Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Роль банківських установ у фінансуванні інноваційного розвитку економіки України

Назва:

(Title)

Роль банківських установ у фінансуванні інноваційного розвитку економіки України

Автори:

(Authors)

Владимир, Ольга Михайлівна
Владимир, Ольга Михайловна
Vladymyr, Olha Mykhaylivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Владимир О. Роль банківських установ у фінансуванні інноваційного розвитку економіки України [Електронний ресурс] / О. Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 34–43. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13vomreu.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Роль банковских учреждений в финансировании инновационного развития экономики Украины
The role of banking institutions in the financing of innovative development of the Ukrainian economy

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

336.71

Ключові слова:

(Key words)

банківська система
грошово-кредитна політика
стабільність національної валюти
інновації
кредитування
фінансування
банковская система
денежно-кредитная политика
стабильность национальной валюты
инновации
кредитование
финансирование
banking system
monetary policy
national currency stability
innovation
lending
financing


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розглянуто основні проблеми інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Визначено роль та значення активізації інноваційної діяльності для забезпечення як безпосередньо для розвитку економіки України, так і забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Досліджено основні джерела фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Обґрунтовано існування взаємозв’язку між координацією дій державних органів управління та Національного банку України та його впливу як на розвиток монетарної сфери, діяльності банківських установ у сфері кредитування інновацій, так і економіки загалом. Обґрунтовані основні напрямки удосконалення кредитування інноваційних підприємств на основі взаємодії держави та банківських установ. Запропоновано заходи щодо стимулювання та зацікавлення комерційних банків у прийнятті участі у фінансуванні проектів інноваційного розвитку підприємств.
В статье раскрыты проблемы инновационного развития отечественных предприятий. Определена роль и значение активизации инновационной деятельности как непосредственно для развития экономики, так и обеспечения стабильности национальной денежной единицы. Исследованы главные источники финансирования инновационной деятельности отечественных предприятий. Обосновано существование взаимосвязи между координацией действий государственных органов управления и Национального банка Украины, а также ее влияние как на развитие монетарной сферы, банковской деятельности в сфере кредитования инноваций, так и экономики в целом. Обоснованы основные направления усовершенствования кредитования инновационных предприятий исходя из взаимодействия государства и банковских учреждений. Предложены пути стимулирования коммерческих банков в принятии участия в финансировании проектов инновационного развития предприятий.
The article deals with the problems of innovative development of domestic enterprises. The role and importance of innovation for economic development and stability of the national currency is defined. The relationship between coordination actions of state governments and the National Bank of Ukraine is proved. The specified its impact on the monetary, banking institutions in financing innovation and the economy in general. The main sources of funding innovation of domestic enterprises are researched. The basic directions of perfection of credit innovative enterprises through cooperation between the state and banks are substantiated. The measures to stimulate and interest of commercial banks in taking part in the financing of innovation projects enterprise development are proposed.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2437
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

Використана література:

1. Красавина Л.Н. Валютные проблемы инновационного развития экономики России (по материалам круглого стола в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации) / Л. Н. Красавина // Деньги и кредит. – 2009. – №6. – C. 60-72.

2. Міщенко В. Шляхи подолання фінансово-економічної кризи в Україні / B. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 2. – С. 3–7.

3. Публікація документів Державної Служби Статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html.

4. Єпіфанова І. Ю. Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12433/1/13_65-70_Vis_722_menegment.pdf.

5. Возняк Г. В. Інноваційна діяльність промислових підприємств та способи її фінансування в Україні: моногр. / Г. В. Возняк, А. Я. Кузнєцова. – К.: У БС НБУ, 2007. – 183 с.

6. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

7. Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами економічної діяльності за січень-червень 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/fin/fin_rez/fr_ed/fr_ed_u/fr_ed_0213_u.htm.

8. Кукарських А. Л. Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств України: Донецький національний технічний університет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2009/fem/kukarskykh/library/article3.htm.

9. Васильєва Т. А. Банківське фінансування інноваційної діяльності: моногр. / Т. А. Васильєва.– Суми: Ділові перспективи, 2006. – 60 с.

10. Бюлетень Національного Банку України. – 2013. – № 2.

11. Кириченко М. Інтернаціоналізація банківської діяльності: досвід країн Центрально-Східної Європи і перспективи для України / М. Кириченко // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 8. – С. 25–28.

12. Люта О. B.Банківське кредитування як інструмент фінансового забезпечення розвитку інноваційного сектору економіки / О.В. Люта, А. Г. Бухтіарова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academia.edu/3233721.

13. Владимир О. Взаємозв’язок між стабільністю валютного ринку та інноваційним розвитком економіки країни / О. Владимир // Інноваційні підходи в управлінні навчально-науково-виробничими системами в умовах суспільних та інституційних трансформацій: матеріали рег. наук.-практ. конф. ТНТУ ім. І. Пулюя, 19 травня 2011 р. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – С. 7-8.

 

REFERENCES

1. Krasavina L. N. Currency problems of innovative development of the Russian economy (based on a round table at the Finance Academy under the Government of the Russian Federation). [Valyutnye problemy innovatsionnogo razvitiya ekonomiki Rossii (po materialam kruglogo stola v Finansovoy akademii pri Pravitel'stve Rossiyskoy Federatsii)]. Den'gi i kredit – Money and credit. 2009, No 6, pp. 60 –72.

2.  Mishchenko V. Ways of overcoming financial and economic crisis in Ukraine [Shlyakhy podolannya finansovo-ekonomichnoyi kryzy v Ukrayini]. Visnyk Nacionalnoho banku Ukrayiny - Bulletin of the National Bank of Ukraine, 2009, No 2, pp. 3-7.

3. Publication of documents of the State Statistics Service of Ukraine [Publikaciya dokumentiv Derzhavnoyi Sluzhby Statystyky Ukrayiny], available at: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html.

4. Epifanova I.Y. Analysis of financial innovation activity of domestic enterprises in modern terms [Analiz finansovoho zabezpechennya innovaciynoyi diyalnosti vitchyznyanyh pidpryyemstv u suchasnyh umovakh], available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12433/1/13_65-70_Vis_722_menegment.pdf.

5. Wozniak H. V., Kuznetsova A. Y. Innovative activity industrial enterprises and ways of its financing in Ukraine: Monograph [Innovacijna diyalnist promyslovyh pidpryyemstv ta sposoby yiyi finansuvannya v Ukrayini: monogr.]. Kyiv, UBS NBU, 2007, p. 183.

6. The Law of Ukraine "On the innovative activities" of 18.09.1991 # 1560-XII [Zakon Ukrayiny «Pro innovaciynu diyalnist» vid 18.09.1991 № 1560-XII], available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

7. The financial results of large and medium-sized enterprises before taxation of economic activity in January-June 2013 [Finansovi rezultaty velykyh ta serednikh pidpryyemstv do opodatkuvannya za vydamy ekonomichnoyi diyalnosti za sichen-cherven 2013 roku], available at:

http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/fin/fin_rez/fr_ed/fr_ed_u/fr_ed_0213_u.htm.

8. Kukarskyh A. L. Analysis of sources of financing innovation of enterprises in Ukraine [Analiz dzherel finansuvannya innovaciynoyi diyalnosti pidpryyemstv Ukrayiny], available at:

http://masters.donntu.edu.ua/2009/fem/kukarskykh/library/article3.htm.

9. Vasilyeva T. A. Bank Financing of innovative activity: Monograph [Bankivske finansuvannya innovaciynoyi diyalnosti: monogr.]. Sumy, Business Perspectives, 2006, p. 60.

10. Bulletin of the National Bank of Ukraine [Byuleten Nacionalnoho Banku Ukrayiny]. 2013, No 2.

11.  Kyrychenko M. Internationalization banking activities: the experience of Central and Eastern Europe and the prospects for Ukraine [Internacionalizaciya bankivskoyi diyalnosti: dosvid krayin Centralno-Skhidnoyi Yevropy i perspektyvy dlya Ukrayiny]. Visnyk Nacionalnogo banku Ukrayiny - Bulletin of the National Bank of Ukraine. 2006, No 8. pp. 25-28.

12. Lyuta O. V., Buhtiarova A. H. Bank lending as an instrument of financial support for innovation sector of the economy [Bankivske kredytuvannya yak instrumentfinansovogo zabezpechennya rozvytku innovaciynoho sektoru ekonomiky], available at: http://www.academia.edu/3233721.

13. Vladymyr O. The relationship between stability of the currency market and the innovative development of econom [Vzayemozvyazok mizh stabilnistyu valyutnoho rynku ta innovacijnym rozvytkom ekonomiky krayiny]. Innovacijni pidxody` v upravlinni navchalno-naukovo-vyrobnychymy systemamy v umovax suspilnyh ta instytucijnyh transformaciy: materialy reg. nauk.-prakt. konf. TNTU im. I. Pulyuya, 19 travnya 2011 r. – Innovative approaches in the management of educational research and production systems in terms of social and institutional transformations: materials of regional scientific-practical. conf. TNTU I. Pul'uj May 19, 2011. Ternopli, TNTU, 2011, pp.7-8.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian