Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ RFID В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:

(Title)ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ RFID В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Інші назви:

(Other titles)ОСОБЕНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RFID В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
FEATURES OF THE USE OF RFID TECHNOLOGY IN INFORMATION SUPPLY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Автори:

(Authors)Кареліна, Олена
Карелина, Елена
Karelina, Olena

Приналежність:(Affiliation) 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001 e-mail: karelinahelen@gmail.com канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Кареліна О. Особливості використання технології RFID в інформаційному забезпеченні промислових підприємств [Електронний ресурс] / Олена Кареліна // Соціально- економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 1 (20). — С. 46-51. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19kovzpp.pdf

Bibliographic description:

(International)

Karelina, O. (2019) Osoblyvosti vykorystannia tekhnolohii RFID v informatsiinomu zabezpechenni promyslovykh pidpryiemstv [Features of the use of RFID technology in information supply of industrial enterprises]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 46-51. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19kovzpp.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)31-тра-2019

Дата подання:

(Submitted date)

бер-2019

Видавництво:

(Publisher)Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.046


УДК:

(UDC)330

JEL: 

C88
C89
L86

Ключові слова:

(Keywords)

RFID
радіочастотна ідентифікація
інформаційне забезпечення
промислове підприємство
корпоративна інформаційна система
виробництво
новітні інформаційні технології
RFID
радиочастотная идентификация
информационное обеспечение
промышленное предприятие
корпоративная информационная система
производство
современные информационные технологии
RFID
Radio Frequency Identification
information support
industrial enterprise
corporate information system
manufacturing, emergency information technologies

Кількість сторінок:

(pages)6

Діапазон сторінок:

(pages) 

46-51

Початкова сторінка:

(first page) 

46

Кінцева сторінка:

(last page)51

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)Розглядається перспективна для пришвидшення та здешевлення бізнес-процесів у промисловості технологія радіочастотної ідентифікації RFID. RFID має замінити штрих-кодування, яке використовується вже 30 років та надає засоби, що не в повній мірі реалізують потужність і функціональність сучасних інформаційних технологій. Із розряду експериментальних та новаторських RFID має перейти до повсякденних інструментів інформаційного забезпечення промислових підприємств. Автор пропонує розв’язати це завдання, впровадивши RFID у найпопулярніші корпоративні інформаційні системи. Технологія радіочастотної ідентифікації вже достатньо популярна у світі для вдосконалення логістичних процесів. Варто запозичити цей досвід і для українських підприємств, а також розвивати дослідження інтеграції RFID в інформаційне забезпечення технологічних процесів виробництва.
Рассматривается перспективная для ускорения и удешевления бизнес-процессов в промышленности технология радиочастотной идентификации RFID. RFID должна прийти на смену штрихкодированию, которое используется уже 30 лет и предоставляет средства, которые не способны полноценно реализовать мощность и функциональность современных информационных технологий. Из разряда экспериментальных и новаторских RFID должна перейти к повседневным инструментам информационного обеспечения промышленных предприятий. Автор предлагает решить эту задачу, внедрив RFID в популярные корпоративные информационные системы. Технология радиочастотной идентификации уже достаточно востребована в мире для усовершенствования логистических процессов. Имеет смысл перенять этот опыт и для украинских предприятий, а также развивать исследования интеграции RFID в информационное обеспечение технологических процессов производства.
RFID technology is considered in the article because it’s perspective for speeding up and cheapening of business processes in industry. RFID should replace bar coding, which has been in use for 30 years and provides tools that do not fully realize the power and functionality of emergency information technologies. From the category of experimental and innovative RFID should go to the daily tools of information support of industrial enterprises. The author proposes to solve this problem by introducing RFID into the most popular corporate information systems. RFID technology is already in high demand in the world to improve logistic processes. It is worth taking this experience for Ukrainian enterprises and developing research on the integration of RFID in the information supply of technological processes of manufacturing.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28740

ISSN: 

2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2019

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 
 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19kovzpp.pdf
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3179
https://www.livebusiness.com.ua/tools/erp/
https://www.livebusiness.com.ua/tools/erp/

Перелік літератури:

(References)1. Демидова І. А. Модель інформаційного обміну у процесі управління виробництвом / І. А. Демидова, В. О. Воробйова // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр.- Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. - №1 (41). – С. 55-60.
2. Королев В. В. Использование RFID меток для построения гибких производственных систем в машиностроении / В. В. Королев // Международный научный журнал «Инновационная наука», 2015. - №4. – С. 30-31.
3. Макаров А. В. Использование технологии RFID и QR-кодирования с целью защиты от контрафакта продукции текстильных предприятий / А. В. Макаров, А. В. Фирсов // Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2015. – № 3, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3179
4. Морозов А. О. Шлях від АСУП до ситуаційних центрів / А. О. Морозов, Г. Є. Кузьменко // Математичні машини і системи, 2008. - № 3. – С. 82-107.
5. Пчелинцева И. Н. Технология RFID как инструмент контроллинга в нефтедобывающей отрасли / И. Н. Пчелинцева // Транспортное дело России, 2011. – №2. – С. 107-109.
6. Тимофеев Ю. Э. Потенциалы для идентификации радиочастоты в строительной промышленности / Ю. Э. Тимофеев, Л. Алиреза // Академический вестник УралНИИПРОЕКТ РААСН, 2011. - №4. – С. 78-80.
7. Топ 10 ERP систем. Материалы форума «Бизнес и IT», Николаев 2019. URL: https://www.livebusiness.com.ua/tools/erp/ (дата обращения: 03.03.2019).
8. Управління виробничим підприємством. Офіційний сайт «1С-Україна». URL: https://www.livebusiness.com.ua/tools/erp/ (дата звернення: 03.03.2019)

References: 

1. Demydova, I. A. & Vorobjova, V.O. (2012) Model` informacijnogo obminu u procesi upravlinnya vyrobnycztvom. Zbirnyk naukovyx pracz Lugans`kogo universytetu imeni Volodymyra Dalya vol. 1, pp. 55-60.
2. Korolev, V. V. (2015) Ispol’zovanie RFID metok dlya postroeniya gibkih proizvodstvennych system v mashinostroenii. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal “Innovatsionnaja nauka” vol. 4, pp. 30-31.
3. Makarov, A. V. (2015) Ispol’zovanie technologii RFID i QR-kodirovanija s tsel’ju zashchity ot kontrafakta produktsii tekstil’nych predprijatij. Elektronnyj nauchnyj zhurnal “Inzhenernyj vestnik Dona”, vol. 3, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3179
4. Morozov, A. O. & Kuz’menko, G. E. (2008) Shlyah vid ASUP do sytuatsijnykh tsentriv. Matematychni mashyny i systemy, vol. 3, pp. 82-107.
5. Pchelintseva, I. N. (2011) Technologija RFID kak instrument kontrollinga v neftedobyvajushchey otrasli. Transportnoe delo Rossii, vol. 2, pp. 107-109.
6. Timofeev, Yu. E. & Alireza, L. (2011) Potentsialy dlya identifikatsii radiochastoty v stroitel’noj promyshlennosti. Akademicheskij vestnik UralNIIPROEKT RAASN, vol. 4, pp. 78-80.
7. Top 10 ERP system. (2019) Materialy foruma “Biznea i IT”, Nikolaev. URL: https://www.livebusiness.com.ua/tools/erp/
8. Upravlinnya vyrobnychym pidpryemstvom. Ofitsijnyj sajt “1C-Ukraina”. URL: https://www.livebusiness.com.ua/tools/erp/

Тип вмісту:

(type)Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 1(20)

pdf

 

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian