Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ПЕРСПЕКТИВНО-ПРОБЛЕМНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Назва:

(Title)ПЕРСПЕКТИВНО-ПРОБЛЕМНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Інші назви:

(Other titles)ПЕРСПЕКТИВНО-ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ
PERSPECTIVE-PROBLEM ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE

Автори:

(Authors)Крамар, Ірина
Мариненко, Наталія
Крамар, Ирина
Мариненко, Наталия
Kramar, Iryna
Marynenko, Nataliia

Приналежність:(Affiliation) 

*Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: ira_kramar@yahoo.com к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів
**Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: n_marynenko@ukr.net д.е.н., професор, професор кафедри економіки та фінансів

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Крамар І., Мариненко Н. Перспективно-проблемний аналіз соціально-економічного розвитку Західного регіону України [Електронний ресурс] / Ірина Крамар, Наталія Мариненко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 1 (20). — С. 52- 62. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19kiyzru.pdf

Bibliographic description:

(International)

Kramar, I. & Marynenko, N. (2019) Perspektyvno-problemnyi analiz sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Zakhidnoho rehionu Ukrainy [Perspective-problem analysis of socio-economic development of the western region of Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio- Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 52-62. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19kiyzru.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)31-тра-2019

Дата подання:

(Submitted date)

лют-2019

Видавництво:

(Publisher)Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.052


УДК:

(UDC)330.3
332.1

JEL: 

E01
E61
E2
F23
F21

Ключові слова:

(Keywords)

соціально-економічний розвиток
прямі іноземні інвестиції
капітальні інвестиції
зайнятість населення
інтернаціоналізація
капитальные инвестиции
социально-экономическое развитие
прямые иностранные инвестиции
занятость населения
интернационализация
social and economic development
capital investment
foreign direct investment
employment of the population
internationalization

Кількість сторінок:

(pages)11

Діапазон сторінок:

(pages) 

52-62

Початкова сторінка:

(first page) 

52

Кінцева сторінка:

(last page)62

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)У статті подано комплексний аналіз соціально-економічного розвитку восьми областей Західного регіону України: Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської. Хмельницької та Чернівецької. Аналіз зроблено на основі таких основних показників соціально-економічного розвитку регіону: середньорічна чисельність наявного населення, чисельність зайнятого населення, грошові доходи населення, споживчі ціни, промислове виробництво, сільське господарство, капітальні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, зовнішня торгівля товарами. Досліджено тенденцію зміни середньомісячної заробітної плати в областях у 2013-2017 роках. Визначено спільні риси областей Західного регіону України шляхом перспективно-проблемного аналізу показників соціально-економічного розвитку. Однією із ключових проблем регіону встановлено міграційний рух населення; подано аналіз його статистичних даних. На основі проведеного аналізу визначено основні пріоритети розвитку Західного регіону України.
В статье представлен комплексный анализ социально-экономического развития восьми областей Западного региона Украины: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской. Хмельницкой и Черновицкой. Анализ сделано на основе следующих основных показателей социально-экономического развития региона: среднегодовая численность населения, численность занятого населения, денежные доходы населения, потребительские цены, промышленное производство, сельское хозяйство, капитальные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, внешняя торговля товарами. Исследована тенденцию изменения среднемесячной заработной платы по областям в 2013-2017 годах. Определены общие черты областей Западного региона Украины по перспективно-проблемной точки зрения на основе социально-экономических показателей. Одной из ключевых проблем региона установлено миграционное движение населения; представлен анализ его статистических данных. На основе проведенного анализа определены основные приоритеты развития Западного региона Украины.
The article provides a comprehensive analysis of socio-economic development of eight regions in Western Ukraine: Volyn, Zakarpattya, Ivano-Frankivsk, Lviv, Rivne, Ternopil, Khmelnitsky and Chernivtsi. The research is based on the following key indicators of the socio-economic development of the region analysis: average annual population, number of employed population, population monetary income, consumer prices, industrial production, agriculture, capital investment, foreign direct investment, foreign trade in goods. Tendency of changes in the average monthly wages by regions in 2013-2017 is investigated. Common features of the regions in Western Ukraine by means of perspective and problem analysis of socio-economic development indicators are determined. One of the key problems in the region is migration of the population; analysis of its statistical data is provided. Based on conducted analysis, the main priorities of the Western region of Ukraine development are defined.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28741

ISSN: 

2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2019

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 
 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19kiyzru.pdf
https://doi.org/10.1093/cjres/rst006
http://ird.gov.ua/pe/re201503/re201503_034_VoznyakHV.pdf
http://www.me.gov.ua
http://www.ukrstat.gov.ua
https://www.surdp.eu/uploads/files/analytical_report_main_part_ua.pdf
https://eesa-journal.com/2017/04/06/perspektivi-rozvitku-mizhregionalnogo-ta-transkordonnogo-spivrobitnictva-zaxidnix-oblastej-ukraїni/
https://centre.today/ekonomika-ukrainy-kyiv-i-pustota/
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2016/05/146_dod_Strategiya_2020.pdf
https://www.slideshare.net/IER_Kyiv/20162017-82651174
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-10
http://www.lev.org.ua/10

Перелік літератури:

(References)1. Крамар І. Ю., Мариненко Н. Ю. Передумови інтернаціоналізації машинобудівних підприємств. Галицький економічний вісник. 2018. №2 (55). С. 27-40.
2. Casey J. Dawkins. Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Developments. DOI: 10.1.1.197.6878 (дата звернення: 15.01.2019).
3. Bradford, N., Wolfe, D. “Governing regional economic development: Innovation challenges and policy learning in Canada”. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 2013. Vol. 6/2, pp. 331-47. DOI: https://doi.org/10.1093/cjres/rst006 (дата звернення: 28.01.2019).
4. Возняк Г. В. Регіональний розвиток: сутність і методологічна основа. Регіональна економіка. 2015. №3. с.34-43. URL: http://ird.gov.ua/pe/re201503/re201503_034_VoznyakHV.pdf (дата звернення: 10.02.2019).
5. Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України : посібник / С. І. Дорогунцов, Л. Г. Чернюк, П. П. Борщевський та ін. – К. : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2002. 364 с.
6. Сторонянська І. З. Міжрегіональні інтеграційні процеси в Україні: тенденції та перспективи розвитку. Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України. 2009. – 392 с.
7. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі. URL: http://www.me.gov.ua (дата звернення: 28.01.2019).
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.02.2019).
9. Аналітичний звіт. Проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики. URL: https://www.surdp.eu/uploads/files/analytical_report_main_part_ua.pdf (дата звернення: 10.01.2019).
10. Ренькас Т. І. Перспективи розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва Західних областей України. East European Science journal. URL: https://eesa-journal.com/2017/04/06/perspektivi-rozvitku-mizhregionalnogo-ta-transkordonnogo-spivrobitnictva-zaxidnix-oblastej-ukraїni/ (дата звернення: 01.02.2019).
11. Економіка України: Київ і пустотa. URL: https://centre.today/ekonomika-ukrainy-kyiv-i-pustota/ (дата звернення: 22.01.2019).
12. Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року. URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2016/05/146_dod_Strategiya_2020.pdf
13. Експортний профіль Львівської області (2016-2017 роки). URL: https://www.slideshare.net/IER_Kyiv/20162017-82651174 (дата звернення: 28.12.2018).
14. Крамар І. Ю., Мариненко Н. Ю., Подвірна Т. В. Стратегічні програми міжнародного співробітництва Західного регіону України на 2018-2020 роки. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. №6 (68). С.66-71. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-10 (дата звернення: 15.01.2019).
15. Програма «Лідерство в економічному врядуванні» 2014-2017. URL: http://www.lev.org.ua/10 (дата звернення: 03.01.2019).

References: 

1. Kramar, I. Ju., Marynenko, N. Ju. (2018) Peredumovy internacionalizaciji mashynobudivnykh pidpryjemstv [Preconditions for machine-building enterprises internationalization]. Galician Economic Bulletin. Vol. 2 (55), pp. 27-40.  https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2018.02.027
2. Casey, J. Dawkins (2003). Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Developments. Journal of Planning Literature. Available at: https://doi.org/10.1177/0885412203254706 (accessed: 15.01.2019).  https://doi.org/10.1177/0885412203254706
3. Bradford, N., Wolfe, D. (2013) “Governing regional economic development: Innovation challenges and policy learning in Canada”. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. Vol. 6/2, pp. 331-47. Available at: https://doi.org/10.1093/cjres/rst006 (accessed: 20.12.2018).  https://doi.org/10.1093/cjres/rst006
4. Voznjak, Gh. V. (2015) Reghionaljnyj rozvytok: sutnistj i metodologhichna osnova [Regional Development: the Nature and Methodological Basis]. Regional economics. Vol. 3. pp. 34-43. Available at: http://ird.gov.ua/pe/re201503/re201503_034_VoznyakhV.pdf (accessed: 10.02.2019) (in Ukrainian).
5. Dorohuntsov, S. I., Chernyuk, L. H., Borshchevsʹkyy, P. P. (2002). Sotsialʹno-ekonomichni systemy produktyvnykh syl rehioniv Ukrayiny [Socio-economic system of the productive forces of Regions Ukraine] (Manual). Kyiv: Kyiv National Vadym Hetman Economic University (in Ukrainian).
6. Storonyanska, I. Z. (2009). Mizhrehionalʹni intehratsiyni protsesy v Ukrayini: tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku [Cross-regional integration processes in Ukraine: trends and prospects]. Lviv: Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine (in Ukrainian).
7. Oficijnyj sajt Ministerstva ekonomichnogho rozvytku ta torghivli. Available at: http://www.me.gov.ua (accessed: 10.01.2019).
8. Oficijnyj sajt Derzhavnoji sluzhby statystyky Ukrajiny. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed: 10.01.2019).
9. Analitychnyj zvit. Proekt JeS «Pidtrymka polityky reghionaljnogho rozvytku v Ukrajini» [Support of the policy for regional development in Ukraine]. Reghionaljnyj rozvytok ta derzhavna reghionaljna polityka v Ukrajini: stan i perspektyvy zmin u konteksti ghlobaljnykh vyklykiv ta jevropejsjkykh standartiv polityky. Available at: https://www.surdp.eu/uploads/files/analytical_report_main_part_ua.pdf (accessed: 10.01.2019).
10. Renjkas, T. I. (2017) Perspektyvy rozvytku mizhreghionaljnogho ta transkordonnogho spivrobitnyctva Zakhidnykh oblastej Ukrajiny [Perspectives for interregional and cross-border cooperation development of the Western regions of Ukraine]. East European Science journal. Available at: https://eesa-journal.com/2017/04/06/perspektivi-rozvitku-mizhregionalnogo-ta-transkordonnogo-spivrobitnictva-zaxidnix-oblastej-ukrajini/ (accessed: 01.02.2019).
11. Ekonomika Ukrajiny: Kyjiv i pustota. Available at: https://centre.today/ekonomika-ukrainy-kyiv-i-pustota/ (accessed: 22.01.2019).
12. Strateghija rozvytku Ljvivsjkoji oblasti na period do 2020 roku [Strategy for lviv region development till 2020] Available at: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2016/05/146_dod_Strategiya_2020.pdf
13. Eksportnyj profilj Ljvivsjkoji oblasti (2016-2017 roky) [Export profile of Lviv region]. Available at: https://www.slideshare.net/IER_Kyiv/20162017-82651174 (accessed: 28.12.2018).
14. Kramar, I. Ju., Marynenko, N. Ju., Podvirna, T. V. (2018) Strateghichni proghramy mizhnarodnogho spivrobitnyctva Zakhidnogho reghionu Ukrajiny na 2018-2020 roky [Strategic programs of international cooperation of the Western region of Ukraine for 2018-2020] Problemy systemnogho pidkhodu v ekonomici. Vol. 6 (68). PP.66-71. Available at: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-10 (accessed: 15.01.2019).  https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-10
15. Proghrama «Liderstvo v ekonomichnomu vrjaduvanni» 2014-2017. URL: http://www.lev.org.ua/10 (accessed: 03.01.2019).

Тип вмісту:

(type)Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 1(20)

pdf

 

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian