Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Визначення можливостей синергетичної взаємодії та побудова стратегічної карти розвитку системи «промислове підприємство – об’єднана територіальна громада» в контексті реалізації гермінативних векторів розвитку

Назва: 


Визначення можливостей синергетичної взаємодії та побудова стратегічної карти розвитку системи «промислове підприємство – об’єднана територіальна громада» в контексті реалізації гермінативних векторів розвитку


Інші назви: 


Determination of synergic interaction possibilities and construction of a strategic development map of the "industrial enterprise - united territorial community" system in the context of the germinative vectors of development implementation


Автори: 


Гагалюк, Ольга
Hahaliuk, Olha


Приналежність: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine


Бібліографічний опис: 


Гагалюк О. Визначення можливостей синергетичної взаємодії та побудова стратегічної карти розвитку системи «промислове підприємство – об’єднана територіальна громада» в контексті реалізації гермінативних векторів розвитку. Соціально-економічні проблеми і держава (електронний журнал). 2023. Вип. 1 (28). С. 79-85. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23hoihvr.pdf


Bibliographic description: 


Hahaliuk, O. (2023) Determination of synergic interaction possibilities and construction of a strategic development map of the "industrial enterprise - united territorial community" system in the context of the germinative vectors of development implementation. Socio-Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 28, no. 1, pp. 79-85. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23hoihvr.pdf


Журнал/збірник:

 

Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№ : 


1(28)


Дата публікації: 


чер-2023


Дата подання: 


кві-2023


Дата внесення: 


2-сер-2023


Видавництво: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Країна (код): 


UA


Місце видання, проведення: 


Тернопіль


Ідентифікатор ORCID: 


https://orcid.org/0009-0003-4940-9720


DOI:


УДК: 


https://doi.org/10.33108/sepd2023.01.079

 

338.456.6:352.07.046.5.


JEL: 


L23


Ключові слова: 


промислове підприємство
об’єднана територіальна громада
синергетичний механізм
гермінативний розвиток
децентралізація
industrial enterprise
united territorial community
synergistic mechanism
germinative development
decentralization


Кількість сторінок: 


7


Діапазон сторінок: 


79-85


Початкова сторінка: 


79


Кінцева сторінка: 


85


Короткий огляд (реферат): 


У статті описано основні цілі гермінативного розвитку, які повинні бути досягнуті до 2030 року і стати базою для подальших перетворень в Україні на основі нових орієнтирів, програм. проєктів. Означено, що контекст гермінативного розвитку територіальної громади та промислового підприємства будується на залученні та якісному використанні фінансових ресурсів, забезпеченні інноваційного розвитку, соціокультурній та екологічній компонентах. Описано, що метою гермінативного розвитку, в контексті децентралізації, є створення синергетичної взаємодії, яка сприяє розвитку промислових підприємств шляхом скоординованих дій управлінського апарату об’єднаних територіальних громад. Одночасно увагу акцентовано на розвитку самої територіальної громади через стимулювання фінансової діяльності, виробничо-господарських процесів, підвищенні соціокультурної компоненти та збереженні навколишнього середовища. Наголошено на ключових поточних проблемах контексту синергії «промислове підприємство – об’єднана територіальна громада» та висвітлено причини, якими ці проблеми обумовлені. Розглянуто, що важливими аспектами також є формування програм збереження і відтворення довкілля, забезпечення енергоощадливості та використання відновлювальних джерел енергії в діяльності, як промислового підприємства, так і об’єднаної територіальної громади. Запропонованого механізм, який представлено у вигляді взаємопов’язаних етапів, які дають можливість забезпечити синергетичну взаємодію між промисловим підприємством та об’єднаною територіальною громадою для забезпечення сталого розвитку. Даний механізм передбачає цикл послідовних дій починаючи із визначення мети та стратегічних цілей синергетичної взаємодії в аспекті гермінативного розвитку до побудови стратегічної карти розвитку об’єднаної територіальної громади у взаємодії із промисловим підприємством.


The main goals of germinal development, which must be achieved by 2030 and become the basis for further transformations in Ukraine based on new guidelines, programs and projects are described in the article. It is determined that the context of germinal development, both of a territorial community and an industrial enterprise, is built on the involved and high-quality use of financial resources, the provision of innovative development, socio-cultural and ecological components. It is revealed that the goal of germinal development in the context of decentralization is to create a synergistic interaction that promotes the development of industrial enterprises through coordinated actions of the management apparatus of united territorial communities. At the same time, the emphasis is put on the development of the territorial community itself by stimulating financial activity, production and economic processes, increasing the socio-cultural component and preserving the environment. The key current problems in the context of the synergy "industrial enterprise – united territorial community" are emphasized and the reasons for these problems are highlighted. It is stated that the formation of programs for the preservation and reproduction of the environment, ensuring energy efficiency and the use of renewable energy sources in the activities of both the industrial enterprise and the united territorial community are also important aspects. The proposed mechanism, which is presented in the form of interconnected stages, which make it possible to ensure synergistic interaction between an industrial enterprise and a united territorial community to ensure sustainable development. This mechanism provides for a cycle of consecutive actions, starting with the definition of the purpose and strategic goals of synergistic interaction in the aspect of germinal development to the construction of a strategic map of the development of the united territorial community in cooperation with an industrial enterprise.

Спонсорська підтримка: 


The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42451


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23hoihvr.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20180702.pdf


Перелік літератури: 


1. Некрасова Л. А., Бутковська В. В. Напрями удосконалення організації процесу стратегування розвитку виробничих підприємств Україні в умовах децентралізації. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2021. №3. С. 69–75. https://doi.org/10.15276/EJ.03.2021.10
2. Некрасова Л. А. Новітні аспекти стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах децентралізації. Економіка харчової промисловості. 2019. Т.11. №2. С. 38-46.
3. Осипов В. М., Некрасова Л. А., Граматік Г. П. Методичний підхід до оцінки сталого розвитку територіально-виробничих утворень в умовах реформування місцевого самоврядування. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 13. С. 74-78.
4. Сторонянська І. З. Методичний підхід до оцінки сталого розвитку територіально-виробничих утворень в умовах реформування місцевого самоврядування. Львів: ІРД НАНУ. 2018. 144 с.
5. Цілі сталого розвитку для України: регіональний вимір : Аналітична доповідь. Серія «Проблеми регіонального розвитку» ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» : веб-сайт. Львів, 2018. 90 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180702.pdf. (дата звернення до ресурсу 20.04.2023 року)


References: 


1. Nekrasova L. A., Butkovska V. V. (2021) Napriamy udoskonalennia orhanizatsii protsesu stratehuvannia rozvytku vyrobnychykh pidpryiemstv Ukraini v umovakh detsentralizatsii. [Directions for improving the organization of the process of strategizing the development of production enterprises in Ukraine in conditions of decentralization] Ekonomichnyi zhurnal Odeskoho politekhnichnoho universytetu. No. 3. pp. 69–75. https://doi.org/10.15276/EJ.03.2021.10 
2. Nekrasova L. A. (2019) Novitni aspekty stratehuvannia rozvytku vyrobnychykh pidpryiemstv v umovakh detsentralizatsii. [The latest aspects of strategizing the development of manufacturing enterprises in conditions of decentralization] Ekonomika kharchovoi promyslovosti. T.11. No. 2. pp. 38-46.
3. Osypov V. M., Nekrasova L. A., Hramatik H. P. (2020) Metodychnyi pidkhid do otsinky staloho rozvytku terytorialno-vyrobnychykh utvoren v umovakh reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii. [Methodological approach to assessment of sustainable development of territorial and production formations in the conditions of local government reform.]. Vol. 13. pp. 74-78.
4. Storonianska I. Z. (2018) Detsentralizatsiia v Ukraini ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii [A methodical approach to the assessment of the sustainable development of territorial and industrial entities in the conditions of local self-government reform]: metodychni pidkhody ta rezultaty otsiniuvannia. Lviv: IRD NANU. 144 p.
5. Tsili staloho rozvytku dlia Ukrainy: rehionalnyi vymir [Sustainable development goals for Ukraine: regional dimension] (2018): Analitychna dopovid. Seriia «Problemy rehionalnoho rozvytku» DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy» : veb-sait. Lviv, 90 p. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180702.pdf. (accessed 20.04.2023)


Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:


Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2023, Випуск 1(28)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian