Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:

(Title)

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Інші назви:

(Other titles)


ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
CHARACTERISTIC FEATURES OF ENTERPRISE’S INNOVATIVE DEVELOPMENT PLANNING
Osoblyvosti planuvannia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva

Автори:

(Authors)

Кужда, Тетяна
Кужда, Татьяна
Kuzhda, Tetiana
Приналежність:(Affiliation) *Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine e-mail: uliana-uliana8@ukr.net Ph.D., Assoc. Prof., Department of Management and Administration

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Кужда Т. Особливості планування інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Тетяна Кужда // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 2 (19). — С. 26-36. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ktiirp.pdf

Bibliographic description:

(International)


Kuzhda, T. (2018). Osoblyvosti planuvannia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Characteristic features of enterprise’s innovative development planning]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 19, no. 2, pp. 26-36. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ktiirp.pdf
Конференція/захід:  36

Дата публікації:

(Issue Date)


гру-2018

Дата подання:

(Submitted date)


жов-2018

Видавництво:

(Publisher)


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2018.02.026


УДК:

(UDC)


330.341.1
JEL:  О31

Ключові слова:

(Keywords)

інноваційний розвиток
планування
життєвий цикл підприємства
стратегія
нововведення
инновационное развитие
планирование
жизненный цикл
предприятия
стратегия
нововведения
innovative development
planning
enterprise life cycle
strategy
innovation

Кількість сторінок:

(pages)


11

Діапазон сторінок:

(pages)
26-36

Початкова сторінка:

(first page)
26

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)


Машинобудівне підприємство є динамічною системою, воно постійно та безперервно змінюється, проходить певні етапи у своєму розвитку. Відповідно змінюються і всі його складові: керуюча і керована системи, технологія, техніка, професійний, кваліфікаційний та віковий склад працівників, організаційні структури управління, цілі, продукція. Будь-які зміни вимагають ефективної системи планування та формування стратегії розвитку із застосуванням сучасних методів прийняття управлінських рішень, планування інноваційного розвитку та впровадження організаційних змін, які здатні забезпечити ефективне функціонування підприємства та його стабільний розвиток в перспективі. В статті здійснено дослідження особливостей процесу планування інноваційного розвитку залежно від етапів його життєвого циклу та наголошено на необхідності підвищення ефективності інформаційного забезпечення планування інноваційного розвитку. Виокремлено основні складові інформаційного забезпечення планування інноваційного розвитку машинобудівного підприємства та етапи процесу планування інноваційного розвитку. За результатами проведеного дослідження систематизовано особливості планування інноваційного розвитку вітчизняних підприємств.
Машиностроительное предприятие является динамичной системой, оно постоянно и непрерывно меняется, проходит определенные этапы в своем развитии. Соответственно меняются и все его составляющие: управляющая и управляемая системы, технология, техника, профессиональный, квалификационный и возрастной состав сотрудников, организационные структуры управления, цели, продукция. Любые изменения требуют эффективной системы планирования и формирования стратегии развития с применением современных методов принятия управленческих решений, планирования инновационного развития и внедрения организационных изменений, которые способны обеспечить эффективное функционирование предприятия и его стабильное развитие в перспективе. В статье проведено исследование особенностей процесса планирования инновационного развития в зависимости от этапов его жизненного цикла и отмечена необходимость повышения эффективности информационного обеспечения планирования инновационного развития. Выделены основные составляющие информационного обеспечения планирования инновационного развития машиностроительного предприятия и этапы процесса планирования инновационного развития. По результатам проведенного исследования систематизированы особенности планирования инновационного развития отечественных предприятий.
Any mechanical-engineering enterprise develops and changes continuously and continually, as well as passes throughout certain stages in its development. The enterprises may experience different changes concerning management levels, organizational structure, new policies, new targets, enterprise’s workforce, and goods. Any changes require an effective planning techniques and innovative development strategy using modern methods of making managerial decisions, innovative development planning and implementing organizational changes which can ensure an increase in enterprise performance and its sustainable development in the long term. The article studies the characteristic features of the innovative development planning depending on the business life cycle and emphasizes on the need to increase the effectiveness of information support for innovative development planning. The main components of the information support for innovative development planning of the mechanical-engineering enterprise and the characteristic steps in innovative development planning have been described. The peculiarities of innovative development planning at the domestic enterprises have been singled out and systematized.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27156
ISSN:  2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:
 
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ktiirp.pdf
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/14_1_2017ua/14_1_2017.pdf#page=168
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_1/191-194.pdf
http://economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/51.pdf
http://jeou.donnu.edu.ua/article/viewFile/4997/5030
http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/ee153_75/e153lig.pdf

Перелік літератури:

(References)


1. Кузьмін О. Є., Станасюк Н. С. Оцінювання рівня розвитку промислового потенціалу та формування стратегій його нарощування (галузевий аспект) [Електронний ресурс] / О. Є. Кузьмін, Н. С. Станасюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – В14(1). – 168-172 с. – Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/14_1_2017ua/14_1_2017.pdf#page=168
2. Кужда Т. І. Аналізування факторів інноваційного розвитку підприємства / Т. І. Кужда // Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки. Науковий журнал – 2007. – № 1. – С. 7-13.
3. Ткаченко А. М., Марченко К. А. Сучасні підходи до управління розвитком підприємства /А. М. Ткаченко, К. А. Марченко // Економіка і регіон. – 2014. – № 1(44). – С. 85-90.
4. Єпіфанова І. Ю. Інноваційна діяльність підприємств як фактор економічного розвитку [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №6. – С. 191-194. – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_1/191-194.pdf
5. Недбалюк О. П. Планування інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / О. П. Недбалюк // Економіка і суспільство. – Вип. 12. – 2017. – С. 310-314. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/51.pdf
6. Олійник Л. В. Управління інноваційним розвитком підприємства на основі формування інноваційних програм підприємств [Електронний ресурс] / Л. В. Олійник // Економіка і організація управління. – №3(27). – 2017. – С. 51-59. – Режим доступу: http://jeou.donnu.edu.ua/article/viewFile/4997/5030
7. Лігоненко Л. О. Цільові параметри планування інноваційного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Л. О. Лігоненко // Економіка розвитку. – № 3 (75). – 2015. – С.80-87 – Режим доступу: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/ee153_75/e153lig.pdf
References:  1. Kuzmin, O. E., Stanasiuk, N. S (2017) Otsinyuvannia rivnia rozvytku promyslovogo potentsialu ta formuvania strategiy yogo naroshchuvania [Evaluation of the level of industrial potential development and forming strategies of its growing (branch aspect)]. Retrieved from: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/14_1_2017ua/14_1_2017.pdf#page=168
2. Kuzhda, T. I. Analizuvania faktoriv innovatsiynogo rozvytku pidpryemstva [Factor analysis of the enterprise’s innovative development].
3. Tkachenko, A. M., Marchenko K. A. (2014) Suchasni pidhody do upravlinia rozvytkom pidpryemstva [New approaches to management of the enterprise development].
4. Epifanova, I. Y. (2011) Innovatsiyna diyalnist’ yak faktor ekonomichnogo rozvytku. Retrieved from: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_1/191-194.pdf
5. Nedbalyuk, О. P. (2017) Planyvania innovatsiynoi diyalnosti pidpryemstva [Planning innovative activities of enterprises]. Retrieved from: http://economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/51.pdf
6. Oliinyk, L. V. (2017. Upravlinia innovatsiynym rozvytkom pidpryemstva na osnovi formuvania innovatsiynyh program [Management of an enterprise innovative development on the basis of innovative programs formation]. Retrieved from: http://jeou.donnu.edu.ua/article/viewFile/4997/5030
7. Ligonenko, L. O. (2015) Tsiliovi parametry planuvannia innovatsiynogo rozvytku pidpryemstv [Target parameters of enterprise innovative development planning]. Retrieved from: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/ee153_75/e153lig.pdf

Тип вмісту:

(type)


Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 2(19)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian