Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Макрологістичний підхід до аналізу міжрегіональних товарообмінних потоків країни

Назва:

(Title)

Макрологістичний підхід до аналізу міжрегіональних товарообмінних потоків країни

Автори:

(Authors)

Смиричинський, Валентин Васильович
Струтинська, Ірина Володимирівна
Смиричинский, Валентин Василиевич
Струтинская, Ирина Владимировна
Smyrychynskyi, Valentyn Vasyl'ovych
Strutynska, Iryna Volodymyrivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Смиричинський В. Макрологістичний підхід до аналізу міжрегіональних товарообмінних потоків країни [Електронний ресурс] / В. Смиричинський, І. Струтинська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 161-170. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13svitpk.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Макрологистический подход к анализу межрегиональных товарообменных потоков страны
Macrologistic approach to analysis of the interregional goods trading streams in the country

Дата публікації:

(Date of publication)

Ноя-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658.5
339.13

Ключові слова:

(Key words)

міжрегіональні товарообмінні потоки
макрологістика
стратегічний аналіз
міжрегіональна статистика
економічні зв’язки
межрегиональные товарообменные потоки
макрологистика
стратегический анализ
межрегиональная статистика
экономические связи
interregional goods trading streams
macrologistics
strategic analysis
interregional statistics
economic relations


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Національна економічна система України є відкритою системою, яка взаємодіє із світовою господарською системою, забезпечуючи через систему державного регулювання еквівалентні, рівноправні та взаємовигідні відносини суб'єктів національного ринку у зовнішньому обороті. Об'єктивні умови трансформаційних процесів у розвитку України зумовлюють її націленість на динамічне входження у світову економічну систему. Цей процес, безумовно, приведе до зростання товарообмінних операцій між Україною та країнами Європейського Союзу. Саме тому у статті проведений макрологістичний аналіз міжрегіональних товаропотоків країни. Запропоновано розробити та впровадити в практику логістичні підходи по управлінні рухом ресурсних потоків між регіонами і галузями національної економіки. Пропонується концепція міжрегіонального ринку, який за структурою конкуренції визначається як монополістичний або олігополістичний.
Национальная экономическая система Украины является открытой системой, которая взаимодействует с мировой хозяйственной системой, обеспечивая через систему государственной регуляции эквивалентные, равноправные и взаимовыгодные отношения субъектов национального рынка во внешнем обороте. Объективные условия трансформационных процессов в развитии Украины предопределяют ее нацеленность на динамическое вхождение в мировую экономическую систему. Этот процесс, безусловно, приведет к росту товарообменных операций между Украиной и странами Европейского Союза. Именно поэтому в статье проведенный анализ макрологистического анализа и регуляция межрегиональных товаропотоков страны. Предложено разработать и внедрить в практику логистические подходы по управлению движением ресурсных потоков между регионами и отраслями национальной экономики. Предлагается концепция межрегионального рынка, который за структурой конкуренции определяется как монополистический или олигополистический.
National economy system of Ukraine is an open system which interacts with the world economic system providing equivalent, equal in rights and mutually profitable relations between the national market participants in the external turnover through the set of state regulations. Objective conditions of transformational processes in the development of Ukraine predetermine its goal to dynamically join the world economy system. This process will definitely encourage the increase of goods trading operations between Ukraine and other countries of the European Union. That is why the article gives the macrologistic analysis of the interregional goods trading streams in the country. It has been suggested to develop and implement logistic approaches to direction management of resources streams between regions and branches of the national economy. The concept of interregional market, which can be defined according to the structure of competition as monopolistic or oligopolic, has been suggested.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2449
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

Використана література:

1. Базилевич В. Д. Економічна теорія / В. Д. Базилевич // Політекономія : підручник. К.: Знання-Прес, 2004. – 520 с.

2. Гладій І. Й. Регіоналізація світового ринку: євро інтеграційний аспект: Монографія / І. Й. Гладій. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 544 с.

3. Мищенко А.П., Латыпов Р.А. Управление межрегиональными экономическими свіязями / Мищенко А.П., Латыпов Р.А..  – Казань, 2005, 189 с.

4. Розенау Дж. К исследованию взаимопересечения внутриполитической и международной систем / Дж. Розенау // Теория международных отношений : хрестоматия; сост., нау. Ред.. и комм. П. А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002. – с. 172-183.

5. Bentzen K. Best Practice Handbook for Logistics Centres in the Baltic Sea Region / Kent Bentzen, Tobias Hoffman, Lars Bentzen // European Regional Development Fund. Klaipeda, 2003. – 117 p.

6. DTZ research. Property Times Ukraine Q3 2010 Carpe Diem [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Sepid/2012_2/12sivdlc.pdf.

7. Ghiani Gianpaolo. Introduction to Logistics Systems Planning and Control / Gianpaolo Ghiani, Gilbert Laporte, Roberto Musmanno. – John Wiley and Song Ltd, 2004. – 377 р.

8. Steffen Nestler, Thomas Nobel, Lars Bentzen. Servise concept report for logistics centres [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.neloc.net.

9. Ukraine: Trade and Transit Facilitation Study prepared under the Netherlands financed World Bank executed Trust Fund “Ukraine: Support Competitiveness through Capital Budgeting, Public Financial Management and Trade and Transit Facilitation”, 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.worldbank.org/lpi.

10. Ukraines_Competitiveness_Report_2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf.

 

REFERENCES

1. Bazilevich V. D. Economy theory. Political economy [Ekonomichna teoriya. Politekonomiya]. Knowledge-press, 2004, 520 p.

2. Gladiy I.Y. Regionalization of the world market: European integration dimension [Regionalizaciya svitovogo rynku: yevro integracijnyj aspekt]. Ternopil, Economic thought, 2006, 544 p.

3. MischenkO A.Р., Latypov R.A. Management mezhregional'nymi economic connections. [Upravlenye mezhrehyonal'numy эkonomycheskymy svyazyamy]. Kazan', 2005, 189 р.

4. Rozenau J. On the study of domestic and international interconnectivity systems [K issledovaniyu vzaimoperesecheniya vnutripoliticheskoy i mezhdunarodnoy sistem]. Moscow, Gardariki, 2002, pp. 172-183.

5. Bentzen K., Hoffman T., Bentzen L. Best Practice. Handbook for Logistics Centres in the Baltic Sea Region. European Regional Development Fund, Klaipeda, 2003, 117 p.

6. DTZ research. Property Times Ukraine Q3 2010 Carpe Diem, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Sepid/2012_2/12sivdlc.pdf.

7. Ghiani Gianpaolo, Laporte Gilbert, Musmanno Roberto. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. John Wiley and Song Ltd, 2004, 377 p.

8. Steffen Nestler, Thomas Nobel, Lars Bentzen. Servise concept report for logistics centres, available at: http://www.neloc.net.

9. Ukraine: Trade and Transit Facilitation Study prepared under the Netherlands financed World Bank executed Trust Fund “Ukraine: Support Competitiveness through Capital Budgeting, Public Financial Management and Trade and Transit Facilitation”, 2010, available at: www.worldbank.org/lpi.

10. Klaus Schwab. The Global Competitiveness Report 2012–2013. World Economic Forum, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian