Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Development of enterprise as effective platform of economic system performace

Title:Development of enterprise as effective platform of economic system performace

Authors:Zavidna, Liudmyla
Kyrych, Nataliia
Mykolaichuk, Iryna

Bibliographic description:Zavidna, L., Kyrych, N. & Mykolaichuk, I. (2019) Rozvytok pidpryiemstva yak efektyvna platforma rezultatyvnosti ekonomichnoi systemy [Development of enterprise as effective platform of economic system performace]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 118-130. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19zldres.pdf

Issue Date:31-may-2019

Submitted date:


Feb-2019

Publisher:Ternopil Ivan Puluj National Technical University

ORCID: 

https://orcid.org/0000-0001-5014-5564
https://orcid.org/0000-0001-7380-5000

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.118


UDC:005.936.3-043.86:330.342

JEL: 

O10
O12
O21
P00

Keywords:

enterprise development
economic system development
socio-economic system (SES)
economic development
enterprise management
qualitative and quantitative changes
performance
development of hotel industry
potential

Pages:13

First page: 


118

Last page:130

Abstract:Theoretical and practical approaches to the definition of the notion «development of the enterprise» are developed in the article, its nature and features in the management of the enterprise are specified. Permanent development of the company as a necessary condition for its effective functioning in the market is determined, and the intensity, direction and development trajectory are defined by a set of factors of the external and internal environment. On the basis of the analysis of theoretical and conceptual approaches of the theory of economic development and application of the basic principles of the process approach, the author’s own formulation of the concept of enterprise development is proposed. A model of enterprise development based on the resource costs is constructed. The tendencies of the hotel industry development in the system of the national economy of Ukraine are researched, the analysis and evaluation of financial activity of hotel industry enterprises is carried out and the factors influencing their economic development are identified. The current state of the domestic hotel industry development is characterized by the mismatch of the existing services provision to the world level of hotel services and modern requirements of consumers. The weaknesses of the hotel industry enterprises functioning are identified as follows: unsatisfactory financial condition due to high amount of debts; low profitability (or loss) due to high costs; irrational asset structure; high share of hotels that are out of interest, including investment one, to their owners.


Keywords: enterprise development, economic system development, socio-economic system (SES), economic development, enterprise management, qualitative and quantitative changes, performance, development of hotel industry, potential.

ISSN: 

2223-3822

Copyright owner:Scientific Journal "Socio-Economic Problems and the State", 2019

References: 

1. Afanasev, N. V., Rogozhin, V. D. & Rudika, V. I. (2003) Upravlenie razvitiem predpriyatiya: monografіya. [Management of enterprise development: monograph], Kharkov: INZHEK, 184 р. (in Ukrainian)
2. Bai, S. I. (2009) Rozvytok orhanizatsii: polityka, potentsial, efektyvnist: monohrafiia [Development of organization: politics, potential, efficiency: monograph], Kyiv: Kyiv. Nat. Torg.-economical. University Press, 208 р. (in Ukrainian)
3. Honcharova, N. P., Fedonin, O. S. & Shvydanenko, H. O. (2006) Upravlinnia pidpryiemstvamy: suchasni tendentsii rozvytku: monohrafiia [Enterprise Management: Contemporary Development Trends: Monograph], Kyiv: KNEU, 288 p. (in Ukrainian)
4. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: ofitsiinyi sait [State Statistics Service of Ukraine: official site]. – Available at: http://www. ukrstat. gov.ua
5. Doroshuk, H. A. (2016) Upravlinnia orhanizatsiinym rozvytkom: teoretychni ta kontseptualni osnovy: monohrafiia [Management of Organizational Development: Theoretical and Conceptual Foundations: Monograph], Odesa : Bondarenko M.O. 196 p. (in Ukrainian)
6. Dunda, S. Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia «rozvytok pidpryiemstva» [Theoretical approaches to the definition of «enterprise development»]. Available at: http//www.nbuv.gov.ua/portal/socgum/ppei /2011_32/Dunda.pdf
7. Dunska, A. R. Innovatsiina stratehiia yak suchasnyi instrument upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Innovative strategy as a modern management tool for enterprise development]. – Available at: http://www. confcontact.com/20101008/5 _dunska.htm
8. Zabrodskiy, V. A. & Kizim, N. A. (2008) Razvitie krupnomasshtabnykh ekonomiko-proizvodstvennykh sistem [Development of Large-Scale Economics and Production Systems], Kharkov : Biznes Inform, 72 p. (in Ukrainian)
9. Zavidna, L. D. (2018) Upravlinnia stratehichnym rozvytkom pidpryiemstva hotelnoho hospodarstva [Management of the strategic development of the hotel business enterprise]: (PhD Thesis), Kyiv National University of Trade and Economics.
10. Zavidna, L. D. (2017) Hotelnyi biznes: stratehii rozvytku: monohrafiia [Hotel business: development strategies : monograph], Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 600 p. (in Ukrainian)
11. Zvit pro finansovi rezultaty (Zvit pro sukupnyi dokhid) (Forma №2 za 2013–2017 rr. [Statement of financial results (Cumulative income statement) (Form number 2 for 2013-2017] Available at: https://smida.gov.ua/db/emitent
12. Davymuka, S. A, Fedulova, L. I. & Popadynets, N. M. (2016) Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv sfery torhivli: svitovi tendentsii ta praktyka v Ukraini : monohrafiia [Innovative development of enterprises in the sphere of trade: world tendencies and practice in Ukraine: monograph], Lviv : DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy», 432 p . (in Ukrainian)
13. Kasianova, N. V. (2011) Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva na osnovi kumuliatyvnoho pidkhodu: kontseptsiia, modeli ta metody: monohrafiia [Management of enterprise development on the basis of the cumulative approach: concept, models and methods: monograph], Donetsk: NAN Ukrainy, in-t ekonomiky prom-sti ; SPD Kupryianov V.S., 374 p. (in Ukrainian)
14. Kyrych, N. B., Spivak, S. M. &. Mykolaichuk, I. P (2017) Kryterii ta pokaznyky otsiniuvannia efektyvnosti pidpryiemstv v umovakh terytorialnoho obiednannia [Criteria and indicators of the estimation of the efficiency of enterprises in the conditions of a territorial association]. Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade. Series «Economic Sciences», no. 4(82), pp. 51-58.
15. Kyfiak, V. (2011) Teoretychni osnovy vyznachennia katehorii «rozvytok pidpryiemstva» [Theoretical Foundations of Definition of «Development of Enterprise»]. Economic Analysis, Vol.2, no. 4(82), pp. 190–194.
16. Kuzmin, O. Ie. & Stanasiuk, N. S (2017) Otsiniuvannia rivnia rozvytku promyslovoho potentsialu ta formuvannia stratehii yoho naroshchuvannia (haluzevyi aspekt) [Estimation of the level of development of industrial potential and formation of strategies for its development (branch aspect)]. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, Vol.14, p. 1, pp. 168-172.
17. Nadtoka, T. B. & Kakunina, H. A. (2011). Sotsialnyi rozvytok promyslovoho pidpryiemstva ta mekhanizmy yoho upravlinnia [Social development of an industrial enterprise and its management mechanisms]. Upravlinski tekhnolohii u rishenni suchasnykh problem rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system: monohrafiia [Management technologies in solving modern problems of socio-economic systems development: monograph]. Donetsk: Vyd-vo DonNTU, pp. 564 – 569.
18. Pluhina, Yu. A. (2011) Intelektualnyi rozvytok: sutnist poniattia [Intellectual development: the essence of the concept]. Vysnyk economy of transport and industry, no. 36, pp. 193–196.
19. Pohorielov, Yu. S. (2012) Katehoriia rozvytku ta yii ekspleinarnyi bazys [The category of development and its exploration basis]. Theoretical and applied issues of economics, Vol.27, p. 1, pp. 30–34.
20. Poberezhnyi, R. O. (2012) Osnovni napriamky rozvytku pidpryiemstv mashynobuduvannia [Main directions of development of mechanical engineering enterprises] Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", no. 13, pp. 90–100.
21. Raievnieva, O. V. (2006) Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli: monohrafiia [Management of enterprise development: methodology, mechanisms, models: monograph], Xarkiv : INZhEK, 496 p.
22. Raevneva, Ye. V. (2004) Razvitie sotsialno-ekonomicheskoy sistemy: soderzhatelnyy aspekt [Development of the socioeconomic system: a meaningful aspect]. Economics: problems of theory and practice: collection of scientific works, Vol.27, p. 4, pp. 1003-1009.
23. Sabadyrova, A. L. (2011) Innovatsiinyi rozvytok orhanizatsiinoi struktury potentsialu promyslovoho pidpryiemstva. [Innovative development of the organizational structure of the potential of the industrial enterprise]. Bulletin of the Khmelnitsky National University, no. 6, p.2., pp. 280-283.
24. Trydid, O. M. (2001) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm stratehichnoho rozvytku pidpryiemstva : monohrafiia [Organizational-economic mechanism of strategic development of the enterprise: monograph], Kharkiv: KhDEU, 364 p.

Issue type:Article

Appears in Collections:

Scientific Journal "Socio-Economic Problems and the State", Vol.20, No.1

pdf

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian