sphere of tourism, which will facilitate their more effective interaction with consumers of tourist services. This will provide for enterprises of the tourism industry the best opportunity of people's adaptation to external influences on their activity to the best of building relationships with consumers of tourist services and their contents, through a series of practical proposals that are recommended by the authors.
Выяснение роли «гудвилла», нематериальных активов человека, ее потребительского капитала в процессах взаимодействия предприятий сферы туризма и потребителей, в контексте ограничений человека и окружающей среды, в пределах, составляющих комплекса маркетинга. Это лучше сбалансирует взаимодействие участников рынка туристических услуг, будет способствовать повышению уровня потребительского капитала, как ожидаемую будущую пожизненную доходность новоприобретенных покупателей. Теоретической основой исследования роли «гудвилла», нематериальных активов в деятельности предприятий сферы туризма, в контексте ограничений человека и окружающей среды, являются научные труды отечественных и зарубежных авторов: философов, психологов, экономистов, доступны результаты их деятельности, а также собственные наработки авторов последних десяти лет в области туризма, экономики, когнитивной психологии и философии образования. Авторы считают, что существует потребность в новых научных изысканиях по данной теме научной статьи, в частности в рамках, составляющих комплекса маркетинга. Доказано, что под влиянием развития информационных технологий и других внешних и внутренних факторов, управление людьми и предприятиями сферы туризма также должно меняться. Важным фактором в деятельности туристических предприятий является «гудвилл», нематериальные активы, потребительский капитал, что также претерпевает изменения и эволюции под влиянием времени. Для достижения нового этапа развития предприятий сферы туризма предложены направления моделирования взаимоотношений с потребителями туристических услуг, что обеспечит более высокую стоимость их нематериальных активов. Проанализированы научные труды отечественных и зарубежных авторов по исследованию ими роли и влияния нематериальных активов на деятельность предприятий. Предложено, в пределах, составляющих комплекса маркетинга и использования когнитивных технологий, ряд практических мероприятий для предприятий сферы туризма, которые будут способствовать достижению ими более эффективного взаимодействия с потребителями туристических услуг. Это обеспечит для предприятий сферы туризма лучшие возможности адаптации людей к внешним влияниям на их деятельность, к лучшей построения взаимоотношений с потребителями туристических услуг и их содержание, через ряд практических предложений, которые рекомендовано авторами.

 


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25294


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)

 

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


doi.org/10.15421/191702
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18hlsoos.pdf


Перелік літератури:

(References)

 

Аакер Д. А. Стратегическое рыночное управление [Текст] / Д. А. Аакер.– СПб: Питер, 2002. – 544 с.
Арпентьєва М. Р. Форсайт и динамические способности предприятий //European Journal of Management Issues. – 2017. – Т. 25. – №. 1. – С. 10-17. DOI: doi.org/10.15421/191702.
Gary Hamel «Strategy as Revolution», Harvard Business Rewiev (Juli-August 1996): C. 69-82.
Дафт Р. Л. Менеджмент [пер. с англ.] / Р. Л. Дафт. – Пер. В. Вольский. – 2-е изд. – СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2002. – 829 с.
Дэвис С., Данн М. Бренд-билдинг/ С. Дэвис, М. Данн. – СПб: Питер, 2005. –320 с.
Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. –714 с.
Котлер Ф. Маркетинг – Менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер. – СПб. : Питер, 2008. – 814 с.
Нильсон Т. Конкурентный брендинг / Т. Нильсон; – СПб.: Питер, 2003. – 208 с.
Мінцберг Г. Стратегический процесс / Куинн Дж. Б., Гошал С.; – СПб: Питер, 2001. – 688 с.
Мочерний С. В. Економічна енциклопедія : в 3 т. / [Ред. кол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – Т. 1. – 864 с.
Robert C. Blattberg, Cagy Cetz, and Jacguelyn S. Thomas. Customer Equity: Building and Managing Relationships As Valuable Assets (Boston Harvard Business School Press, 2001).
Robert C. Blattberg, and Jacguelyn S. Thomas. Valuing Analyzing and Managing the Marketing function Using Customer Equity Principles in Kellogg on Marketing edited by Dawn Iacobacci (New York: John Wiley & Sons 2002).
Ronald T. Rust, Valerie A. Zeithaml, and Katherine A. Lemon. Driving customer Equity (New York: Free Press 2000).
Россистер Дж. Р. Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. Россистер, Л. Перси. - СПб: Питер, 2001. – 656 с.
Хасси Д. Стратегия и планирование / Д. Хасси – СПб: Питер, 2001.- 384 с.
Холл Р. Х. Организации: структуры, процесы, результаты / Р. Х. Холл. – СПб: Питер, 2001. – 512 с.
Уэллс У. Реклама, принципы и практика / У. Уэллс, Д. Бернт, С. Мориарти; – СПб.: Питер, 2001. - 800 с.
Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн; – Спб.: Питер, 2008. – 336 с. : ил. – (серия «Класика МВА»).


References: 

Aaker, D. A. (2002) Strategicheskoe rynochnoe upravlenie [Strategic market management]. Saint-Petersburg: Piter. (in Russian).
Arpenteva M. R. (2017) Forsayt i dinamicheskie sposobnosti predpriyatiy [Foresight and dynamic capabilities of enterprises]. European Journal of Management Issues, vol. 25, no. 1, pp. 10 – 17.
Gary Hamel (1996) Strategy as Revolution. Harvard Business Rewiev, pp. 69 – 82.
Daft, R. L (2002) Menedzhment [Management]. Saint-Petersburg: Piter (in Russian).
Devis, S. & Dann. M (2005) Brend-bilding [Brand-building]. Saint-Petersburg: Piter. (in Russian).
Zagorodniy, A. G. & Voznyuk, G. L. (2005) Fіnansovo-ekonomіchniy slovnik [Financial and economic dictionary]. Lvіv: Natsіonalniy unіversitet «Lvіvska polіtekhnіka».
Kotler, F. & Keller, K. (2008) Marketing – Menedzhment [Marketing – Management]. Saint-Petersburg: Piter. (in Russian).
Nilson, T. (2003) Konkurentnyy brending [Competitive branding]. Saint-Petersburg: Piter. (in Russian).
Mіntsberg, G., Kuinn, Dzh. B. & Goshal, S. (2001) Strategicheskiy protsess [Strategic process]. Saint-Petersburg: Piter. (in Russian).
Mocherniy, S. V. (2000) Yekonomіchna entsiklopedіya : v 3 t. [Economic encyclopedia]. K: «Akademіya».
Robert C. Blattberg, Cagy Cetz, & Jacguelyn S. Thomas. (2001) Customer Eguity: Building and Managing Relationships As Valuable Assets. Business School Press. Boston: Harvard.
Robert, C., Blattberg Jacguelyn, S. Thomas (2002) Valuing Analyzing and Managing the Marketing Function Using Customer Eguity Principles in Kellog on Marketing edited by Dawn Iacobucci. New York: John Wiley & Sons.
Ronald T. Rust, Valerie A. Zeithaml, Katherine A. Lemon (2000) Driving Customer Eguity. New York: Free Press.
Rossister Dzh. R., Persi L. (2001) Reklama i prodvizhenie tovarov [Advertising and promotion of goods]. Saint-Petersburg: Piter. (in Russian).
Khassi, D. (2001) Strategiya i planirovanie [Strategy and planning]. Saint-Petersburg: Piter. (in Russian).
Kholl R. Kh (2001) Organizatsii: struktury, protsesy, rezultaty [Organizations: structures, processes, results]. Saint-Petersburg: Piter. (in Russian).
Uells, U., Bernt, D. & Moriarti, S. (2001). Reklama, printsipy i praktika [Advertising, principles and practice]. Saint-Petersburg: Piter. (in Russian).
Sheyn, E. (2008). Organizatsionnaya kultura i liderstvo [Organizational culture and leadership]. Saint-Petersburg: Piter. (in Russian).


Тип вмісту:

(type)


Article


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 1(18)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian