Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Financial security of Ukrainian enterprises: current status, main problems and ways to solve them

Назва: 


Financial security of Ukrainian enterprises: current status, main problems and ways to solve them


Інші назви: 


Фінансова безпека підприємств України: сучасний стан, основні проблеми та шляхи їх вирішення


Автори: 


Pavlov, Kostiantyn
Pavlova, Olena
Kryzhanivsky, Stanislav
Savchuk, Anna
Павлов, Костянтин
Павлова, Олена
Крижанівський, Станіслав
Савчук, Анна


Приналежність:

 

Lesya Ukrainka Volyn National University, 13 Volya Ave., Lutsk, 43025, Ukraine
Волинський національний університет імені Лесі Українки, просп. Волі, 13, м. Луцьк,.43025, Україна


Бібліографічний опис: 


Павлов К. Financial security of Ukrainian enterprises: current status, main problems and ways to solve them [Електронний ресурс] / Костянтин Павлов, Олена Павлова, Станіслав Крижанівський, Анна Савчук // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2022. — Вип. 1 (26). — С. 3-11. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22pkvtst.pdf


Bibliographic description: 


Pavlov, K., Pavlova, O., Kryzhanivsky, S. & Savchuk, A. (2022) Financial security of Ukrainian enterprises: current status, main problems and ways to solve them. Socio- Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 26, no. 1, pp. 3-11. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22pkvtst.pdf


Журнал/збірник: 


Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№ : 


1(26)


Дата публікації: 


чер-2022


Дата подання: 


гру-2021


Дата внесення:

 

21-лип-2022


Видавництво: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Країна (код): 


UA


Місце видання, проведення: 


Тернопіль


Ідентифікатор ORCID: 


https://orcid.org/0000- 0003-2583-9593
https://orcid.org/0000- 0002-8696-5641


DOI:


УДК: 


https://doi.org/10.33108/sepd2022.01.003


330.131.7:658.15


JEL: D81
H56


Ключові слова:

 

financial security of the enterprise
financial and economic security
financial crisis
business entity
external and internal threats / risks
post-crisis restoration of enterprise security
фінансова безпека підприємства
фінансово-економічна безпека
фінансова криза
суб’єкт господарювання
зовнішні та внутрішні загрози/ризики
посткризове відновлення безпеки підприємства


Кількість сторінок: 


9


Діапазон сторінок: 


3-11


Початкова сторінка: 


3


Кінцева сторінка: 


11


Короткий огляд (реферат): 


The existence of an effective financial and economic security system, which will provide the protection of the enterprise from the threats is one of the most important aspect of sustainable business growth providing and formation of positive results of its financial activities in modern conditions of the economic processes imbalance. The protection is conditioned by the ability of the enterprise authorities: to provide sustainable business growth of the enterprise, to neutralize the negative impact of the crisis economy, to form an adequate accounting system of financial flows, to strengthen operating effectiveness of the control system, to provide the protection of the trade secret information confidentiality on appropriate levels. Modern scientific researches indicate there is impossible to find exit from crisis, to stabilize the economic situation, to create an effective mechanism of doing business without unified system of business financial and economic security. The search of the main ways of business acceleration with minimal expenses for forming of effective system of enterprises functioning aimed at maximization of profits and harmonization of relations between business stakeholders is very relevance in the conditions of post-crisis reconstruction. It should be taken into account the fact that production and economic systems, regardless of the form of ownership, are characterized by the presence of constant risk and threats associated with the dynamics of the external and internal environment of their functioning. The financial and economic security of a business depends on the state of the country's monetary security. It should also be noted that at present the financial security of Ukraine is under threat, since all components of ensuring financial and economic security are in danger. The problems of their own economic security arise before each type of business, not only in times of crisis, but also when working in a stable economic environment, the set of targets to be solved in this case has a significant difference. The instability of the economic and political situation in the modern world creates great tensions and serious problems to ensure the financial security of enterprises, which is associated with solving economic and legal problems, as well as protecting economic interests and property rights of economic entities - physical and legal persons. The financial security of the enterprise, as the main economic entity of the modern economy, occupies an important place among the indicators of financial security at other levels, as the security of the enterprise is the basis of both economic security in general and financial security in particular. Financial security plays a significant role in the management of the enterprise, helps protect its financial and economic interests from negative internal and external threats, protects the financial interests of business owners, controls the financial resources of the company, able to withstand existing and emerging risks that cause financial damage change the structure of equity.


В сучасних умовах дисбалансу економічних процесів одним із найважливіших аспектів забезпечення сталого зростання бізнесу та формування позитивних результатів його фінансової діяльності є існування ефективної системи фінансово-економічної безпеки, яка забезпечить захист підприємства від загроз у майбутньому. Захист обумовлений здатністю органів управління підприємства на відповідних рівнях забезпечити сталий економічний розвиток підприємства; нейтралізувати негативний вплив кризових явищ економіки; сформувати адекватну систему обліку фінансових потоків і зміцнити операційну ефективність системи контролю; забезпечити проведення робіт із захисту конфіденційності інформації, що становить комерційну таємницю тощо. Сучасні наукові дослідження вказують на той факт, що без єдиної системи фінансово-економічної безпеки бізнесу неможливо знайти вихід із кризи, стабілізувати економічну ситуацію та створити ефективний механізм ведення бізнесу. В умовах посткризового відновлення є досить актуальним пошук основних способів прискорення бізнесу з мінімальними витратами на формування ефективної системи функціонування суб'єктів господарювання, направленого на максимізацію прибутків і гармонізацію відносин між зацікавленими особами ведення бізнесу. Підвищення рівня ризиків ведення бізнесу вимагає від суб'єктів господарювання ефективного формування середовища фінансово-економічної безпеки, визначення та попередження основних факторів впливу на їхню безпеку. Слід зважити на той факт, що виробничо-економічні системи, незалежно від форми власності, характеризуються наявністю постійного ризику та загроз, що пов’язані з динамікою зовнішнього та внутрішнього середовища їх функціонування. Фінансово-економічна безпека бізнесу залежить від стану фінансової безпеки країни. Варто також зазначити, що в даний час фінансова безпека України знаходиться під загрозою, оскільки всі складові забезпечення фінансово-економічної безпеки знаходяться в умовах небезпеки. Проблеми власної економічної безпеки виникають перед кожним видом бізнесу не тільки в кризові періоди, але й під час роботи в стабільному економічному середовищі, комплекс вирішуваних при цьому цільових завдань має істотну відмінність. Нестабільність економічної та політичної ситуації в сучасному світі створює велику напруженість і серйозні проблеми щодо забезпечення фінансової безпеки підприємств, яка пов’язана як із вирішенням економічних та правових завдань, так і з захистом економічних інтересів та прав власності суб’єктів економічної діяльності – фізичних та юридичних осіб. Фінансова безпека підприємства, як головного суб’єкта господарювання сучасної економіки, займає вагоме місце серед показників фінансової безпеки інших рівнів, оскільки безпека саме підприємства є підґрунтям як економічної безпеки загалом, так і фінансової зокрема. Фінансова безпека відіграє значну роль в управлінні підприємством, сприяє захищеності його фінансово-економічних інтересів від негативних внутрішніх і зовнішніх загроз, захищає фінансові інтереси власників підприємства, здійснює контроль за фінансовими ресурсами підприємства, здатна протистояти існуючим і виникаючим небезпекам, які завдають фінансової шкоди підприємству або непередбачувано змінюють структуру власного капіталу.


Спонсорська підтримка: 


The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38569


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22pkvtst.pdf
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15852
https://doi.org/10.7441/joc.2019.03.06
https://doi.org/10.1007/978-3-030-51981-0_38
http://www.growingscience.com/dsl/online/dsl_2020_22.pdf


References: 


1. Balajeva, O. N., Cupko, Je. V. (2013) Ocinka finansovoji bezpeky malykh ta serednikh pidpryjemstv [Assessment of financial security of small and medium enterprises]. State, taxes, business, no.14, pp. 71–83. [in Ukrainian]
2. Beljskaja, E. V., Dronov, M. A. (2013) Osobennosty upravlenyja fynansovoj bezopasnostjju na predpryjatyy [Features of financial security management at the enterprise]. Bulletin of Donetsk State University. Economic and legal sciences, no. 2(1). pp. 209–217. [in Russian]
3. Blazhevych, O. G. (2020) Finansova bezpeka pidpryjemstv: Vyznachennja minimaljnogho neobkhidnogho rivnja [Financial security of enterprises: The value of the minimum necessary level]. Scientific Bulletin: Finance, Banking, Investment, no. 3. pp. 25– 31. [in Ukrainian].
4. Blank, Y. A. (2014) Upravlenye fynansovoj bezopasnostjju predpryjatyja [Financial security management of the enterprise]. K.: Эljgha–Moskva. [in Russian].
5. Vyshnevsjka, B. V. (2017) Metody minimizaciji finansovykh ryzykiv [Methods of minimizing financial risks]. Economist, no. 6. pp. 58–59. [in Ukrainian].
6. Volodina, I. G. (2013) Shljakhy zabezpechennja finansovoji bezpeky pidpryjemstva [Ways to ensure the financial security of the enterprise]. Young scientist, pp. 156–160. [in Ukrainian].
7. Ghrynj, S. V. (2015) Finansova bezpeka orghanizaciji [Financial security of organization]. Economics and management: problems and solutions. no. 12. pp. 154– 157. [in Ukrainian].
8. Donecj, L. I., Vashhenko, N. V. (2018) Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva [Economic security of the enterprise]. K.: Centr uchbovoji literatury. [in Ukrainian].
9. Karpenko, G. V., Danjkevych, A. N. (2019) Normatyvno-pravove zabezpechennja korporatyvnogho upravlinnja: problemy zaluchennja investycij na vitchyznjani pidpryjemstva [Regulatory and legal protection of corporate governance: problems and obtaining investments in enterprises]. Finance of Ukraine, no. 7. pp. 39–46. [in Ukrainian].
10. Krutov, V. V. (2018) Stanovlennja ta rozvytok nederzhavnoji systemy bezpeky pidpryjemnyctva [Formation and development of a private business security system]. K.: Feniks. [in Ukrainian].
11. Moghylyna, L. A. (2014) Osnovy upravlenyja fynansovoj bezopasnostjju predpryjatyja v uslovyjakh ekonomycheskoj nestabyljnosty. «Ukrajna–Bolgharyja–Evropejsky Sojuz: sovremennoe sostojanye y perspektyvy» [Fundamentals of managing the financial security of an enterprise in conditions of economic instability"Ukraine-Bulgaria- European Union: current state and prospects"]. vol. 1. pp. 284–288. [in Russian].
12. Pavlov, K. V., Pavlova, O. M. (2019) Formuvannja ta reghuljuvannja konkurentnykh vidnosyn na reghionaljnykh rynkakh zhytla Ukrajiny [Formation and regulation of competitive relations in the regional housing markets of Ukraine]. Lutsk: Teren. Available at: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15852. [in Ukrainian].
13. Podluzhna, N. O. (2013) Orghanizacija upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju pidpryjemstva [Organization of economic security management of the enterprise]. (PhD Тhesis), Donetsk. [in Ukrainian].
14. Rudkovsjkyj, O. V. (2014) Korporatyvna bezpeka orghanizaciji jak systema efektyvnogho zakhystu [Corporate security of the organization as a system of effective protection]. Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Economics series, vol. 25. 19– 22. [in Ukrainian].
15. Bouchaud, J. P., Potters, M. (2004) Theory of Financial Risks and Derivative Pricing. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511753893
16. Merton, R. K. (1968) Social Theory and Social Structure. Enlarged edition. N.Y.: The Free Press; L.: Collier Macmillan Limited.
17. Pavlov, K. V. (2018) Financial and budgetary mechanisms of antitrust policy implementation in the residential real estate market of Ukraine: regional context. Scientific journal "Economic Forum". vol. 1. pp. 73–80.
18. Pavlov, K., Pavlova, O. Kupchak, V. (2019) Integral Indicators Based on Competitiveness Capacity Characteristics of Regional Real Estate Markets of Ukraine. Journal of Competitiveness, vol. 11 (3), pp. 87–108. https://doi.org/10.7441/joc.2019.03.06
19. Pavlov, K. V., Pavlova, O. M., Korotya, M. I. (2020) Regulation of activity of regional gas distribution enterprises of Ukraine: monograph. Lutsk: SPD Gadyak Zhanna Volodymyrivna, printing house "Volynpoligraf".
20. Pavlov, K. V., Pavlova, O. M., Kupchak, V. R. (2019) Strategic directions of state regulation of competitive relations by stimulating supply and demand in regional housing markets in Ukraine. Economic Journal of Lesia Ukrainka East European National University: Journal. Lutsk: Vezha-Druk. vol. 4 (20). pp. 141-149.
21. Pavlov, Kostiantyn, Pavlova, Olena et al. (2020) Optimization of multi-channel queuing systems with a single retail attempt: Economic approach. Decision Science Letters 9. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-51981-0_38 http://www.growingscience.com/dsl/online/dsl_2020_22.pdf.
22. Pavlov, K. V., Shevchuk, I. (2017) Regional markets for residential real estate: budget mechanisms for the implementation of antimonopoly measures. Economic Journal of the Lesia Ukrainka East European National University: journal. (Eds. Lipych L. H., Kulinych M. B.). Lutsk: Vezha-Druk, vol. 3 (11). pp. 82-88. https://doi.org/10.29038/2411-4014-2017-04-82-88


Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:


Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2022, Випуск 1(26)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian