Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ЯКІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ

Назва:  ЯКІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ
Інші назви:  КАЧЕСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО УПРАВЛЕНИЯ
QUALITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS ACTIVITIES: REGULATORY CONTROL AND INTERNAL MANAGEMENT SYSTEM
Yakist diialnosti zakladiv vyshchoi osvity: normatyvne rehuliuvannia ta systema vnutrishnoho upravlinnia
Автори:  Зінченко, Олена
Погребняк, Анна
Горська, Світлана
Зинченко, Елена
Погребняк, Анна
Горская, Светлана
Zinchenko, Olena
Pohrebniak, Anna
Gorska, Svetlana
Приналежність:  Криворізький національний університет вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна e-mail: nvo.alta@gmail.com
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" проспект Перемоги, 37, м.Київ-56, Україна, 03056 e-mail: anna.u.pogrebnyak@gmail.com
Криворізький національний університет вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна
Криворожский национальный университет ул. Виталия Матусевича, 11, г. Кривой Рог, 50027, Украина e-mail: nvo.alta@gmail.com
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" проспект Победы, 37, г. Киев - 56, Украина, 03056 e-mail: anna.u.pogrebnyak@gmail.com
Криворожский национальный университет ул. Виталия Матусевича, 11, г. Кривой Рог, 50027, Украина
Kryvyi Rih National University Vitaly Matusevich str., 11, Kryvyi Rih, 50027, Ukraine e-mail: nvo.alta@gmail.com
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 37, Prosp. Peremohy, Kyiv, Ukraine, 03056 e-mail: anna.u.pogrebnyak@gmail.com
Kryvyi Rih National University Vitaly Matusevich str., 11, Kryvyi Rih, 50027, Ukraine
Бібліографічний опис:  Зінченко О. Якість діяльності закладів вищої освіти: нормативне регулювання та система внутрішнього управління [Електронний ресурс] / Олена Зінченко, Анна Погребняк, Світлана Горська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2020. — Вип. 1 (22). — C 25-35. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20zoasvu.pdf
Bibliographic description:  Zinchenko, O., Pohrebniak, A. & Gorskaya, S. (2020) Yakist diialnosti zakladiv vyshchoi osvity: normatyvne rehuliuvannia ta systema vnutrishnoho upravlinnia [Quality of activities of higher education institutions: regulatory regulation and internal governance system]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 22, no. 1, pp. 25-35. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20zoasvu.pdf
Журнал/збірник:  Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Дата публікації:  лип-2020
Дата подання:  чер-2020
Видавництво:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Ідентифікатор ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-6728-9855
https://orcid.org/0000-0003-2421-476X

DOI:

УДК: 

https://doi.org/10.33108/sepd2020.01.025

330.341

JEL:  R46
O32
Ключові слова:  Якість освіти
якість діяльності закладів вищої освіти
внутрішнє управління
Качество образования
качество деятельности высших учебных заведений
внутреннее управление
Кількість сторінок:  11
Діапазон сторінок:  25-35
Початкова сторінка:  25
Короткий огляд (реферат):  У статті розглянуте питання удосконалення системи внутрішнього управління якістю діяльності закладів вищої освіти. Метою написання даної статті є аналіз нормативних законодавчих актів з питань якості освіти і формування на цій основі підходів щодо удосконалення системи внутрішнього управління якістю діяльності закладів вищої освіти. Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: проаналізовано законодавчі акти в частині регламентації якості вищої освіти, вивчено трактування якості освіти у відповідних Законах України; удосконалено поняття системи якості діяльності закладів вищої освіти; обґрунтовано концептуальні основи удосконалення управління системою підвищення якості діяльності закладів вищої освіти; досліджено систему заходів і процедур, що використовуються в ході забезпечення якості вищої освіти; визначено базові складові системи прийняття рішень для забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти. Об’єктом дослідження є законодавчі акти щодо процесу управління системою підвищення якості діяльності закладів вищої освіти. Предмет дослідження – теоретико-методичні та практичні питання управління системою забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти. У ході дослідження були використані наступні методи: структурно-логічного аналізу – для побудови логіки та структури роботи; системного аналізу і синтезу – для дослідження сутності предмету дослідження; системного підходу – для удосконалення системно-цільового підходу до управління системою підвищення якості діяльності закладів вищої освіти. У даній статті на основі аналізу відповідної законодавчої бази дістали подальшого розвитку положення щодо управління внутрішньою системою забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти в контексті удосконалення методичних засад такого управління, проведено аналіз системи заходів і процедур, що використовуються в ході підвищення якості вищої освіти, групування базових складових системи прийняття рішень для забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти. У форматі практичного значення доробків можна визначити можливість їх використання у процесі управління закладами вищої освіти всіх форм власності з метою досягнення відповідної якості їх результатів.
Опис:  В статье рассмотрен вопрос усовершенствования системы внутреннего управления качеством деятельности высших учебных заведений. Целью написания данной статьи является анализ нормативных законодательных актов по вопросам качества образования и формирование на этой основе подходов по совершенствованию системы внутреннего управления качеством деятельности высших учебных заведений. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: проанализированы законодательные акты в части регламентации качества высшего образования, изучена трактовка качества образования в соответствующих законах Украины; усовершенствовано понятие системы качества деятельности высших учебных заведений; обоснованы концептуальные основы совершенствования управления системой повышения качества деятельности высших учебных заведений; исследована система мероприятий и процедур, используемых в ходе обеспечения качества высшего образования; определены базовые составляющие системы принятия решений для обеспечения качества деятельности высших учебных заведений. Объектом исследования являются законодательные акты относительно процесса управления системой повышения качества деятельности высших учебных заведений. Предмет исследования - теоретико-методические и практические вопросы управления системой обеспечения качества деятельности высших учебных заведений. В ходе исследования были использованы следующие методы: структурно-логического анализа - для построения логики и структуры работы; системного анализа и синтеза - для исследования сущности предмета исследования; системного подхода - для усовершенствования системно-целевого подхода к управлению системой повышения качества деятельности высших учебных заведений. В данной статье на основе анализа соответствующей законодательной базы получили дальнейшее развитие положения по управлению внутренней системой обеспечения качества деятельности учреждений высшего образования в контексте совершенствования методических основ такого управления, проведен анализ системы мер и процедур, используемых в ходе повышения качества высшего образования, группировка базовых составляющих системы принятия решений для обеспечения качества деятельности высших учебных заведений. В формате практического значения произведений можно определить возможность их использования в процессе управления вузами всех форм собственности с целью достижения соответствующего качества их результатов.
Зміст:  The article considers the issue of improving the system of higher education institutions internal management. The purpose of the article is to analyze the regulations on the quality of education and the formation on this basis of approaches to improve the system of internal quality management of higher education institutions. To achieve this goal, the following tasks have been solved: the legislative acts in terms of regulating the quality of higher education have been analyzed, the interpretation of the quality of education in the relevant Laws of Ukraine has been studied; the concept of the quality system of higher education institutions has been improved; the conceptual bases of improving the management of the system of improving the quality of higher education institutions have been substantiated; the system of measures and procedures used in ensuring the quality of higher education have been studied; the basic components of the decision-making system to ensure the quality of higher education institutions have been identified. The object of the study is the legislation on the management process of improving the quality of higher education institutions. The subject of research is the theoretical and methodological and practical issues of management of the quality assurance system of higher education institutions. The following methods were used in the study: structural-logical analysis - to build the logic and structure of work; system analysis and synthesis - to study the essence of the subject of study; system approach - to improve the system-targeted approach to the management of the system of improving the quality of higher education institutions. In this article, based on the analysis of the relevant legal framework, the provisions on the management of the internal system of quality assurance of higher education institutions in the context of improving the methodological foundations of such management have been further developed, the system of measures and procedures used to improve the quality of higher education decision-making systems to ensure the quality of higher education institutions has been analyzed. In the format of the practical significance of the works, it is possible to determine the possibility of their use in the management of higher education institutions of all forms of ownership in order to achieve the appropriate quality of their results.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34245
ISSN:  2223-3822
Власник авторського права:  Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20zoasvu.pdf
https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-2017-%D0%BF#Text
http://studentam.net.ua/content/view/7711/97/
https://mon.gov.ua/ua/news/bilshe-mozhlivostej-dlya-zabezpechennya-yakosti-osviti-u-vishah-dlya-gromadskogo-obgovorennya-rozmisheno-novij-proekt-polozhennya-pro-akreditaciyu-osvitnih-program
https://ieu.edu.ua/navchannia/tsentr-zabezpechennia-iakosti-osvity
Перелік літератури:  1. Національний стандарт України ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю ВИМОГИ. URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf (дата звернення: 20.04.2020).
2. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 20.04.2020).
3. Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 20.04.2020).
4. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26 листопада 2015 року № 848-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (дата звернення: 20.04.2020).
5. Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.04.2020).
6. Чемерис А. О. Якість освіти як загальна тенденція європейської інтеграції. URL: http://studentam.net.ua/content/view/7711/97/ (дата звернення: 20.04.2020).
7. Теоретико-методичні засади забезпечення якості освіти: монографія / Д. В. Карамишев, Н. М. Гришина, О. В. Грибко та ін. ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Д. В. Карамишева. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. 160 с.
8. Збільшення можливостей для забезпечення якості освіти у вишах. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/bilshe-mozhlivostej-dlya-zabezpechennya-yakosti-osviti-u-vishah-dlya-gromadskogo-obgovorennya-rozmisheno-novij-proekt-polozhennya-pro-akreditaciyu-osvitnih-program (дата звернення: 20.04.2020).
9. Центр забезпечення якості освіти МЕУ. URL: https://ieu.edu.ua/navchannia/tsentr-zabezpechennia-iakosti-osvity (дата звернення: 20.04.2020).
References:  1. National Standard of Ukraine (2015), DSTU ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT). Quality Management Systems. Available at: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf (access date April 20, 2020).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On education” dated September 5, 2017 no. 2145-VIII, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (access date April 20, 2020).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On higher education” dated July 1, 2014 no. 1556-VII, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (access date April 20, 2020).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine About scientific and scientific and technical activities” of November 26, 2015 no. 848-VIII, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (access date April 20, 2020).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Procedure and criteria for granting a higher education institution national status, confirmation or deprivation of this status” of November 22, 2017 no. 912, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-2017-%D0%BF#Text (access date April 20, 2020).
6. Chemerys, A. O. “The quality of education as a general trend in European integration”, available at: http://studentam.net.ua/content/view/7711/97/.(access date April 20, 2020).
7. Karamyshev, D. V., Hryshyna, N. M., Hrybko, O.V. & other (2020) Teoretyko-metodychni zasady zabezpechennya yakosti osvity [Theoretical and methodological foundations for ensuring the quality of education], monograph, Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, Kharkiv, Ukraine, 160 p.
8. “Increased opportunities to ensure the quality of education in universities”, available at: https://mon.gov.ua/ua/news/bilshe-mozhlivostej-dlya-zabezpechennya-yakosti-osviti-u-vishah-dlya-gromadskogo-obgovorennya-rozmisheno-novij-proekt-polozhennya-pro-akreditaciyu-osvitnih-program (access date April 20, 2020).
9. “Center for Education Quality IEU”, available at: https://ieu.edu.ua/navchannia/tsentr-zabezpechennia-iakosti-osvity (access date April 20, 2020).
Тип вмісту:  Article
Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2020, Випуск 1(22)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian