Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Поведінкові аспекти в процесі управління агроформуваннями

Назва:

(Title)Поведінкові аспекти в процесі управління агроформуваннями

Інші назви:

(Other titles)Поведенческие аспекты в процессе управления агроформированиями
Behavioral aspects in the process of management of agricultural formations

Автори:

(Authors)Осадчук, Ірина
Боліла, Світлана
Кириченко, Наталя
Осадчук, Ірина
Боліла, Світлана
Кириченко, Наталя
Osadchuk, Iryna
Bolila, Svitlana
Kyrychenko, Natalya

Приналежність:(Affiliation) 

*Херсонський державний аграрний університет вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, Україна 73006 е-mail: osadchuk2311@gmail.com
**Херсонський державний аграрний університет вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, Україна 73006 канд. с.-г. наук, доцент кафедри менеджменту і маркетингу, доцент кафедри менеджменту організацій
***Херсонський державний аграрний університет вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, Україна 73006 канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту організацій

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Осадчук І., Боліла С., Кириченко Н. Поведінкові аспекти в процесі управління агроформуваннями [Електронний ресурс] / Ірина Осадчук, Світлана Боліла, Наталя Кириченко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 1 (20). — С. 97-106. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19oivpua.pdf

Bibliographic description:

(International)

Osadchuk, I., Bolila, S. & Kyrychenko, N. (2019) Povedinkovi aspekty v protsesi upravlinnia ahroformuvanniamy [Behavioral aspects in the process of management of agricultural formations]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 97-106. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19oivpua.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)31-тра-2019

Дата подання:

(Submitted date)

бер-2019

Видавництво:

(Publisher)Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.097


УДК:

(UDC)005.31:338.43

JEL: 

M14

Ключові слова:

(Keywords)

організаційна поведінка
процес управління
агроформування
мотиваційний комплекс
система організаційної поведінки
процесс управления
организационное поведение
агроформирование
мотивационный комплекс
система организационного поведения
organizational behavior
management process
agricultural formations (agroformations)
motivational complex
system of organizational behavior

Кількість сторінок:

(pages)10

Діапазон сторінок:

(pages) 

97-106

Початкова сторінка:

(first page) 

97

Кінцева сторінка:

(last page)106

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)У статті визначено зміст та особливості процесу управління організаційною поведінкою агроформувань. Зазначено, що дослідження поведінкових аспектів діяльності працівників і груп та їх урахування в процесі управління агроформуваннями з метою вироблення найбільш оптимальної поведінкової моделі для їх ефективного функціонування є важливим і актуальним. Вказано, що ефективне управління виробничо-господарською діяльністю будь-якого суб’єкта господарювання значною мірою залежить від вміння його керівника забезпечувати організацію успішної роботи своїх підлеглих шляхом формування результативних форм поведінки. Практична значимість роботи продиктована потребою знання керівниками агроформувань (на всіх рівнях управління) основ організаційної поведінки з метою своєчасного і грамотного координування поведінки підлеглих. Визначена сутність процесу управління поведінкою персоналу агроформувань, виявлено основні тенденції, розглянуто поведінкові дії менеджера та відносини в досліджуваних організаціях. Розроблено рекомендації щодо створення ефективної системи управління організаційною поведінкою агроформувань.
В статье определено содержание и особенности процесса управления организационным поведением агроформирований. Отмечено, что исследование поведенческих аспектов деятельности работников и групп, а также их учет в процессе управления агроформированиями с целью выработки наиболее оптимальной поведенческой модели для их эффективного функционирования являются важными и актуальными. Указывается, что эффективное управление производственно-хозяйственной деятельностью любого субъекта хозяйствования в значительной степени зависит от умения его руководителя организовывать успешную работу своих подчиненных путем формирования результативных форм поведения. Практическая значимость работы продиктована потребностью знания руководителями агроформирований (на всех уровнях управления) основ организационного поведения с целью своевременного и грамотного координирования поведения подчиненных. Определена сущность процесса управления поведением персонала агроформирований, выявлены основные тенденции, рассмотрены поведенческие действия менеджера и отношения в исследуемых организациях. Даны рекомендации по созданию эффективной системы управления организационным поведением агроформирований.
The article specifies the content and particularities of the process of managing the organizational behavior of agricultural formations. It states that research on behavioral aspects of the activity of workers and groups and their consideration in the process of managing agroformations in order to develop the most optimal behavioral model for their effective functioning is timely and important. The paper indicates that effective management of production and economic activities of any economic entity largely depends on the ability of its head to ensure the organization of successful work of their subordinates through forming effective behavioral patterns. The practical significance of the study is based on the fact that heads of agroformations (at all levels of management) need the knowledge of the fundamentals of organizational behavior with the aim of timely and competent coordinating the behavior of subordinates during the management process. The article determines the essence of the process of managing the behavior of personnel of agroformations, reveals the main tendencies, and considers the behavioral actions of managers as well as relations in the organizations investigated. It provides recommendations as to the creation of an effective system of management of organizational behavior of agroformations.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28865

ISSN: 

2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2019

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 
 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19oivpua.pdf
http://vlp.com.ua/files/05_31.pdf
https://sepd.tntu.edu.ua/index.php/en/last-volume/495

Перелік літератури:

(References)1. Гелрігел Д., Слокум-младший Дж. В., Вудмен Р. В., Бренінг Н. С. Організаційна поведінка. - Пер. з англ. І. Тарасюк, М. Зарицька, Н. Гайдукевич. – Вид-во: Основи, 2001. – 726 с.
2. Дорофєєв В. Д., Шмельова О. М., Частухін Ю. Ю. Організаційна поведінка: навч. посібн. - Львів: Вид-во ун-ту, 2004. – 142 с.
3. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2008. – 448с.
4. Мазуренко О. В. Людський капітал тваринництва: галузева специфіка. - Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Вип. 1 (37). - Бердянськ, 2017. – С.22-25.
5. Овчиннікова Т. В. Управління структурними змінами в колективах агроформувань відповідно до змін зовнішнього середовища та стратегії діяльності. – URL: http://vlp.com.ua/files/05_31.pdf (дата звернення: 07.03. 2019).
6. Оксинойд К. Э. Организационное поведение: учебник. – М.: КНОРУс, 2009. – 480 с.
7. Павликівська О. Механізми управління соціальними ресурсами підприємств. - Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава» - Вип. 2 (15). – Тернопіль, 2016. - С.139-146. – URL: https://sepd.tntu.edu.ua/index.php/en/last-volume/495 (дата звернення: 10.03.2019).
8. Савельєва В. С., Єськов О. Л., Вакуленко В. М. Організаційна поведінка: навч. посібн. - К.: ЦУЛ , 2012 .- 240 с.
9. Савчук Л. М., Бутенко Н. Ю., Власова А. М. Організаційна поведінка: навч.-метод. посібн. - К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.
10. Стивен П. Р. Основы организационного поведения. – М.: Вильямс, 2011. – 342 с.

References: 

1. Helrihel, D., Slokum-mladshyi, Dzh. V., Vudmen, R. V. & Breninh, N. S. (2001) Orhanizatsiina povedinka. [Organizational behavior]. Vyd-vo: Osnovy. (in Ukrainian)
2. Dorofieiev, V. D., Shmelova, O. M. & Chastukhin, Yu. Yu. (2004) Orhanizatsiina povedinka: navch. posibn. [Organizational behavior]. Lviv. (in Ukrainian)
3. Nyustrom, Dzh. V., Devis, K. (2008) Organizatsionnoe povedenie [Organizational behavior]. Piter. (in Russian)
4. Mazurenko, O. V. (2017) Liudskyi kapital tvarynnytstva: haluzeva spetsyfika [Human capital of stock-raising: branch specific]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu. Vol. 1 (37). Berdiansk, pp.22-25.
5. Ovchynnikova, T. V. Upravlinnia strukturnymy zminamy v kolektyvakh ahroformuvan vidpovidno do zmin zovnishnoho seredovyshcha ta stratehii diialnosti (za materialamy PAF «Rudkivtsi» Zhydachivskoho raionu Lvivskoi oblasti) [A management structural changes is in the collectives of агроформувань in accordance with the changes of environment and strategy of activity]. URL: http://vlp.com.ua/files/05_31.pdf (accessed: 07 Мarch 2019).
6. Oksinoyd, K. E. (2009) Organizatsionnoe povedenie: uchebnik. [Organizational behavior] M., KNORUs. (in Russian)
7. Pavlykivska, O. (2016) Mekhanizmy upravlinnia sotsialnymy resursamy pidpryiemstv [Mechanisms of management of enterprises social resources]. Elektronne naukove fakhove vydannia «Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava», Vol. 2 (15). Ternopil, pp. 139-146. – URL: https://sepd.tntu.edu.ua/index.php/en/last-volume/495 (accessed: 10 Мarch 2019)
8. Savelieva, V. S., Yeskov, O. L. & Vakulenko, V. M. (2012) Orhanizatsiina povedinka: navch. posibn. [Organizational behavior]. K.: TsUL. (in Ukrainian)
9. Savchuk, L. M., Butenko, N. Yu. & Vlasova, A. M. (2001) Orhanizatsiina povedinka: navch.-metod. Posibn. [Organizational behavior]. K.: KNEU. (in Ukrainian)
10. Stiven, P. R. (2011) Osnovy organizatsionnogo povedeniya [Bases of organizational behavior]. M.: Vilyams. (in Russian)

Тип вмісту:

(type)Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 1(20)

pdf

 

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian