Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Соціогуманітарний інструментарій підвищення ефективності гермінативного розвитку адміністративно-територіальної одиниці

Назва:

(Title) 

Соціогуманітарний інструментарій підвищення ефективності гермінативного розвитку адміністративно-територіальної одиниці

Інші назви:

(Other titles) 

Социогуманитарный инструментарий повышения эффективности герминативного развития административно-территориальных единиц
Socio-humanitarian instrumentation of the germinative development efficiency of administrative-territorial unit

Автори:

(Authors) 

Андрушків, Богдан
Кирич, Наталія
Мельник, Лілія
Погайдак, Ольга
Шерстюк, Роман
Андрушкив, Богдан
Кирич, Наталья
Мельник, Лилия
Погайдак, Ольга
Шерстюк, Роман
Andrushkiv, Bohdan
Kyrych, Nataliia
Melnyk, Liliya
Pohajdak, Olha
Sherstiuk, Roman

Приналежність:(Affiliation) 

 

*Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: andrushkiv.bohdan@gmail.com д.е.н., професор, завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг
**Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: nkuruch@gmail.com д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування
***Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: liliana.mel0512@gmail.com д.е.н., доцент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг
****Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна д.е.н.
*****Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: romsher85@gmail.com д.е.н., доцент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

 

Андрушків Б., Кирич Н., Мельник Л., Погайдак О., Шерстюк Р. Соціогуманітарний інструментарій підвищення ефективності гермінативного розвитку адміністративно-територіальної одиниці [Електронний ресурс] / Богдан Андрушків, Наталія Кирич, Лілія Мельник, Ольга Погайдак, Роман Шерстюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 1 (20). — С. 141-152. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19abmato.pdf

Bibliographic description:

(International)

 

Andrushkiv, B., Kyrych, N., Melnyk, L., Pohajdak, O. & Sherstiuk, R. (2019) Sotsiohumanitarnyi instrumentarii pidvyshchennia efektyvnosti herminatyvnoho rozvytku administratyvnoterytorialnoi odynytsi [Socio-humanitarian instrumentation of the germinative development efficiency of administrative-territorial unit]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio- Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 141-152. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19abmato.pdf

Дата публікації:

(Issue Date) 

31-тра-2019

Дата подання:

(Submitted date)

 

бер-2019

Видавництво:

(Publisher) 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


 

https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.141

УДК:

(UDC) 

65.012:330.341

JEL: 

 

O18
O44

Ключові слова:

(Keywords)

 

соціогуманітарний інструментарій
мораль
духовність
сталий розвиток
адміністративно-територіальна реформа
гермінативний розвиток
освіта
наука
підприємницька діяльність
інноваційні підходи
Європейські стандарти
програма
виробництво
економіка
держава
постконфліктний період
социогуманитарный инструментарий
мораль
духовность
устойчивое развитие
административно-территориальная реформа
герминативный развитие
образование
наука
предпринимательская деятельность
инновационные подходы
Европейские стандарты
программа
производство
экономика
государство
постконфликтный период
morality
spirituality
sustainable development
administrative-territorial reform
herminative development
educatio
science
entrepreneurial activity
innovative approaches
European standards
program
production
economy
state
post-conflict period

Кількість сторінок:

(pages) 

12

Діапазон сторінок:

(pages

 

141-152

Початкова сторінка:

(first page) 

 

141

Кінцева сторінка:

(last page) 

152

Короткий огляд (реферат):

(Abstract) 

У статті, на загальному фоні суспільного розвитку України, у контексті адміністративно-територіальної реформи визначено місце соціогуманітарних чинників, у т.ч. духовності, моралі та громадських освітніх формувань в реалізації природоохоронної політики держави. З’ясовано їх роль в організації використання Європейських підходів до забезпечення сталого (гермінативного) розвитку економіки як суб’єктів господарювання, так і національної економіки загалом. Виявлено взаємозв’язки й взаємовідносини у розвитку освіти, науки, виробництва, громадськості та екології у державному, гермінативному контексті. На цьому ґрунті встановлено тенденції розвитку цього процесу. Визначено і сформульовано загальні теоретико-прикладні засади формування в Україні передумов використання інноваційних підходів для реалізації державної концепції сталого (гермінативного) розвитку, відповідно до потреб об’єднаних територіальних громад згідно Європейських стандартів. Запропоновано шляхи вирішення згаданих проблем у контексті програмної реалізації економічних, екологічних та територіально-адміністративних реформ в Україні у постконфліктний період.
В статье, на общем фоне общественного развития Украины в контексте административно-территориальной реформы определено место социогуманитарных факторов, в т.ч. духовности, морали и общественных образовательных формирований в реализации природоохранной политики государства. Выяснено их роль в организации использования Европейских подходов к обеспечению устойчивого (герминативного) развития экономики как субъектов хозяйствования, так и национальной экономики в целом. Выявлены взаимосвязи и взаимоотношения в развитии образования, науки, производства, общественности и экологии в государственном, герминативном контексте. На этой почве установлено тенденции развития этого процесса. Определены и сформулированы общие теоретико-прикладные основы формирования в Украине предпосылок использования инновационных подходов для реализации государственной концепции устойчивого (герминативного) развития в соответствии с потребностями объединенных территориальных общин согласно Европейским стандартам. Предложены пути решения этих проблем в контексте программной реализации экономических, экологических и территориально-административных реформ в Украине в постконфликтный период.
In the article, on the general background of social development of Ukraine, in the context of administrative-territorial reform, have been determined the place of spirituality, morals and public educational formations in the implementation of nature protection policy of the state. There has been: clarified their role in the use of European approaches to ensuring sustainable (germinal) development of the economy as economic entities and the national economy as a whole; revealed the relationships and mutual relations in the development of education, science, production, public and ecology in the state, in a hermeneutical context. On this basis, there have been established trends in the development of this process. The paper disclosed the general theoretical and applied principles of the preconditions formation for the use of innovative approaches for realization of the state concept of sustainable (herminative) development in Ukraine, in accordance with the needs of the united territorial communities according to European standards. Also there were offered the ways of solving these problems in the context of program realization of economic, ecological and territorial-administrative reforms in Ukraine in the post-conflict period.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28869

ISSN: 

 

2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner) 

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2019

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 
 

 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19abmato.pdf
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345365.html
http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics /57511.doc.htm

Перелік літератури:

(References) 

1. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми: Підручник для студентів та викладачів економічних спеціальностей вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації. Тернопіль: Лілея, 1997. 292 с.
2. Буркинский Б. В., Степанов В. Н., Харичков С. К. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития // ИПРЭЭИ НАН Украины. Одеса: Фенікс, 2005. 575 с.
3. Бутко М. П., Акименко О. Ю. Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції : монографія. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. 232 с.
4. Герасимчук З. В., Поліщук В. Г. Стимулювання сталого розвитку регіону: теорія, методологія, практика: монографія. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. 516 с.
5. Голубець М. А. Розвиток «сталий» чи «збалансований»? // Український географічний журнал. 2006. № 2. С. 66-69.
6. Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: монографія / Л. С. Гринів. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. 240 с.
7. Гельман В. М. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345365.html
8. Екологічний менеджмент: еколого-економічні засади раціонального природокористування / Н. Б. Кирич, І. А. Кінаш, О. Б. Погайдак; за загальною редакцією Андрушківа Б. М. Тернопіль: ТзОВ «Тернограф», 2011. 268 с.
9. Мельник Л. М., Андрушків Б. М. Інтеграція екологічної складової у практичне виробниче середовище з метою забезпечення сталого розвитку підприємства // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2015. №1(47), т.1. С. 69-75.
10. Мельник Л. М. Забезпечення сталого розвитку промислових підприємств засобами управління бізнес-процесами: теорія, методологія, практика. ФОП Паляниця В. А. , 2018. 367 с.
11. Поліщук В. Г. Понятійно-категоріальний апарат політики стимулювання сталого розвитку регіону // Актуальні проблеми економіки. 2009. № 11. С. 168-173.
12. Програма дій «Порядок денний на XXI століття»: Ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт «Планета Земля», 1992 р.): Пер. з англ. 2-ге вид. К. Інтелсфера, 2000. 360 с.
13. Яркова Н. І., Веретенникова О. В., Бондаренко А. В. Проблеми державного фінансування вищої освіти в Україні // [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics /57511.doc.htm

References: 

 

1. Andrushkiv, B. M. & Kuzmin, O. E. (1997). Fundamentals of Management: Methodological Provisions and Applied Mechanisms: Textbook for students and professors of economic specialties of higher and secondary specialized educational institutions, advanced training system. Ternopil: Lileia. 292 p.
2. Burkinsky, B. V., Stepanov, V. N. & Kharichkov, S. K. (2005). Economic and environmental foundations of regional environmental management and development // IPREAI NAS of Ukraine. Odessa: Fenix, 575 p.
3. Butko, M. P & Akimenko, O. Yu. (2009). Investment dominance of sustainable development of the region in terms of integration: monograph. Nizhyn: Aspect-Polygraph Publishing House, 232 p.
4. Gerasimchuk, Z. V. & Polischuk, V. G. (2011). Stimulating the Sustainable Development of the Region: Theory, Methodology, Practice: Monograph. Lutsk: RVB LNTU, 516 p.
5. Golubets, M. A. (2006). Development "sustainable" or "balanced"? // Ukrainian Geographic Journal. No. 2. P. 66-69.
6. Grinov, L. S. (2001). Ecologically balanced economy: problems of theory: monograph / L. S. Greens Lviv: LNU them. I.Franka, 240 p.
7. Helman, V. M. Financial Support to Higher Education in Ukraine // [Electronic resource]. Access mode: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345365.html
8. Kyrych, N. B., Kinash, I. A. & Pohajdak, O. B. (2011) Ecological management: ecological and economic principles of rational use of natural. Ternopil: Ternographer Ltd., 268 p.
9. Melnyk, L. M., Andrushkiv, B. M. (2015). Integration of the ecological component into a practical production environment in order to ensure sustainable development of the enterprise. Visnyk of Zhytomyr National Agroecological University. No. 1 (47), t.1. Pp. 69-75.
10. Melnyk, L. M. (2018). Ensuring Sustainable Development of Industrial Enterprises by means of Business Process Management: Theory, Methodology, Practice: Monograph. Ternopil, FOP Palyanitsa V.A. 367 p.
11. Polishchuk, V. G. (2009). Conceptually-categorical apparatus of the policy of stimulation of sustainable development of the region // Current problems of the economy. No. 11. P. 168-173.
12. Agenda 21 Agenda: Adopted by the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro (Summit "Earth", 1992): Per. from english 2nd view. K. Intelsfera, 2000. 360 p.
13. Yarkova, N. I., Veretennikova, O. V. & Bondarenko A.V. Problems of State Financing of Higher Education in Ukraine // [Electron. resource]. Access mode: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/57511.doc.htm

Тип вмісту:

(type) 

Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

 

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 1(20)

pdf

 

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian