Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Система волонтерського менеджменту проектів з відновлення туристичних ресурсів

Назва:

(Title)Система волонтерського менеджменту проектів з відновлення туристичних ресурсів

Інші назви:

(Other titles)Система волонтерского менеджмента проектов по восстановлению туристических ресурсов
System of volunteer management projects for renewal of tourism resources

Автори:

(Authors)Григор’єва, Людмила
Григорьева, Людмила
Hryhorieva, Liudmyla

Приналежність:(Affiliation) 

Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, Україна e-mail: hryhorieval@i.ua к.е.н., доцент, кафедра міжнародних відносин та туризму

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Григор’єва Л. Система волонтерського менеджменту проектів з відновлення туристичних ресурсів [Електронний ресурс] / Людмила Григор’єва // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 1 (20). — С. 153-165. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19glvvtr.pdf

Bibliographic description:

(International)

Hryhorieva, L. (2019) Systema volonterskoho menedzhmentu proektiv z vidnovlennia turystychnykh resursiv [System of volunteer management projects for renewal of tourism resources]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 153-165. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19glvvtr.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)31-тра-2019

Дата подання:

(Submitted date)

бер-2019

Видавництво:

(Publisher)Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.153


УДК:

(UDC)364:322.5

JEL: 

D92

Ключові слова:

(Keywords)

туристичні ресурси
система волонтерського менеджменту
проект відновлення
розвиток туризму
організатор проекту
туристические ресурсы
система волонтерского менеджмента
проект восстановления
организатор проекта
развитие туризма
tourism resources
system of volunteer management
project for renewal
project organizer
development of tourism

Кількість сторінок:

(pages)13

Діапазон сторінок:

(pages

153-165

Початкова сторінка:

(first page) 

153

Кінцева сторінка:

(last page)165

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)У статті, на основі аналізу існуючих підходів до функціонування системи менеджменту та існуючого досвіду залучення волонтерської праці до відновлення туристичних ресурсів, виявлено проблеми волонтерського менеджменту. Встановлено причини їх виникнення та необхідність організації проектів з відновлення туристичних ресурсів. Розгляд складових волонтерського менеджменту здійснено на рівні організатора проекту, громадської чи благодійної організації. Залучення волонтерів до реалізації проектів дасть поштовх розвитку туризму, дозволить знайти шляхи для співпраці громадськості та влади в умовах обмеженості фінансових ресурсів громад. Наукові розробки присвячено функціонуванню системи волонтерського менеджменту по проектам екологічного спрямування та культурно-історичним ініціативам. Встановлено, що визначення цілі волонтерського проекту є основою функціонування системи волонтерського менеджменту проектів з відновлення туристичних ресурсів. Основною проблемою у доборі є те, що залучити необхідно настільки кваліфікованого волонтера, який би міг надати допомогу необхідного рівня складності. Елементи волонтерської програми будуть залежати від масштабу проекту, розміру фінансування, структури та цілей цієї програми та утворюють цикл організації використання праці і утримання волонтерів. Вивчення закордонного досвіду дозволить перетворити волонтерство не у епізод, а на філософію благодійності та стане мотиваційною основою. Практична значущість дослідження полягає у формулюванні: основних принципів в роботі зі спеціалістами як волонтерами; якісних характеристик ефективної системи волонтерського менеджменту проектів з відновлення туристичних ресурсів; розробці загальної схеми функціонування системи волонтерського менеджменту організатора проекту. Подальшого дослідження потребує вдосконалення мотиваційних стимулів залучення волонтерів до відновлення туристичних ресурсів через організацію волонтерського туризму у тісній співпраці громад, організаторів проектів та туроператорів.
В статье, на основе анализа существующих подходов к функционированию системы менеджмента и существующего опыта привлечения волонтерского труда к восстановлению туристических ресурсов, выявлены проблемы волонтерского менеджмента. Выяснены причины их возникновения и необходимость организации проектов по восстановлению туристических ресурсов. Рассмотрение составляющих волонтерского менеджмента проведено на уровне организатора проекта, общественной или благотворительной организации. Привлечение волонтеров к реализации проектов даст стимул к развитию туризма, позволит найти пути взаимодействия общественности и власти в условиях ограниченности финансовых ресурсов общин. Научные разработки посвящены функционированию системы волонтерского менеджмента по экологическим проектам и культурно-историческим инициативам. Выяснено, что формулирование цели волонтерского проекта является основой функционирования системы волонтерского менеджмента проектов по восстановлению туристических ресурсов. Основной проблемой в подборе волонтеров является необходимость найти настолько квалифицированного волонтера, который мог бы выполнить роботу необходимого уровня сложности. Элементы волонтерской программы зависят от масштаба проекта, размера финансирования, структуры и целей этой программы и образуют цикл организации использования труда и содержания волонтеров. Изучение заграничного опыта позволит превратить волонтерство не в эпизод, а на философию благотворительности и станет мотивационной основой. Практическая значимость исследования заключается в формулировке: основных принципов работы со специалистами как волонтерами; качественных характеристик эффективной системы волонтерского менеджмента проектов по восстановлению туристических ресурсов; разработке общей схемы функционирования системы волонтерского менеджмента организатора проекта. Дальнейшее исследование будет проводиться по совершенствованию мотивационных стимулов привлечения волонтеров к восстановлению туристических ресурсов путем организации волонтерского туризма при тесном сотрудничестве общин, организаторов проектов и туроператоров.
Based on the analysis of existing approaches to the functioning of the management system and the existing experience of attracting volunteer work to the restoration of tourism resources, the problems of volunteer management are identified in the paper. The reasons for their occurrence and the need to organize projects for the renewal of tourist resources are established. The consideration of the components of volunteer management is carried out at the level of the organizer of the project, public or charitable organization. The involvement of volunteers in the implementation of projects will give an impulse to the development of tourism, will allow to find ways to cooperate with the public and authorities in the conditions of limited financial resources of communities. Scientific developments are devoted to the functioning of the volunteer management system for environmental projects and cultural-historical initiatives. It is established that the definition of the goal of the volunteer project is the basis of the volunteer management system functioning for renewal of tourism resources. The main problem in the selection is that it is necessary to attract the qualified volunteer who would be able to assist with the required level of difficulty. The elements of the volunteer program will depend on the scale of the project, the size of the funding, the structure and objectives of this program and form a cycle of employment organization and volunteersretention. The study of the foreign experience will allow volunteering to be transformed not only into an episode, but into the philosophy of charity and will become a motivational basis. The practical significance of the study is to formulate: the basic principles of working with specialists as volunteers; qualitative characteristics of an effective volunteer management system of projects for renewal of tourism resources; development of a general scheme of the volunteer management system functioning of the project organizer. Further research needs to be done to improve motivational incentives for volunteers and engage them to renew tourist resources through the organization of volunteer tourism in close cooperation between communities, project organizers and tour operators.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28870

ISSN: 

2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2019

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 
 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19glvvtr.pdf
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?Art_id=184301&cat_id=160017
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3236-17
http://www.president.gov.ua/documents/682016-19805
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf

Перелік літератури:

(References)1. Бойко М. Г. Ціннісно орієнтоване управління в туризмі [текст] / М. Г. Бойко. – Київ: КНТЕУ, 2010. – 524 с. – с. 217.
2. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики : [аналіт. доп.] / Горєлов Д. М., Корнієвський О. А. – К. : НІСД, 2018. – 42 с.
3. Інформаційний матеріал щодо волонтерства [Електронний ресурс] // Сайт Міністерства соціальної політики України. – Режим доступу : http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?Art_id=184301&cat_id=160017
4. Лях Т. Л. Планування залучення волонтерів як важливий компонент волонтерської програми / Т. Л. Лях // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2013. – № 23(1). – С. 206-213.
5. Лях Т. Л. Проблеми нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : зб. наук. пр. / [гол. ред. М. О. Носко]. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – Т. 2. Вип. 104. – Сер. Педагогічні науки. – С. 111 – 115.
6. Менеджмент волонтерських груп від А до Я: навч.-метод. посібник / За ред. Т. Л. Лях. – К. : Версо, 2012. – 288 с.
7. Про волонтерську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 19.04.2011 № 3236-VI // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3236-17
8. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 26.02.2016 № 68/2016 // Офіційне інтернет-представництво Президента України. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/682016-19805
9. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 року «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року» https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf
10. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. – К. : КНТЕУ, 2006. – 537 с.

References: 

1. Bojko, M. H. (2010) Tsinnisno oriyentovane upravlinnya v turyzmi [Valuably oriented tourism management]. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian).
2. Horyelov, D. M., Korniyevs'kyy, O. A. (2018) Volonters'kyy rukh: svitovyy dosvid ta ukrayins'ki hromadyans'ki praktyky [Volunteer Movement: Global Experience and Ukrainian Civic Practices]. Kyiv: NISD. (in Ukrainian).
3. Informatsiynyy material shchodo volonterstvaSayt Ministerstva sotsial'noyi polityky Ukrayiny. Access mode: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?Art_id=184301&cat_id=160017
4. Lyakh, T. L. (2013) Planuvannya zaluchennya volonteriv yak vazhlyvyy komponent volonters'koyi prohramy [Planning for the involvement of volunteers as an important component of the volunteer program]. Herald of Shevchenko National University of Lugansk, no. 23(1), pp. 206-213.
5. Lyakh, T. L. (2012) Problemy normatyvno-pravovoho zabezpechennya volonters'koyi diyal'nosti v Ukrayini [Problems of normative and legal support of volunteer activity in Ukraine]. Herald of Taras Shevchenko Chernigiv National Pedagogical University, vol. 104, pp. 111-115.
6. Lyakh, T. L. (2012) Menedzhment volonters'kykh hrup vid A do YA [Management of volunteer groups from A to Z]. Kyiv: Verso. (in Ukrainian).
7. Pro volonters’ku diyal’nist’ – Zakon Ukrayiny vid 19.04.2011 № 3236-VI [On volunteeringLaw of Ukraine of 19.04.2011 No 3236-VI]. Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3236-17. (in Ukrainian).
8. Pro spryyannya rozvytku hromadyans’koho suspil’stva v UkrayiniUkaz Prezydenta Ukrayiny vid 26.02.2016 № 68/2016 [On the promotion of civil society development in - Ukraine Decree of the President of Ukraine of 26.02.2016 No 68/2016]. Access mode: http://www.president.gov.ua/documents/682016-19805. (in Ukrainian).
9. Rezoliutsiia Heneral′noj Asamblej OON vid 25 veresnia 2015 roku «Peretvorennia nashoho svitu: Poriadok dennyj v oblasti staloho rozvytku na period do 2030 roku». [Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development] Access mode: https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf. (in Ukrainian).
10. Tkachenko, Т. І. (2006) Stalyy rozvytok turyzmu: teoriya, metodolohiya, realiyi biznesu [Sustainable Tourism Development: Theory, Methodology, Business Realities]. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian).

Тип вмісту:

(type)Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 1(20)

pdf

 

 
 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian