Опубліковано черговий випуск журналу 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Удосконалення інноваційних важелів впливу на забезпечення ефективності діяльності виробничого підприємства (еколого-економічні аспекти)

Назва:

(Title)

 

Удосконалення інноваційних важелів впливу на забезпечення ефективності діяльності виробничого підприємства (еколого-економічні аспекти)


Інші назви:

(Other titles)

 

Improvement of innovative levers of influence on ensuring of the efficiency of the activity of a production enterprise (ecological and economic aspects)
Совершенствование инновационных рычагов влияния на обеспечение эффективности деятельности производственного предприятия (эколого-экономические аспекты)
Udoskonalennia innovatsiinykh vazheliv vplyvu na zabezpechennia efektyvnosti diialnosti vyrobnychoho pidpryiemstva (ekoloho-ekonomichni aspekty)


Автори:

(Authors)

 

Кирич, Наталя
Лібусь, Тетяна
Співак, Сергій


Приналежність:(Affiliation) 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: kaf_mv@tu.edu.te.ua д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: tanialibus@gmail.com аспірант, кафедра менеджменту у виробничій сфері
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: spivaksm@ukr.net к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту


Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

 

Кирич Н., Лібусь Т., Співак С. Удосконалення інноваційних важелів впливу на забезпечення ефективності діяльності виробничого підприємства (еколого-економічні аспекти) [Електронний ресурс] / Наталя Кирич*, Тетяна Лібусь**, Сергій Співак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 52-60. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18knbeea.pdf.


Bibliographic description:

(International)

 

Natalia, K., Tetiana, L. & Spivak, S. (2018). Udoskonalennia innovatsiinykh vazheliv vplyvu na zabezpechennia efektyvnosti diialnosti vyrobnychoho pidpryiemstva (ekoloho-ekonomichni aspekty) [Improvement of innovative levers of influence on ensuring of the efficiency of the activity of a production enterprise (ecological and economic aspects)]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 52-60. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18knbeea.pdf


Дата публікації:

(Issue Date)

 

31-тра-2018


Дата подання:

(Submitted date)

 

бер-2018


Видавництво:

(Publisher)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2018.01.052


УДК: 

(UDC)


338


JEL: 


O13
О31


Ключові слова:

(Keywords)

 

технічні інновації
екологічні інновації
економіка
екологія
система
еколого-економічна система
technical innovations
ecological and economic system
ecological innovations
ecology
economy
system
экологические инновации
технические инновации
экономика
экология
система
эколого-экономическая система


Кількість сторінок: 

(pages)


9


Діапазон сторінок:

(pages) 


52-60


Початкова сторінка:

(first page) 


52


Кінцева сторінка: 

(last page)


60


Короткий огляд (реферат): 

(Abstract)


В статті розглядається удосконалення механізму та важелів впливу інновацій на забезпечення ефективності діяльності виробничого підприємства. Актуалізується важливість інновацій для забезпечення конкурентоспроможності виробничого підприємства. Запропоновано власне бачення терміну «інновації». Розглянуто існуючі класифікації інновацій в залежності від характеру їх застосування в еколого-економічній сфері. Запропоновано загальні визначення оцінки ефективності економічної діяльності суб’єктів господарювання. В роботі визначено можливі ефекти від впровадження інновацій і їх вплив на екологічну, економічну та соціальні сфери підприємства. Виявлено бар'єри сталого розвитку підприємства, які виникають при розробці, впровадженні та використанні інновацій. На рівні підприємства описано напрямки впливу інновацій на екологічні та економічні аспекти розвитку. Досліджено основні складові технічних та екологічних інновацій.
В статье рассматривается совершенствование механизма и рычагов влияния инноваций на обеспечение эффективности деятельности производственного предприятия. Актуализируется важность инноваций для обеспечения конкурентоспособности производственного предприятия. Предложено собственное видение термина «инновации». Рассмотрены существующие классификации инноваций в зависимости от характера их применения в эколого-экономической сфере. Предложены общие определения оценки эффективности экономической деятельности субъектов хозяйствования. В работе определены возможные эффекты от внедрения инноваций и их влияние на экологическую, экономическую и социальные сферы предприятия. Выявлено барьеры устойчивого развития предприятия, возникающие при разработке, внедрении и использовании инноваций. На уровне предприятия описано направления влияния инноваций на экологические и экономические аспекты развития. Исследованы основные составляющие технических и экологических инноваций.
Improvement of the innovations mechanism and levers of influence on ensuring the production enterprise operational efficiency is taken into consideration in the article. The importance of innovations for providing the production enterprise competitiveness is making actual. An own view of the term “innovations” was suggested. The existing classifications of innovations depending on their specific use in ecological and economic sphere were considered. Some general definitions of efficiency estimation of the economic entities activity were suggested. Some possible results after innovations introduction and their impact on ecological, economical and social spheres of an enterprise have been determined in the paper. Some obstacles in the enterprise’s sustainable development were found which appeared at the development, introduction and application of innovations. Some directions of innovations impact on ecological and economical aspects of the development were described in case of an enterprise. Main components of technical and ecological innovations have been studied.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25295


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)

 

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу:

 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18knbeea.pdf


Перелік літератури: 

(References)

Воронкова В. Г. Теоретичні засади управління інноваційним процесом в Україні / В. Г. Воронкова // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. – Львів. – 2008. – № 628. – С. 417-423.
Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД – Університетська книга: 2010. – 334 с.
Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом / А. А. Пересада. – К. : Лібра, 2002. – 472 с.
Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – М. : Прогресс, 1993. – 895 с.
Шерстюк Р. П. Гермінативний розвиток – альтернатива сталості (Алгоритм формування організаційних підходів до забезпечення гермінативного розвитку суспільства) // Б. Андрушків, Л. Мельник, Р. Шерстюк, С. Співак, О. Погайдак, Н. Кирич / Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – Випуск No 27 (15). – Херсон, 2017. – С. 37-48.
Шумпетер И. Теория экономического развития (Исследования предпринимательской прибыли, капитала, процентов и циклов конъюнктуры) : пер. с нем. / И. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с


References: 

Voronkova, V. H. (2008) Teoretychni zasady upravlinnia innovatsiinym protsesom v Ukraini [Theoretical landscapes of management of innovation processes in Ukraine]. Visnyk Nats. un-tu „Lvivska politekhnika” “Problemy ekonomiky ta upravlinnia”, no. 628, pp. 417-423.
Illiashenko, S. M. (2010) Innovatsiinyi menedzhment : pidruchnyk [Innovation Management: Textbook]. Sumy : VTD – Universytetska knyha. (in Ukrainian)
Peresada, A. A. (2002) Upravlinnia investytsiinym protsesom [Management of investment process]. Kyiv: Libra. (in Ukrainian)
Porter, M. (1993) Mezhdunarodnaya konkurentsiya [International competition ]. Moscow: Progress. (in Russian)
Andrushkiv, B. M., Kyrych, N. B., Melnyk, L. M., Pohaidak, O. B., Sherstiuk, R. P. & Spivak, S. M. Herminatyvnyi rozvytok – alternatyva stalosti (Alhorytm formuvannia orhanizatsiinykh pidkhodiv do zabezpechennia herminatyvnoho rozvytku suspilstva) [Hermitic development - an alternative to constancy (Algorithm for the formation of organizational approaches to ensuring the germinal development of society)]. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv v konteksti mizhnarodnoi intehratsii, vol. 27 (15), pp. 37-48.
Shumpeter, I. (1982) Teoriya ekonomicheskogo razvitiya (Issledovaniya predprinimatelskoy pribyli, kapitala, protsentov i tsiklov konyunktury) [The theory of economic development (Research of entrepreneurial profit, capital, interest and cycles of the conjuncture)]. Moscow: Progress. (in Russian)


Тип вмісту:

(type)


Article


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 1(18)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian