Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Ефективність використання податкового стимулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні України

Назва:

(Title)

Ефективність використання податкового стимулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні України

Автори:

(Authors)

Петровська, Інна Петрівна
Петровськая, Инна Петровна
Petrovska, Inna Petrivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Петровська І. Ефективність використання податкового стимулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні України [Електронний ресурс] / І. Петровська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 258-265. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13pipumu.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Эффективность использования налогового стимулирования инновационной деятельности в машиностроении Украины
Effectiveness of tax incentives using for innovation activity in mechanic engineering of Ukraine

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658
65.012.8

Ключові слова:

(Key words)

податкове стимулювання
інноваційна діяльність
податкові пільги
єдиний соціальний внесок
підприємництво
машинобудування
tax stimulation
innovative activity
tax deductions
unique social payment
enterprise
engineering enterprises


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розглянуто інструменти системи державного стимулювання інноваційних процесів підприємств машинобудівного комплексу в сучасних нестабільних політично-економічних умовах. Досліджено вплив податкового стимулювання на активізацію інноваційної діяльності в машинобудуванні України. Обґрунтовано недостатнє використання державою фінансових інструментів прямої та непрямої дії для підтримки інноваційних процесів у галузі. На основі опрацювання статистичних даних емпірично встановлено наявність зв’язку між державними фінансовими стимулами непрямої дії та величиною інноваційних витрат, а також між державними фінансовими стимулами і обсягом інноваційної продукції. Автором проведено комплексний аналіз впливу податкових пільг на динаміку інноваційних витрат машинобудівними підприємства. Крім того, визначено залежність темпу приросту інноваційних витрат галузі від величини зменшення бази оподаткування та втрати бюджету внаслідок додаткового списання інноваційних витрат в машинобудуванні. Встановлені залежності надають можливість кількісно обґрунтувати майбутні результати фінансової складової державної інноваційної політики у машинобудуванні. На основі проведеного порівняльного аналізу, визначено, що застосування податкового стимулювання інноваційних процесів у машинобудуванні слід використати в рамках державної інноваційної політики.
The article deals with the tools of state stimulation of innovation processes at the machine-building enterprises in today's fragile political and economic conditions. The effect of tax incentives on enhancing innovation in engineering of Ukraine was closely investigated. In the article, there was given a proof of insufficient use of state financial instruments for indirect support of innovation processes in the industry. On the basis of statistical data, it was empirically determined that there was a link between governmental financial incentives of direct and indirect action and value innovation costs, as well as between state financial incentives and the amount of product innovation. The author conducted a comprehensive analysis of the impact of tax incentives on the dynamics of innovation expenditures of engineering enterprises. In addition, it was investigated that there was a dependence of growth rate of industry innovation costs on the size of the tax base reduction and revenue losses due to additional write-off costs of innovation at engineering enterprises. The dependencies make it possible to quantify future results of the financial component of the state innovation policy at mechanical engineering enterprises. Based on the comparative analysis, it was determined that the use of tax incentives for innovation processes at engineering enterprises should be used within the state innovation policy.
В статье рассмотрены, инструменты системы государственного стимулирования инновационных процессов предприятий машиностроительного комплекса в современных нестабильных политико-экономических условиях. Исследовано влияние налогового стимулирования на активизацию инновационной деятельности в машиностроении Украины. Обоснованно недостаточное использование государством финансовых инструментов непрямого действия для поддержки инновационных процессов в отрасли. На основе обработки статистических данных эмпирически установлено наличие связи между государственными финансовыми стимулами прямого и непрямого действия и величине инновационных затрат, а также между государственными финансовыми стимулами и объемом инновационной продукции. Автором проведен комплексный анализ влияния налоговых льгот на динамику инновационных затрат машиностроительными предприятия. Кроме того, определена зависимость темпа прироста инновационных затрат отрасли от величины уменьшения базы налогообложения и потери бюджета вследствие дополнительного списания инновационных затрат в машиностроении. Установлены, зависимости предоставляют возможность количественно обосновать будущие результаты финансовой государственной инновационной политики в машиностроении. На основе проведенного сравнительного анализа, определено, что применение налогового стимулирования инновационных процессов в машиностроении следует использовать в рамках государственной инновационной политики.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2768
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

Використана література:

1. Бова Т. В. Державна інноваційно-інвестиційна політика України: теорія, методологія, напрями розвитку: монографія / Т. В. Бова. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 450 с.

2. Дем’янюк О. Б. Податкові важелі стимулювання інноваційної діяльності / О. Б. Дем’янюк // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 241-245.

3. Диба В.М. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / В.М. Диба, А.Є. Никифоров, В.О. Парнюк  // Фінанси України. – 2009. – №5. – С. 78-86.

4. Емельянов С. В. США: государственная политика стабилизирования инновационной конкурентоспособности американских производителей. [Електронний ресурс] / С. В. Емельянов – Режим доступу:  http://www.cfin.ru/press/management/2002-3/08.shtml.

5. Знаменський І. О. Необхідність державного регулювання інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / І. О. Знаменський //  Науковий вісник Академії муніципального управління. Сер. «Економіка». – 2009, № 6. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_6/36.pdf.

6. Иванова Н. Инновационная сфера: Итоги столетия / Н. Иванова // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – № 8. – С. 22 – 34.

7. Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України. – Том.1. – Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки – порівняння ситуацій в ЄС та Україні. – К.: Фенікс, 2011. – 214 с.

8. Крамський Д.Ю. Формування стратегій інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Д.Ю. Крамський // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – 2011. – №8. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2011_8/stati/82011_33.pdf.

9. Кризська Р. Ю. Механізми державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні : автореф. дис.  канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Р. Ю. Кризська; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України . – К., 2012. – 20 с.

10. Налоговое стимулирование инновационных процессов [Електронний ресурс] / Отв. ред. – Н. И. Иванова. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. – 160 с. – Режим доступу: http://www.imemo.ru/ru/publ/2009/09036.pdf.

11. Наукова та інноваційна діяльність в Україні за 2012 рік. [стат. зб.]. – К.:ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2013. – С. 199-204.

12. Нємець Л. До питання функціонування технопарків у світі і в Україні / Л. Нємець, Н. Грищенко // Часопис соціально-економічної географії. – 2010. – № 8. – С. 59-62.

13. Сухоруков А. Пріоритети розвитку машинобудівної промисловості у рамках антикризової політики України". Аналітична записка [Електронний ресурс] / А. Сухоруков, О. Собкевич Є. Бєлашов – Інститут стратегічних досліджень при Президенттові України. – 2011. – Режим доступу: – http://www.niss.gov.ua/articles/451/.

14. Шевчук С.В.  Державне регулювання як важливий фактор активізації інноваційних процесів в Україні / С.В. Шевчук // Збірник наукових праць державної податкової служби України . – 2011. – № 1. – С. 632-642.

15. Segerstrom P. The long-run growth effects of R&D subsidies [Електронний ресурс]  / P. Segerstrom // J. of Economic Growth. –  2000. – Vol. 5. – P. 277–305. – Режим доступу: http://www.j-bradford-delong.net/movable_type/refs/Safari_Scrapbook2/hor.pdf.

 

REFERENCES

1. Bova T. V. National Innovation and Investment policy of Ukraine: theory, methodology, development directions: monograph [Derzhavna innovatsiino-investytsiina polityka Ukrainy: teoriia, metodolohiia, napriamy rozvytku: monohrafiia]. Donetsk, Yuho-Vostok, 2011, p. 450.

2. Demianiuk O.B. Tax instruments for innovation activity stimulation [Podatkovi vazheli stymuliuvannia innovatsiinoi diialnosti]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 2010, No. 2, pp. 241-245.

3. Dyba V.M., Nykyforov A.Ye., Parniuk V.O. Tax stimulation of innovation activity [Podatkove stymuliuvannia innovatsiinoi diialnosti]. Finance Ukraine – Finansy Ukrainy, 2009, No. 5, pp.78-86.

4. Emelianov S.V. U.S.A: governmental policy of stabilizing innovation competitiveness of U.S manufacturers [SShA: hosudarstvennaia polytyka stabylyzyrovanyia innovatsyonnoy konkurentosposobnosty amerykanskykh proyzvodytelei]. available at: http://www.cfin.ru/press/management/2002-3/08.shtml.

5. Znamenskyi I.O. Necessity for government regulation of innovation activity [Neobkhidnist derzhavnoho rehuliuvannia innovatsiinoi diialnosti]. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Ser. «Ekonomika» – Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Management. Ser. "Economika", 2009, No. 6, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_6/36.pdf.

6. Ivanova N. Innovation sphere. Century summary [Innovatsyonnaya sfera: Itohi stoletyia]. Myrovaya еkonomika i mezhdunarodnуye otnoshenyia– World economy and international relations, 2001, No. 8, pp. 22-34.

7. Innovation policy: European experience and recommendations for Ukraine. – Vol.1. – Key features of innovation policy as the basis for development of measures to promote innovation, leading Ukraine to a competitive knowledge-based economy – situation comparison in the EU and Ukraine. [Innovatsiina polityka: Yevropeiskyi dosvid ta rekomendatsii dlia Ukrainy. – Tom.1. – Kliuchovi osoblyvosti innovatsiinoi polityky v yakosti osnovy dlia rozrobky zakhodiv spryiannia innovatsiiam, shcho spriamovuiut Ukrainu do zasnovanoi na znanniakh konkurentospromozhnoi ekonomiky – porivniannia sytuatsii v YeS ta Ukraini]. Kyiv, Feniks, 2011, p. 214.

8. Kramskyi D.YU. A strategy of innovative development of the enterprice [Formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut»: Aktualni problemy upravlinnia ta finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva – Proceedings of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute": Vital problems and management of financial and economic activity of the enterprice, available at:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2011_8/stati/82011_33.pdf.

9. Kryzska R. YU. Mechanisms of state regulation of investment and innovation processes in Ukraine [Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia investytsiino-innovatsiinykh protsesiv v Ukraini] avtoref. dys.  kand. nauk z derzh. upr. : 25.00.02. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. Kyiv, 2012, p. 20.

10. Tax stimulation of innovation processes [Nalohovoye stymulyrovaniye innovatsyonnykh protsessov]. Moscow, IMEMO RAN, 2009, p. 160, available at: http://www.imemo.ru/ru/publ/2009/09036.pdf.

11. Scientific and innovation activity in Ukraine in 2012 [Naukova ta innovatsiyna diyalnist v Ukrayini za 2012 rik]. Kyiv, DP «Informatsiyno-vydavnychyi tsentr Derzhstatu Ukrainy» – Kyiv, DP "Information and Publishing Centre Derstatu Ukraine", 2013, pp. 199-204.

12. Niemets L. Concerning to technical parks functioning in the world and in Ukraine [Do pytannia funktsionuvannia tekhnoparkiv u sviti i v Ukraini] Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii – Journal of social-economical geography, 2010, No. 8, pp. 59-62.

13. Sukhorukov A. The priorities of the engineering industry development as the anti-crisis policy of Ukraine". Policy Brief [Priorytety rozvytku mashynobudivnoi promyslovosti u ramkakh antykryzovoi polityky Ukrainy". Analitychna zapyska]. Instytut stratehichnykh doslidzhen pry Prezydentovi Ukrainy, 2011, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/451/.

14. Shevchuk S.V. State regulation as the important factor of innovation processes activation in Ukraine [Derzhavne rehuliuvannya yak vazhlyvyi faktor aktyvizatsii innovatsiinykh protsesiv v Ukraini]. Zbirnyk naukovykh prats derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy – Collected Works of the State Tax Service of Ukraine, 2011, No. 1, pp. 632-642.

15. Segerstrom P. The long-run growth effects of R&D subsidies. J. of Economic Growth, 2000, Vol. 5, pp. 277–305, available at: http://www.j-bradford-delong.net/movable_type/refs/Safari_Scrapbook2/hor.pdf.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian