Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК БАЗОВОГО ЕЛЕМЕНТУ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Назва:  ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК БАЗОВОГО ЕЛЕМЕНТУ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Інші назви:  ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ КАК БАЗОВОГО ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ
FORMATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES AS A BASIC ELEMENT OF THE SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE
Formuvannia terytorialnykh hromad yak bazovoho elementu systemy mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini
Автори:  Кузь, Тетяна
Кузь, Татьяна
Kuz, Tetiana
Приналежність:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001 e-mail: tanyasam1981@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0977-7329
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: tanyasam1981@gmail.com
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine e-mail: tanyasam1981@gmail.com
Бібліографічний опис:  Кузь Т. Формування територіальних громад як базового елементу системи місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Тетяна Кузь // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2020. — Вип. 1 (22). — С. 48-56. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20ktisvu.pdf
Bibliographic description:  Kuz, T. (2020) Formuvannia terytorialnykh hromad yak bazovoho elementu systemy mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Formation of territorial communities as a basic element of the system of local self-government in Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio- Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 22, no. 1, pp. 48-56. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20ktisvu.pdf
Журнал/збірник:  Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Дата публікації:  лип-2020
Дата подання:  чер-2020
Видавництво:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Ідентифікатор ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-0977-7329

DOI:

УДК: 

https://doi.org/10.33108/sepd2020.01.048

352.93

JEL:  O15
O15
R1
Ключові слова:  об’єднані територіальні громади
децентралізація,
формування
стратегічні цілі
операційні цілі
объединенные территориальные общины
децентрализация
формирования
стратегические и операционные цели
united territorial communities
decentralization
formation
strategic and operational goals
Кількість сторінок:  9
Діапазон сторінок:  48-56
Початкова сторінка:  48
Короткий огляд (реферат):  В статті обґрунтовано, що в сучасних умовах ефективна політика нашої держави є каталізатором ініціювання та реалізації системних трансформацій, насамперед, у напрямі розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Здійснено аналіз останніх публікацій і досліджень, присвячених питанню вивченню правового статусу територіальної громади, проблемам організації та діяльності цього інституту місцевого самоврядування. З метою встановлення основних постулатів розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні, узагальнено теоретичні засади цього процесу, що, в свою чергу, дало змогу визначити об’єктивні передумови активізації для їх формування. Визначено, що Асамблея європейських регіонів поняття «регіону» визначає як територіальне об’єднання під безпосередньою юрисдикцією суверенної держави із системою самоврядування, який повинен мати свою конституцію, статус автономії чи інший закон, що є складовою законодавства держави і визначає організацію та повноваження регіону. Такий підхід орієнтує на певну суверенізацію соціально-економічного комплексу регіону і визначає, що, будучи складовою системи «держава», регіон є окремою структурною одиницею − системою із притаманними їй закономірностями та специфікою розвитку. Відзначено, що питання створення майбутнього добровільно об’єднаної територіальної громади із рівним доступом до послуг, високою якістю життя та комфортними і безпечними умовами проживання є найважливішим аспектом її становлення та розвитку. Представлено умовну структуру органів управління об’єднаних територіальних громад в Україні. Запропоновано алгоритм і вектори реалізації стратегічних та операційних цілей, які повинні ставитись об’єднаними територіальними громадами для забезпечення ефективного розвитку добровільного об’єднання територіальної громади.
Опис:  В статье обосновано, что в современных условиях эффективная политика нашего государства является катализатором инициирования и реализации системных трансформаций, прежде всего, в направлении развития местного самоуправления и территориальной организации власти. Проанализированы последние публикации и исследования, посвященные вопросу изучению правового статуса территориальной общины, проблемам организации и деятельности этого института местного самоуправления. С целью установления основных постулатов развития объединенных территориальных общин в Украине, обобщены теоретические основы этого процесса, что, в свою очередь, позволило определить объективные предпосылки активизации для их формирования. Определено, что Ассамблея европейских регионов понятие «региона» определяет, как территориальное объединение под непосредственной юрисдикцией суверенного государства с системой самоуправления, должен иметь свою конституцию, статус автономии или иной закон, является составной законодательства государства и определяет организацию и полномочия региона. Такой подход ориентирует на определенную суверенизацию социально-экономического комплекса региона и определяет, что, будучи составной системы «государство», регион является отдельной структурной единицей - системой с присущими ей закономерностями и спецификой развития. Указано, что вопрос создания, будущего добровольно объединенной территориальной общины с равным доступом к услугам, высоким качеством жизни и комфортными и безопасными условиями проживания является важнейшим аспектом ее становления и развития. Также представлено условную структуру органов управления объединенных территориальных общин в Украине. Предложен алгоритм и векторы реализации стратегических и операционных целей, которые должны относиться объединенными территориальными общинами для обеспечения эффективного развития добровольного объединения территориальной общины.
Зміст:  It is substantiated that under modern conditions the effective policy of our state is a catalyst for initiating and implementing systemic transformations, first of all, in the direction of development of local self-government and territorial organization of power. Creation of favorable conditions for effective economic activity and business development in the community, improvement of the living conditions of the population located in the united territory and the quality of services provided to residents and consumers of products, works and services, organization of citizens’ safe life, development of the community’s human capital etc. are identified as benefits of competitive territorial communities in Ukraine formation. The recent publications and researches devoted to an issue of studying the legal status of territorial community, problems of the organization and activity of this institute of local government are analyzed. For the purpose of the identification of basic postulates of the united territorial communities in Ukraine development, the theoretical bases of this process are generalized that, in turn, made it possible to determine objective preconditions of activation for their formation. It is determined that the Assembly of European Regions defines the concept of "region" as a territorial association under the direct jurisdiction of a sovereign state with a system of self-government, which must have its own constitution, autonomy or other law that constitutes state law and defines the organization and powers of the region. This approach focuses on a certain sovereignty of the socio-economic complex of the region and determines that being part of the system "state", the region is a separate structural unit - a system with its own patterns and specifics of development. The conditional structure of the governing bodies of the united territorial communities in Ukraine is also presented. An algorithm and vectors for the implementation of strategic and operational goals, which should be set by the united territorial communities to ensure the effective development of voluntary association of the territorial community is offered.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34247
ISSN:  2223-3822
Власник авторського права:  Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20ktisvu.pdf
https://www.treasury.gov.ua/ua/kaznachejstvo-informuye/obyednani-teritorialni-gromadi
http://cost.ua/news/698-detsentralizatsiya-korotko-pro-holovne/
Перелік літератури:  1. Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/kaznachejstvo-informuye/obyednani-teritorialni-gromadi. (дата звернення: 28.02.2020)
2. Децентралізація: коротко про головне : веб-сайт. URL: http://cost.ua/news/698-detsentralizatsiya-korotko-pro-holovne/ (дата звернення: 28.02.2020)
3. Димченко О. В. Житлово-комунальне господарство в реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління : монографія. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х. : ХНАМГ, 2009. 356 с. ISBN 789666951512.
4. Дорофиенко В. В. Создание и организация деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) – основа реформирования управления жилищным хазяйством. Донецк : ВИК, 2007. 240 с.
5. Інституційні, соціально-економічні механізми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах об’єднань територіальних громад / С. М. Співак; за ред. Андрушківа Б. М. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2017. 574 с.
6. Лега Ю. Г., Качала Т. М., Чечетова Н. Ф. Вдосконалення управління житлово-комунальним комплексом України в сучасних умовах розвитку національної економіки : монографія / Черкаси : ЧДТУ, 2008. 219 с. ISBN 9667533271.
7. Андрушків Б. М., Мельник Г. Х., Співак С. М. Стратегія розвитку адміністративного району (Концептуальні засади організації соціально-економічного розвитку адміністративного району в контексті формування добровільних об’єднань територіальних громад Лановеччини. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А, 2017. 456 с.
8. Повний регіональний господарський розрахунок – шлях підвищення ефективності територіальної одиниці, забезпечення її територіального розвитку. / Андрушків Б. М. та ін. Тернопіль. ТзОВ «Тернограф», 2014. 680 с.
References:  1. Derzhavna kaznachejsjka sluzhba Ukrajiny [State Treasury Service of Ukraine]. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/kaznachejstvo-informuye/obyednani-teritorialni-gromadi. (accessed: 28 February 2020)
2. Decentralizacija: korotko pro gholovne [Decentralization: briefly about the main thing]: veb-sajt. URL: http://cost.ua/news/698-detsentralizatsiya-korotko-pro-holovne/ (accessed: 28 February 2020)
3. Dymchenko, O. V. (2009) Zhytlovo-komunaljne ghospodarstvo v reformacijnomu procesi: analiz, proektuvannja, upravlinnja [Housing and communal services in the reformation process: analysis, design, management]. Kharkiv:Nac. akad. misjk. ghosp. ISBN 789666951512. (in Urainian)
4. Dorofienko, V. V. (2007) Sozdanie i organizatsiya deyatelnosti obedineniy sovladeltsev mnogokvartirnykh domov (OSMD) – osnova reformirovaniya upravleniya zhilishchnym khazyaystvom. Donetsk [Creation and organization of the activities of associations of co-owners of apartment buildings (condominiums) - the basis for reforming the management of housing]. VIK. (in Russian).
5. Spivak, S. M., Andrushkiva, B. M. Instytucijni, socialjno-ekonomichni mekhanizmy pidvyshhennja konkurentospromozhnosti promyslovykh pidpryjemstv v umovakh ob'jednanj terytorialjnykh ghromad [Institutional, socio-economic mechanisms to increase the competitiveness of industrial enterprises in the context of associations of territorial communities]. Ternopilj: TzOV «Terno-ghraf». (in Urainian)
6. Legha, Ju. Gh., Kachala, T. M., Chechetova, N. F. (2008) Vdoskonalennja upravlinnja zhytlovo-komunaljnym kompleksom Ukrajiny v suchasnykh umovakh rozvytku nacionaljnoji ekonomiky [Improving the management of housing and communal services of Ukraine in modern conditions of national economy development]. Cherkasy: ChDTU. ISBN 9667533271. (in Urainian)
7. Andrushkiv, B. M., Meljnyk, Gh. Kh., Spivak, S. M. (2017) Strateghija rozvytku administratyvnogho rajonu (Konceptualjni zasady orghanizaciji socialjno-ekonomichnogho rozvytku administratyvnogho rajonu v konteksti formuvannja dobroviljnykh ob'jednanj terytorialjnykh ghromad Lanovechchyny. [Administrative district development strategy (Conceptual principles of organization of social and economic development of administrative district in the context of formation of voluntary associations of territorial communities of Lanovechchyna]. Ternopilj: FOP Paljanycja V. A. (in Ukrainian).
8. Andrushkiv, B. M. (2014) Povnyj reghionaljnyj ghospodarsjkyj rozrakhunok – shljakh pidvyshhennja efektyvnosti terytorialjnoji odynyci, zabezpechennja jiji terytorialjnogho rozvytku [Full regional economic calculation - a way to increase the efficiency of the territorial unit, ensuring its territorial development]. Ternopilj: TzOV «Ternoghraf». (in Urainian)
Тип вмісту:  Article
Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2020, Випуск 1(22)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian