Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Розвиток підприємства як ефективна платформа результативності економічної системи

Назва:

(Title)Розвиток підприємства як ефективна платформа результативності економічної системи

Інші назви:

(Other titles)Развитие предприятия как эффективная платформа результативности экономической системы
Development of enterprise as effective platform of economic system performace

Автори:

(Authors)Завідна, Людмила
Кирич, Наталія
Миколайчук, Ірина
Завидная, Людмила
Кирич, Наталья
Миколайчук, Ирина
Zavidna, Liudmyla
Kyrych, Nataliia
Mykolaichuk, Iryna

Приналежність:(Affiliation) 

*Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ вул. Коритнянська, 4, вул. Православна Набережна, 21А, м. Ужгород, 88020, Україна e-mail: zldair98@gmail.com д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
**Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: kaf_mv@tu.edu.te.ua д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування
***Київський національний торговельно-економічний університет вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна e-mail: mykirina@ukr.net к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Завідна Л., Кирич *Н., Миколайчук І. Розвиток підприємства як ефективна платформа результативності економічної системи [Електронний ресурс] / Людмила Завідна, Наталія Кирич, Ірина Миколайчук// Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 1 (20). — С. 118-130. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19zldres.pdf

Bibliographic description:

(International)

Zavidna, L., Kyrych, N. & Mykolaichuk, I. (2019) Rozvytok pidpryiemstva yak efektyvna platforma rezultatyvnosti ekonomichnoi systemy [Development of enterprise as effective platform of economic system performace]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 118-130. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19zldres.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)31-тра-2019

Дата подання:

(Submitted date)

лют-2019

Видавництво:

(Publisher)Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

Ідентифікатор ORCID: 

https://orcid.org/0000-0001-5014-5564
https://orcid.org/0000-0001-7380-5000

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.118


УДК:

(UDC)005.936.3-043.86:330.342

JEL: 

O10
O12
O21
P00

Ключові слова:

(Keywords)

розвиток підприємства
розвиток економічної системи
соціально-економічна система (СЕС)
економічний розвиток
управління підприємством
якісно-кількісні зміни
результативність, розвиток готельного господарства
потенціал
развитие предприятия
развитие экономической системы
социально-экономическая система (СЭС)
экономическое развитие
управление предприятием
результативность
развитие гостиничного хозяйства
потенциал
enterprise development
economic system development
socio-economic system (SES)
economic development
enterprise management
qualitative and quantitative changes
performance
development of hotel industry
potential

Кількість сторінок:

(pages)13

Діапазон сторінок:

(pages

118-130

Початкова сторінка:

(first page) 

118

Кінцева сторінка:

(last page)130

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)У статті розвинуто теоретичні та практичні підходи до визначення поняття «розвиток підприємства», конкретизовано його характер та особливості в управлінні підприємством. Визначено перманентність розвитку підприємства як обов’язковою умовою його ефективного функціонування на ринку, а інтенсивність, спрямованість та траєкторія розвитку визначається сукупністю факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. На основі аналізу теоретичних та концептуальних підходів теорії економічного розвитку та застосування базових засад процесного підходу запропоновано авторське формулювання поняття розвитку підприємства. Досліджено тенденції розвитку готельного господарства в системі національної економіки України, здійснено аналіз та оцінку фінансової діяльності підприємств готельного господарства та ідентифіковано фактори впливу на їх економічний розвиток, що дозволило визначити слабкі сторони їх діяльності.
В статье развиты теоретические и практические подходы к определению понятия «развитие предприятия», конкретизированы его характер и особенности в управлении предприятием. Определена перманентность развития предприятия как обязательным условием его эффективного функционирования на рынке, а интенсивность, направленность и траектория развития определяется совокупностью факторов внешней и внутренней среды. На основе анализа теоретических и концептуальных подходов теории экономического развития и применения базовых принципов процессного подхода предложена авторская формулировка понятия развития предприятия. Исследованы тенденции развития гостиничного хозяйства в системе национальной экономики Украины, осуществлен анализ и оценка финансовой деятельности предприятий гостиничного хозяйства и идентифицированы факторы влияния на их экономическое развитие, что позволило определить слабые стороны их деятельности.
The article develops theoretical and practical approaches to the definition of the notion «development of the enterprise», specifies its character and features in the management of the enterprise. Permanent development of the company as a necessary condition for its effective functioning in the market is determined, and the intensity, direction and development trajectory are defined by a set of factors of the external and internal environment. On the basis of the analysis of theoretical and conceptual approaches of the theory of economic development and application of the basic principles of the process approach, the author proposes own formulation of the concept of enterprise development. The tendencies of the hotel industry development in the system of the national economy of Ukraine are researched, the analysis and evaluation of financial activity of hotel industry enterprises was made and the factors influencing their economic development were identified, which allowed to determine the weaknesses of their functioning.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28867

ISSN: 

2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2019

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 
 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19zldres.pdf
http://www. ukrstat. gov.ua
http//www.nbuv.gov.ua/portal/socgum/ppei /2011_32/Dunda.pdf
http://www.confcontact.com/20101008/5_dunska.htm
https://smida.gov.ua/db/emitent

Перелік літератури:

(References)1. Афанасьев Н. В. Управление развитием предприятия [Текст]: монография / Н. В. Афанасьев, В. Д. Рогожин, В. И. Рудика. – Харьков : ИНЖЭК, 2003. – 184 с.
2. Бай С. І. Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність: монографія. /С. І. Бай. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2009. – 280 с.
3. Гончарова Н. П. Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: монографія / Н. П. Гончарова, О. С. Федонін, Г. О. Швиданенко та ін.; заг. ред. О. С. Федоніна. – К.: КНЕУ, 2006. – 288 с.
4. Державна служба статистики України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. ukrstat. gov.ua
5. Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук; під ред. С. К. Харічкова. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – С. 196.
6. Дунда С. П. Теоретичні підходи до визначення поняття «розвиток підприємства» [Електронний ресурс] / С. П. Дунда. – Режим доступу: http//www.nbuv.gov.ua/portal/socgum/ppei /2011_32/Dunda.pdf
7. Дунська А. Р. Інноваційна стратегія як сучасний інструмент управління розвитком підприємства [Електронний ресурс] / А. Р. Дунська. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/20101008/5_dunska.htm
8. Забродский В. А. Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем / В. А. Забродский, Н. А. Кизим.– Харьков : Бизнес Информ, 2008.– 72 с.
9. Завідна Л. Д. Управління стратегічним розвитком підприємства готельного господарства [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Завідна Людмила Дмитрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ, 2018. - 39 с.
10. Завідна Л. Д. Готельний бізнес: стратегії розвитку [Текст] : монографія / Л. Д. Завідна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. - 600 с.
11. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2 за 2011–2017 рр. – Режим доступу : https://smida.gov.ua/db/emitent
12. Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні : монографія / [С. А. Давимука, Л. І. Федулова, Н. М. Попадинець та ін. ]; за заг. ред. С. А. Давимуки; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2016. – 432 с.
13. Касьянова Н. В. Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу: концепція, моделі та методи: монографія / Н. В. Касьянова. – Донецьк: НАН України, ін-т економіки пром-сті ; СПД Куприянов В. С., 2011. – 374 с.
14. Кирич Н. Б. Критерії та показники оцінювання ефективності підприємств в умовах територіального об’єднання / Н. Б. Кирич, С. М. Співак, І. П. Миколайчук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2017. – № 4(82). – С. 51-58.
15. Кифяк В. Теоретичні основи визначення категорії «розвиток підприємства» / В. Кифяк // Економічний аналіз. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 190–194.
16. Кузьмін О. Є. Оцінювання рівня розвитку промислового потенціалу та формування стратегій його нарощування (галузевий аспект) / О. Є. Кузьмін, Н. С. Станасюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Вип. 14. – Ч.1. – 2017. – с. 168-172.
17. Надтока Т. Б. Соціальний розвиток промислового підприємства та механізми його управління / Т. Б. Надтока, Г. А. Какуніна // Управленческие технологии в решении современных проблем развития социальноэкономических систем: Монография / За загал. ред. О. В. Мартякової. – Донецьк, ДВНЗ «ДонНТУ». – 2011. – С. 564 – 569.
18. Плугіна Ю. А. Інтелектуальний розвиток: сутність поняття / Ю. А. Плугіна // Вісн. економіки транспорту і промисловості. – Харків, 2011. – № 36. – С. 193–196.
19. Погорєлов Ю. С. Категорія розвитку та її експлейнарний базис / Ю. С. Погорєлов // Теоретичні та прикладні питання економіки. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 30–34.
20. Побережний Р. О. Основні напрямки розвитку підприємств машинобудування / Р. О. Побережний // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – Харків, 2012. – № 13. – С. 90–100.
21. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія / О. В. Раєвнєва. – Xарків : ІНЖЕК, 2006. – 496 с.
22. Раевнева Е. В. Развитие социально-экономической системы: содержательный аспект / Е. В. Раевнева // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. вип. 192, том 4. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – С. 1003–1009.
23. Сабадирьова А. Л. Інноваційний розвиток організаційної структури потенціалу промислового підприємства. / А. Л. Сабадирьова. – Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - № 6. – T. 2. – С.280-283.
24. Тридід О. М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства : монографія / О. М. Тридід. – Харків : ХДЕУ, 2002.– 364 с.

References: 

1. Afanasev, N. V., Rogozhin, V. D. & Rudika, V. I. (2003) Upravlenie razvitiem predpriyatiya: monografіya. [Management of enterprise development: monograph], Kharkov: INZHEK, 184 р. (in Ukrainian)
2. Bai, S. I. (2009) Rozvytok orhanizatsii: polityka, potentsial, efektyvnist: monohrafiia [Development of organization: politics, potential, efficiency: monograph], Kyiv: Kyiv. Nat. Torg.-economical. University Press, 208 р. (in Ukrainian)
3. Honcharova, N. P., Fedonin, O. S. & Shvydanenko, H. O. (2006) Upravlinnia pidpryiemstvamy: suchasni tendentsii rozvytku: monohrafiia [Enterprise Management: Contemporary Development Trends: Monograph], Kyiv: KNEU, 288 p. (in Ukrainian)
4. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: ofitsiinyi sait [State Statistics Service of Ukraine: official site]. – Available at: http://www. ukrstat. gov.ua
5. Doroshuk, H. A. (2016) Upravlinnia orhanizatsiinym rozvytkom: teoretychni ta kontseptualni osnovy: monohrafiia [Management of Organizational Development: Theoretical and Conceptual Foundations: Monograph], Odesa : Bondarenko M.O. 196 p. (in Ukrainian)
6. Dunda, S. Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia «rozvytok pidpryiemstva» [Theoretical approaches to the definition of «enterprise development»]. Available at: http//www.nbuv.gov.ua/portal/socgum/ppei /2011_32/Dunda.pdf
7. Dunska, A. R. Innovatsiina stratehiia yak suchasnyi instrument upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Innovative strategy as a modern management tool for enterprise development]. – Available at: http://www. confcontact.com/20101008/5 _dunska.htm
8. Zabrodskiy, V. A. & Kizim, N. A. (2008) Razvitie krupnomasshtabnykh ekonomiko-proizvodstvennykh sistem [Development of Large-Scale Economics and Production Systems], Kharkov : Biznes Inform, 72 p. (in Ukrainian)
9. Zavidna, L. D. (2018) Upravlinnia stratehichnym rozvytkom pidpryiemstva hotelnoho hospodarstva [Management of the strategic development of the hotel business enterprise]: (PhD Thesis), Kyiv National University of Trade and Economics.
10. Zavidna, L. D. (2017) Hotelnyi biznes: stratehii rozvytku: monohrafiia [Hotel business: development strategies : monograph], Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 600 p. (in Ukrainian)
11. Zvit pro finansovi rezultaty (Zvit pro sukupnyi dokhid) (Forma №2 za 2013–2017 rr. [Statement of financial results (Cumulative income statement) (Form number 2 for 2013-2017] Available at: https://smida.gov.ua/db/emitent
12. Davymuka, S. A, Fedulova, L. I. & Popadynets, N. M. (2016) Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv sfery torhivli: svitovi tendentsii ta praktyka v Ukraini : monohrafiia [Innovative development of enterprises in the sphere of trade: world tendencies and practice in Ukraine: monograph], Lviv : DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy», 432 p . (in Ukrainian)
13. Kasianova, N. V. (2011) Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva na osnovi kumuliatyvnoho pidkhodu: kontseptsiia, modeli ta metody: monohrafiia [Management of enterprise development on the basis of the cumulative approach: concept, models and methods: monograph], Donetsk: NAN Ukrainy, in-t ekonomiky prom-sti ; SPD Kupryianov V.S., 374 p. (in Ukrainian)
14. Kyrych, N. B., Spivak, S. M. &. Mykolaichuk, I. P (2017) Kryterii ta pokaznyky otsiniuvannia efektyvnosti pidpryiemstv v umovakh terytorialnoho obiednannia [Criteria and indicators of the estimation of the efficiency of enterprises in the conditions of a territorial association]. Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade. Series «Economic Sciences», no. 4(82), pp. 51-58.
15. Kyfiak, V. (2011) Teoretychni osnovy vyznachennia katehorii «rozvytok pidpryiemstva» [Theoretical Foundations of Definition of «Development of Enterprise»]. Economic Analysis, Vol.2, no. 4(82), pp. 190–194.
16. Kuzmin, O. Ie. & Stanasiuk, N. S (2017) Otsiniuvannia rivnia rozvytku promyslovoho potentsialu ta formuvannia stratehii yoho naroshchuvannia (haluzevyi aspekt) [Estimation of the level of development of industrial potential and formation of strategies for its development (branch aspect)]. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, Vol.14, p. 1, pp. 168-172.
17. Nadtoka, T. B. & Kakunina, H. A. (2011). Sotsialnyi rozvytok promyslovoho pidpryiemstva ta mekhanizmy yoho upravlinnia [Social development of an industrial enterprise and its management mechanisms]. Upravlinski tekhnolohii u rishenni suchasnykh problem rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system: monohrafiia [Management technologies in solving modern problems of socio-economic systems development: monograph]. Donetsk: Vyd-vo DonNTU, pp. 564 – 569.
18. Pluhina, Yu. A. (2011) Intelektualnyi rozvytok: sutnist poniattia [Intellectual development: the essence of the concept]. Vysnyk economy of transport and industry, no. 36, pp. 193–196.
19. Pohorielov, Yu. S. (2012) Katehoriia rozvytku ta yii ekspleinarnyi bazys [The category of development and its exploration basis]. Theoretical and applied issues of economics, Vol.27, p. 1, pp. 30–34.
20. Poberezhnyi, R. O. (2012) Osnovni napriamky rozvytku pidpryiemstv mashynobuduvannia [Main directions of development of mechanical engineering enterprises] Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", no. 13, pp. 90–100.
21. Raievnieva, O. V. (2006) Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli: monohrafiia [Management of enterprise development: methodology, mechanisms, models: monograph], Xarkiv : INZhEK, 496 p.
22. Raevneva, Ye. V. (2004) Razvitie sotsialno-ekonomicheskoy sistemy: soderzhatelnyy aspekt [Development of the socioeconomic system: a meaningful aspect]. Economics: problems of theory and practice: collection of scientific works, Vol.27, p. 4, pp. 1003-1009.
23. Sabadyrova, A. L. (2011) Innovatsiinyi rozvytok orhanizatsiinoi struktury potentsialu promyslovoho pidpryiemstva. [Innovative development of the organizational structure of the potential of the industrial enterprise]. Bulletin of the Khmelnitsky National University, no. 6, p.2., pp. 280-283.
24. Trydid, O. M. (2001) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm stratehichnoho rozvytku pidpryiemstva : monohrafiia [Organizational-economic mechanism of strategic development of the enterprise: monograph], Kharkiv: KhDEU, 364 p.

Тип вмісту:

(type)Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 1(20)

pdf

 

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian