Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Вплив стилю керівництва на ефективність управління персоналом

Назва:

(Title)

Вплив стилю керівництва на ефективність управління персоналом

Автори:

(Authors)

Калушка, Любов Володимирівна
Калушка, Любовь Владимировна
Kalushka, Lyubov Volodymyrivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Калушка Л. Вплив стилю керівництва на ефективність управління персоналом [Електронний ресурс] / Л. Калушка // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 74-80. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12klveup.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Влияние стиля руководства на эффективность управления персоналом
Leadership style effect on the personnel management efficiency

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330.33
658.621

Ключові слова:

(Key words)

стиль керівництва
стиль лідерства
метод керівництва
лідерство
управління
style of guidance
style of leadership
method of guidance
leadership
management

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті досліджено вплив керівника на персонал у системі управління підприємством. Проаналізовано роль використання стилю керівництва у забезпеченні ефективного функціонування організації. Особлива увага звертається на взаємовідносини керівника та підлеглого, керівника та колективу, оскільки керівництво є сполучною ланкою і пронизує всі управлінські процеси на підприємстві. Наводяться результати дослідження щодо чинників, які впливають на вибір стилю керівництва. Описано переваги та недоліки різних стилів управління. Розглядається проблема визначення ціннісних орієнтацій у формуванні ефективних управлінських якостей керівництва. Наведено підходи, щодо визначення поняття «стиль керівництва». Розглянуто сутність організаційно-економічного процесу управління, стимулювання для підвищення конкурентоспроможності підприємства.
В статье исследовано влияние руководителя на персонал в системе управления предприятием. Проанализирована роль использование стиля руководства в обеспечении эффективного функционирования организации. Особое внимание обращается на взаимоотношения руководителя и подчиненного, руководителя и коллектива, поскольку руководство является связующим звеном и пронизывает все управленческие процессы на предприятии. Приводятся результаты исследования факторов, влияющих на выбор стиля руководства. Описаны преимущества и недостатки различных стилей управления. Рассматривается проблема определения ценностных ориентаций в формировании эффективных управленческих качеств руководства. Приведены подходы относительно определения понятия «стиль руководства». Рассмотрена сущность организационно-экономического процесса управления, стимулирования для повышения конкурентоспособности предприятия.
The leader influence on the staff in enterprise management system is investigated in the article. The role of leadership style in ensuring the effective functioning of the organization is analysed. Particular attention is paid to the relationship between a manager and a subordinate, a manager and a team, as leadership is a link penetrating all administrative processes at the enterprise. The results of the research of the factors influencing the choice of leadership style are given. The advantages and disadvantages of different management styles are described. The problem of determining the values in effective managerial leadership qualities developing is under consideration. Some approaches regarding the definition of the term "management style" are presented. The essence of organizational and economic management process and incentives to increase the competitiveness of enterprises is considered.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1843
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian