Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Стратегія публічної організації: поняття та особливості формування

Назва:

(Title)Стратегія публічної організації: поняття та особливості формування

Інші назви:

(Other titles)Стратегия публичной организации: понятие и особенности формирования
Strategy of public organization: concept and formation peculiarities

Автори:

(Authors)Шведа, Наталія
Татарин, Надія
Шведа, Наталия
Татарин, Надежда
Shveda, Nataliia
Tataryn, Nadiia

Приналежність:(Affiliation) 

*Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: nshveda1509@gmail.com к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування
**Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна студентка

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Шведа Н., Надія Т. Стратегія публічної організації: поняття та особливості формування [Електронний ресурс] / Наталія Шведа, Надія Татарин // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 1 (20). — С. 131-140. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19snmtof.pdf

Bibliographic description:

(International)

Shveda, N. & Tataryn, N. (2019) Stratehiia publichnoi orhanizatsii: poniattia ta osoblyvosti formuvannia [Strategy of public organization: concept and formation peculiarities]. Sotsialnoekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 131-140. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19snmtof.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)31-тра-2019

Дата подання:

(Submitted date)

бер-2019

Видавництво:

(Publisher)Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.131


УДК:

(UDC)352/354.1

JEL: 

H70

Ключові слова:

(Keywords)

стратегія
публічна організація
розробка стратегії
місія
стратегічні цілі
стратегічні результати
стратегия
публичная организация
разработка стратегии
миссия
стратегические цели
стратегические результаты
strategy
public organization
strategy development
mission
strategic goals
strategic outcomes

Кількість сторінок:

(pages)10

Діапазон сторінок:

(pages) 

131-140

Початкова сторінка:

(first page) 

131

Кінцева сторінка:

(last page)140

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)У статті розглянуто суть стратегії публічної організації, її відмінності від стратегії комерційної організації та визначено особливості формування стратегії саме для публічної організації. Стратегія є необхідною передумовою досягнення успіху в практичній діяльності публічної організації. Вона дозволяє зосередити зусилля всіх працівників на досягненні бажаних цілей, а також направляє розвиток і рух публічної організації у визначеному напрямку. Для публічної організації фінансові індикатори стратегії не є визначальними, тому що отримання прибутку не є головним. Фінансування діяльності публічної організації часто відбувається за допомогою сторонніх фінансових вливань, проте тут мають бути чітко розраховані витрати та доходи. Стратегія публічної організації має відповідати жорстким вимогам, а саме: створювати цінності; виконуватися за допомогою доступних ресурсів; бути прийнятною для всіх менеджерів; ґрунтуватися на реалістичних передбаченнях і точній інформації; бути достатньо гнучкою, щоб адаптуватися до несподіваних змін зовнішнього та внутрішнього середовища.
В статье рассмотрены суть стратегии публичной организации, ее отличия от стратегии коммерческой организации и определены особенности формирования стратегии именно для публичной организации. Стратегия является необходимым условием достижения успеха в практической деятельности публичной организации. Она позволяет сосредоточить усилия всех работников на достижении желаемых целей, а также направляет развитие и движение публичной организации в определенном направлении. Для публичной организации финансовые индикаторы стратегии не являются определяющими, потому что получение прибыли не главное. Финансирование деятельности публичной организации часто происходит с помощью сторонних финансовых вливаний, однако здесь должны быть четко рассчитаны расходы и доходы. Стратегия публичной организации должна соответствовать жестким требованиям, а именно: создавать ценности; выполняться с помощью доступных ресурсов; быть приемлемой для всех менеджеров; основываться на реалистичных предположениях и точной информации; быть достаточно гибкой, чтобы адаптироваться к неожиданным изменениям внешней и внутренней среды.
The essence of strategy in the public sector, its differences from the strategy of a commercial organization have been described and some features of strategy in the public sector have been given in the article. Strategy is a prerequisite for the success of any public sector organizations. The strategy allows focusing all employee efforts on desired goals, as well as leading the public organization in a right direction. For any public organizations, financial indicators of strategy are not decisive, because they are not profit making organizations. The financing of a public organization is often done through third-party financial investments, but there must be clearly defined costs and revenues. The strategy in the public sector must meet stringent requirements, namely: to create values; to manage available resources effectively; being acceptable to all managers; being based on forecasts and accurate information; being flexible enough to adapt to unexpected changes in the external and internal environment.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28868

ISSN: 

2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2019

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 
 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19snmtof.pdf
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/4/02.pdf
http://cd-platform.org/library/statti/1766-misiia-ta-stratehichne-planuvannia-diialnosti-vashoi-orhanizatsii
https://www.prostir.ua/?news=stratehiya-yak-osnova-rozvytku-neprybutkovoji-orhanizatsiji

Перелік літератури:

(References)1. Ансофф И. Стратегическое управление. Пер с англ. Москва: Экономика, 1989. 519 с.
2. Брайсон Джон М. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій / Джон М. Брайсон ; Пер. з англ. А. Кам'янець. Львів : Літопис, 2004.
3. Дзюндзюк В. Б., Мартинюк М. С. Особливості вироблення стратегій в публічних організаціях. URL http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/4/02.pdf
4. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент / Г. І. Кіндрацька. Київ : Знання, 2006. 366 с.
5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. Москва: Дело, 1996. 704 с.
6. Місія та стратегічне планування діяльності вашої організації. URL http://cd-platform.org/library/statti/1766-misiia-ta-stratehichne-planuvannia-diialnosti-vashoi-orhanizatsii
7. Стратегія як основа розвитку неприбуткової організації. URL: https://www.prostir.ua/?news=stratehiya-yak-osnova-rozvytku-neprybutkovoji-orhanizatsiji
8. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2002. 928 с.
9. Шегда А. В. Менеджмент: навчальний посібник / А. В. Шегда. Київ : Знання, 2002. 583 с.
10. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Навч. посібн. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: КНЕУ, 2004. 699 с.

References: 

1. Ansoff, I. (1989) Stratehycheskoe upravlenye [Strategic management]. Moskow: Ékonomyka.
2. Bryson, John M. (2004) Stratehichne planuvannya dlya derzhavnykh ta neprybutkovykh orhanizatsiy [Strategic Planning for Public and Non-Profit Organizations]. Lʹviv: Litopys.
3. Dzyundzyuk, V. B., Martynyuk, M. S. (2009) Osoblyvosti vyroblennya stratehiy v publichnykh orhanizatsiyakh [Features of development of strategies in public organizations]. Available at: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/4/02.pdf (accessed 10 March 2019).
4. Kindratsʹka, H. I. (2006) Stratehichnyy menedzhment [Strategic Management]. Kyyiv: Znannya.
5. Mescon, Michael H., Albert, Michael, Khedouri, Franklin (2002) Osnovy menedzhmenta [Management]. Moskow: Izdatelʹskyy dom «Williams».
6. Misiya ta stratehichne planuvannya diyalʹnosti vashoyi orhanizatsiyi [Mission and strategic planning of your organization's activities]. Available at: http://cd-platform.org/library/statti/1766-misiia-ta-stratehichne-planuvannia-diialnosti-vashoi-orhanizatsii (accessed 7 March 2019)
7. Stratehiya yak osnova rozvytku neprybutkovoyi orhanizatsiyi [Strategy as the basis for the development of a nonprofit organization]. Available at: https://www.prostir.ua/?news=stratehiya-yak-osnova-rozvytku-neprybutkovoji-orhanizatsiji (accessed 8 March 2019).
8. Thompson, Arthur A., Strickland Jr., A. J. (2002) Stratehycheskyy menedzhment: kontseptsyy y sytuatsyy dlya analyza [Strategic Management: Concepts and Cases]. Moskow: Izdatelʹskyy dom «Williams».
9. Shehda, A. V. (2002) Menedzhment [Management]: navchalʹnyy posibnyk. Kyyiv : Znannya.
10. Shershnʹova, Z. Ye. (2004) Stratehichne upravlinnya [Strategic Management]: Navch. posibn. Kyiv: KNEU.

Тип вмісту:

(type)Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 1(20)

pdf

 

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian