Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Теоретичне дослідження ролі планування в стратегічному управлінні підприємством

Назва:

(Title)

Теоретичне дослідження ролі планування в стратегічному управлінні підприємством

Автори:

(Authors)

Маркович, Ірина Богданівна
Маркович, Ирина Богдановна
Markovych, Iryna Bohdanivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Маркович І. Теоретичне дослідження ролі планування в стратегічному управлінні підприємством [Електронний ресурс] / І. Маркович // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 125-131. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12mibsup.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Теоретическое исследование роли планирования в стратегическом управлении предприятием
Theoretical research of the planning role in the enterprise strategic management

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

339.97

Ключові слова:

(Key words)

планування
стратегія
управління
формалізація
підприємство
planning
strategy
management
formalization
enterprise


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В статті проведений аналіз теоретичних досліджень з питань важливості планування та його значення в процесі зростання ефективності діяльності підприємства. Виявлено, що підхід до управління організацією, який базується на концепції врівноваженого поступового розвитку підприємства еволюційним шляхом, може реалізовуватися та бути економічно виправданим лише за умови наявної можливості керування всіма бізнес – процесами фірми. Ефективність такої моделі розвитку можна підвищити шляхом впровадження так званого активного стратегічного передбачення, а не екстраполяційного планування, що формує реактивний характер реакцій на відхилення від запланованих тенденцій. Виявлено, що надмірна формалізація та чітка запланованість процесів справляє обернений вплив на гнучкість та адаптивність суб’єкта господарювання.
В статье проведен анализ теоретических исследований по вопросам важности планирования и его значение в процессе роста эффективности деятельности предприятия. Выявлено, что подход к управлению организацией, основанный на концепции уравновешенного постепенного развития предприятия эволюционным путем, может реализовываться и быть экономически оправданным только при условии наличии возможности управления всеми бизнес - процессами фирмы. Эффективность такой модели развития можно повысить путем внедрения так называемого активного стратегического предвидения, а не экстраполяционного планирования, формирует реактивный характер реакций на отклонения от запланированных тенденций. Выявлено, что чрезмерная формализация и четкая запланированностью процессов оказывает обратное воздействие на гибкость и адаптивность предприятия.
Theoretical studies concerning the importance of planning and its role in the growing efficiency of the company activity is analyzed. The approach to the organization management based on the concept of the balanced gradual development of enterprises by evolutionary way being realized and economically justified only due to the possible management of all business - processes of the company was proposed. The effectiveness of this development model can be enhanced by introducing the so-called active strategic forecast rather than extrapolation planning causing the reactive nature of reactions on deviations from the planned trends. It was found out that excessive formalization and too strict planning processes produces the opposite effect on the flexibility and adaptability of the managing subject.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1844
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian