Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ВПЛИВ КРИЗ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Назва:  ВПЛИВ КРИЗ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Інші назви:  ВЛИЯНИЕ КРИЗИСОВ НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
THE CRISIS IMPACT ON THE TOURIST BUSINESS DEVELOPMENT
Vplyv kryz na rozvytok turystychnoho biznesu
Автори:  Федишин, Ірина
Малюта, Людмила
Федишин, Ирина
Малюта, Людмила
Fedyshyn, Iryna
Maliuta, Liudmyla
Приналежність:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001 e-mail: ira.fedyshyn@gmail.com
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001 e-mail: luda_mal@ukr.net
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: ira.fedyshyn@gmail.com
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: luda_mal@ukr.net
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine e-mail: ira.fedyshyn@gmail.com
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine e-mail: luda_mal@ukr.net
Бібліографічний опис:  Федишин І. Вплив криз на розвиток туристичного бізнесу [Електронний ресурс] / Ірина Федишин, Людмила Малюта // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2020. — Вип. 1 (22). — С. 36-47. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20fibrtb.pdf
Bibliographic description:  Fedyshyn, I. & Maliuta, L. (2020) Vplyv kryz na rozvytok turystychnoho biznesu [The crisis impact on the tourist business development]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 22, no. 1, pp. 36-47. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20fibrtb.pdf
Журнал/збірник:  Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Дата публікації:  лип-2020
Дата подання:  тра-2020
Видавництво:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Ідентифікатор ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-5531-4566
https://orcid.org/0000-0002-7569-9982

DOI:

УДК: 

https://doi.org/10.33108/sepd2020.01.036

338.48

JEL:  F6
Z32
Ключові слова:  туризм
криза,
ризики
коронавірус
антикризове управління
туризм
кризис
риски
коронавирус
антикризисное управление
tourism
crisis
risks
coronavirus
anti-crisis management
Кількість сторінок:  12
Діапазон сторінок:  36-47
Початкова сторінка:  36
Кінцева сторінка:  47
Короткий огляд (реферат):  Метою даного дослідження є аналіз та оцінка тенденцій розвитку туристичної галузі у світі, зокрема в Європі, та вивчення впливу криз, спричинених вірусом COVID-19, на функціонування туристичних агентств та фірм. У роботі були використані матеріали офіційних статистичних даних Євростату, країн ОЕСР, ЮНВТО, звіти Державного агентства України з питань туризму та курортів і Державної прикордонної служби. У результаті дослідження виявлено, що глобалізаційні виклики, можливості та загрози, які з нею пов’язані, змінюють спосіб роботи підприємств, особливо тих, які працюють в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. Нестабільність світової соціально-політичної ситуації, економічні кризи та повільне відновлення впливають на розподіл, виробництво товарів та послуг, наявність доступу до необхідних ресурсів. У статті здійснено аналіз світового розвитку туристичної сфери протягом 2010-2019 рр. та її вплив на показники ВВП деяких країн. Подано характеристику тенденції зміни частки ВВП, що формується в галузі туризму у світі з 2000 по 2019 рр. та перелік країн з найбільшою часткою від туристичних доходів у ВВП у 2019 р. Подано аналіз стану туристичного бізнесу на початок 2020 р. та вплив коронавірусу COVID-19 на його функціонування. Виявлено, що у І кварталі 2020 р. відбулося зменшення міжнародних світових туристичних потоків на 22%, кількість туристичних потоків у березні 2020 р. зменшилась на 57%. Це призвело до втрати близько 80 мільярдів доларів США у туристичній сфері. Туристична індустрія зіткнулася з безпрецедентним конфліктом загроз: з одного боку - страх за здоров'я та життя людей, а з іншого - економічними втратами від карантинних заходів, що призводять до зубожіння окремих людей і цілих країн. Ситуація ускладнюється тим, що інвестиційні проблеми провідних галузей доводиться вирішувати в кризових умовах, коли заморожування коштів на конкретні проекти дуже негативно позначається на ефективності всієї економічної системи і, як наслідок, добробуту націй. Подано пропозиції щодо антикризового управління об’єктами туристичної інфраструктури.
Опис:  Целью данного исследования является анализ и оценка тенденций развития туристической отрасли в мире, в частности в Европе, и изучение влияния кризисов, вызванной вирусом COVID-19, на функционирование туристических агентств и фирм. В работе были использованы материалы официальных статистических данных Евростата, стран ОЭСР, ЮНВТО, отчеты Государственного агентства Украины по туризму и курортам и Государственной пограничной службы. В результате исследования выявлено, что глобализационные вызовы, возможности и угрозы, которые с ними связаны, меняют способ работы предприятий, особенно тех, которые работают в туристическом и гостинично-ресторанном бизнесе. Нестабильность мировой социально-политической ситуации, экономические кризисы и медленное восстановление влияют на распределение, производство товаров и услуг, наличие доступа к необходимым ресурсам. В статье осуществлен анализ мирового развития туристической сферы в течение 2010-2019 гг. и ее влияние на показатели ВВП некоторых стран. Дана характеристика тенденции изменения доли ВВП, что формируется в области туризма в мире с 2000 по 2019 год и перечень стран с наибольшей долей от туристических доходов в ВВП в 2019 году. Представлен анализ туристического бизнеса на начало 2020 года и влияние коронавируса COVID-19 на его функционирование. Выявлено, что в I квартале 2020 года произошло уменьшение международных мировых туристических потоков на 22%, количество туристических потоков в марте 2020 года уменьшилась на 57%. Это привело к потере около 80 млрд. долларов США в туристической сфере. Туристическая индустрия столкнулась с беспрецедентным конфликтом угроз: с одной стороны - страх за здоровье и жизнь людей, а с другой - экономическими потерями от карантинных мероприятий, приводящих к обнищанию отдельных людей и целых стран. Ситуация осложняется тем, что инвестиционные проблемы ведущих отраслей приходится решать в кризисных условиях, когда замораживания средств на конкретные проекты очень негативно сказывается на эффективности всей экономической системы и, как следствие, благосостояния наций. Поданы предложения для антикризисного управления объектами туристической инфраструктуры.
Зміст:  The purpose of this research is to analyze and assess trends of the tourism industry in the world, and in Europe in particular and study the impact of the crisis caused by the COVID-19 virus on the functioning of tourism and hospitality agencies and firms. The materials of official statistical data of Eurostat, OECD countries, UNWTO, reports of the Tourism and Resorts State Agency of Ukraine and State Border Guard Service of Ukraine were used. During the research it was found that globalization challenges, opportunities and threats associated with it are changing the way businesses operate, especially those working in the tourism, hotel and restaurant business. The instability of the world social and political situation, economic crises and slow recovery affect the distribution, production of goods and services, access to the necessary resources. Global development of the tourism sector during 2010-2019 and its impact on GDP of some countries is presented in the article. The characteristic of the tendency of change of the share of GDP formed in the field of tourism in the world from 2000 to 2019 and the list of the countries with the largest share of tourist incomes in GDP in 2019 are given in the article. An analysis of the tourism business at the beginning of 2020 and the impact of the COVID-19 coronavirus on its functioning are presented. It was found that in the first quarter of 2020 there was a decrease in international world tourist flows by 22%, the number of tourist flows in March of 2020 decreased by 57%. This has led to a loss of about $ 80 billion in tourism. The tourism industry has faced an unprecedented conflict of threats: on the one hand - fear for human health and life, and on the other - economic losses from quarantine measures, which lead to the impoverishment of individuals and entire nations. The situation is complicated by the fact that investment problems of leading industries have to be solved in a crisis conditions, when the freezing of funds for specific projects has a very negative impact on the efficiency of the entire economic system and, consequently, nation`s welfare. Proposals for anti-crisis management of tourist infrastructure facilities are given.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34246
ISSN:  2223-3822
Власник авторського права:  Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20fibrtb.pdf
https://www.statista.com/statistics/1109886/china-novel-coronavirus-covid-19-impact-on-air-travel-transactions-by-transaction-type/
https://skift.com/coronavirus-and-travel/
https://www.statista.com/statistics/1100368/countries-highest-gdp-travel-tourism/
https://www.statista.com/forecasts/1103426/covid-19-revenue-travel-tourism-industry-forecast
https://www.statista.com/statistics/1113479/poland-tourists-in-accommodation-establishments-by-region/
https://www.statista.com/statistics/1104835/coronavirus-travel-tourism-employment-loss/
https://www.statista.com/statistics/1099933/travel-and-tourism-share-of-gdp/
https://www.statista.com/topics/962/global-tourism/
https://www.statista.com/statistics/1113499/poland-tourist-spending-during-covid-19-by-region/
that Matter. Main Findings from the 2018. OECD Risks that Matter Survey. URL: https://www.oecd.org/els/soc/Risks-That-Matter-2018-Main-Findings.pdf
http://www.oecd.org/governance/48329024.pdf
https://tourlib.net/statti_ukr/kocan.htm
Перелік літератури:  1. Business Data Platform “Statista”. Change of the total air travel transaction volume from China affected by coronavirus COVID-19 pandemic from January 1 to May 5, 2020, by transaction type. URL: https://www.statista.com/statistics/1109886/china-novel-coronavirus-covid-19-impact-on-air-travel-transactions-by-transaction-type/.
2. Coronavirus and the Travel Industry. URL: https://skift.com/coronavirus-and-travel/.
3. Business Data Platform “Statista”. Countries with the highest share of GDP generated by direct travel and tourism worldwide in 2019. URL: https://www.statista.com/statistics/1100368/countries-highest-gdp-travel-tourism/.
4. Business Data Platform “Statista”. Forecasted change in revenue from the travel and tourism industry due to the coronavirus (COVID-19) pandemic worldwide from 2019 to 2020. URL: https://www.statista.com/forecasts/1103426/covid-19-revenue-travel-tourism-industry-forecast.
5. Business Data Platform “Statista”. Number of tourists in accommodation establishments during the coronavirus (COVID-19) epidemic in Poland between March 2019 and March 2020, by region. URL: https://www.statista.com/statistics/1113479/poland-tourists-in-accommodation-establishments-by-region/.
6. Business Data Platform “Statista”. Predicted employment loss in the travel and tourism industry due to the coronavirus (COVID-19) pandemic worldwide in 2020, by region. URL: https://www.statista.com/statistics/1104835/coronavirus-travel-tourism-employment-loss/.
7. Business Data Platform “Statista”. Share of GDP generated by the travel and tourism industry worldwide from 2000 to 2019. URL: https://www.statista.com/statistics/1099933/travel-and-tourism-share-of-gdp/.
8. Business Data Platform “Statista”. Tourism worldwide - Statistics & Facts. URL: https://www.statista.com/topics/962/global-tourism/.
9. Business Data Platform “Statista”. Year-on-year change in tourists' expenditure during the coronavirus (COVID-19) epidemic in Poland in the 1st quarter of 2020, by region. URL: https://www.statista.com/statistics/1113499/poland-tourist-spending-during-covid-19-by-region/.
10. King G. Narcissism and Effective Crisis Management: A review of Potencial Problems and Pitfalls, “Journal of Contingencies and Crisis Management”, 2007. Vol. 15 No. 4.
11. Malewska K. Strategie zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, in: J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław, 2003.
12. OECD (2018), Risks that Matter. Main Findings from the 2018. OECD Risks that Matter Survey. URL: https://www.oecd.org/els/soc/Risks-That-Matter-2018-Main-Findings.pdf.
13. OECD Reviews of Risk Management Policies. Future Global Shocks. Improving risk governance. URL: http://www.oecd.org/governance/48329024.pdf.
14. Wenqin Fan, Weixian Dong Jie Luo The Causes of Financial Risk in Enterprises and Its Precaution. Global Finance Review, 2018. pp. 15-21.
15. Іванова Л. О. Світовий досвід застосування концепції маркетингу та франчайзингових систем у готельному бізнесі. Вісник Хмельницького національного університету, 2010. № 5. С. 172–177.
16. Коцан Н. Н., Мазурець Р. Р., Хоружина О. О. Роль туризму в розвитку готельного господарства України в контексті інтеграції в європейську економіку. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2009. С.378-382. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/kocan.htm.
17. Маркіна І. А. Антикризове управління туристичними організаціями і підприємствами як засіб формування їхніх конкурентних переваг. Проблеми економіки, 2014. № 2. С. 205–210.
18. Міхов Л. І. Антикризове управління підприємствами сфери туристично-рекреаційних послуг. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2015. № 1. С. 77-79.
19. Туленков Н. В. Модель менеджмента: традиционная или наступательная: Перспективный менеджмент современной организации. Персонал, 1998. №2. С. 41-45.
References:  1. Business Data Platform “Statista”. Change of the total air travel transaction volume from China affected by coronavirus COVID-19 pandemic from January 1 to May 5, 2020, by transaction type. URL: https://www.statista.com/statistics/1109886/china-novel-coronavirus-covid-19-impact-on-air-travel-transactions-by-transaction-type/.
2. Coronavirus and the Travel Industry. URL: https://skift.com/coronavirus-and-travel/.
3. Business Data Platform “Statista”. Countries with the highest share of GDP generated by direct travel and tourism worldwide in 2019. URL: https://www.statista.com/statistics/1100368/countries-highest-gdp-travel-tourism/.
4. Business Data Platform “Statista”. Forecasted change in revenue from the travel and tourism industry due to the coronavirus (COVID-19) pandemic worldwide from 2019 to 2020. URL: https://www.statista.com/forecasts/1103426/covid-19-revenue-travel-tourism-industry-forecast.
5. Business Data Platform “Statista”. Number of tourists in accommodation establishments during the coronavirus (COVID-19) epidemic in Poland between March 2019 and March 2020, by region. URL: https://www.statista.com/statistics/1113479/poland-tourists-in-accommodation-establishments-by-region/.
6. Business Data Platform “Statista”. Predicted employment loss in the travel and tourism industry due to the coronavirus (COVID-19) pandemic worldwide in 2020, by region. URL: https://www.statista.com/statistics/1104835/coronavirus-travel-tourism-employment-loss/.
7. Business Data Platform “Statista”. Share of GDP generated by the travel and tourism industry worldwide from 2000 to 2019. URL: https://www.statista.com/statistics/1099933/travel-and-tourism-share-of-gdp/.
8. Business Data Platform “Statista”. Tourism worldwide - Statistics & Facts. URL: https://www.statista.com/topics/962/global-tourism/.
9. Business Data Platform “Statista”. Year-on-year change in tourists' expenditure during the coronavirus (COVID-19) epidemic in Poland in the 1st quarter of 2020, by region. URL: https://www.statista.com/statistics/1113499/poland-tourist-spending-during-covid-19-by-region/.
10. King G. Narcissism and Effective Crisis Management: A review of Potencial Problems and Pitfalls, “Journal of Contingencies and Crisis Management”, 2007. Vol. 15 No. 4.
11. Malewska K. Strategie zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, in: J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław, 2003.
12. OECD (2018), Risks that Matter. Main Findings from the 2018. OECD Risks that Matter Survey. URL: https://www.oecd.org/els/soc/Risks-That-Matter-2018-Main-Findings.pdf.
13. OECD Reviews of Risk Management Policies. Future Global Shocks. Improving risk governance. URL: http://www.oecd.org/governance/48329024.pdf.
14. Wenqin Fan, Weixian Dong Jie Luo The Causes of Financial Risk in Enterprises and Its Precaution. Global Finance Review, 2018. pp. 15-21.
15. Ivanova L. O. (2010) Svitovyi dosvid zastosuvannia kontseptsii marketynhu ta franchaizynhovykh system u hotelnomu biznesi. [World experience in applying the concept of marketing and franchising systems in the hotel business] Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, № 5. pp. 172–177.
16. Kotsan N.N., Mazurets R.R., Khoruzhyna O.O. (2009) Rol turyzmu v rozvytku hotelnoho hospodarstva Ukrainy v konteksti intehratsii v yevropeisku ekonomiku [The role of tourism in the development of the hotel industry of Ukraine in the context of integration into the European economy]. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. pp.378-382. Available at: https://tourlib.net/statti_ukr/kocan.htm (accessed 28 March 2020).
17. Markina I.A. (2014) Antykryzove upravlinnia turystychnymy orhanizatsiiamy i pidpryiemstvamy yak zasib formuvannia yikhnikh konkurentnykh perevah [Anti-crisis management of tourist organizations and enterprises as a means of forming their competitive advantages]. Problemy ekonomiky, № 2. pp. 205–210.
18. Mikhov L.I. (2015) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvamy sfery turystychno-rekreatsiinykh posluh [Anti-crisis management of enterprises in the field of tourist and recreational services]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, № 1. pp. 77-79.
19. Tulenkov N.V. (1998) Model menedzhmenta: tradytsyonnaia yly nastupatelnaia: Perspektyvnыi menedzhment sovremennoi orhanyzatsyy [Management model: traditional or offensive: Advanced management of a modern organization]. Personal, №2. pp. 41-45.
Тип вмісту:  Article
Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2020, Випуск 1(22)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian