Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Порівняльна оцінка сировинного потенціалу деревообробної промисловості України і країн ЄС

Назва:

(Title)Порівняльна оцінка сировинного потенціалу деревообробної промисловості України і країн ЄС

Інші назви:

(Other titles)Сравнительная оценка сырьевого потенциала деревообрабатывающей промышленности Украины и стран ЕС
Comparative evaluation of Ukraine woodworking industry raw material potential and EU countries

Автори:

(Authors)Созанський, Любомир
Созанский, Любомир
Sozanskyy, Lyubomyr

Приналежність:(Affiliation) 

ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. Долішнього НАН України» вул. Козельницька, 4, 79026, м. Львів, Україна e-mail: ls.ird2@ukr.net к.е.н., старший науковий співробітник

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Созанський Л. Порівняльна оцінка сировинного потенціалу деревообробної промисловості України і країн ЄС [Електронний ресурс] / Любомир Созанський // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 1 (20). — С. 166-173. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19slyiky.pdf

Bibliographic description:

(International)

Sozanskyy, L. (2019) Porivnialna otsinka syrovynnoho potentsialu derevoobrobnoi promyslovosti Ukrainy i krain YeS [Comparative evaluation of Ukraine woodworking industry raw material potential and EU countries]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 166-173. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19slyiky.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)31-тра-2019

Дата подання:

(Submitted date)

бер-2019

Видавництво:

(Publisher)Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.166


УДК:

(UDC)339.9, 338.4

JEL: 

Q230
F000
L730
L600

Ключові слова:

(Keywords)

оцінка сировинного потенціалу
деревообробна промисловість
ліквідна деревина
паливна деревина
ділова деревина
оценка сырьевого потенциала
деревообрабатывающая промышленность
ликвидная древесина
топливная древесина
деловая древесина
evaluation of raw material potential
wood processing industry
liquid wood
fuel wood
business wood

Кількість сторінок:

(pages)8

Діапазон сторінок:

(pages) 

166-173

Початкова сторінка:

(first page) 

166

Кінцева сторінка:

(last page)173

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)У статті розкрито сучасний стан та перспективи вітчизняних деревообробних виробництв які певним чином визначаються тенденціями обсягу та сортименту заготовленої в України деревини. Це актуалізує необхідність оцінки сировинного потенціалу деревообробної промисловості України. Метою статті є аналітичне обґрунтування напрямків розвитку і раціонального використання сировинного потенціалу деревообробної промисловості України. Визначено місце України серед країн ЄС за обсягом заготовленої ліквідної, ділової і паливної деревини. Виявлено незадовільну структуру заготовленої в Україні деревини – частка паливної деревини у ліквідній у 2017 році становила до 61,4 % проти 53,3 % у 2010 році. При цьому, у країнах-сусідах із подібним лісовим ландшафтом – Польщі і Чехії – частка паливної деревини становила, відповідно, 11,6 % і 12,3 %, Словаччині – тільки 6,3 %, а в ЄС загалом – 23,2 %. За результатами дослідження сформовано аналітичні висновки.
В статье раскрыто современное состояние и перспективы отечественных деревообрабатывающих производств которые определенным образом определяются тенденциями объема и сортимента заготовленной в Украине древесины. Это актуализирует необходимость оценки сырьевого потенциала деревообрабатывающей промышленности Украины. Целью статьи является аналитическое обоснование направлений развития и рационального использования сырьевого потенциала деревообрабатывающей промышленности Украины. Определено место Украины среди стран ЕС по объему заготовленной ликвидной, деловой и топливной древесины. Выявлено неудовлетворительную структуру заготовленной в Украине древесины - доля топливной древесины в ликвидной в 2017 году составляла до 61,4 % против 53,3 % в 2010 году. При этом в странах-соседях с подобным лесным ландшафтом - Польши и Чехии - доля топливной древесины составила, соответственно, 11,6 % и 12,3 %, Словакии - только 6,3 %, а в ЕС в целом - 23,2 %. По результатам исследования сформированы аналитические выводы.
The current state and prospects of domestic woodworking industries are in some way determined by the trends of volume and assortment of timber harvested in Ukraine. Its updates the need to assess the raw material potential of the Ukrainian woodworking industry. The purpose of the article is to provide analytical substantiation of directions of development and rational use of the raw material potential of Ukraine woodworking industry. The place of Ukraine among the EU countries in terms of the volume of liquid, business and fuel wood harvested is determined. The unsatisfactory structure of timber harvested in Ukraine was revealed – the share of fuel wood in liquid in 2017 amounted to 61.4% vs. 53.3% in 2010. In the neighboring countries with a similar forest landscape, – in Poland and Czech Republic, – the share of fuel wood was 11.6% and 12.3%, respectively, in Slovakia – only 6.3%, and in the EU as a whole – 23.2%. According to the results of the study, analytical conclusions were formulated.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28871

ISSN: 

2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2019

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 
 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19slyiky.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua
http://www.fao.org

Перелік літератури:

(References)1. Галасюк В. В. Особливості державної політики щодо забезпечення сировиною підприємств деревообробної промисловості України. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2017. – № 3. – С. 254-264.
2. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л. В.; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2018. – 158 с.
3. Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки) : кол. монограф. / [Дейнеко Л. В., Осташко Т. О., Точилін В. О. та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАНУ А. І. Даниленка; д-ра екон. наук, проф. Л. В. Дейнеко; д-ра екон. наук, проф. В. О. Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – К., 2013. – 292 с.
4. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості : наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця та чл.-кор. НААН України Т. О. Осташко ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2016. – 184 с.
5. Guzhva, I.; Ivanov, Y. Актуальні проблеми забезпечення сировиною підприємств деревообробної промисловості в Україні. Економіка. Екологія. Соціум 2018, 2, 12-19.
6. Лісозаготівля за видами продукції лісового господарства (2010-2018) / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
7. FAO Forestry statistics / The Food and Agriculture Organization (FAO) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org

References: 

1. Halasyuk, V. V. (2017). Osoblyvosti derzhavnoyi polityky shchodo zabezpechennya syrovynoyu pidpryyemstv derevoobrobnoyi promyslovosti Ukrayiny [Tools ensuring the access to raw materials for woodworking industry enterprises of Ukraine]. Visnyk Kharkivs’koho national’noho ahrarnoho universytetu im. V. V. Dokuchayeva – The Bulletin of Kharkiv National Agrarian University named after. V. V. Dokuchaev, 3, 254-264. Series of Economic Sciences (Index Copernicus Value (ICV) 2017: 70.84). [in Ukrainian].
2. Deyneko, O. T. (Ed.) (2018). Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’koyi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]. Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine. [in Ukrainian]
3. Deyneko, O. T., Ostashko, T. O., & Tochýlin, V. O. (Eds.) (2018). Problemy, napryamy ta chynnyky spryyannya rozvytku vnutrishn’oho rynku Ukrayiny (real’nyy sektor ekonomiky) [Problems, directions and factors contributing to the development of the domestic market of Ukraine (real sector of the economy)]. Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine. [in Ukrainian]
4. Heyets, V. M. & Ostashko, T. O. (Eds.) (2016). Implementatsiya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta ES: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [The implementation of the Agreement about Association between Ukraine and the EU: Economic Challenges and opportunities] (Scientific report). Kyiv: Institute for Economics and Forecasting NAS of Ukraine [in Ukrainian].
5. Guzhva, I. & Ivanov, Y. (2018). Aktual’ni problemy zabezpechennya syrovynoyu pidpryyemstv derevoobrobnoyi promyslovosti v Ukrayini [Topical issues of providing raw materials to woodworking industry enterprises in Ukraine]. Ekonomika. Ekolohiya. Sotsium – Economics. Ecology. Socium,Vol.2, No.2. [in Ukrainian].  https://doi.org/10.31520/2616-7107/2018.2.2-2
6. State Statistics Service of Ukraine (2019). Lisozahotivlya za vydamy produktsiyi lisovoho hospodarstva (2010-2018) [Forest harvesting by type of forestry products (2010-2018) / State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
7. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2019). FAO Forestry statistics. Retrieved from: http://www.fao.org

Тип вмісту:

(type)Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 1(20)

pdf

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian