Опубліковано черговий випуск журналу 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНА – ПОЛЬЩА – РОСІЯ В УМОВАХ ГІБРИДНОГО МІЖДЕРЖАВНОГО ПРОТИСТОЯННЯ (Аналітика історичних поглядів на духовний, політичний та соціально-економічний розвиток добросусідських, міждержавних відносин в умовах суспільної нестабільності)

Назва:

(Title)


ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНА – ПОЛЬЩА – РОСІЯ В УМОВАХ ГІБРИДНОГО МІЖДЕРЖАВНОГО ПРОТИСТОЯННЯ (Аналітика історичних поглядів на духовний, політичний та соціально-економічний розвиток добросусідських, міждержавних відносин в умовах суспільної нестабільності)

Інші назви:

(Other titles)

Vzaiemovidnosyny Ukraina – Polshcha – Rosiia v umovakh hibrydnoho mizhderzhavnoho protystoiannia (Analityka istorychnykh pohliadiv na dukhovnyi, politychnyi ta sotsialnoekonomichnyi rozvytok dobrosusidskykh, mizhderzhavnykh vidnosyn v umovakh suspilnoi nestabilnosti)
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УКРАИНА - ПОЛЬША - РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ГИБРИДНОГО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ (Аналитика исторических взглядов на духовное, политическое и социально-экономическое развитие добрососедских, межгосударственных отношений в условиях общественной нестабильности)
UKRAINE-POLAND-RUSSIA RELATIONS IN A HYBRID INTERSTATE CONFLICT (Analysis of historical views on the spiritual, political, and socio-economic development of good-neighborly, interstate relations in conditions of public instability)

Автори:

(Authors)


Андрушків, Богдан
Погайдак, Ольга
Кирич, Наталія
Решетник, Віктор
Паляниця, Віктор
Андрушкив, Богдан
Погайдак, Ольга
Кирич, Наталья
Решетник, Виктор
Паляница, Виктор
Andrushkiv, Bohdan
Kirich, Natalia
Pogaidak, Olha
Reshetnyk, Victo
Palyanytsya, Viktor
Приналежність:(Affiliation)
*Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: andrushkiv.bohdan@gmail.com д.е.н., професор, завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг **Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна д.е.н., професор ***Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: kaf_mv@tu.edu.te.ua д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування ****Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: reshetnykvictor48@gmail.com к.т.н., доцент, кафедра систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці *****Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна к.е.н., доцент, доцент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Андрушків Б., Погайдак О., Кирич Н., Решетник В., Паляниця В. Взаємовідносини Україна – Польща – Росія в умовах гібридного міждержавного протистояння (Аналітика історичних поглядів на духовний, політичний та соціально-економічний розвиток добросусідських, міждержавних відносин в умовах суспільної нестабільності) [Електронний ресурс] / Богдан Андрушків, Ольга Погайдак, Наталія Кирич, Віктор Решетник, Віктор Паляниця // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 2 (19). — С. 160-178. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18abmhmp.pdf

Bibliographic description:

(International)

Andrushkiv, B., Pohaidak, О., Kyrych, N., Reshetnyk, V. & Palyanytsya, V. (2018). Vzaiemovidnosyny Ukraina – Polshcha – Rosiia v umovakh hibrydnoho mizhderzhavnoho protystoiannia (Analityka istorychnykh pohliadiv na dukhovnyi, politychnyi ta sotsialnoekonomichnyi rozvytok dobrosusidskykh, mizhderzhavnykh vidnosyn v umovakh suspilnoi nestabilnosti) [Ukraine-Poland-Russia relations in a hybrid interstate conflict (Analysis of historical views on the spiritual, political, and socio-economic development of good-neighborly, interstate relations in conditions of public instability)]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 19, no. 2, pp. 160- 178. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18abmhmp.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)


гру-2018

Дата подання:

(Submitted date)жов-2018

Видавництво:

(Publisher)


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2018.02.160


УДК:

(UDC)


327
JEL:
Z00
E65

Ключові слова:

(Keywords)Держава
Україна
Польща
Росія
міжнародні відносини
політика
стабільність
стратегія
ефективність
чинники
господарська діяльність
трансформаційне суспільство
Європейський Союз
Украина
Государство
Россия
Польша
международные отношения
политика
стабильность
стратегия
эффективность
факторы
хозяйственная деятельность
трансформационное общество
Европейский Союз
State
Ukraine
Poland
Russia
international relations
politics
stability
strategy
efficiency
factors
economic activities
the transformation society
the European Union

Кількість сторінок:

(pages)19

Діапазон сторінок:

(pages)160-178

Початкова сторінка:

(first page)


160

Кінцева сторінка:

(last page)178

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)


У статті, на основі аналізу літературних джерел та існуючого досвіду міжнародних відносин виявлено міждержавні проблеми між Україною, Польщею та Росією. Встановлено причини їх виникнення. Розгляд взаємовідносин здійснено в умовах введення у нашій державі надзвичайного воєнного стану, трансформаційної економіки нестабільного суспільства. Наукові розробки присвячено налагодженню добросусідських, міждержавних відносин між Україною, Польщею та Росією. Запропоновано шляхи налагодження співпраці, підвищення ефективності виробництва за рахунок інноваційно-управлінських чинників, застосування засобів модернізації виробничо-технологічних процесів відповідно до стандартів та вимог ЄС. Встановлено що одним з найбільш прийнятних методів оцінки стабільності суспільства, з точки зору ефективності використання духовних, політичних економічних, енергетичних, трудових та інших чинників в контексті Європейських вимог є не лише актуальними, а і своєчасними з позицій економічної стратегії розвитку України. Встановлено що за рахунок згаданих чинників можна забезпечити стабільне функціонування держави, що власне може зробити її конкурентоздатною у міжнародному співтоваристві та в умовах ЄС.
В статье на основе анализа литературных источников и существующего опыта международных отношений выявлено межгосударственные проблемы между Украиной, Польшей и Россией. Установлены причины их возникновения. Рассмотрение взаимоотношений осуществлено в условиях введения в нашем государстве чрезвычайного военного положения, трансформационной экономики нестабильного общества. Научные разработки посвящено налаживанию добрососедских, межгосударственных отношений между Украиной, Польшей и Россией. Предложены пути налаживания сотрудничества, повышение эффективности производства за счет инновационно-управленческих факторов, применение средств модернизации производственно-технологических процессов в соответствии со стандартами и требованиями ЕС. Установлено, что одним из наиболее приемлемых методов оценки стабильности общества, с точки зрения эффективности использования духовных, политических экономических, энергетических, трудовых и других факторов в контексте европейских требований является не только актуальными, а и своевременными с позиций экономической стратегии развития Украины. Установлено, что за счет факторов можно обеспечить стабильное функционирование государства, собственно может сделать ее конкурентоспособной в международном сообществе и в условиях ЕС.
The article, based on analysis of the literature and existing experience of international relations of the identified inter-state problems between Ukraine, Poland and Russia. The causes of their occurrence. Review of the relationship carried out in the context of implementation of our state of emergency and martial law, transitional economy, unstable society. Research and development dedicated to the establishment of good-neighborly interstate relations between Ukraine, Poland and Russia. The ways of cooperation, improving the efficiency of production through innovative management factors, the use of means of modernization of production and technological processes in accordance with the standards and requirements of the EU. It is established that one of the most acceptable methods for evaluating the stability of society, from the point of view of efficiency of use of spiritual, political, economic, energy, labour and other factors in the context of the European requirements are not only relevant, but also timely from the standpoint of economic development strategy of Ukraine. It is established that due to these factors it is possible to ensure stable functioning of the state that actually can make it competitive in the international community and the EU conditions.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27372
ISSN: 2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18abmhmp.pdf
www.proza.ru/2013/04/28/2004
https:/zbruc.eu./node/33244
https://zik/ua

Перелік літератури:

(References)

1. Кривава книга / Упорядник, автор передм. Я. Радевич-Винницький –Передрук вид 1919,1921 рр– «Дрогобич». 1997. – 274 с.
2. Виктор Еремин Глава 15. Эдуард Рене Лефевр: [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.proza.ru/2013/04/28/2004.
3. Електронна газета ЗБРУЧ. «Осадники – люті вороги українського народу». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https:/zbruc.eu./node/33244
4. Тижневик “Високий Замок”, 25.06.2005. №111(3032)
5. Дослідники визначать точну кількість жертв українсько-польського протистояння 1939-1947 р.р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zik/ua
6. Андрушків Б. М. Корпоративна культура / Б. М. Андрушків, С. П. Черничинець. – К. : Кондор, 2011 р. – 528 с.
7. Андрушків Б. М. Основи організації підприємницької діяльності або Абетка для підприємця: навчальний посібник / [Б. М. Андрушків, П. Д. Дудкін, І. І. Стойко та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ. – 2010. 300 с.
8. Андрушків Б. М. Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз / Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, І. П. Сівчук // Регіональна економіка. – 2008. – №8. – С. 122–134.
9. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми: Підручник для студентів та викладачів економічних спеціальностей вузів/ Б. М. Андрушків, О. Є. Кузьмін.– 2-е видання, перероблене та доповнене. – Тернопіль: Лілея, 1997.– 292 с.
10. Кирич Н. Б. Організаційні механізми реалізації стратегії підвищення фінансово – господарської стабільності підприємства // Матеріали Х наукової конференції ТДТУ імені Івана Пулюя, Тернопіль, 17 – 18 травня. – Тернопіль: ТДТУ, 2006. – С. 249.
11. «Проблеми теорії і практики менеджменту» Тернопіль: / за ред. Андрушківа Б.М. – Вид. ТзОВ «Тернограф», 2009.-312 с.
12. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 416с.
13. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. ; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори) ; І. О. Покаржевська (художнє оформлення). — Київ : Абрис, 2002. — 742 с.
14. Соколова Е. Т. Нарциссизм как клинический и социокультурный феномен / Е. Т. Соколова // Вопросы психологии. 2009. № 1. с. 114 – 128.
15. УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО, №36-52, 5 вересня 2006 року — 2 січня 2007 року; №1-15, 3 січня — 17 квітня 2007 року.
References:  1. Radevych-Vynnytskyi, Ya. (1997) Kryvava knyha [Bloody book].Drohobych.
2. Eremyn, V Hlava 15. Эduard Rene Lefevr. Available at: www.proza.ru/2013/04/28/2004.
3. Osadnyky – liuti vorohy ukrainskoho narodu [The sieges are the fierce enemies of the Ukrainian people]. Elektronna hazeta ZBRUCh. Available at: https:/zbruc.eu/node/33244
4. Tyzhnevyk “Vysokyi Zamok”, 25.06.2005. №111(3032)
5. Doslidnyky vyznachat tochnu kilkist zhertv ukrainsko-polskoho protystoiannia 1939-1947 r.r. Available at: https://zik.ua
6. Andrushkiv, B. M. & Chernychynets, S. P. (2011) Korporatyvna kultura [Corporate culture] Kondor.
7. Andrushkiv, B. M., Dudkin, P. D., & Stoiko, I. I. (2010) Osnovy orhanizatsii pidpryiemnytskoi diialnosti abo Abetka dlia pidpryiemtsia [Fundamentals of Entrepreneurial Activity or Business Abbey]. Ternopil, TNTU.
8. Andrushkiv, B. M., Kyrych, N. B. & Sivchuk, I. P. (2008) Pro kryzu vzaiemovidnosyn u zahalnii teorii kryz [On the crisis of relations in the general theory of crises]. Rehionalna ekonomika [Regional Economics], №8, pp. 122–134.
9. Andrushkiv, B. M. & Kuzmin, O. Ye. (1997) Osnovy menedzhmentu: metodolohichni polozhennia ta prykladni mekhanizmy: Pidruchnyk dlia studentiv ta vykladachiv ekonomichnykh spetsialnostei vuziv [Fundamentals of Management: Methodological Provisions and Applied Mechanisms: Textbook for Students and Teachers of Economic Specialties of Universities]. Ternopil, Lileya.
10. Kyrych, N. B. (2006) Orhanizatsiini mekhanizmy realizatsii stratehii pidvyshchennia finansovo – hospodarskoi stabilnosti pidpryiemstva [Institutional mechanisms for the implementation of strategies to improve financial and economic stability of the enterprise]. Materialy Kh naukovoi konferentsii TDTU imeni Ivana Puliuia, Ternopil. – Ternopil: TDTU, pp. 249.
11. Andrushkiv, B. M. (2009) Problemy teorii i praktyky menedzhmentu [Problems of the theory and practice of management]. Ternopil, TzOV «Ternohraf».
12. Toftul, M. H. (2014) Suchasnyi slovnyk z etyky [Modern Dictionary of Ethics]. Zhytomyr, ZhDU im. I. Franka.
13. Shynkaruk, V. I., Ozadovska, L. V., Polishchuk, N. P. & Pokarzhevska, I. O. (2002) Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Kyiv, Abrys.
14. Sokolova, E. T. (2009) Narcissism as a clinical and sociocultural phenomenon. Voprosy psykholohyy [Psychology issues]. Vol. 1, pp. 114 – 128.   https://doi.org/10.11621/pir.2010.0034
15. UKRAINSKE SLOVO [UKRAINIAN WORD](2017), №36-52, №1-15.

Тип вмісту:

(type)


Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 2(19)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian