Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

Назва:  ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ
Інші назви:  ИННОВАЦЫОНАЯ СТРАТЕГИЯ: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
INNOVATIVE STRATEGY: ESSENCE, FEATURES OF USE, ECONOMIC EFFECT
Innovatsiina stratehiia: sutnist, osoblyvosti vykorystannia, ekonomichnyi efekt
Автори:  Лук’янчук, Олена
Ткачук, Тетяна
Лукьянчук, Елена
Ткачук, Татьяна
Lukianchuk, Olena
Tkachuk, Tatiana
Приналежність:  Одеський національний політехнічний університет просп. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044, Україна e-mail: helenlykjanchuk@gmail.com
Одесский национальный политехнический университет просп. Шевченко, 66, г. Одесса, 65044, Украина e-mail: helenlykjanchuk@gmail.com
Odesa National Polytechnic University 1, Shevchenko ave., 65044, Odesa, Ukraine e-mail: helenlykjanchuk@gmail.com
Бібліографічний опис:  Лук’янчук О., Ткачук Т. інноваційна стратегія: сутність, особливості використання, економічний ефект Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 312-321. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19lomvee.pdf
Bibliographic description:  Lukianchuk, O. & Tkachuk, T. (2019) Innovatsiina stratehiia: sutnist, osoblyvosti vykorystannia, ekonomichnyi efekt [Innovative strategy: essence, features of use, economic effect]. Sotsialnoekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 312-321. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19lomvee.pdf
Дата публікації:  гру-2019
Дата подання:  жов-2019
Видавництво:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.312


УДК:  338:657:658
JEL:  M21
O31
Ключові слова:  інновація
інноваційний розвиток
інноваційна стратегія
економічний ефект
инновация
инновационное развитие
инновационная стратегия
экономический эффект
innovation
innovative development
innovative strategy
economic effect
Кількість сторінок:  10
Діапазон сторінок:  312-321
Початкова сторінка:  312
Кінцева сторінка:  321
Короткий огляд (реферат):  У статті розглянуто основні дефініції «інновація», «інноваційний розвиток» та «інноваційна стратегія». Доведено, що інновації на підприємстві зумовлюються економічною необхідністю, оскільки підтримка належного рівня конкурентоспроможності в сучасних умовах неможлива без інвестицій. Обґрунтовано та змістовно наповнена дефініція «інноваційна стратегія». Впровадження інноваційної стратегії обов’язково принесе підприємству економічний ефект у вигляді: розвитку інфраструктури підприємства, збільшення прибутку, зниження витрат на одиницю продукції, використання ресурсозберігаючих технологій, збільшення частки технологічних процесів, збільшення обсягів виробництва і як результат повне завантаження виробничих потужностей, поліпшення умов праці, ріст конкурентоспроможності підприємства, вдосконалення асортименту продукції або його ріст за рахунок нової продукції, приріст доходу персоналу, підтримка держави та дослідницьких інститутів, збільшення рівня екологічної грамотності і як результат зменшення шкідливих викидів у атмосферу, впровадження енергозберігаючих та безвідходних технологій тощо.
В статье рассмотрены основные дефиниции «инновация», «инновационный развитие» и «инновационная стратегия». Доказано, что инновации на предприятии обусловлены экономической необходимостью, поскольку поддержание надлежащего уровня конкурентоспособности в современных условиях невозможна без инвестиций. Обосновано и содержательно наполнена дефиниция «инновационная стратегия». Внедрение инновационной стратегии обязательно принесет предприятию экономический эффект в виде: развития инфраструктуры предприятия, увеличение прибыли, снижение издержек на единицу продукции, использование ресурсосберегающих технологий, увеличение доли технологических процессов, увеличение объемов производства и как результат полной загрузки производственных мощностей, улучшения условий труда, рост конкурентоспособности предприятия, совершенствование ассортимента продукции или его рост за счет новой продукции, прирост дохода персонала, поддержка государства и исследовательских институтов, повышение уровня экологической грамотности и как результат уменьшения вредных выбросов в атмосферу, внедрение энергосберегающих и безотходных технологий.
The main definitions of "innovation", "innovation development" and "innovation strategy" are defined in the article. It is proved that innovations at the enterprise are conditioned by economic necessity, since maintainance of the proper level of competitiveness in modern conditions is impossible without investments. The definition of "innovation strategy" is substantiated and substantively filled. Implementation of an innovation strategy will surely bring an economic effect to the enterprise in the form of: development of the enterprise infrastructure, profit increase, costs reduction per unit of production, resource-saving technologies use, share of technological processes increase, production volumes increase and as a result - full utilization of production facilities, improvement of working conditions, increase of enterprise competitiveness, improvement of the range of products or its growth at the expense of new products, increase of personal income, support from the state and research institutes, increase of the level of environmental literacy and as a result - reduction of harmful emissions into the atmosphere, introduction of energy-saving and waste-free technologies, etc.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30968
ISSN:  2223-3822
Власник авторського права:  Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19lomvee.pdf
http://3akon2.rada.gov.ua/la0s/sho0/40-15
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z= 1085&p=1
https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-strategiy-innovatsionnogo-razvitiya-predpriyatiy
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13rsvisp.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmef_2015_1_13
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_13_29
http://economics.opu.ua/ejopu/2018/No1/49.pdf
10.5281/zenodo.2594771
Перелік літератури:  1. Прутська Т. Ю., Боковець В. В. Формування та обґрунтування стратегії інноваційного розвитку корпоративних підприємств. Інфраструктура ринку. 2017. № 6. С. 79-85.
2. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент: учеб. пособ. СПб.: Питер, 2000. 208 с.
3. Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент: учеб. пособ. для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 446 с.
4. Закон України Про інноваційну діяльність. URL: http://3akon2.rada.gov.ua/la0s/sho0/40-15.
5. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Тернопіль: Економічна думка, 2006. 295 с.
6. Нестеренко О. С. Класифікація видів інновацій та ефектів від їх впровадження. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 4. С. 112-117.
7. Касс М. Е. Формирование стратегии инновационного развития предприятия на основе управления нематериальными активами : монография. Нижегор. гос. архитектур.- строит. ун-т. Н. Новгород : ННГАСУ, 2011. 159 с.
8. Пілявоз Т. М. Методологічні підходи щодо оцінювання інноваційного розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2012. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z= 1085&p=1.
9. Федулова Л. І. Інноваційна економіка: Підручник. К.: Либідь, 2006. 480 с.
10. Адаменко О. А. Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємств. Наукові праці Національного ун-ту харчових технологій. 2010. № 35. С. 5-10.
11. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Зянько В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України. Вінниця : ВНТУ, 2015. 172 с.
12. Куценко Т. М. Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку в контексті інтенсифікації інноваційних процесів. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 4. С. 308–317.
13. Cooper R. G., Edgett S. J. Developing a Product Innovation and Technology Strategy for Your Business. Research-Technology Management. May–June, 2010. Vol. 53. P. 33–40.
14. Дрогобыцкий А. И., Галкин В. Е., Кубанков А. Н. Общая характеристика стратегий инновационного развития предприятий. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-strategiy-innovatsionnogo-razvitiya-predpriyatiy.
15. Орлова В. М. Стратегія інноваційного розвитку підприємства. Екон. нобелів. вісн. 2015. № 1 (8). С. 79–85.
16. Шафієва Л. Г. Особливості формування стратегії інноваційного розвитку підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Наук. вісн. Міжнарод.гуманітар. ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. 2015. №13. С.123–126.
17. Вергал К. Ю. Теоретико-методологічні основи розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства. Управління розвитком. 2008. № 19. С. 27–28.
18. Великий Ю. В. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2011, випуск 19. с. 114-120.
19. Ковтун О. І. Інноваційні стратегії підприємства : теоретико-методологічні засади. Економіка України. 2013. №4. С. 44-56.
20. Радинський С. Класифікація інноваційних стратегій підприємства. Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. Вип. 2 (9). С. 277-285. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13rsvisp.pdf.
21. Орлова В. М. Стратегія інноваційного розвитку підприємства. Економічний нобелівський вісник. 2015. № 1. С. 79–85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmef_2015_1_13.
22. Ландик В. И. Инновационная стратегия предприятия: проблемы и опыт их решения. К. : Наукова думка, 2003. 364 с.
23. Пономаренко В. С., Ястремская Е. Н., Луцковский В. М. Механизм управления предприятием: стратегический аспект. Х. : Изд-во ХГЭУ, 2002. 252 с.
24. Шафієва Л. Г. Особливості формування стратегії інноваційного розвитку підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 13. С. 123-126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_13_29.
25. П’ятницька Г., Найдюк В. Мультиваріативність стратегій інноваційного розвитку. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. C. 22-36.
26. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник / За ред. П. П. Микитюка. Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. 224 с.
27. Filyppova S. V., Saadzhan V. A., Vasilieva V. Yu. Innovative strategies and innovative technologies. Economic journal Odessa polytechnic university. 2018. № 1 (3). С. 49-61. URL: http://economics.opu.ua/ejopu/2018/No1/49.pdf. DOI: 10.5281/zenodo.2594771.
References:  1. Prutska, T. Yu., Bokovets, V. V. (2017) Formuvannia ta obgruntuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku korporatyvnykh pidpryiemstv [The formation and justification of strategy of innovative development of corporate enterprises]. Infrastruktura rynku [Infrastructure market], № 6. pp. 79-85.
2. Balabanov, Y. T. (2000) Innovatsyonnyi menedzhment: ucheb. Posob [Innovation management: textbook. manual]. SPb.: Pyter.
3. Morozov, Yu. P. (2001) Innovatsyonnyi menedzhment: ucheb. posob dlia vuzov [Innovation management: textbook. manual. for higher education institutions.]. M.: YUNITI-DANA.
4. Zakon Ukrainy Pro innovatsiinu diialnist [The law of Ukraine On innovation activity]. Available at: http://3akon2.rada.gov.ua/la0s/sho0/40-15.
5. Mykytiuk, P. P. (2006) Innovatsiinyi menedzhment: navch. posib [Innovation management: textbook. manual]. Ternopil: Ekonomichna dumka.
6. Nesterenko, O. S. (2013) Klasyfikatsiia vydiv innovatsii ta efektiv vid yikh vprovadzhennia [Classification of types of innovation and the effects from their implementation]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen [Bulletin of socio-economic research], Vol. 4. pp. 112-117.
7. Kass, M. E. (2011) Formirovanie stratehyi ynnovatsionnoho razvitiia predpriiatiia na osnove upravleniia nematerialnymy aktyvamy : monohrafiia [Formation of strategy of innovative development of enterprise on the basis of intangible asset management : monograph.]. Nyzhehor. hos. arkhytektur.- stroyt. un-t. N. Novhorod : NNHASU.
8. Piliavoz, T. M. (2012) Metodolohichni pidkhody shchodo otsiniuvannia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Methodological approaches to assessment of innovative development of the enterprise]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], № 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z= 1085&p=1.
9. Fedulova, L. I. (2006) Innovatsiina ekonomika: Pidruchnyk [Innovative economy: the Textbook]. K.: Lybid.
10. Adamenko, O. A. (2010) Kontseptualni zasady innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [The conceptual basis of innovative development of enterprises]. Naukovi pratsi Natsionalnoho un-tu kharchovykh tekhnolohii [Scientific works of National University of food technologies], № 35. pp. 5-10.
11. Zianko, V. V., Yepifanova, I. Yu., Zianko, V. V. (2015) Innovatsiina diialnist pidpryiemstv ta yii finansove zabezpechennia v umovakh transformatsiinykh zmin ekonomiky Ukrainy [Innovation activities of enterprises and its financial security in the conditions of transformational changes of Ukrainian economy]. Vinnytsia : VNTU.
12. Kutsenko, T. M. (2012) Teoretychni osnovy formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku v konteksti intensyfikatsii innovatsiinykh protsesiv [Theoretical bases of formation of strategy of innovative development in the context of intensification of innovation processes]. Marketynh i menedzhment innovatsii [Marketing and management of innovations], № 4. pp. 308–317.
13. Cooper, R. G., Edgett, S. J. (2010) Developing a Product Innovation and Technology Strategy for Your Business. Research-Technology Management. May–June,. Vol. 53. pp. 33–40.  https://doi.org/10.1080/08956308.2010.11657629
14. Drohobytskyi, A. Y., Halkin, V. E., Kubankov, A. N. Obshchaia kharakteristika stratehyi innovatsyonnoho razvitiia predpriiatii. [General characteristics of strategies of innovation development of enterprises]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-strategiy-innovatsionnogo-razvitiya-predpriyatiy.
15. Orlova, V. M. (2015) Stratehiia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [The strategy of innovative development of the enterprise]. Ekon. nobeliv. visn [Economic Nobel Herald], № 1 (8). pp. 79–85.
16. Shafiieva, L. H. (2015) Osoblyvosti formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti zovnishnoho seredovyshcha [Features of formation of strategy of innovative development of the enterprise in the conditions of uncertainty of external environment]. Nauk. visn. Mizhnarod.humanitar. un-tu. Seriia : Ekonomika i menedzhment [Sciences. VSN. International.humanitarian. UN-Tu. Series : Economics and management], № 13. pp. 123–126.
17. Verhal, K. Yu. (2008) Teoretyko-metodolohichni osnovy rozrobky stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Theoretical-methodological bases of development of strategy of innovative development of the enterprise]. Upravlinnia rozvytkom [Development management], № 19. pp. 27–28.
18. Velykyi, Yu. V. (2011) Formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv mashynobuduvannia [Formation of strategy of innovative development of engineering enterprises]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Scientific works of Kirovograd national technical University. Economic science], vol. 19. pp. 114-120.
19. Kovtun, O. I. (2013) Innovatsiini stratehii pidpryiemstva : teoretyko-metodolohichni zasady [Innovative strategies of enterprises : theoretical and methodological foundations]. Ekonomika Ukrainy [The Economy Of Ukraine], №4. pp. 44-56.
20. Radynskyi, S. (2013) Klasyfikatsiia innovatsiinykh stratehii pidpryiemstva [Classification of innovation strategies of the enterprise]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-economic problems and the state]. Vol. 2 (9). pp. 277-285. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13rsvisp.pdf.
21. Orlova, V. M. (2015) Stratehiia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [The strategy of innovative development of the enterprise]. Ekonomichnyi nobelivskyi visnyk [Economic Nobel Herald], № 1. pp. 79–85. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmef_2015_1_13.
22. Landyk, V. Y. (2003) Innovatsionnaia stratehiia predpriiatiia: problemy i opyt ikh resheniia [The innovation strategy of an enterprise: problems and solutions]. K. : Naukova dumka.
23. Ponomarenko, V. S., Yastremskaia, E. N., Lutskovskyi, V. M. (2002) Mekhanizm upravleniia predpriiatiiem: stratehicheskii aspekt [The mechanism of enterprise management: strategic aspect]. Kh. : Yzd-vo KhHEU.
24. Shafiieva, L. H. (2015) Osoblyvosti formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti zovnishnoho seredovyshcha [Features of formation of strategy of innovative development of the enterprise in the conditions of uncertainty of external environment]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment [Scientific Herald of International humanitarian University. Series : Economics and management], Vol. 13. pp. 123-126. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_13_29.
25. Piatnytska, H., Naidiuk, V. (2018) Multyvariatyvnist stratehii innovatsiinoho rozvytku [Multivariante of strategies of innovation development]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo [Foreign trade: Economics, Finance, and law], № 1. pp. 22-36.
26. Mykytiuk, P. P. (2015) Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva. Navchalnyi posibnyk [Innovative development of the enterprise. Textbook] / Za red.. Ternopil: PP «Prynter Inform».
27. Filyppova, S. V., Saadzhan, V. A., Vasilieva, V. Yu. (2018) Innovative strategies and innovative technologies. Economic journal Odessa polytechnic university. № 1 (3). pp. 49-61. Available at: http://economics.opu.ua/ejopu/2018/No1/49.pdf. DOI: 10.5281/zenodo.2594771.
Тип вмісту:  Article
Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian