Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

INNOVATIVE STRATEGY: ESSENCE, FEATURES OF USE, ECONOMIC EFFECT

Title:  INNOVATIVE STRATEGY: ESSENCE, FEATURES OF USE, ECONOMIC EFFECT
Authors:  Lukianchuk, Olena
Tkachuk, Tatiana
Affiliation:  Odesa National Polytechnic University 1, Shevchenko ave., 65044, Odesa, Ukraine e-mail: helenlykjanchuk@gmail.com
Bibliographic description:  Lukianchuk, O. & Tkachuk, T. (2019) Innovatsiina stratehiia: sutnist, osoblyvosti vykorystannia, ekonomichnyi efekt [Innovative strategy: essence, features of use, economic effect]. Sotsialnoekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 312-321. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19lomvee.pdf
Issue Date:  dec-2019
Submitted date:  oct-2019
Publisher:  Ternopil Ivan Puluj National Technical University

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.312


UDC:  338:657:658
JEL:  M21
O31
Keywords:  innovation
innovative development
innovative strategy
economic effect
Pages:  312-321
First page:  312
Last page:  321
Abstract: 

The main definitions of "innovation", "innovation development" and "innovation strategy" are defined in the article. It is proved that innovations at the enterprise are necessary to be introduced, since maintenance of the proper level of competitiveness under modern conditions is impossible without investments mainly given for innovations. The definition of "innovation strategy" is substantiated and substantively filled. It is defined that implementation of innovation strategy will surely bring an economic effect to the enterprise in the form of: development of the enterprise infrastructure, profit increase, costs reduction per unit of production, resource-saving technologies use, share of technological processes increase, production volumes increase and as a result - full utilization of production facilities, improvement of working conditions, increase of enterprise competitiveness, improvement of the range of products or its growth at the expense of new products, increase of personal income, support from the state and research institutes, increase of the level of environmental literacy and as a result - reduction of harmful emissions into the atmosphere, introduction of energy-saving and waste-free technologies, etc. It is also expected socio-ecological effect from innovations introduction into company’s activities. Although it is noted that the implementation of innovation development strategies is associated with significant risks for the company and is often caused by insufficient experience in innovations implementation. In addition, the impact of uncertainty on the external environment causes problems with the lack of guarantees for the possibility of implementing a technological idea into the final product.

 

Keywords: innovation, innovative development, innovative strategy, socio-ecological and economic effect.

URI:  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30968
ISSN:  2223-3822
Copyright owner:  Scientific Journal "Socio-Economic Problems and the State"
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19lomvee.pdf
http://3akon2.rada.gov.ua/la0s/sho0/40-15
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z= 1085&p=1
https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-strategiy-innovatsionnogo-razvitiya-predpriyatiy
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13rsvisp.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmef_2015_1_13
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_13_29
http://economics.opu.ua/ejopu/2018/No1/49.pdf
10.5281/zenodo.2594771
References:  1. Prutska, T. Yu., Bokovets, V. V. (2017) Formuvannia ta obgruntuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku korporatyvnykh pidpryiemstv [The formation and justification of strategy of innovative development of corporate enterprises]. Infrastruktura rynku [Infrastructure market], № 6. pp. 79-85.
2. Balabanov, Y. T. (2000) Innovatsyonnyi menedzhment: ucheb. Posob [Innovation management: textbook. manual]. SPb.: Pyter.
3. Morozov, Yu. P. (2001) Innovatsyonnyi menedzhment: ucheb. posob dlia vuzov [Innovation management: textbook. manual. for higher education institutions.]. M.: YUNITI-DANA.
4. Zakon Ukrainy Pro innovatsiinu diialnist [The law of Ukraine On innovation activity]. Available at: http://3akon2.rada.gov.ua/la0s/sho0/40-15.
5. Mykytiuk, P. P. (2006) Innovatsiinyi menedzhment: navch. posib [Innovation management: textbook. manual]. Ternopil: Ekonomichna dumka.
6. Nesterenko, O. S. (2013) Klasyfikatsiia vydiv innovatsii ta efektiv vid yikh vprovadzhennia [Classification of types of innovation and the effects from their implementation]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen [Bulletin of socio-economic research], Vol. 4. pp. 112-117.
7. Kass, M. E. (2011) Formirovanie stratehyi ynnovatsionnoho razvitiia predpriiatiia na osnove upravleniia nematerialnymy aktyvamy : monohrafiia [Formation of strategy of innovative development of enterprise on the basis of intangible asset management : monograph.]. Nyzhehor. hos. arkhytektur.- stroyt. un-t. N. Novhorod : NNHASU.
8. Piliavoz, T. M. (2012) Metodolohichni pidkhody shchodo otsiniuvannia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Methodological approaches to assessment of innovative development of the enterprise]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], № 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z= 1085&p=1.
9. Fedulova, L. I. (2006) Innovatsiina ekonomika: Pidruchnyk [Innovative economy: the Textbook]. K.: Lybid.
10. Adamenko, O. A. (2010) Kontseptualni zasady innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [The conceptual basis of innovative development of enterprises]. Naukovi pratsi Natsionalnoho un-tu kharchovykh tekhnolohii [Scientific works of National University of food technologies], № 35. pp. 5-10.
11. Zianko, V. V., Yepifanova, I. Yu., Zianko, V. V. (2015) Innovatsiina diialnist pidpryiemstv ta yii finansove zabezpechennia v umovakh transformatsiinykh zmin ekonomiky Ukrainy [Innovation activities of enterprises and its financial security in the conditions of transformational changes of Ukrainian economy]. Vinnytsia : VNTU.
12. Kutsenko, T. M. (2012) Teoretychni osnovy formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku v konteksti intensyfikatsii innovatsiinykh protsesiv [Theoretical bases of formation of strategy of innovative development in the context of intensification of innovation processes]. Marketynh i menedzhment innovatsii [Marketing and management of innovations], № 4. pp. 308–317.
13. Cooper, R. G., Edgett, S. J. (2010) Developing a Product Innovation and Technology Strategy for Your Business. Research-Technology Management. May–June,. Vol. 53. pp. 33–40.  https://doi.org/10.1080/08956308.2010.11657629
14. Drohobytskyi, A. Y., Halkin, V. E., Kubankov, A. N. Obshchaia kharakteristika stratehyi innovatsyonnoho razvitiia predpriiatii. [General characteristics of strategies of innovation development of enterprises]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-strategiy-innovatsionnogo-razvitiya-predpriyatiy.
15. Orlova, V. M. (2015) Stratehiia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [The strategy of innovative development of the enterprise]. Ekon. nobeliv. visn [Economic Nobel Herald], № 1 (8). pp. 79–85.
16. Shafiieva, L. H. (2015) Osoblyvosti formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti zovnishnoho seredovyshcha [Features of formation of strategy of innovative development of the enterprise in the conditions of uncertainty of external environment]. Nauk. visn. Mizhnarod.humanitar. un-tu. Seriia : Ekonomika i menedzhment [Sciences. VSN. International.humanitarian. UN-Tu. Series : Economics and management], № 13. pp. 123–126.
17. Verhal, K. Yu. (2008) Teoretyko-metodolohichni osnovy rozrobky stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Theoretical-methodological bases of development of strategy of innovative development of the enterprise]. Upravlinnia rozvytkom [Development management], № 19. pp. 27–28.
18. Velykyi, Yu. V. (2011) Formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv mashynobuduvannia [Formation of strategy of innovative development of engineering enterprises]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Scientific works of Kirovograd national technical University. Economic science], vol. 19. pp. 114-120.
19. Kovtun, O. I. (2013) Innovatsiini stratehii pidpryiemstva : teoretyko-metodolohichni zasady [Innovative strategies of enterprises : theoretical and methodological foundations]. Ekonomika Ukrainy [The Economy Of Ukraine], №4. pp. 44-56.
20. Radynskyi, S. (2013) Klasyfikatsiia innovatsiinykh stratehii pidpryiemstva [Classification of innovation strategies of the enterprise]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-economic problems and the state]. Vol. 2 (9). pp. 277-285. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13rsvisp.pdf.
21. Orlova, V. M. (2015) Stratehiia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [The strategy of innovative development of the enterprise]. Ekonomichnyi nobelivskyi visnyk [Economic Nobel Herald], № 1. pp. 79–85. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmef_2015_1_13.
22. Landyk, V. Y. (2003) Innovatsionnaia stratehiia predpriiatiia: problemy i opyt ikh resheniia [The innovation strategy of an enterprise: problems and solutions]. K. : Naukova dumka.
23. Ponomarenko, V. S., Yastremskaia, E. N., Lutskovskyi, V. M. (2002) Mekhanizm upravleniia predpriiatiiem: stratehicheskii aspekt [The mechanism of enterprise management: strategic aspect]. Kh. : Yzd-vo KhHEU.
24. Shafiieva, L. H. (2015) Osoblyvosti formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti zovnishnoho seredovyshcha [Features of formation of strategy of innovative development of the enterprise in the conditions of uncertainty of external environment]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment [Scientific Herald of International humanitarian University. Series : Economics and management], Vol. 13. pp. 123-126. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_13_29.
25. Piatnytska, H., Naidiuk, V. (2018) Multyvariatyvnist stratehii innovatsiinoho rozvytku [Multivariante of strategies of innovation development]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo [Foreign trade: Economics, Finance, and law], № 1. pp. 22-36.
26. Mykytiuk, P. P. (2015) Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva. Navchalnyi posibnyk [Innovative development of the enterprise. Textbook] / Za red.. Ternopil: PP «Prynter Inform».
27. Filyppova, S. V., Saadzhan, V. A., Vasilieva, V. Yu. (2018) Innovative strategies and innovative technologies. Economic journal Odessa polytechnic university. № 1 (3). pp. 49-61. Available at: http://economics.opu.ua/ejopu/2018/No1/49.pdf. DOI: 10.5281/zenodo.2594771.
Issue type:  Article
Appears in Collections:

Scientific Journal "Socio-Economic Problems and the State", Vol.21, No.2

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian