Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Розробка стратегії виходу на ринок товаровиробника з екологобезпечним використанням земель

Назва: 


Розробка стратегії виходу на ринок товаровиробника з екологобезпечним використанням земель


Інші назви: 


Development of a strategy for entering the market by environmentally safe land use
Rozrobka stratehii vykhodu na rynok tovarovyrobnyka z ekolohobezpechnym vykorystanniam zemel


Автори: 


Єкель, Ганна
Екель, Анна
Yekel, Hanna


Приналежність:

 

Центральноукраїнський національний технічний університет просп. Університетський, 8, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25006, Україна e-mail: ekelannak@gmail.com
Центральноукраинский национальный технический университет просп. Университетский, 8, г. Кропивницкий, Кировоградская область, 25006, Украина e-mail: ekelannak@gmail.com
Central Ukrainian National Technical University 8, Universytetskyi ave., Kropyvnytskyi, Kirovohrad region, 25006, Ukraine e-mail: ekelannak@gmail.com


Бібліографічний опис: 


Єкель Г. Розробка стратегії виходу на ринок товаровиробника з екологобезпечним використанням земель [Електронний ресурс] / Ганна Єкель // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 1 (24). — С. 26-34. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21egvevz.pdf


Bibliographic description: 


Yekel, H. (2021) Rozrobka stratehii vykhodu na rynok tovarovyrobnyka z ekolohobezpechnym vykorystanniam zemel [Development of a strategy for entering the market by environmentally safe land use]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 24, no. 1, pp. 26-34. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21egvevz.pdf


Журнал/збірник: 


Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№: 


1(24)


Дата публікації: 


чер-2021


Дата внесення:

 

16-вер-2021


Видавництво: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Місце видання, проведення: 


Тернопіль


Ідентифікатор ORCID: 


https://orcid.org/0000-0003-0634-2047


DOI:

 

УДК: 


https://doi.org/10.33108/sepd2021.01.026

 

658.168.50:332


JEL: 


Q57
R11


Ключові слова:


система,
ринок
виробництво
функціонування
екологобезпечне використання земель
система
рынок
производство
функционирование
экологобезопасное использования земель
system
market
production
operation
environmentally friendly land use


Кількість сторінок: 


9


Діапазон сторінок: 


26-34


Початкова сторінка: 


26


Кінцева сторінка: 


34


Короткий огляд (реферат): 


У статті представлена розробка стратегії виходу на ринок товаровиробника з екологобезпечним використанням земель. Автором запропоновано концептуальний підхід до її формування, наведені основні складові: визначення цільової аудиторії, аналіз зовнішнього середовища, оцінка ресурсного потенціалу, життєвий цикл продукції, ціноутворення, логістика, маркетинг, масштабування бізнесу. Результатом першого етапу є визначення свого споживача та ринку, де виробник планує розпочати свою діяльність. Аналіз середовища містить за вибраним набором інструментів оцінку зовнішніх факторів, які сприяють розвитку товаровиробника, а, отже, максимізують прибуток, і аналіз того, що негативно впливає на розвиток бізнесу. Цей крок допомагає ознайомитися з конкурентами та оцінити переваги і загрози. Оцінка ресурсного потенціалу містить аналіз основних груп ресурсів, які необхідно врахувати при розробці стратегії розвитку виробників: земельні, матеріальні, фінансові, трудові (управлінські), інформаційні, нематеріальні з метою розрахунку ефективності та перспектив їх використання. Формування життєвого циклу продукту дає змогу створити товар із позитивним впливом на довкілля та здоров’я людини. Суть його полягає у використанні замкнутого циклу виробництва для того чи іншого виду продукції. У статті наведено ряд факторів, що впливають на формування ціни товаровиробника з екологобезпечним використанням земель. За допомогою системи логістики вдається оптимізувати поставку товарів та пришвидшити час отримання товарів клієнтами. Це створює додаткові переваги для бізнесу та підвищує конкурентоспроможність. Описано основні складові системи маркетингу. Визначено основні напрями масштабування бізнесу, а також умови, за яких його необхідно здійснювати. Реалізація запропонованих у статті заходів сприятиме вирішенню ряду соціально-економічних проблем у розвитку регіонів, загальному підвищенню ефективності аграрної сфери. Усі ці складові є взаємопов’язаними і взаємодоповнюючими. Розкриття їхньої суті в певній мірі полегшує ведення діяльності та пришвидшує отримання прибутку.
В статье представлена разработка стратегии выхода на рынок товаропроизводителя с экологобезопасным использованием земель. Автором предложен концептуальный подход к ее формированию, приведены основные составляющие: определение целевой аудитории, анализ внешней среды, оценка ресурсного потенциала, жизненный цикл продукции, ценообразование, логистика, маркетинг, масштабирование бизнеса. Результатом первого этапа является определение своего потребителя и рынка, где производитель планирует начать деятельность. Анализ среды включает по выбранному набору инструментов оценку внешних факторов, ускоряющих развитие товаропроизводителя, и, следовательно, максимизирующих прибыль, а также анализ факторов, негативно влияющих на развитие бизнеса. Этот шаг помогает познакомиться с конкурентами и оценить преимущества и угрозы. Оценка ресурсного потенциала включает анализ основных групп ресурсов, которые необходимо учесть при разработке стратегии развития производителей с целью расчета эффективности и перспектив их использования: земельные, материальные, финансовые, трудовые (управленческие), информационные, нематериальные. Формирование жизненного цикла продукта позволяет создать товар с положительным влиянием на окружающую среду и здоровье человека. Суть его заключается в использовании замкнутого цикла производства для того или иного вида товара. В статье приведен ряд факторов, влияющих на формирование цены товаропроизводителя с экологобезопасным использованием земель. С помощью системы логистики удается оптимизировать поставку и ускорить время получения товаров клиентами. Это создает дополнительные преимущества для бизнеса и повышает конкурентоспособность. Описаны основные составляющие системы маркетинга. Определены основные направления и условия масштабирования бизнеса. Реализация предложенных в статье мер будет способствовать решению ряда социально-экономических проблем в развитии регионов, общему повышению эффективности аграрной сферы. Все эти составляющие взаимосвязаны и являются взаимодополняющими. Раскрытие их сути в определенной степени облегчает ведение деятельности и ускоряет получение прибыли.
The article presents the development of a strategy for entering the market by environmentally friendly land use. The author proposed a conceptual approach to its formation, the main components are offered: definition of the target audience, analysis of the external environment, assessment of resource potential, product life cycle, pricing, logistics, marketing, business scaling. The result of the first stage is to determine the consumer and the market where the manufacturer plans to start its activities. The analysis of the environment includes the selected set of tools to assess the external factors that contribute to, accelerate the development of the producer, and thus maximize profits, as well as the analysis of what negatively affects the development of business. This step helps to identify competitors and assess the benefits and threats. Assessment of resource potential includes analysis of the main groups of resources that must be considered when developing a strategy for the development of producers: land, material, financial, labor (management), information, intangible - in order to calculate the effectiveness and prospects for their use. The formation of the product life cycle makes it possible to create a product with a positive impact on the environment and human health. Its essence is to use a closed production cycle for a particular type of product. A number of factors influencing the price formation of a producer by environmentally friendly land use is presented in the article. With the help of the logistics system, it is possible to optimize the delivery of goods and speed up the time of reaching goods by customers. These create additional benefits for the business and increases competitiveness. The main components of the marketing system are described. The main directions of business scaling are determined, as well as the conditions under which it is necessary to carry it out. The implementation of the measures proposed in the article will contribute to solving a number of socio-economic problems in the development of the regions, the overall increase in the efficiency of the agricultural sector. All of these components are interconnected and complementary. Disclosure of their essence to some extent facilitates business activities and speeds up profits.


Спонсорська підтримка: 


The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35898


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21egvevz.pdf
https://buromt.com.ua/uk/branding/?utm_source=google&utm_content=cid|12887489502|gid|125239903367|kwid|kwd-304120757454&gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-LV- LSCcTl1oC4K5LwjodjB2HNvuVTSsMrA5oYqYCRFYg3QWvM8yXYaAujEEALw_wcB
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/06/28/649154/
https://megamarketing.com.ua/sehmentatsiia-rynku-osnovni-pidkhody/


Перелік літератури: 


1. Абрамович І. А., Єфименко А. Ю., Вєрцева А. О. Бренд – сутність та особливості застосування в сільському господарстві. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 45–48. doi: 10.32702/2306-6814.2018.21.45. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2018.21.45
2. Олет Б. 24 кроки до успішного стартапу: дисципліноване підприємництво; пер. з англ. Київ : Книголав, 2019. 288 с.
3. Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти : посібник / С. В. Берзіна, І. І. Яреськовська та ін. Київ : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 134 с.
4. Брендинг. Піклування про бренди 3 в 1. URL: https://buromt.com.ua/uk/branding/?utm_source=google&utm_content=cid|12887489502|gid|125239903367|kwid|kwd-304120757454&gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-LV- LSCcTl1oC4K5LwjodjB2HNvuVTSsMrA5oYqYCRFYg3QWvM8yXYaAujEEALw_wcB (дата звернення: 30.04.2021).
5. Грант Р. М. Современный стратегический анализ: учебник: пер. с англ. 5-е изд. М. и др.: Питер, 2008. 554 с.
6. Хангер Д. Д., Уилен Т. Л. Основы стратегического менеджмента: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Менеджмент»; 4-е изд. М.: Юнити-Дана, 2008. 319 с.
7. Гуторов О. І., Прозорова Н. В. Формування ефективного механізму функціонування логістичних систем сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2013. № 8. С. 33–39.
8. Корнієнко Я. Як правильно масштабувати бізнес. Поради топ-менеджерів. Економічна правда. 2019. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/06/28/649154/ (дата звернення: 30.04.2021).
9. Кравець К. В. Особливості ціноутворення сільськогосподарської продукції. Економічний аналіз. 2014. Т. 15, № 3. С. 52-56.
10. Рзаєва Т. Г., Лучук Д. О. Аналітичне обґрунтування складових ресурсного потенціалу з позицій оцінки перспектив розвитку підприємства. Вісник Хмельницького національного університету : Економічні науки. 2018. Т. 1, № 5. С. 190-193. doi: 10.31891/2307-5740-2018-262-5(1)-190-193.
11. Сегментація ринку: основні підходи. URL: https://megamarketing.com.ua/sehmentatsiia-rynku-osnovni-pidkhody/ (дата звернення: 25.04.2021).
12. Волощук В. Р., Богачик С. В., Іванишин О. В. Формування ланцюгів постачань ресурсів в інноваційній системі агрологістики. Підприємництво та інновації. 2020. № 13. С. 19–23. doi: 10.37320/2415-3583/13.3. https://doi.org/10.37320/2415-3583/13.3


References: 


1. Abramovych, I. A., Yefymenko, A. Y., & Viertseva, A. O. (2018). Brend – sutnist ta osoblyvosti zastosuvannia v silskomu hospodarstvi [Brand-features of application in agriculture]. Investytsii: praktyka ta dosvid(21), pp. 45-48. doi: 10.32702/2306-6814.2018.21.45. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2018.21.45
2. Aulet, B. (2019). 24 kroky do uspishnoho startapu: dystsyplinovane pidpryiemnytstvo; per. z anhl. [Disciplined Entrepreneurship. 24 Steps to a Successful Startup]. Kyiv: Knyholav.
3. Berzina, S. V., Berzin, V. M., Vakarash, V. M., Vorfolomeiev, A. V., Horopatskyi, V. H., Diuzhylova, N. O., Yareskovska, I. I. (2017). Systemy ekolohichnoho upravlinnia: suchasni tendentsii ta mizhnarodni standarty [Environmental management systems: current trends and international standards]. Kyiv: Institute of environmental management and sustainable use of nature.
4. Brendynh. Pikluvannia pro brendy 3 v 1 [Branding. Caring for 3 in 1 brands]. Retrieved May 30, 2021, from https://buromt.com.ua/uk/branding/?utm_source=google&utm_content=cid|12887489502|gid|125239903367|kwid|kwd-304120757454&gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-LV-LSCcTl1oC4K5LwjodjB2HNvuVTSsMrA5oYqYCRFYg3QWvM8yXYaAujEEALw_wcB
5. Grant, R. M. (2008). Sovremennyi strategicheskii analiz: uchebnik: per. s angl. 5-e izd. [Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Applications. 5th Ed.]. M.: Piter.
6. Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2008). Osnovy strategicheskogo menedzhmenta: uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po napravleniyu «Menedzhment»; per. s angl. Izd. 4-e [Strategic Management. 4th Ed.]. М.: Yuniti-Dana.
7. Hutorov, O. I., & Prozorova, N. V. (2013). Formuvannia efektyvnoho mekhanizmu funktsionuvannia lohistychnykh system silskohospodarskykh pidpryiemstv [Formation of an effective mechanism for the functioning of logistics systems of agricultural enterprises]. Ekonomika APK(8), pp. 33-39.
8. Korniienko, Y. (2019). Yak pravylno masshtabuvaty biznes. Porady top-menedzheriv [How to properly scale a business. Tips from top managers]. Retrieved May 30, 2021, from https://www.epravda.com.ua/publications/2019/06/28/649154/
9. Kravets, K. V. (2014). Osoblyvosti tsinoutvorennia silskohospodarskoi produktsii [Features pricing of agricultural products]. Ekonomichnyi analiz, 15(3), pp. 52-56.
10. Rzaieva, T. H., & Luchuk, D. O. (2018). Analitychne obgruntuvannia skladovykh resursnoho potentsialu z pozytsii otsinky perspektyv rozvytku pidpryiemstva [Analytical reform of the compositional resource potential from the positions of assessment of the perspectives of development of the enterprise]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu : Ekonomichni nauky, 1(5), pp. 190-193. doi: 10.31891/2307-5740-2018-262-5(1)-190-193
11. Sehmentatsiia rynku: osnovni pidkhody [Market segmentation: basic approaches]. Retrieved May 25, 2021, from https://megamarketing.com.ua/sehmentatsiia-rynku-osnovni-pidkhody/
12. Voloshchuk, V. R., Bohachyk, S. V., & Ivanyshyn, O. V. (2020). Formuvannia lantsiuhiv postachan resursiv v innovatsiinii systemi ahrolohistyky [Formation of resource supply chains in the innovative system of agricultural logistics]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii(13), pp. 19-23. doi: 10.37320/2415-3583/13.3 ©. https://doi.org/10.37320/2415-3583/13.3


Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:


Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2021, Випуск 1(24)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian