Продовжується набір до чергового випуску 2 (25) 2021

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ АКТИВАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Назва:  УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ АКТИВАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Інші назви:  УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ АКТИВАМИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
MANAGEMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES’ STRATEGIC ASSETS UNDER CONDITIONS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES DEVELOPMENT
Upravlinnia stratehichnymy aktyvamy mashynobudivnykh pidpryiemstv za umov rozvytku tekhnolohichnykh protsesiv
Автори:  Любохинець, Лариса
Бушовська, Леся
Поплавська, Ольга
Любохинец, Лариса
Бушовская, Леся
Поплавская, Ольга
Liubokhynets, Larysa
Bushovska, Lesia
Poplavska, Olga
Приналежність:  Khmelnitsky National University, 11 Instytutska Str., 29016 Khmelnitsky, Ukraine e-mail: Lubohinets@ukr.net
Хмельницкий национальный университет ул. Институтская, 11, г. Хмельницкий, 29016, Украина e-mail: Lubohinets@ukr.net
Хмельницький національний університет вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016, Україна e-mail: Lubohinets@ukr.net
Бібліографічний опис:  Любохинець Л., Бушовська Л., Поплавська О. Управління стратегічними активами машинобудівних підприємств за умов розвитку технологічних процесів. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 88-96. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19llsrtp.pdf
Bibliographic description:  Liubokhynets, L., Bushovska, L. & Poplavska, O. (2019) Upravlinnia stratehichnymy aktyvamy mashynobudivnykh pidpryiemstv za umov rozvytku tekhnolohichnykh protsesiv [Management of strategic assets of machine-building enterprises under conditions of technological processes development]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 88-96. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19llsrtp.pdf
Дата публікації:  гру-2019
Дата подання:  жов-2019
Видавництво:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.088


УДК:  658.152
JEL:  D25
Ключові слова:  інвестиції
інвестиційна діяльність
активи
ресурси
технологічний процес
ринок
управління
инвестиции
инвестиционная деятельность
активы
управления
ресурсы
технологический процесс
рынок
investments
investment activity
assets
management
resources
technological process
market
Діапазон сторінок:  88-96
Початкова сторінка:  88
Кінцева сторінка:  96
Короткий огляд (реферат):  У даній статті досліджено важливі завдання інвестиційної діяльності підприємств, обґрунтовано фундаментальні положення для подальшого дослідження управлінських процесів. Важливим завданням інвестиційної діяльності підприємств є вибір найбільш ефективних напрямів вкладення коштів для підвищення його конкурентного статусу, зростання прибутковості та забезпечення подальшого успішного функціонування. В умовах слабкого економічного розвитку, низької купівельної спроможності юридичних та фізичних осіб, низьким рівнем їх дохідності підприємствам необхідно надавати переваги саме реальним інвестиціям, зокрема, забезпечити оптимальний вибір певних видів активів як об’єктів інвестування, оскільки вітчизняний ринок фінансових послуг потребує суттєвого удосконалення для можливості забезпечення фінансовими інструментами підприємств як споживачів послуг з фінансових інвестицій. Тенденції розвитку управлінської діяльності визначають напрям поведінки підприємства в сфері наукових досліджень і розробок, спрямованої на формування потенціалу, достатнього для врахування зміни зовнішнього оточення й досягнення довгострокових цілей, а також ефективної реалізації стратегії інвестиційної діяльності підприємства. При цьому тенденція розвитку системи управління інвестиційною діяльністю повинна бути не тільки погоджена зі стратегією розвитку підприємства, але й в окремі періоди (наприклад, в умовах депресії й кризи) бути її першоосновою.
В данной статье исследованы важные задачи инвестиционной деятельности предприятий, обоснованно фундаментальные положения для дальнейшего исследования управленческих процессов. Важной задачей инвестиционной деятельности предприятий является выбор наиболее эффективных направлений вложения средств для повышения его конкурентного статуса, рост доходности и обеспечения дальнейшего успешного функционирования. В условиях слабого экономического развития, низкой покупательной способности юридических и физических лиц, низким уровнем их доходности предприятиям необходимо предоставлять преимущества именно реальным инвестициям, в частности, обеспечить оптимальный выбор определенных видов активов как объектов инвестирования, поскольку отечественный рынок финансовых услуг требует существенного усовершенствования для возможности обеспечение финансовыми инструментами предприятий как потребителей услуг по финансовым инвестициям. Тенденции развития управленческой деятельности определяют направление поведения предприятия в сфере научных исследований и разработок, направленной на формирование потенциала, достаточного для учета изменения внешнего окружения и достижения долгосрочных целей, а также эффективной реализации стратегии инвестиционной деятельности предприятия. При этом тенденция развития системы управления инвестиционной деятельностью должна быть не только согласована со стратегией развития предприятия, но и в отдельные периоды (например, в условиях депрессии и кризиса) быть ее первоосновой.
The important tasks of enterprises’ investment activities are investigated in the article. The basic provisions for the further study of management processes are substantiated. An important task of enterprises’ investment activities is to choose the most effective ways for investments in order to increase their competitive status, increase profitability and ensure further successful functioning. It is shown that in the conditions of weak economic development, low purchasing power of legal entities and individuals, their low level of profitability, enterprises should give preferences to real investments, in particular, to ensure optimal selection of certain types of assets as investment objects, since the domestic financial services market requires significant improvement for creating opportunities to provide financial instruments of enterprises as financial investment services consumers. Trends in management development determine the direction of enterprise behavior in the field of research and development aimed at creating sufficient capacity to take into account changes in the external environment and the achievement of long-term goals, as well as the effective implementation of the enterprise investment strategy. At the same time, the tendency of the investment activity management system development should not only be consistent with the strategy of the enterprise' development but also to be its basic during some periods (for example, in the conditions of depression and crisis).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30949
ISSN:  2223-3822
Власник авторського права:  Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19llsrtp.pdf
http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/invest-climat
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/6786/1/vestnik_HPI_2012_13_Poshenova_Upravlinnia.pdf
Перелік літератури:  1. Багацька К. В. Підходи до оцінки ринкової активності підприємств реального сектора економіки. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2014. № 1 (11). С. 50-56.
2. Дашко І. М. Аналіз впливу чинників на рівень ризику вкладення інвестицій в машинобудівні підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.1. С. 206-211.
3. Інвестиційний клімат в Україні. Міністерство закордонних справ України. URL: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/invest-climat
4. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. НАН України. Київ. 2015. 336 с.
5. Матросова В. О. Пошенова К. С. Управління розвитком нематеріальних активів підприємства Вісник НТУ «ХПІ» 2012. №13. С. 51-56. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/6786/1/vestnik_HPI_2012_13_Poshenova_Upravlinnia.pdf
References:  1. Bahatska, K. V. (2014) Pidkhody do otsinky rynkovoi aktyvnosti pidpryemstv realnoho sektora ekonomiky [Approaches to estimation of market activity of enterprises of the real sector of economy]. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal, no 1 (11), pp. 50-56.
2. Dashko, I. M. (2010) Analiz vplyvu chynnykiv na rivenj ryzyku vkladennja investycij v mashynobudivni pidpryjemstva [An analysis of factors' influence on the level of risk of investing in machine building enterprises]. Scientific herald of NLTU of Ukraine, vol. 20.1, pp.206-211.
3. Investytsiinyi klimat v Ukraini. Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrainy. [Investment climate in Ukraine. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.]. [Electronic resource] - Available at: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/invest-climat (accessed 10 september 2019).
4. Innovacijna Ukrajina 2020: nacionaljna dopovidj (2015) [Innovative Ukraine 2020: A national report for the total.] Rev. V.M. Heitz and others; NAS of Ukraine. Кuiv, 336 p. (in Ukrainian)
5. Matrosova, V. O., Poshenova, K. S. (2012) Upravlinnya rozvytkom nematerialnyh aktyviv pidpryiemstva [Management of development of intangible assets of the enterprise]. Vestnyk NTU «KhPY», no.№13, pp.51-56. [Electronic resource] Available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/6786/1/vestnik_HPI_2012_13_Poshenova_Upravlinnia.pdf (accessed 10 september 2019).
Тип вмісту:  Article
Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian