Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Формування інтегрованої системи бюджетування машинобудівних підприємств

Назва:

(Title)

Формування інтегрованої системи бюджетування машинобудівних підприємств

Автори:

(Authors)

Поліщук, Сергій Володимирович
Полищук, Сергей Владимирович
Polischuk, Sergey Voloymyrovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Поліщук С. Формування інтегрованої системи бюджетування машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / С. Поліщук // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 240-248. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13psvbmp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Формирование интегрированной системы бюджетирования машиностроительных предприятий
Development of an integrated system of budgeting machine-building enterprises

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658.15
621

Ключові слова:

(Key words)

інтегрована система бюджетування
процесний підхід
збалансована система показників
бюджет
передумови


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті обґрунтовано теоретико-методичні засади формування інтегрованої системи бюджетування, спрямованої на створення гнучкої та ефективної системи управління. В рамках поставленої мети були вирішені завдання дослідження стану системи бюджетування та стратегічного управління на підприємствах машинобудування, вказані передумови інтеграції бюджетування та стратегічного управління, визначення інтегрованої системи бюджетування та етапність впровадження. Результатом дослідження є комплексні засади формування інтегрованої системи бюджетування у діяльність підприємствах машинобудування, що дає змогу реалізувати стратегічні ініціативи при економії ресурсів підприємства, взаємно пов'язати та скоординувати бюджети на всіх рівнях управління як за підрозділами, так і по підприємству в цілому; трансформувати стратегічні цілі у конкретні плани заходів із заданими в кількісному вираженні бюджетними показниками; розподіляти ресурси відповідно до вироблених стратегічних напрямків розвитку; розширити діапазон використовуваних показників (фінансові та нефінансові) для оцінки результатів діяльності та ступеня досягнення поставлених цілей; логічно пов’язати та оптимізувати виконання управлінських функцій на стратегічному та тактичному рівнях.
In the article it is reasonably argued the complex of theoretical and methodological principles for creating an integrated budgeting system designed to create flexible and efficient management system. As part of this goal the problems of investigation of links between budgeting and strategic management of the machine-building enterprises and conditions for integration of budgeting and strategic planning are solved. Definition of the notion of integrated budgeting and implementation stages are given. The result of the comprehensive study of the principles of creating the integrated budgeting system in the machine-building enterprises is a possibility of implementation of strategic initiatives while saving company’s resources, as well as mutually coordination and link of the budgets at all levels for both strategic management and budgeting levels, and for the company as a whole implementing strategic objectives. It is argued that for evaluation of company results in implementation of strategic goals it is necessary to transform strategy into developed action plans with defined key performance indicators reflected in budgets in quantitative and quality figures that can measure depth of the achievement of strategic and tactical goals.
В статье обоснованы теоретико-методические основы формирования интегрированной системы бюджетирования, направленной на создание гибкой и эффективной системы управления. В рамках поставленной цели были решены задачи исследования состояния системы бюджетирования и стратегического управления на предприятиях машиностроения, указаны предпосылки интеграции бюджетирования и стратегического управления, дано определение интегрированной системы бюджетирования и этапности её внедрения. Результатом исследования являются комплексные основы формирования интегрированной системы бюджетирования в деятельности предприятий машиностроения, что позволяет реализовать стратегические инициативы при экономии ресурсов предприятия, взаимно связать и скоординировать бюджеты на всех уровнях управления как по подразделениям, так и по предприятию в целом; трансформировать стратегические цели в конкретные планы мероприятий с заданными в количественном выражении бюджетными показателями; распределять ресурсы в соответствии с выработанными стратегическими направлениями развития; расширить диапазон используемых показателей (финансовые и нефинансовые) для оценки результатов деятельности и степени достижения поставленных целей; логично связать и оптимизировать выполнение управленческих функций на стратегическом и тактическом уровнях.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2761
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

Використана література:

1. Артеменко Л. П. Діагностика використання стратегічного управління підприємствами. / Л. П. Артеменко // Економічний вісник НТУУ «КПІ».–2011. – С. 185 – 193.

2. Круш П.В. Інтегрована система бюджетного планування / П. В Круш, С. В. Поліщук , А. Г. Філімонов // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 222– 225.

3. Полищук С. В. Анализ системы бюджетирования машиностроительных предприятийУкраины. [Електронний ресурс] / С. В. Полищук // Концепт. – 2013. – №6. –Режим доступу: http://e-koncept.ru/2013/13135.htm.

4. Полищук С. В. Бюджетирование как инструмент реализации целей стратегического управления на примере предприятий машиностроения Украины / С. В. Полищук // Социосфера. – 2013. – №3. –С. 195 – 199.

5. Поліщук С. В. Аналіз підходів до організації бюджетування / С. В. Поліщук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013/ – №1. – С. 48 – 56.

6. Реинжиниринг бизнес-процессов / [Н. М. Абдикеев, Т. П. Данько, С. В. Ильдеменов, А. Д. Киселев]. – М. : Изд-воЭксмо, 2005. – 592 с.

7. Файоль А. Управление – это наука и исскуство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Т. Форд. – М. : Республика, 1992. – 83 с.

8. Яловий Г.К. Економічна сутність та призначення бюджетування / Г. К. Яловий // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2005. – С. 188-193.

9. Kaplan R.S. Linking the balancedscorecard to strategy/ R.S.Kaplan, D.P. Norton // California Management Review. – 1996. – Fall. – P. 53-79.

10. Kaplan R.S. The Balanced Scorecard – Measures then drive Performance/ R.S.Kaplan, D.P.Norton. –HarvardBusinessReview. – 1992. – N 1. – P. 71-79.

 

REFERENCES

1. Artemenko L. P. Diagnostics using Strategic Management [Diahnostyka vykorystannya stratehichnoho upravlinnya pidpryyemstvamy]. Ekonomichnyy visnyk NTUU «KPI» – Economic Bulletin NTU "KPI", 2011, pp. 185-193.

2. Krush P.V., Polishchuk S. V., Filimonov A. H. Integrated budgeting [Intehrovana systema byudzhetnoho planuvannya]. Innovatsiyna ekonomika – Innovative Economy, 2012, No. 10, pp. 222-225.

3. Polyshchuk S. V. Analysis budgeting system engineering enterprises of Ukraine [Analiz sistemy byudzhetirovaniya mashinostroitel'nykh predpriyatiyUkrainy]. Kontsept – Concept, 2013, No. 6, available at: http://e-koncept.ru/2013/13135.htm.

4. Polyshchuk S. V. Budgeting as іnstrument the objectives of strategic management at the example of machine-building enterprises of Ukraine [Byudzhetirovanie kak instrument realizatsii tseley strategicheskogo upravleniya na primere predpriyatiy mashinostroeniya Ukrainy]. Sotsyosfera – Sociosphere, 2013, No.3, pp. 195-199.

5. Polishchuk S. V. Analysis of approaches to budgeting [Analiz pidkhodiv do orhanizatsiyi byudzhetuvannya]. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo – Foreign trade: business, finance and law, 2013, No. 1, pp. 48-56.

6. Abdikeev N. M., Dan'ko T. P., Il'demenov S. V., Kiselev A. D. Business Process Reengineering [Reinzhiniring biznes-protsessov]. Moscow, Eksmo Publ., 2005, p. 592.

7. Fayol' A., Emerson G., Teylor F., Ford T. Management - is the science and Art [Upravlenie – eto nauka i isskustvo]. Moscow, Respublika, 1992, p. 83.

8. Yalovyy H.K. The economic essence and purpose of budgeting [Ekonomichna sutnist' ta pryznachennya byudzhetuvannya]. Ekonomichnyy visnyk NTUU «KPI» – Economic Bulletin NTU "KPI", 2005, pp. 188-193.

9. Kaplan R.S., Norton D.P. Linking the balancedscorecard to strategy. California Management Review, 1996, Fall, pp. 53-79.

10. Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard – Measures then drive Performance. Harvard Business Review, 1992, No. 1, pp. 71-79.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian