Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Новий підхід до аналізу динаміки високотехнологічного експорту (на прикладі Республіки Чехії)

Назва: 


Новий підхід до аналізу динаміки високотехнологічного експорту (на прикладі Республіки Чехії)


Інші назви: 


A new approach to the analysis of the high-tech exports dynamics (on the example of the Czech Republic)


Автори: 


Бєлов, Олександр
Belov, Aleksandr


Приналежність: 


Полтавський державний аграрний університет вул. Сковороди 1/3, Полтава, Україна 36003
Poltava State Agrarian University St. Skovorody 1/3, Poltava, Ukraine 36003


Бібліографічний опис: 


Бєлов О. Новий підхід до аналізу динаміки високотехнологічного експорту (на прикладі Республіки Чехії). Соціально-економічні проблеми і держава (електронний журнал). 2023. Вип. 1 (28). С. 53-65. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23bovprc.pdf


Bibliographic description: 


Belov, A. (2023) A new approach to the analysis of the high-tech exports dynamics (on the example of the Czech Republic). Socio-Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 28, no. 1, pp. 53-65. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23bovprc.pdf


Журнал/збірник:

 

Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№ : 


1(28)


Дата публікації: 


чер-2023


Дата подання: 


кві-2023


Дата внесення: 


2-сер-2023


Видавництво: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Країна (код): 


UA


Місце видання, проведення: 


Тернопіль


Ідентифікатор ORCID: 


https://orcid.org/0000-0002-7910-8174


DOI:


УДК: 


https://doi.org/10.33108/sepd2023.01.053


339.5:519.25:330.4


JEL: 


C51
E32
O33


Ключові слова: 


конкурентоспроможність
науково-технічний розвиток
економічний цикл
високотехнологічний експорт
competitiveness
scientific and technical development
economic cycle
high-tech export


Кількість сторінок: 


13


Діапазон сторінок: 


53-65


Початкова сторінка: 


53


Кінцева сторінка: 


65


Короткий огляд (реферат): 


Стаття є частиною великого загального дослідження чисельної оцінки впливу науково-технічного розвитку країни на її економічне зростання і входить до її першої частини, що розглядає питання аналізу динаміки виробництва та експорту високотехнологічної продукції в різних країнах світу з метою використання їхнього позитивного досвіду і врахування негативного у відновленні економіки України у повоєнний час. Метою дослідження є застосування авторського підходу до аналізу динаміки експорту високотехнологічної продукції у Республіці Чехії. Як інструмент державного регулювання у сфері інноваційного та науково-технічного розвитку запропоновано авторську методику для аналізу структури динаміки експорту високотехнологічної продукції. Методика розкриває економічний зміст і дозволяє виділити у структурі динаміки експорту високотехнологічної продукції наступні складові: рівномірне зростання, прискорене зростання і циклічне зростання. Також є змога розглянути, як змінюється частка впливу циклічної складової, якщо високотехнологічний експорт розглядати як частку всього промислового експорту і як частку ВВП, а також порівняти зі структурою динаміки ВВП країни в цілому. В статті показано, що динаміка високотехнологічного експорту Республіки Чехії має циклічний характер розвитку. Встановлено економічні цикли з періодами 3,3 і 7,9 років і розрахований рівень впливу циклічної складової на загальну тенденцію. Визначений загальний зважений вплив циклічної складової на динаміку високотехнологічного експорту досить значний і складає від -20,17% до +16,04%. Отримані результати дослідження дадуть змогу забезпечити здійснення ефективної державної політики з відновлення економіки України у повоєнний час.


The article is a part of general research of the numerical assessment of the country's scientific and technical development impact on its economic growth. It is included in its first part, in which the analysis of the production and the export of high-tech products dynamics in different world countries is considered. Such a research will make it possible for Ukraine to use certain positive experiences and take into account negative trends in the process of restoring its own economy in the post-war period. The purpose of the research is to apply the author's own approach to the analysis of the high-tech products export dynamics in the Czech Republic. As a tool of state regulation in the field of innovation, scientific and technical development, the author's methodology for analyzing the structure of the high-tech products export dynamics is proposed. The methodology reveals the economic meaning and makes it possible to distinguish the following components in the structure of the high-tech products export dynamics: uniform growth, accelerated growth and cyclical growth. It also allows to consider how the share of the cyclical component impact changes, if high-tech exports are considered as a share of all industrial exports and as a share of GDP, and also compared with the structure of the country's GDP dynamics as a whole. The research results testified that the Chech Republic’s high-tech export dynamics has a cyclical nature of development. Economic cycles with periods of 3.3 and 7.9 years are determined and the level of impact of the cyclical component on the general trend is calculated. It is revealed that the determined overall weighted impact of the cyclical component on the high-tech exports dynamics is quite significant and ranges from -20.17% to +16.04%. The obtained research results will ensure the implementation of an effective state policy for the Ukraine’s economy recovery in the post-war period.


Спонсорська підтримка: 


The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42449


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23bovprc.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/03/23/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment
https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101037
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=TX.VAL.TECH.CD&country=
https://www.statbureau.org/en/united-states/inflation-tables


Перелік літератури: 


1. Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment [Electronic resource]. World Bank. 2023. URL: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/03/23/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment (accessed: 29.03.2023).
2. Dobrov G. M. et al. Scientific and technical potential: Structure, dynamics, efficiency. Kyev: Naukova dumka, 1987.
3. Геєць В. М. et al. Інноваційна Україна 2020: Національна Доповідь. НАН України. Київ, 2015. 336 с.
4. Саліхова О. Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні: Монографія. Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2012. 624 с.
5. Bazhal I. Development of innovation activities within knowledge triangle “government-university-industry”. Econ. Forecast. Національна академія наук України, 2015. № 1. С. 76–88. https://doi.org/10.15407/eip2015.01.076 
6. Hatzichronoglou T. Revision of the High-Technology Sector and Product Classification. Paris: OECD, 1997. https://doi.org/10.1787/134337307632 
7. Ross A. The Industries of the Future. Reprint edition. New York London Toronto Sydney New Delhi: Simon & Schuster, 2017. 320 p. 
8. Zhu F. et al. The impact of e-commerce and R&D on firm-level production in China: Evidence from manufacturing sector. Struct. Change Econ. Dyn. 2023. Vol. 65. P. 101–110. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.02.008 
9. Yang B., Zhu S. Public funds in high-tech industries: A blessing or a curse. Socioecon. Plann. Sci. 2021. https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101037
10. Özsoy S. et al. The impact of digitalization on export of high technology products: A panel data approach*. J. Int. Trade Econ. Dev. Routledge, 2022. Vol. 31, № 2. P. 277–298. https://doi.org/10.1080/09638199.2021.1965645 
11. Ersin Ö., Ustabaş A., Acar T. The nonlinear effects of high technology exports, R&D and patents on economic growth: a panel threshold approach to 35 OECD countries. Romanian J. Econ. Forecast. 2022. Vol. 25. P. 26–44.
12. Олійник О. В. Циклічність відтворювального процесу в сільському господарстві. Харківський національний аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва.-Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Харків, 2005. 322 с.
13. Belov А. V., Svistun L. А. Simulation of trends of real estate market cyclic development. Institutional Framew. Funct. Econ. Context Transform. Collect. Sci. Artic. Publ. House «BREEZE» Montr. Can. 2015. P. 268–271.
14. World Development Indicators | DataBank. URL: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=TX.VAL.TECH.CD&country= (accessed: 22.12.2021).
15. The United States of America Annual and Monthly Inflation Tables. URL: https://www.statbureau.org/en/united-states/inflation-tables (accessed: 23.12.2021).


References: 


1. Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment. (2023). World Bank. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/03/23/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment
2. Dobrov G. M. et al. (1987). Scientific and technical potential: Structure, dynamics, efficiency. Naukova dumka.
3. Geets, V. M., Danylenko, A. I., Libanova, E. M., Hrytsenko, A. A., & Makarova, O. V. (2015). Innovative Ukraine 2020: National Report (NAS of Ukraine, p. 336).
4. Salikhova, O. B. (2012). High-tech production: From assessment methodology to promotion in Ukraine: Monograph. Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv).
5. Bazhal, I. (2015). Development of innovation activities within knowledge triangle “government-university-industry.” Economics and Forecasting, 1, 76–88. https://doi.org/10.15407/eip2015.01.076 
6. Hatzichronoglou, T. (1997). Revision of the High-Technology Sector and Product Classification. OECD. https://doi.org/10.1787/134337307632
7. Ross, A. (2017). The Industries of the Future (Reprint edition). Simon & Schuster.
8. Zhu, F., Shi, Q., Balezentis, T., & Zhang, C. (2023). The impact of e-commerce and R&D on firm-level production in China: Evidence from manufacturing sector. Structural Change and Economic Dynamics, 65, 101–110. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.02.008
9. Yang, B., & Zhu, S. (2021). Public funds in high-tech industries: A blessing or a curse. Socio-Economic Planning Sciences https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101037
10. Özsoy, S., Ergüzel, O. Ş., Ersoy, A. Y., & Saygılı, M. (2022). The impact of digitalization on export of high technology products: A panel data approach*. The Journal of International Trade & Economic Development, 31(2), 277–298. https://doi.org/10.1080/09638199.2021.1965645
11. Ersin, Ö., Ustabaş, A., & Acar, T. (2022). The nonlinear effects of high technology exports, R&D and patents on economic growth: A panel threshold approach to 35 OECD countries. Romanian Journal of Economic Forecasting, 25, 26–44.
12. Oliynyk, O. V. (2005). Cyclicity of the reproductive process in agriculture (Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev.-Kh.: KhNAU named after V. V. Dokuchaev).
13. Belov А. V., & Svistun L. А. (2015). Simulation of trends of real estate market cyclic development. Institutional Framework for the Functioning of the Economy in the Context of Transformation: Collection of Scientific Articles. Publishing House «BREEZE», Montreal, Canada, 268–271.
14. World Development Indicators | DataBank. (n.d.). Retrieved December 22, 2021, from https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=TX.VAL.TECH.CD&country=
15. The United States of America Annual and Monthly Inflation Tables. (n.d.). Retrieved December 23, 2021, from https://www.statbureau.org/en/united-states/inflation-tables


Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2023, Випуск 1(28)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian