Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Застосування комплексу маркетингу в сфері туризму. Інструментально- методичний апарат дослідження

Назва: 


Застосування комплексу маркетингу в сфері туризму. Інструментально- методичний апарат дослідження


Інші назви: 


Zastosuvannia kompleksu marketynhu v sferi turyzmu (Іnstrumentalno-metodychnyi aparat doslidzhennia)
Application of marketing complex in the tourism. Instrumental-methodical apparatus of research


Автори:

 

Шерстюк, Роман
Малюта, Людмила
Ратинський, Вадим
Sherstiuk, Roman
Maliuta, Liudmyla
Ratynskyj, Vadym


Приналежність:

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine


Бібліографічний опис: 


Шерстюк Р. Застосування комплексу маркетингу в сфері туризму. Інструментально- методичний апарат дослідження [Електронний ресурс] / Роман Шерстюк, Людмила Малюта, Вадим Ратинський // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2020. — Вип. 2 (23). — С. 57-65. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20srpmad.pdf


Bibliographic description: 


Sherstiuk, R., Maliuta, L. & Ratynskyj, V. (2020) Zastosuvannia kompleksu marketynhu v sferi turyzmu (Іnstrumentalno-metodychnyi aparat doslidzhennia) [Application of marketing complex in the tourism. Instrumental-methodical apparatus of research]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 23, no. 2, pp. 57-65. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20srpmad.pdf


Журнал/збірник: 


Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№: 


2(23)


Дата публікації: 


гру-2020


Дата подання: 


вер-2020


Дата внесення: 


5-вер-2021


Видавництво:

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Місце видання, проведення: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя


Ідентифікатор ORCID: 


https://orcid.org/0000-0001-6253-9421
https://orcid.org/0000-0002-7569-9982
https://orcid.org/0000-0001-9283-6371


DOI:


УДК: 


https://doi.org/10.33108/sepd2020.02.057

 

338.484


JEL: 


Z33


Ключові слова: 


комплекс маркетингу
туризм
маркетингові дослідження
marketing mix
tourism
marketing research


Кількість сторінок: 


9


Діапазон сторінок: 


57-65


Початкова сторінка: 


57


Кінцева сторінка: 


65


Короткий огляд (реферат): 


Туризм є важливою галуззю, що сприяє розвитку економіки країни. Щоб отримати більшу частку від цього конкурентного сектору, слід створити більш вигідні нові ринки туризму та розробити відповідні маркетингові стратегії. У цьому дослідженні розглядається термін маркетингу ніш і визначення ринку ніш. Зазначено взаємозв'язок між маркетинговою нішею та іншими методами маркетингу та викладено його переваги і недоліки. Крім того, відзначено застосування нішевого ринку в туристичній галузі та визначено причини збільшення практики маркетингових ніш як стратегії маркетингу. Це дослідження має на меті представити стислий статус нішевого маркетингу і створити цим основу для маркетологів і дослідників. У сучасному світовому співтоваристві індустрія туризму займає досить вагому економічну нішу. За останні двадцять років багато країн Заходу поповнили свій добробут саме за рахунок розвитку даної індустрії. В Україні туризм не сприймається як самостійний і рівноправний сегмент економіки. Туристична індустрія переживає період становлення як в теоретичному сенсі (як наукова галузь), так і в практичному. Одним з найважливіших етапів розвитку туризму є маркетингова складова: дослідження, стратегія і планування, але в сфері туризму даними етапам приділяють мало уваги. Даний факт є значущою проблемою, оскільки зростання попиту на послуги туризму має екстенсивний характер, а підприємства з продажу туристичних послуг не були до цього адаптовані. Підприємства в сфері туризму займаються розробкою нового продукту, програм різних турів, ціноутворенням, поліпшенням якості туристичного продукту, а також розробками в сфері збуту такого продукту та реалізацією місцевих і національних концепцій маркетингу. Основну і конкретну роль в підтримці та розвитку туризму на міжнародному і державному рівнях відіграє держава. Досвід різних країн свідчить про теє, що успіх розвитку туризму безпосередньо залежить від того, як на державному рівні сприймається ця галузь, наскільки вона користується підтримкою держави. У ряді країн були розроблені державні програми щодо стимулювання в'їзного туризму, які передбачають пільги в оподаткуванні, спрощення митного режиму, створення сприятливих умов для інвестицій в туризм, збільшення бюджетних асигнувань на розвиток інфраструктури, рекламу на іноземних ринках, підготовку кваліфікованих кадрів.


Опис: 


Tourism is an important sector that contributes to the development of the country's economy. To gain a larger share of this competitive sector, it is necessary to create more profitable new tourism markets and develop appropriate marketing strategies. This study examines the term niche marketing and niche market definition. The relationship between the marketing niche and other marketing methods is noted and its advantages and disadvantages are outlined. In addition, the application of the niche market in the tourism industry is indicated and the reasons for increasing the practice of marketing niches as a marketing strategy are identified. This study aims to present a concise status of niche marketing and thus create a basis for marketers and researchers. In the modern world community, the tourism industry occupies a very important economic niche. Over the past twenty years, many Western countries have replenished their wealth through the development of this industry. In Ukraine, tourism is not perceived as an independent and equal segment of the economy. The tourism industry is experiencing a period of formation both in the theoretical sense (as a scientific field) and in practice. One of the most important stages of tourism development is the marketing component: research, strategy and planning, but in the field of tourism these stages are given little attention. This fact is a very significant problem, as the growth in demand for tourism services is extensive, and companies selling tourism services have not been adapted to this. Enterprises in the field of tourism are engaged in the development of a new product, programs of various tours, pricing, improving the quality of the tourist product, as well as developments in the sale of such a product and the implementation of local and national marketing concepts. The main and specific role in the support and development of tourism at the international and national levels is played by the state. The experience of different countries shows that the success of tourism development directly depends on how the industry is perceived at the state level, how much it enjoys state support. In a number of countries, state programs have been developed to stimulate inbound tourism, which provide tax benefits, simplification of the customs regime, creating favorable conditions for investment in tourism, increasing budget allocations for infrastructure development, advertising in foreign markets, training of qualified personnel.


Спонсорська підтримка: 


The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35863


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
Тернопіль


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20srpmad.pdf


Перелік літератури: 


1. Егорова Е. Н. Применение комплекса маркетинга в сфере туризма. // Глобальный научный потенциал. СПб. : ТМБпринт. 2018. № 6(87). С. 65–68.
2. Котлер Ф., Боуен, Дж. Маркетинг. Гостинність і туризм: підручник для вузів; пер. з англ. М.: ЮНИТИ, 2015. 787 с.
3. Малюта Л. Я., Королюк С. Р. Інноваційні аспекти стратегічного розвитку підприємств на туристичному ринку України // Матеріали IХ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України М. Г. Чумаченка «Соціальні та економічні вектори інноваційного розвитку бізнес-структур», (Тернопіль, 23 квітня 2020 р.) Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2020. С.27-28.
4. Малюта Л. Я., Федишин І. Б. Вплив криз на розвиток туристичного бізнесу // Електронне наукове фахове видання: Соціально-економічні проблеми і держава. 2020. Вип. 1 (22). С. 36-47. Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20fibrtb.pdf.

https://doi.org/10.33108/sepd2020.01.036
5. Ратинський В. Логістичне управління у туристичній сфері // Сучасні технології комерційної діяльності і логістики : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 21–22 травня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». Київ : КНЕУ, 2020. С. 318–320.
6. Bull A. The Economics of Travel and Tourism. London: Pitman, 2015. pp. 78-89
7. Font Xavier and Scott McCabe. "Sustainability and marketing in tourism: Its contexts, paradoxes, approaches, challenges and potential." Journal of Sustainable Tourism. 2017. Vol.25, №7. Р. 869-883.

https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1301721
8. Krippendorf Jost. Marketing im Fremdenverkehr: Beitrag zu einer schweizerischen Konzeption. na, 1971. Bern: Herbert Lang&Cie AG. P. 162
9. Mkwizu K. "Digital marketing and tourism: opportunities for Africa." International Hospitality Review. 2019. Vol. 34(1). pp. 5-12.

https://doi.org/10.1108/IHR-09-2019-0015
10. Sert, Ayşe Nevin. "Niche marketing and tourism." Journal of Business Management and Economic Research. 2017. Vol.1. №1 . pp. 14-25.

https://doi.org/10.29226/jobmer.2017.1


References: 


1. Eghorova, E. N. (2018) Prymenenye kompleksa marketyngha v sfere turyzma. [Application of the marketing complex in the field of tourism]. Ghlobaljnij nauchnij potencyal №6, рр. 87.
2. Kotler, F. (2015) Marketyngh. Ghostynnistj i turyzm: pidruchnyk dlja vuziv [Marketing. Hospitality and tourism: a textbook for universities]. M.: JuNYTY, pp. 787.
3. Malіuta L. Y., Korolyuk S. R. (2020) Innovatsiyni aspekty stratehichnoho rozvytku pidpryyemstv na turystychnomu rynku Ukrayiny // Materialy IХ Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi pamʺyati pochesnoho profesora TNTU, akademika NAN Ukrayiny M.H.Chumachenka «Sotsialʹni ta ekonomichni vektory innovatsiynoho rozvytku biznes-struktur», (Ternopilʹ, 23 kvitnya 2020 r.). Ternopilʹ: FOP Palyanytsya V.A., 2020. pp. 27-28.
4. Fedyshyn, I. & Maliuta, L. (2020) Vplyv kryz na rozvytok turystychnoho biznesu [The crisis impact on the tourist business development]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 22, no. 1, pp. 36-47. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20fibrtb.pdf

https://doi.org/10.33108/sepd2020.01.036
5. Ratynsjkyj V. (2020) Loghistychne upravlinnja u turystychnij sferi [Logistics management in the tourism sector]. Kyjiv : KNEU, pp. 318–320.
6. Bull, A. (2015) The Economics of Travel and Tourism / A. Bull. - London: Pitman, pp. 78-89
7. Font, Xavier, and Scott McCabe (2017) "Sustainability and marketing in tourism: Its contexts, paradoxes, approaches, challenges and potential." Journal of Sustainable Tourism. Vol.25, №7. pp. 869-883.

https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1301721
8. Krippendorf, Jost. (1971) Marketing im Fremdenverkehr: Beitrag zu einer schweizerischen Konzeption. na, 1971. Bern: Herbert Lang&Cie AG. P. 162.
9. Mkwizu, K. (2019) "Digital marketing and tourism: opportunities for Africa." International Hospitality Review. Vol. 34(1). pp. 5-12.

https://doi.org/10.1108/IHR-09-2019-0015
10. Sert, Ayşe Nevin. (2017) "Niche marketing and tourism." Journal of Business Management and Economic Research. Vol.1. №1. pp. 14-25.

https://doi.org/10.29226/jobmer.2017.1


Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:


Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2020, Випуск 2(23)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian