Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Назва:

(Title)


ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Інші назви:

(Other titles)

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАО «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ»
FORMATION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT AS A CONDITION FOR EFFICIENT IMPLEMENTATION OF POTENTIAL OPPORTUNITIES OF UKRZALIZNITSYА PJSC
Formuvannia konkurentnoho seredovyshcha yak umova efektyvnoi realizatsii potentsiinykh mozhlyvostei PAT «Ukrzaliznytsia»

Автори:

(Authors)

Омельчак, Ганна
Омельчак, Анна
Omel'chack, Ganna
Приналежність:(Affiliation)
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій вул. Кияшка, 16А, м. Запоріжжя, 69065, Україна e-mail: ganna_zp@ukr.net старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та туризму
Запорожский институт экономики и информационных технологий ул. Кияшко, 16А, г. Запорожье, 69065, Украина e-mail: ganna_zp@ukr.net старший преподаватель кафедры маркетинга, менеджмента и туризма
Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies Kiyashka str., 16A, Zaporіzhzhyа, 69065, Ukraine e-mail: ganna_zp@ukr.net Senior Lecturer at the Department of Marketing, Management and Tourism

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Ганна Омельчак Формування конкурентного середовища як умова ефективної реалізації потенційних можливостей ПАТ «Укрзалізниця» [Електронний ресурс] / Ганна Омельчак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 2 (19). — С. 75-84. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ogvmpu.pdf

Bibliographic description:

(International)

Omel'chack, G. (2018). Formuvannia konkurentnoho seredovyshcha yak umova efektyvnoi realizatsii potentsiinykh mozhlyvostei PAT «Ukrzaliznytsia» [Formation of the competitive environment as a condition for efficient implementation of potential opportunities of Ukrzaliznitsya PJSC]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 19, no. 2, pp. 75- 84. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ogvmpu.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)

гру-2018

Дата подання:

(Submitted date)


лип-2018

Видавництво:

(Publisher)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2018.02.075


УДК:

(UDC)

658.5:005.336:656
JEL:  O18

Ключові слова:

(Keywords)


можливості
формування
конкурентне середовище
ефективність
потенційні можливості
конкурентні переваги
возможности
формирования
конкурентная среда
эффективность
потенциальные возможности
конкурентные преимущества
opportunities
formation
competitive environment
fficiency
potential opportunities
competitive advantages

Кількість сторінок:

(pages)

10

Діапазон сторінок:

(pages)


75-84

Початкова сторінка:

(first page)

75

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)

Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо формування конкурентного середовища для реалізації потенційних можливостей ПАТ «Укрзалізниця». Для вирішення поставленої мети в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем. Визначено поняття конкурентний потенціал, конкурентне середовище, потенційні можливості. Запропоновано основні напрямки формування конкурентного середовища для ефективної реалізації потенційних можливостей залізниці. Обґрунтовано теорію формування конкурентного середовища залізниці на базі прогресивної концепції та концепції «струсової терапії». Обґрунтовано теоретико-методологічні положення й практичні рекомендації щодо формування конкурентного середовища, що дозволяють вирішити проблему – ефективну реалізацію потенційних можливостей ПАТ «Укрзалізниця». Доведено, що використання конкурентного середовища повинно ґрунтуватися на базових принципах функціонування ринку: динамічності, конкуренції, економічної свободи суб'єктів ринку, економічної ефективності і свободи ціноутворення. Розроблено практичні рекомендації щодо формування та реалізації потенційних можливостей ПАТ «Укрзалізниця», результатом використання яких є формування збалансованого потенціалу та ефективної реалізації потенційних можливостей ПАТ «Укрзалізниця».
Целью исследования является разработка теоретико-методологических основ и практических рекомендаций по формированию конкурентной среды для реализации потенциальных возможностей ПАО «Укрзализныця». Для решения поставленной цели в работе предложено применить системный подход, методы рационального решения проблем. Определены понятия конкурентный потенциал, конкурентная среда, потенциальные возможности. Предложены основные направления формирования конкурентной среды для эффективной реализации потенциальных возможностей железной дороги. Обоснованно теорию формирования конкурентного середовищa железной дороги на базы прогрессивной концепции и концепции «струсовой терапии». Обоснованы теоретико-методологические положения и практические рекомендации по формированию конкурентной среды, позволяющие решить проблему - эффективную реализацию потенциальных возможностей ПАО «Укрзализныця». Доказано, что использование конкурентного середовищa должно основываться на базовых принципах функционирования рынка: динамичности, конкуренции, экономической свободы субъектов рынка, экономической эффективности и свободы ценообразования. Разработаны практические рекомендации по формированию и реализации потенциальных возможностей ПАО «Укрзализныця», результатом использования которых является формирование сбалансированного потенциала и эффективной реализации потенциальных возможностей ПАО «Укрзализныця».
The purpose of the study is to develop theoretical and methodological principles and practical recommendations for the formation of a competitive environment for realization of potential opportunities of PJSC "Ukrzaliznytsya". In order to achieve this goal, it is proposed to apply a systematic approach, methods of rational solution of problems. The concept of competitive potential, competitive environment, potential opportunities is defined. The main directions of formation of a competitive environment for effective realization of potential opportunities of the railway are offered. The theory of formation of the competitive environment of the railway is grounded on the basis of the progressive concept and the concept of "concurrent therapy". The theoretical and methodological positions and practical recommendations for forming a competitive environment that solve the problem - effective realization of potential opportunities of PJSC "Ukrzaliznytsya" are substantiated. It is proved that the use of the competitive environment should be grounded on the basic principles of functioning of the market: dynamism, competition, economic freedom of market players, economic efficiency and freedom of pricing. Practical recommendations for the formation and realization of potential opportunities of PJSC "Ukrzaliznytsya" are developed, the result of which is the formation of balanced potential and effective realization of potential opportunities of PJSC "Ukrzaliznytsya".
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27319
ISSN:  2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ogvmpu.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2015_33_41
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2210-14

Перелік літератури:

(References)


1. Амосов О. Ю. Формування потенціалу підприємства: організаційний та управлінський аспект – Бізнес Інформ. – 2015. – №12.
2. Бабина О. Є. Аналіз конкурентного середовища транспортного підприємства: теоретико-методологічний підхід – Вісник економіки транспорту і промисловості: Збірник науково-практичних статей Української державної академії залізничного транспорту. – Х.: УДАЗТ, 2016. – Вип. 37. – С.173 - 178.
3. Бабина О. Є. Концептуальні засади формування конкурентного середовища транспортних підприємств / О. Є. Бабина // Теорії мікро-макроекономіки: зб. наук. праць. – К.: АМУ, 2012. – Вип. 38.– С. 200 - 209.
4. Babyna, O. Рaradigm of humanization as integrative phenomena of modern stage of economy development [Text] / O. Babyna // «Nauka i studia»: Przemyśl, Polska, Nauka i studia, 2013. – NR1(69) – С.24-31.
5. Головкова Л. С. Сукупний економічний потенціал корпорацій формування та розвиток: монографія – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2009. – 340 с.
6. Садловська І. Потенціал транспортного підприємства та його cтруктуризація Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2015. – Вип. 33. – С. 345-351. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2015_33_41.
7. Симионов Н. Е. Методы анализа рынка [Текст]– М.: Экспертное бюро, 2000. – 128 с.
8. Хомяков В. І. Управління потенціалом підприємства. / Хомяков В. І., Бакум І. В. – К.: Кондор, 2007 – 400с.
9. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навч. пос.] / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2015. – 316с.
10. Про захист економічної конкуренції [Електронний ресурс]: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.
References:
 
1. Amosov, O. Yu. (2015) Formuvannia potentsialu pidpryiemstva: orhanizatsiinyi ta upravlinskyi aspekt [Formation of enterprise potential: organizational and managerial aspect].Biznes Inform, No.12.
2. Babyna, O. Ye. (2016) Analiz konkurentnoho seredovyshcha transportnoho pidpryiemstva: teoretyko-metodolohichnyi pidkhid [An analysis of the competitive environment of a transport enterprise: a theoretical and methodological approach]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti: Zbirnyk naukovo-praktychnykh statei Ukrainskoi derzhavnoi akademii zaliznychnoho transportu, Vol. 37, pp. 173 - 178.
3. Babyna, O. Ye. (2012) Kontseptualni zasady formuvannia konkurentnoho seredovyshcha transportnykh pidpryiemstv [Conceptual principles of forming a competitive environment for transport enterprises]. Teorii mikro-makroekonomiky: zb. nauk. prats. Vol. 38, pp.200 - 209.
4. Babyna, O. (2013) Рaradigm of humanization as integrative phenomena of modern stage of economy development. «Nauka i studia»: Przemyśl, Polska, Nauka i studia, NR1(69) – pp. 24-31.
5. Holovkova, L. S. (2009) Sukupnyi ekonomichnyi potentsial korporatsii formuvannia ta rozvytok: monohrafiia [The aggregate economic potential of corporations for formation and development: a monograph]. Zaporizhzhia.
6. Sadlovska, I. (2015) Potentsial transportnoho pidpryiemstva ta yoho ctrukturyzatsiia [Potential of a transport company and its structurization]. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transportu. Ser.: Ekonomika i upravlinnia. Vol. 33, pp. 345-351. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2015_33_41.   https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2015.03.011
7. Symyonov, N. E. (2000) Metody analiza rynka [Market Analysis Methods]. Ekspertnoie biuro.
8. Khomiakov, V. I. & Bakum, I. V. (2007) Upravlinnia potentsialom pidpryiemstva [Enterprise Capacity Management]. Kondor.
9. Fedonin, O. S., Riepina, I. M. & Oleksiuk, O. I. (2015) Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Enterprise Potential: Formation and Evaluation].
10. Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii [Elektronnyi resurs]: Zakon Ukrainy vid 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ. – Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.

Тип вмісту:

(type)

Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 2(19)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian