Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Назва:

(Title)

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Інші назви:

(Other titles)

Stratehiia innovatsiino-tekhnolohichnoho proryvu v yevropeiskyi ekonomichnyi prostir promyslovykh pidpryiemstv na osnovi efektyvnoho vykorystannia intelektualnoho potentsialu
СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА В ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
THE STRATEGY OF INNOVATIVE-TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH OF INDUSTRIAL ENTERPRISES INTO THE EUROPEAN ECONOMIC AREA THROUGH THE EFFECTIVE USE OF INTELLECTUAL POTENTIAL

Автори:

(Authors)


Островська, Галина
Островская, Галина
Ostrovska, Halyna
Приналежність:(Affiliation)  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: h.ostrovska@gmail.com к.е.н., доцент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: h.ostrovska@gmail.com к.э.н., доцент кафедры управления инновационной деятельностью и сферой услуг
Ternopil Ivan Puluj National Technical University 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine e-mail: liliana.mel0512@gmail.com Ph.D, Assoc. Prof., Department of Management of Innovation Activity and Services Industry

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Островська, Г. Стратегія інноваційно-технологічного прориву в європейський економічний простір промислових підприємств на основі ефективного використання інтелектуального потенціалу [Електронний ресурс] / Галина Островська // Соціально- економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 2 (19). — С. 95-113. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ohjvip.pdf

Bibliographic description:

(International)

Ostrovska, H. (2018). Stratehiia innovatsiino-tekhnolohichnoho proryvu v yevropeiskyi ekonomichnyi prostir promyslovykh pidpryiemstv na osnovi efektyvnoho vykorystannia intelektualnoho potentsialu [The strategy of innovative-technological breakthrough of industrial enterprises into the European economic area through the effective use of intellectual potential]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 19, no. 2, pp. 95- 113. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ohjvip.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)


гру-2018

Дата подання:

(Submitted date)


жов-2018

Видавництво:

(Publisher)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2018.02.095


УДК:

(UDC)

330.341.1:658
JEL:
 
О10
O31

Ключові слова:

(Keywords)

Європейський економічний простір
підприємство
інноваційний розвиток
інновація
інноваційність
інтелектуальний потенціал
стратегія прориву
лідерські якості
механізм реалізації стратегії інноваційного прориву
економіка
заснована на знаннях
Европейское экономическое пространство
предприятие
инновационное развитие
инновация
инновационность
интеллектуальный потенциал
стратегия прорыва
лидерские качества
механизм реализации стратегии инновационного прорыва
экономика, основанная на знаниях
enterprise
European Economic Area
innovation development
innovation
intellectual potential
breakthrough strategy
leadership qualities
mechanism of innovation breakthrough strategy implementation
knowledge based economy

Кількість сторінок:

(pages)


19

Діапазон сторінок:

(pages)


95-113

Початкова сторінка:

(first page)


95

Кінцева сторінка:

(last page)


113

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)

Стаття присвячена розробці методичного підходу щодо формування та реалізації стратегії інноваційного прориву підприємств машинобудівної галузі у передумовах становлення економіки, заснованої на знаннях. Проведено теоретичне узагальнення підходів щодо стратегії прориву та висвітлено особливості основних практичних прийомів, які домінують в стратегіях прориву. Здійснено комплексне осмислення сутнісних характеристик інноваційного розвитку підприємств машинобудування, аргументовано необхідність якісних змін та обґрунтовано доцільність запровадження стратегії інноваційного прориву високотехнологічних підприємств з метою ціннісного зростання в сучасному бізнесі. Визначено сутність та зміст стратегії інноваційного прориву підприємства. Запропоновано власне бачення терміну «стратегія інноваційного прориву в Європейський економічний простір». Запропоновано системний підхід до стратегії інноваційного прориву, який перевірений багатьма гравцями ринку на практиці і може слугувати імпульсом для виходу підприємства на новий рівень розвитку. Здійснено класифікацію лідерських якостей особистості, що дає змогу топ-менеджерам підприємства ідентифікувати, створювати та втілювати в життя стратегію інноваційного прориву. Поєднано наявні стратегічні ресурси, перелік яких зумовлюється особливостями зовнішнього та внутрішнього середовища, що дало змогу побудувати схему ресурсних взаємозв’язків та взаємодії чинників в умовах промислового підприємства. Розроблено алгоритм стратегії інноваційного прориву на основі використання інтелектуального потенціалу підприємства та принципу інноваційності. Запропоновано модель розробки та реалізації стратегії інноваційного прориву. Розглянуто механізми реалізації стратегії інноваційного прориву підприємств машинобудування, що дають змогу простежити взаємозв’язок інноваційних пріоритетів. Розроблено схему основних елементів механізму реалізації стратегії інноваційного прориву, що дасть змогу реалізувати цілі підприємств машинобудування. Вказано на основні вектори посилення ролі держави в забезпечення інноваційного та технологічного прориву.
Статья посвящена разработке методического подхода по формированию и реализации стратегии инновационного прорыва предприятий машиностроительной отрасли в предпосылках становления экономики, основанной на знаниях. Проведено теоретическое обобщение подходов к стратегии прорыва и освещены особенности основных практических приемов, которые доминируют в стратегиях прорыва. Осуществлено комплексное осмысление сущностных характеристик инновационного развития предприятий машиностроения, аргументирована необходимость качественных изменений и обоснована целесообразность введения стратегии инновационного прорыва высокотехнологичных предприятий с целью ценностного роста в современном бизнесе. Определена сущность и содержание стратегии инновационного прорыва предприятия. Предложено собственное видение термина «стратегия инновационного прорыва в Европейское экономическое пространство». Предложен системный подход к стратегии инновационного прорыва, который проверен многими игроками рынка на практике и может служить импульсом для выхода предприятия на новый уровень развития. Осуществлена классификация лидерских качеств личности, что позволяет топ-менеджерам предприятия идентифицировать, создавать и воплощать в жизнь стратегию инновационного прорыва. Осуществлено сочетание имеющихся стратегических ресурсов, перечень которых предопределяется особенностями внешней и внутренней среды, что позволило построить схему ресурсных взаимосвязей и взаимодействия факторов в условиях промышленного предприятия. Разработан алгоритм стратегии инновационного прорыва на основе использования интеллектуального потенциала предприятия и принципа инновационности. Предложена модель разработки и реализации стратегии инновационного прорыва. Рассмотрены механизмы реализации стратегии инновационного прорыва предприятий машиностроения, которые позволяют проследить взаимосвязь инновационных приоритетов. Разработана схема основных элементов механизма реализации стратегии инновационного прорыва, что позволит реализовать цели предприятий машиностроения. Указано на основные векторы усиления роли государства в обеспечении инновационного и технологического прорыва.
The article is devoted to the development of a methodical approach to the formation and implementation of the strategy of innovation breakthrough in the enterprises of the machine-building industry in the preconditions for the formation of a knowledge-based economy. A theoretical generalization of approaches to the breakthrough strategy and the features of the main practical techniques that dominate the breakthrough strategies are highlighted. Complex comprehension of the essential characteristics of innovative development of mechanical engineering enterprises has been made, the necessity of qualitative changes has been substantiated and the expediency of implementation of the innovation breakthrough strategy of high-tech enterprises with the purpose of value growth in modern business is substantiated. The essence and content of the innovative breakthrough strategy of the enterprise are determined. Proposed own vision of the term "strategy of innovation breakthrough into the European economic area". Classification of leadership qualities of personality that gives you the opportunity to top-managers of the enterprise to identify, create and implement the strategy of innovation breakthrough. The combination of existing strategic resources, the list of which is conditioned by the peculiarities of the external and internal environment, made it possible to construct a scheme of resource interconnections and interaction of factors in the conditions of an industrial enterprise. The algorithm of the strategy of innovation breakthrough is developed on the basis of using the intellectual potential of the enterprise and the principle of innovation. A model for developing and implementing an innovation breakthrough strategy is proposed. The mechanisms of realization of the innovation breakthrough strategy of mechanical engineering enterprises are considered, which allow to trace the interrelation of innovation priorities. The scheme of the main elements of the mechanism of implementation of the innovation breakthrough strategy is developed, which will enable to realize the goals of the enterprises of mechanical engineering. It is indicated on the main vectors of strengthening the role of the state in providing an innovative and technological breakthrough.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27322
ISSN:  2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ohjvip.pdf
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18knbeea.pdf
https://lvbs.com.ua/news/.

Перелік літератури:

(References)


1. Андрушків Б. М. Інтелектуальний потенціал підприємства як інструментарій підвищення конкурентоспроможності підприємства та засіб входження його у європейський економічний простір / Б. М. Андрушків, Г. Й. Островська, О. І. Павликівська // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: економіка та підприємництво / Класичний приватний університет. – № 6 (99). – Запоріжжя, 2017. – С. 38–43.
2. Кирич Н. Удосконалення інноваційних важелів впливу на забезпечення ефективності діяльності виробничого підприємства (еколого-економічні аспекти) [Електронний ресурс] / Н. Кирич, Т. Лібусь, С. Співак // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2018. – Вип. 1 (18). – С. 52–60. Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18knbeea.pdf.
3. Коттер Дж. П. Ускорение перемен. Как придать вашей организации стратегическую гибкость для успеха в быстро меняющемся мире / Дж. П. Коттер. – М. : Олимп-Бизнес, 2016. – 256 с.
4. Островська Г. Й. Планування на основі збалансованої системи показників / Г.Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2010. – №.3 – С. 61–69.
5. Ткаленко Н. В. Наукова концептуалізація формування інноваційного ресурсу національної економіки / Н. В. Ткаленко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”. – Чернігів : 2014. – № 4 (76). – С. 52–58.
6. Україна XXI: неоіндустріальна держава або «крах проекту»? : монографія / В. І. Ляшенко, Є. В. Котов ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Полтав. ун-т економіки і торгівлі, Акад. екон. наук України. – Київ : Ін-т економіки пром-сті НАНУ, 2015. – 195 с. С. 91.
7. Финкельштейн C. Стратегия прорыва. Как расти быстрее рынка / С. Финкельштейн, Ч. Харви, Т. Лотон. – К. : Companion Group, 2007. – 336 с.
8. Шоджі Шіба в LvBS: Проривний менеджмент – це не слідувати процесам, а самому їх творити! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lvbs.com.ua/news/.
9. Chesbrough H. Hhe Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spin-off Companies. / H. Chesbrough, R.S. Rosenbloom // Industrial and Compate Change 11 (3). – 2002. – Р. 529–555.
References:  1. Andrushkіv, B., Ostrovska, H. & Pavlykivska, O. (2017). Intelektualʹnyy рotentsial pidpryyemstva yak instrumentariy рidvyshchennya konkurentospromozhnosti pidpryyemstva ta zasib vkhodzhennya eho u yevropeysʹkyy ekonomichnyy prostir [Intellectual Potential of the Enterprise as a Tool for Increasing of the Enterprise Competitiveness and Means of its Entry into the European Economic Area]. Derzhava ta rehiony: naukovo-vyrobnychyy zhurnal. Seriya: ekonomika ta pidpryyemnytstvo. Klasychnyy pryvatnyy universytet. No 6 (99), s. 38–43. [In Ukrainian].
2. Natalia, K., Tetiana, L. & Spivak, S. (2018). Udoskonalennia innovatsiinykh vazheliv vplyvu na zabezpechennia efektyvnosti diialnosti vyrobnychoho pidpryiemstva (ekoloho-ekonomichni aspekty) [Improvement of innovative levers of influence on ensuring of the efficiency of the activity of a production enterprise (ecological and economic aspects)]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 1 (18), s. 52–60. – Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18knbeea.pdf. [In Ukrainian].
3. Кotter, J. P. (2016). Pryskorennya zmin. Yak dodaty vashiy orhanizatsiyi stratehichnu hnuchkistʹ dlya uspikhu v minlyvomu sviti [Accelerate: Building Strategic Agility for a Faster-moving World]. Moskow : Olymp-Business, 256 s. [In Russian].
4. Ostrovska, H. (2010). Planuvannya na osnovi zbalansovanoyi systemy pokaznykiv [Planning on the basis of Balanсed Scorecard]. Halytsʹkyy ekonomichnyy visnyk. Ternopil, nr 3. s. 61–69. [In Ukrainian].
5. Tkalenko, N. (2014)/ Naukova kontseptualizatsiya formuvannya innovatsiynoho resursu natsionalʹnoyi ekonomiky [Scientific conceptualization of formation of innovation resource of the national economy]. Visnyk Chernihivsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya "Ekonomichni nauky". Chernihiv : № 4 (76), s. 52–58. [In Ukrainian].
6. Ukrayina XXI: neoindustrialʹna derzhava abo "krakh proektu"? : [Ukraine XXI: Neo-industrial state or "collapse of the project"] Monohrafiya / V.I. Lyashenko, E.V. Kotov; NAN Ukrayiny, In-t ekonomiky prom-sti, Poltav. un-t ekonomiky i torhivli, Akad. ekon. nauk Ukrayiny. – Kyyiv: In-t ekonomiky prom-sti NANU, 2015. – 195 s. [In Ukrainian].
7. Finkelstein, S., Harvey, C. & Lawton T. (2007). Stratehiya proryvu. Yak rosty shvydshe za rynok [Breakout Strategy : Meeting the Challenge of Double-Digit Growth]. Kiev : Companion Group, 336 s. [In Ukrainian].
8. Shoji Shiba u LvBS: Proryvnyy menedzhment – tse ne sliduvaty protsesam, a samym yikh tvoryty! [Shoji Shiba in LvBS: Breakthrough management is not about the processes following but about their creation!]. [Електронний ресурс]. Availtable at : https://lvbs.com.ua/news/. [In Ukrainian].
9. Chesbrough, H. & Rosenbloom, R. S. (2002). Hhe Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spin-off Companies. Industrial and Compate Change 11 (3), рр. 529–555. [In English].   https://doi.org/10.1093/icc/11.3.529

Тип вмісту:

(type)

Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 2(19)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian