Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід

Назва:

(Title)

Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід

Автори:

(Authors)

Нагорняк, Галина Степанівна
Нагорняк, Ірина Стапанівна
Вовк, Юрій Ярославович
Нагорняк, Галина Степановна
Нагорняк, Ирина Степановна
Вовк, Юрий Ярославович
Nahornyak, Halyna Stepanivna
Nahornyak, Iryna Stepanivna
Vovk, Yuriy Yaroslavovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Нагорняк Г. Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Г. Нагорняк, І. Нагорняк, Ю. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 117-127. — Режим доступу до журн. : — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13nhstzd.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Влияние трансферта технологий на инновационные процессы: украинский и зарубежный опыт
Impact on technology transfer innovation processes: Ukrainian and foreign experience

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

339.138
658

Ключові слова:

(Key words)

інновації
інноваційний процес
інноваційна діяльність
інноваційний розвиток
трансфер технологій
механізми трансферу технологій
економіка інноваційного типу
инновации
инновационный процесс
инновационная деятельность
инновационное развитие
трансфер технологий
механизмы трансфера технологий
экономика инновационного типа
innovation
innovation process
innovation
innovation development
technology transfer
technology transfer arrangements
economy innovation type


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті визначено та обґрунтовано ефективні механізми трансферу технологій в Україні та ряді зарубіжних країн. Здійснено аналіз розвитку національного та зарубіжного трансферу технологій. Доведено, що на основі досвіду передачі інноваційних технологій у зарубіжних країнах, пріоритетними напрямки державної науково-технічної політики є створення умов для забезпечення інноваційно орієнтованого розвитку економіки та проведення структурної і технологічної перебудови виробничої сфери. Проаналізовано розвиток законодавчої бази, що торкається науково-технологічної та інноваційної діяльності в Україні. Здійснено порівняння статистичних даних, що характеризують інноваційний процес, по Євросоюзу та Україні. Досліджено технічні та технологічні виробництва України, а також визначено фактори, що гальмують освоєння нововведень у промисловості. Виявлено ефективні механізми передачі технологій у зарубіжних країнах (США, Німеччині, Японії, Росії). Розкрито роль центрів трансферу технологій, державно-приватних партнерств, довгострокового лізингу обладнання, державних замовлень, введення податкових пільг підприємствам, які проводять переозброєння й освоєння нових технологій. Запропоновано ефективні шляхи передачі технологій, які сприятимуть активізації інноваційних процесів підприємств в умовах економіки інноваційного типу.
В статье определены и обоснованы эффективные механизмы трансфера технологий в Украине и ряде зарубежных стран. Осуществлен анализ развития национального и зарубежного трансфера технологий. Доказано, что на основе опыта передачи инновационных технологий в зарубежных странах, приоритетными направления государственной научно-технической политики является создание условий для инновационно ориентированного развития экономики и проведения структурной и технологической перестройки производственной сферы. Проанализировано развитие законодательной базы, касается научно-технологической и инновационной деятельности в Украине. Проведено сравнение статистических данных, характеризующих инновационный процесс, по Евросоюзу и Украине. Исследованы технические и технологические производства Украины, а также определены факторы, тормозящие освоение новшеств в промышленности. Выявлено эффективные механизмы передачи технологий в зарубежных странах (США, Германии, Японии, России). Раскрыта роль центров трансфера технологий, государственно-частных партнерств, долгосрочного лизинга оборудования, государственных заказов, введение налоговых льгот предприятиям, которые проводят перевооружение и освоение новых технологий. Предложены эффективные пути передачи технологий, которые будут способствовать активизации инновационных процессов предприятий в условиях экономики инновационного типа.
The paper identified and reasonably effective mechanisms for technology transfer in Ukraine and several foreign countries. The analysis of the national and international technology transfer. It is shown that based on the experience of the transfer of innovative technologies in foreign countries, the priority areas of the state scientific and technical policy is to create conditions for innovation-based economic development and structural adjustment of industrial and technological sectors. The development of legislation affecting science and technology and innovation activity in Ukraine. Comparison of statistical data on the innovation process in the European Union and Ukraine. Investigated the technical and technological production in Ukraine, as well as the factors that hinder the development of innovations in the industry. Found effective mechanisms for technology transfer in foreign countries (USA, Germany, Japan, Russia). The role of technology transfer centres, public-private partnerships, long-term leasing of equipment, government contracts, the introduction of tax incentives to enterprises that carry out upgrading and development of new technologies. An effective means of technology transfer that will enhance innovation processes of enterprises in the innovation economy type.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2445
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

Використана література:

1. Закон України “Про пріоритетні напрями науки і техніки” (2001 р., №2623-III) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.nau.ua.

2. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (2006 р., №1977-XII) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon4.rada.gov.ua.

3. Державна програму прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uazakon.com.

4. Постанова Верховної Ради України “Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні” (2004 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uazakon.com.

5. Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: [монограф.] / О.Ф. Андросова, А.В. Череп. – К.: Кондор. – 2007. – 356 с.

6. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: [навч. посіб.] / В.О. Василенко. – К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.

7. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: [учеб. пособ.] / В.Ф. Гринев. – К: МАУП, 2000. – 148 с.

8. Ліпило В.А. Як же все-таки організувати інноваційну діяльність [Текст]  // Інноваційна діяльність. – 2004. – № 3. – С. 73-69.

9. Микитюк П.П. Інноваційна діяльність: [навч. пос. для студ. вищ. навч. закл.] / П.П. Микитюк, Б.Г. Сенів. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 392 с.

10. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник. – К.: Державний Комітет статистики України, 2010. – 311 c.

11. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник. – К.: Державний Комітет статистики України, 2011. – 323 c.

12. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник. – К.: Державний Комітет статистики України, 2012. – 340 c.

13. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: [підруч. для вузів] / Л.І. Федулова . – К.: Либідь, 2006. – 478 с.

14. Фоломьев А.Н. Менеджмент инноваций: теория и практика / А.Н. Фоломьев, Э.А. Гейгер. – М.: Изд. Российской Ак. гос.службы, 1998. – 385 с.

15. Фонштейн Н.М. Трансфер технологий и эффективная реализация инноваций: хрестоматия / Н.М. Фонштейн. – М.: АНХ при Правительстве РФ, 1999. – 296 с.

16. Яковець Ю.В. Теорія і механізм інновацій в ринковій економіці / Ю.В. Яковець. – М.: Міжн. фонд Н.Д. Кондратьєва , 2008. – 255 с.

 

REFERENCES

1. The Law of Ukraine “About priority directions of science and technology” (2001, №2623-III) [Pro prioritetni napryamki nauki i tehniki], available at: www.zakon.nau.ua.

2. The Law of Ukraine “About scientific and technical activities” (2006, №1977-XII) [Pro naukovu i naukovo-tehnichnu diyalnist], available at: www.zakon4.rada.gov.ua.

3. State program forecasting scientific, technological and innovative development for 2004-2006 [Derzhavna prohramu prohnozuvannya naukovo-tekhnolohichnoho ta innovatsiynoho rozvytku na 2004-2006 rr.], available at: www.uazakon.com.

4. Resolution of Verkhovna Rada of Ukraine “About compliance to develop scientific and technological capabilities and innovation activities in Ukraine” [Postanova Verhovnoyi Rady Ukrayiny “Pro dotrimannya zakonodavstva schodo rozvitku nauko-tyehnichnogo potentsialu ta innovatsiynoyi diyalnosti v Ukrayini”] (2004), available at: www.uazakon.com.

5. Androsova O.F., Cherep A.V. Transfer of technology as a tool of innovation [Transfer technologiy yak instrument realizatsiyi innovatsiynoi diyalnosti]. Kyiv, Condor, 2007, p. 356.

6. Vasilenko V.A. Innovation management [Innovatsiynyi menedzhment]. Kyiv, TSUL, Phoenix, 2003, p. 440.

7. Hrynev V.F. Innovation management [Innovatsiynyi menedzhment]. Kyiv, AIDP, 2000, p. 148.

8. Lipilo V.A. How can you still organize innovation [Yak zhe vse-taky orhanizuvaty innovatsiynu diyal'nist']. Innovatsiyna diyalnist – Innovation, 2004, No. 3, pp. 73-69.

9. Mykytyuk P.P., Seniv B.G. Innovation [Innovatsiyna diyalnist]. Kyiv, Center of literature, 2009, p. 392.

10. Research and innovation in Ukraine: statistical yearbook [Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' v Ukrayini: statystychnyy zbirnyk]. Kyiv, State statistics committee of Ukraine, 2010, p. 311.

11. Research and Innovation in Ukraine: statistical yearbook [Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' v Ukrayini: statystychnyy zbirnyk]. Kyiv, State statistics committee of Ukraine, 2011, p. 323.

12. Research and Innovation in Ukraine: statistical yearbook [Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' v Ukrayini: statystychnyy zbirnyk]. Kyiv, State statistics committee of Ukraine, 2012, p. 340.

13. Fedulova L. Innovative economy [Innovatsiyna economika]. Kyiv, Lybid', 2006, p. 478.

14. Folomev A.N., Geiger E.A. Management innovation: theory and practice [Menedzhment innovatsiy: teoriya i praktika]. Moscow, RSG Publ., 1998, p. 385.

15. Fonshteyn N.M. Technology transfer and make effective implementation of innovation [Transfer tekhnologiy i effektivnaya realizatsiya innovatsiy: khrestomatiya]. Moscow, ANE under the Government of the Russian Federation, 1999, p. 296.

16. Yakovets Y. Theory and mechanism innovation in a market economy [Teoriya i mekhanizm innovatsiy v rynkoviy ekonomitsi]. Moscow, Int. foundation of N.D. Kondratyev, 2008, p. 255.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian