Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

Назва:

(Title)МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

Інші назви:

(Other titles)МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
METHODOLOGICAL BASES OF RESEARCH OF NATIONAL ECONOMY FROM SYSTEMIC ANALYSIS POSITIONS

Автори:

(Authors)Маркович, Ірина
Струтинська, Ірина
Марковыч, Ирина
Струтинская, Ирина
Markovych, Iryna
Strutynska, Iryna

Приналежність:(Affiliation) 

*Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: soriraa@gmail.com к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів **Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: ringtons999@gmail.com к.е.н., доцент кафедри комп’ютерних наук
*Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: soriraa@gmail.com к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и финансов **Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: ringtons999@gmail.com к.э.н., доцент кафедры компьютерных наук
*Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine e-mail: soriraa@gmail.com Ph.D., Assoc. Prof., Department of Economics and Finance **Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine e-mail: ringtons999@gmail.com Ph.D., Assoc. Prof., Department of Computer Science

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Маркович І, Струтинська І. Методологічні основи дослідження національної економіки з позицій системного аналізу [Електронний ресурс] / Ірина Маркович*, Ірина Струтинська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 1 (20). — С. 14-21. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mibpsa.pdf

Bibliographic description:

(International)

Markovych, I. & Strutynska, I. (2019) Metodolohichni osnovy doslidzhennia natsionalnoi ekonomiky z pozytsii systemnoho analizu [Methodological bases of research of national economy from systemic analysis positions]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 14-21. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mibpsa.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)31-тра-2019

Дата подання:

(Submitted date)

лют-2019

Видавництво:

(Publisher)Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.014


УДК:

(UDC)330.35.01

JEL: 

E10

Ключові слова:

(Keywords)

національна економіка
система
ентропія
взаємозв`язки
национальная экономика
система
энтропия
взаимосвязи
national economic system
system
entropy
mutual communication

Кількість сторінок:

(pages)8

Діапазон сторінок:

(pages) 

14-21

Початкова сторінка:

(first page) 

14

Кінцева сторінка:

(last page)21

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)У статті доведено доцільність віднесення національної економіки до відкритих, змінних та складних систем, які характеризуються високим ступенем динамічності. Проведено аналогію між соціальними та біологічними системами, що дозволяє розглядати з національну економіку з точки зору збалансованості ентропій її структурних рівнів. Проаналізовано системоутворюючі факторів взаємозв’язків між підприємницькими та державними структурами в межах національної економіки. Побудовано схему зв`язків між рівнями національної економіки як системи.
В статье доказана целесообразность отнесения национальной экономики к открытым, переменным и сложным системам, которые характеризуются высокой степенью динамичности. Проведено аналогию между социальными и биологическими системами, что позволяет рассматривать национальную экономику с точки зрения сбалансированности энтропии, её структурных уровней. Проанализированы системообразующие факторы взаимосвязей между предпринимательскими и государственными структурами в рамках национальной экономики. Построено схему связей между уровнями национальной экономики как системы.
The article proves the expediency of attributing the national economy to open, variables and complex systems characterized by a high degree of dynamism. An analogy is drawn between social and biological systems that allows us to consider the national economy in terms of the balance of the entropy of its structural levels. The system-forming factors of interconnections between entrepreneurial and state structures within the national economy are analyzed. The scheme of connections between the levels of the national economy as a system is constructed.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28737

ISSN: 

2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2019

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 
 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mibpsa.pdf
http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d110.pdf
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vayhne.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1142_42884991.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_5_21
http://vmv.kymu.edu.ua/v/p04/06_yali.pdf

Перелік літератури:

(References)1. Бондар Т. В. Формування механізму сталого розвитку соціально-економічних систем відповідно до концепції зеленої економіки / Т. В. Боднар [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d110.pdf
2. Васіна А. Взаємозалежність структурних і конкурентних характеристик національної економіки [Електронний ресурс] / Алла Васіна // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 149-160. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vayhne.pdf
3. Гальчинський А. С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс лекцій. ‒ К.: «АДЕФ-Україна», 2010. ‒ 572 с.
4. Дудник І. М. Вступ до загальної теорії систем / І. М. Дудник [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1142_42884991.pdf
5. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення/ За ред. д-ра екон. наук І. В. Крючкової. – К.: Основа, 2007.–488 с.
6. Костюк Н. Н. Изменяющиеся системы [Текст] / В. Н. Костюк ‒ Рос. акад. наук. ВНИИ систем. исслед. ‒ М.: Наука, 1993. ‒ 344 с.
7. Мислюк Ю. В. Застосування термодинаміки у дослідження соціально-політичних систем / Ю. В. Мислюк. // Політологічні записки. - 2012. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_5_21
8. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ / Сурмин Ю. П. — К.:МАУП, 2003. - 368 с.
9. Прангишвили И. В. Энтропийные и другие системные закономерности: Вопросы управления сложными системами / И. В. Прангишвили; Ин-т пробем управления им. В. А. Трапезникова. ‒ М., Наука, 2003. ‒ 428 с.
10. Ялі М. Х. Синергетичний підхід у сучасних дослідженнях міжнародних відносин / М. Х. Ялі // Проблеми міжнародних відносин:[зб. наук. праць/наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. –К.: КиМУ, 2002. - Режим доступу: http://vmv.kymu.edu.ua/v/p04/06_yali.pdf

References: 

1. Bondar, T. Formuvannja mekhanizmu stalogho rozvytku socialjno-ekonomichnykh system vidpovidno do koncepciji zelenoji ekonomiky [Formation of the mechanism of sustainable development of socio-economic systems] [Electronic resource].- Available at: http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d110.pdf
2. Vasina, A. (2015). Vzaiemozalezhnist strukturnykh i konkurentnykh kharakterystyk natsionalnoi ekonomiky [Interdependence of structural and competitive characteristics of national economy]. Socio-Economic Problems and the State. 13 (2), pp. 149-160. Available from: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vayhne.pdf [Accessed March 20, 2019]
3. Ghaljchynsjkyj, A. S. (2010) Ekonomichna metodologhija. Loghika onovlennja: Kurs lekcij [Economic methodology. Logic Upgrade: Lecture Course]. Kyiv: «ADEF-Ukrajina», 572 p. (in Ukrainian)
4. Dudnyk, I. M. Vstup do zaghaljnoji teoriji system [Introduction to the general theory of systems] [Electronic resource].- Access: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1142_42884991.pdf (in Ukrainian)
5. Competitiveness of Ukraine’s economy: state and perspectives of increase (2007) [Konkurentospromozhnist ekonomiky Ukrainy: stan i perspektyvy pidvyshchennia]. Under edition of I. V. Kriuchkova, Kyiv: Оsnova, 488 p.
6. Kostjuk, N. N.(1993) Yzmenjajushhyesja systemy [Changing systems] / V. N. Kostjuk ‒ Ros.akad.nauk. VNYY system.yssled. ‒ Moskow, Nauka ‒ 344 p. (in Russian)
7. Mysljuk, Ju. V. (2012) Zastosuvannja termodynamiky u doslidzhennja socialjno-politychnykh system [The application of thermodynamics to the study of socio-political systems] / Politologhichni zapysky. – no. 5. [Electronic resource].- Access: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_5_21
8. Surmyn, Ju. P. (2003) Teoryja system y systemnyj analyz [Theory of systems and system analysis] . Kyiv: MAUP, - 368 p. (in Russian)
9. Prangishvili, I. V. (2003) Entropiynyie i drugie sistemnyie zakonomernosti: voprosyi upravleniya slozhnyimi sistemami [Entropy and other systemic laws: issues of management of complex systems] / I. V. Prangishvili; In-t probem upravleniya im. V. A. Trapeznikova. ‒ 428 p. (in Russian)
10. Jali, M.Kh (2002). Synerghetychnyj pidkhid u suchasnykh doslidzhennjakh mizhnarodnykh vidnosyn [Synergistic approach in modern studies of international relations] / M.Kh. Jali // Problems of international relations:[zb. nauk. pracj/nauk. red. Kanceljaruk B. ta in.].–K.: KyMU. - [Electronic resource].- Access: http://vmv.kymu.edu.ua/v/p04/06_yali.pdf

Тип вмісту:

(type)Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 1(20)

pdf

 

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian