Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

АНАЛІЗ ПОПИТУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Назва:

(Title)

АНАЛІЗ ПОПИТУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Інші назви:

(Other titles)


Analiz popytu na silskohospodarsku tekhniku vitchyznianoho vyrobnytstva
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СПРОСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
RESEARCH STATE OF THE REQUEST OF AGRICULTURAL MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF UKRAINE

Автори:

(Authors)

Строцень, Людмила
Строцень, Людмила
Strotsen, Liudmyla
Приналежність:(Affiliation) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: strotsen1990@gmail.com ORCID https://orcid.org/0000-0002-9980-8979 аспірант кафедри промислового маркетингу
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: strotsen1990@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9980-8979 аспирант кафедры промышленного маркетинга
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Ruska str., 56, Ternopil, 46001, Ukraine e-mail: strotsen1990@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9980-8979 Post-graduate student of the department of industrial marketing

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Строцень Л. Аналіз попиту на сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва [Електронний ресурс] / Людмила Строцень // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 2 (19). — С. 85-94. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18slptvv.pdf

Bibliographic description:

(International)

Strotsen, L. (2018). Analiz popytu na silskohospodarsku tekhniku vitchyznianoho vyrobnytstva [Research state of the request of agricultural machine-building enterprises of Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 19, no. 2, pp. 85-94. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18slptvv.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)


гру-2018

Дата подання:

(Submitted date)


вер-2018

Видавництво:

(Publisher)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2018.02.085


УДК:

(UDC)

339.133
JEL:
Q13

Ключові слова:

(Keywords)

попит
ринок
споживач
сільськогосподарська техніка
машинобудівні підприємства
Україна
спрос
рынок
потребитель
сельскохозяйственная техника
машиностроительные предприятия
Украина
demand
market
consumer
agricultural machinery
machine-building enterprises
Ukraine

Кількість сторінок:

(pages)

10

Діапазон сторінок:

(pages)

85-94

Початкова сторінка:

(first page)


85

Кінцева сторінка:

(last page)

94

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)

У даній статті наведені основні форми функціонування ринку сільськогосподарської техніки. Розглянуті основні вітчизняні виробники, серед яких: ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», ТОВ «Укравтозапчстина», ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» та інші. На аграрному ринку попитом користується така техніка, як: трактори, плуги, борони, сівалки та інше. У даній роботі подані основні споживачі сільськогосподарської техніки. Виділені найперспективніші регіони України для реалізації товарів. В результаті аналізу виокремлено основні фактори, які формують споживчий попит на сільськогосподарську техніку, та запропоновані умови, при яких досягається найвищий рівень попиту.
В данной статье приведены основные формы функционирования рынка сельскохозяйственной техники. Рассмотрены основные отечественные производители, среди которых: ОАО «Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе», ООО «Укравтозапчстина», ООО «Херсонский машиностроительный завод» и другие. На аграрном рынке спросом пользуется такая техника, как: тракторы, плуги, бороны, сеялки и др. В данной работе представлены основные потребители сельскохозяйственной техники. Выделенные перспективные регионы Украины для реализации товаров. В результате анализа выделены основные факторы, которые формируют потребительский спрос на сельскохозяйственную технику, и предложенные условия, при которых достигается высокий уровень спроса.
In this article the basic forms of functioning of the market of agricultural machinery are presented. The main domestic producers are considered, among them: PJSC "Kharkiv Tractor Plant named after. S. Ordzhonikidze, Ltd. "Ukravtozapchastyna", LLC "Kherson Machine-Building Plant" and others. In the agrarian market, such equipment is used as: tractors, plows, harrows, drills, and more. In this paper, the main consumers of agricultural machinery are presented. The most promising regions of Ukraine are allocated for the sale of goods. As a result of the analysis, the main factors shaping the consumer demand for agricultural machinery are outlined and the conditions under which the highest level of demand is achieved are outlined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27320
ISSN:  2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18slptvv.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3023-14

Перелік літератури:

(References)


1. Боровский В. Г. Методология управления модернизацией предприятий машиностроительных отраслей / Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук, Москва – 2016, 302 с.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
3. Закон України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу», (від 07.02.2002 № 3023-III) прийнятий Верховною Радою України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3023-14
4. Колодійчук А. В. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України / А. В. Колодійчук, В. М. Пісний // Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 19.13 . – Серія 4. Економіка, планування і управління галузі. - Львів. 2009. – С. 172-178.
5. Негметзянов А. В. Оптимизация регионального рынка сельскохозяйственной техники (на примере Удмуртской Республики) / Диссерация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Ижевск – 2010, 196с.
6. Сільськогосподарське машинобудування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ Сільськогосподарське_машинобудування.
References:
1. Borovskyj, V. Gh. (2016) Metodologhyja upravlenyja modernyzacyej predpryjatyj mashynostroyteljnыkh otraslej. Dyssertacyja na soyskanye uchenoj stepeny doktora ekonomycheskykh nauk, Moskva.
2. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Zakon Ukrajiny «Pro stymuljuvannja rozvytku vitchyznjanogho mashynobuduvannja dlja aghropromyslovogho kompleksu», (vid 07.02.2002 # 3023-III) pryjnjatyj Verkhovnoju Radoju Ukrajiny. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3023-14
4. Kolodijchuk, A. V. & Pisnyj, V. M. (2009) Osoblyvosti funkcionuvannja mashynobudivnykh pidpryjemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrajiny [Features of functioning of machine-building enterprises at the present stage of development of the Ukrainian economy]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. – Issue 19.13, Series 4. Economics, planning and management of the industry. Lviv, pp. 172-178.
5. Neghmetzjanov, A. V. (2010) Optymyzacyja reghyonaljnogho rynka seljskokhozjajstvennoj tekhnyky (na prymere Udmurtskoj Respublyky). Dysseracyja na soyskanye uchenoj stepeny kandydata эkonomycheskykh nauk. Yzhevsk.
6. Siljsjkoghospodarsjke mashynobuduvannja. Retrieved from: http://uk.wikipedia.org/wiki/

Тип вмісту:

(type)

Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 2(19)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian