Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ОЧИМА МОЛОДІ

Назва:  ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ОЧИМА МОЛОДІ
Інші назви:  ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ
PENSION REFORM IN UKRAINE (YOUTH POINT OF VIEW)
Pensiina reforma v Ukraini ochyma molodi
Автори:  Побоча, Катерина
Федина, Віта
Побочая, Екатерина
Федина, Вита
Pobocha, Kateryna
Fedyna, Vita
Приналежність:  University of the State Fiscal Service of Ukraine 31, Universitetskaya str., 08205, Irpin, Kyiv region, Ukraine e-mail: vikulja.f@gmail.com
Университет государственной фискальной службы Украины ул. Университетская, 31, г. Ирпень, Киевская область, 08201, Украина e-mail: vikulja.f@gmail.com
Університет державної фіскальної служби України вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201, Україна e-mail: vikulja.f@gmail.com
Бібліографічний опис:  Побоча К., Федина В. Пенсійна реформа в Україні очима молоді. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 201-209. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19pkpuom.pdf
Bibliographic description:  Pobocha, C. & Fedyna, V. (2019) Pensiina reforma v Ukraini ochyma molodi [Pension reform in Ukraine eyes of young people]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 201-209. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19pkpuom.pdf
Дата публікації:  гру-2019
Дата подання:  жов-2019
Видавництво:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.201


УДК:  369.5(447): 316.014
JEL:  G02
Z13
H55
Ключові слова:  пенсійна реформа
недержавні пенсійні фонди
солідарна пенсійна система
накопичувальна пенсійна система
трирівнева пенсійна система
пенсионная реформа
негосударственные пенсионные фонды
солидарная пенсионная система
накопительная пенсионная система
трехуровневая пенсионная система
pension reform
non-state pension funds
solidarity pension system
funded pension system
three-tier pension system
Кількість сторінок:  9
Діапазон сторінок:  201-209
Початкова сторінка:  201
Кінцева сторінка:  209
Короткий огляд (реферат):  В статті представлено результати опитування молоді щодо проведення пенсійної реформи в Україні. Висвітлено проблеми здійснення пенсійної реформи та шляхи їх вирішення очима молоді. Встановлено, що найбільш вагомими стримувальними факторами до участі молоді у накопичувальному пенсійному забезпеченні є низький рівень доходів та відсутність необхідних знань. Обґрунтовано потребу введення в навчальний процес для всіх спеціальностей галузі знань 07 Управління та адміністрування дисципліни «Пенсійна справа», яка може стати потужним джерелом інформації, що дасть мотиваційний поштовх молоді задуматися над забезпеченням власної старості, вміння аналізувати зміни в пенсійній сфері та розуміння наслідків, перелік альтернативних та ефективних інструментів для накопичення.
В статье представлены результаты опроса молодёжи относительно проведения пенсионной реформы в Украине. Раскрыты проблемы проведения пенсионной реформы и пути их решения глазами молодёжи. Установлено, что наиболее весомыми сдерживающими факторами для участия молодежи в накопительном пенсионном обеспечении является низкий уровень доходов и отсутствие необходимых знаний. Обоснована необходимость введения в учебный процесс для всех специальностей области знаний 07 Управление и администрирование дисциплины «Пенсионное дело», которая может стать мощным источником информации, что даст мотивационный толчок молодежи задуматься над обеспечением собственной старости, умение анализировать изменения в пенсионной сфере и понимание последствий, перечень альтернативных и эффективных инструментов для накопления.
Survey results of young people about a pension reform in Ukraine are presented in the article. Problems of pension reform and ways of their solutions by the youth point of view are shown. There are defined such significant deterrent factors to youth participation in cumulative pension security as low income and absence of necessarily knowledge. The attention is paid to the fact that it is needed to introduce into the learning process for all specialties of the 07 Management and administration field knowledge such discipline as «Pension case», which can be powerful source of information to give a motivational impulse to young people to think over securing themselves at old age and provide them with certain skills to analyze changes in pension realm, understand the consequences, alternatives and effective finances accumulation tools.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30959
ISSN:  2223-3822
Власник авторського права:  Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19pkpuom.pdf
http://www.capitalmarkets.kiev.ua/download/fia_report_feb2007.pdf
http://www.uaib.com.ua/files/articles/1277/86_4.pdf
https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2018/05/Pension_Survey_March2018_ua.pdf
Перелік літератури:  1. Страховий ринок в Україні: стан, проблеми, перспективи (аналітична доповідь Центру Разумкова). Національна безпека та оборона. 2003. № 6(42). С. 2-46.
2. Агентство фінансових ініціатив та Проект розвитку фінансового сектору „Недержавні пенсійні фонди України та загальнообов’язкова накопичувальна пенсійна система” URL: http://www.capitalmarkets.kiev.ua/download/fia_report_feb2007.pdf (дата звернення: 11.09.2019).
3. Пенсійна реформа в Україні: дослідження суспільної думки 2010. 22.07.2010 р. URL: http://www.uaib.com.ua/files/articles/1277/86_4.pdf (дата звернення: 01.10.2019).
4. Горюк Н., Яценко В. Громадська думка, пенсійна реформа та ставлення до пенсії в Україні URL: https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2018/05/Pension_Survey_March2018_ua.pdf (дата звернення: 01.10.2019).
5. Федина В. В. Фінансова грамотність населення у процесі пенсійної реформи. Науковий вісник Національного університету ДПС України. 2013. №3 (62). С.177-182.
6. Корнаи Я. Сбалансированный экономический рост и реформа Россия и современный мир. 2007. № 2. С.5-31.
References:  1. Centr Razumkova (2003) Strakhovyj rynok v Ukrajini: stan, problemy, perspektyvy [Insurance market in Ukraine: state, problems, prospects]. Nacionaljna bezpeka ta oborona, vol. 6, no. 42, pp. 246.
2. Aghentstvo finansovykh iniciatyv ta Proekt rozvytku finansovogho sektoru (2007) Nederzhavni pensijni fondy Ukrajiny ta zaghaljnoobov'jazkova nakopychuvaljna pensijna systema [Non-state pension funds of Ukraine and the compulsory funded pension system]. Available at: http://www.capitalmarkets.kiev.ua/download/ fia_report_feb2007.pdf. (accessed 11 May 2017).
3. Ukrajinsjka Asociacija investycijnogho biznesu (2010) Pensijna reforma v Ukrajini: doslidzhennja suspiljnoji dumky 2010 [Pension Reform in Ukraine: A Public Opinion Survey 2010]. Available at: http://www.uaib.com.ua/files/articles/1277/86_4.pdf. (accessed 01 October 2019).
4. Ghorjuk, N., Jacenko, V. (2018) Ghromadsjka dumka, pensijna reforma ta stavlennja do pensiji v Ukrajini [Public opinion, pension reform and the attitude towards pension in Ukraine]. Available at: https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2018/05/Pension_Survey_March2018_ua.pdf (accessed 01 October 2019).
5. Fedyna, V. V. (2013) Finansova ghramotnistj naselennja u procesi pensijnoji reformy [Financial literacy of the population in the process of pension reform]. Naukovyj visnyk Nacionaljnogho universytetu DPS Ukrajiny, vol. 3, no. 62, pp. 177182.
6. Kornay, Ja. (2007) Sbalansirovanny`j e`konomicheskij rost i reforma [Balanced Economic Growth and Reform]. Rossiya i sovremenny`j mir, vol. 2, pp. 531.
Тип вмісту:  Article
Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian