Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Аналіз стану та перспектив розвитку підприємств хлібопекарської галузі Житомирської області

Назва:

(Title)

Аналіз стану та перспектив розвитку підприємств хлібопекарської галузі Житомирської області

Автори:

(Authors)

Корнійчук, Ангеліна Анатоліївна
Корнийчук, Ангелина Анатолиевна
Korniychuk, Angelina Anatoliyivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Корнійчук А. Аналіз стану та перспектив розвитку підприємств хлібопекарської галузі Житомирської області [Електронний ресурс] / А. Корнійчук // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 67-74. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13kaahzo.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Анализ состояния и перспектив развития предпреятий хлебопекарской отрасли Житомирской области
Analysis of the Zhytomyr region bakery industry enterprises state and development prospects

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658
664.61

Ключові слова:

(Key words)

аналіз
хлібопекарська галузь
проблеми розвитку
комплексний підхід
анализ
хлебопекарская отрасль
проблемы развития
комплексный подход
analysis
bakery industry
problems of development
complex approach


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті визначено сучасний стан вітчизняної хлібопекарської галузі загалом і Житомирської області зокрема. Досліджено основні проблеми розвитку галузі як на державному рівні, так і на рівні підприємств. На основі зведеної статистичної інформації розраховано основні економічні показники діяльності виробників хлібобулочної продукції Житомирської області. Аналіз отриманої інформації дозволив сформувати висновки про позитивні і негативні сторони основної діяльності регіональних підприємств-виробників. Використаний метод SWOT-аналізу став основою визначеного комплексу заходів подальшого розвитку досліджуваних суб’єктів господарювання. Для вирішення зазначеного кола проблем пропонується використовувати комплексний підхід, який здатен врахувати інтереси держави, сучасну ринкову ситуацію і можливості самих підприємств стосовно виробництва хліба і хлібобулочної продукції.
В статье определенно современное состояние отечественной хлебопекарской отрасли в целом и Житомирской области в частности. Исследовано основные проблемы развития отрасли как на государственном уровне, так и на уровне предприятий. На основе статистической информации рассчитаны основные экономические показатели деятельности производителей хлебобулочной продукции Житомирской области. Анализ полученной информации позволил сформировать выводы о позитивных и негативных сторонах основной деятельности региональных производителей хлебобулочной продукции. Использованный метод SWOT-анализа стал основой для определения комплекса мероприятий последующего развития исследуемых субъектов. Для решения круга проблем предлагается использовать комплексный подход который способен учесть интересы государства, современную рыночную ситуацию и возможности самих предприятий относительно производства хлеба и и хлебобулочной продукции.
The current state of the domestic bakery industry as a whole and in Zhytomyr region particularly is defined in the article. The main problems of the industry development are examined on the state level as well as on the level of the enterprises. On the base of consolidated statistical information the main economic indicators of the Zhytomyr region bakery products manufacturers’ activity are calculated. The analysis of the obtained information allowed to make the conclusions about positive and negative sides of the regional enterprises-manufacturers’ main activity. The SWOT-analysis method used became the base for the defined complex of measures for the following development of the economic entities studied. For the solution of the indicated problems set it is recommended to use the complex approach, which is capable to take into account state interests, current market situation and enterprises opportunities to produce bread and bakery products.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресур

 

 

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

су)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2440

 

 

 

pdf

Використана література:

1. Белік В. Стан і проблеми хлібопекарської промисловості України / В. Белік // Техніка АПК. – 2004. – № 4-5. – С. 11-13.

2. Карнаушенко Л.І. Шляхи розвитку хлібопекарської промисловості України / Л.І. Карнаушенко // Зернові продукти і комбікорми. – 2001. – №1. – С. 17-19.

3. Макаренко В. Вся правда про хліб / В. Макаренко // Агро Перспектива. – 2007.– №6. – С. 24 – 27.

4. Про затвердження галузевої програми розвитку хлібопекарської галузі на період до 2015 року: Наказ Міністерства аграрної політики № 164 від 20.03.2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_e3/pg_gtcywj.htm.

5. Плотнікова М.Ф. Стратегічні орієнтації підприємств хлібопекарської промисловості / М.Ф. Плотнікова, В.В. Мосейчук // Міжнародний науково-виробничий журнал  «Економіка АПК». – 2007. – № 12. – С. 42-48.

6. Петруха С. Методологічні засади аналізу фінансового стану хлібопекарської підгалузі харчової промисловості України / С. Петруха, М. Колотуша // Економіст. – 2007. – № 5. – С. 15-27.

7. Сичевський М.П. Удоконалення організаційно-економічного механізму розвитку харчової промисловості України: Монографія / За ред. С.І. Дорогунцова. – К.: Наук. Світ, 2004. – 374 с.

8. Соловьов І.О. Маркетингові аспекти діяльності суб’єктів ринку хлібобулочних виробів / І. О. Соловйов, О.О. Мурзак // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 100-106.

9. Труш Ю.Л. Обґрунтування основних проблем та аналіз хлібопекарської галузі в Україні під час економічної кризи / Ю. Л. Труш // Формування ринкових відносин в Україні. Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності. – Київ, 2010. – № 1. – С. 98 – 101.

10. Харчишина О.В. Харчова промисловість Житомирської області: економічні та організаційно-культурні чинники розвитку / О.В. Харчишина // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: зб. наук. праць. – 2010. – № 2 (19). –С. 249-255.

11. Чернелевський Л.М. Проблеми стабілізації економічного розвитку підприємств хлібопекарської промисловості у трансформаційному періоді / Л.М. Чернелевський, Ю.Л. Темчишина // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К.: НУХТ, 2002. – №11. – С. 117-118.

12. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

13. Chadcova H. Internal environment of a bakery and its analysis [Електронний ресурс] / H. Chadcova // AGRIC. ECON. – CZECH, 52, 2006. – (2). – pp. 83–88. – Режим доступу:

http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/57997.pdf.

14. Marić А. Contribution to the Improvement of Products Quality in Baking Industry [Електронний ресурс] / A. Marić, S. Arsovski, J. Mastilović // International Journal for Quality research, 2009. – №3. – Режим доступу: http://www.ijqr.net/journal/v3-n3/01.pdf.

 

REFERENCES

1. Belik V. Status and Problems of the baking industry in Ukraine [Stan i problemy hlibopekarskoyi promislovosti Ukrayiny]. Tekhnika APK – Technology APC, 2004, No.4-5, pp. 11-13.

2. Karnaushenko L.I. Future development of the baking industry in Ukraine [Shlyahy rozvitku khlibopekarskoyi promislovosti Ukrayiny]. Zernovi produkty i kombikormy – Cereal foods and animal feed, 2001, No.1, pp. 17-19.

3. Makarenko V. The truth about food [Vsya pravda pro khlib]. Ahro Perspektyva – Agro Perspective, 2007, No.6, pp. 24-27.

4. On approval of the sectoral program of the baking industry in 2015 : Ministry of Agrarian Policy of 20.03.2008 # 164 [Pro zatverdzhennya galuzevoyi programi rozvitku hlibopekarskoyi galuzi na period do 2015 roku: Nakaz Ministerstva agrarnoyi politiki № 164 vid 20.03.2008 roku], available at: http://www.uazakon.com/documents/date_e3/pg_gtcywj.htm.

5. Plotnikova M.F., Moseychuk V.V. Strategic orientation of business baking industry [Strategichni orientatsiyi pidpriemstv khlibopekarskoyi promislovosti]. Mizhnarodnyy naukovo-virobnychiy zhurnal «Ekonomika APK» – nternational scientific-production magazine «Economics of agriculture, 2007, No.12, pp. 42-48.

6. Petruha S., Kolotusha M. Methodological principles of financial analysis baking food industry subsectors Ukraine [Metodologichni zasady analizu finansovoho stanu khlibopekarskoyi pidhaluzi kharchovoyi promislovosti Ukrayiny]. Ekonomist – Ekonomist, 2007, № 5, pp. 15-27.

7. Sichevskiy M.P. Improving organizational and economic mechanism of development of the food industry in Ukraine: Monograph [Udokonalennya organizatsiyno-ekonomichnogo mehanizmu rozvitku harchovoyi promislovosti Ukrayini: Monografiya / Za red. S.I. Doroguntsova]. Kyiv, Nauk. Svit, 2004, 374 р.

8. Solovyov I.O., Murzak O.O. Marketing aspects of market actors bakery [Marketingovi aspekty diyalnosti subyektiv rynku khlibobulochnikh vyrobiv]. Ekonomika APK – Economy APC, 2005, No.2, pp. 100-106.

9. Trush, Yu.L. Justification of major issues and analysis of the baking industry in Ukraine during the economic crisis [Obhruntuvannya osnovnykh problem ta analiz khlibopekarskoyi haluzi v Ukrayini pid chas ekonomichnoyi kryzy]. Formuvannya rinkovih vidnosyn v Ukrayini. Ekonomichni problemi rozvitku galuzey ta vidiv ekonomichnoyi diyalnosti – Formation of market relations in Ukraine . Economic problems of industries and economic activities, 2010, № 1, pp. 98 – 101.

10. Kharchyshyna O.V. Food Industry Zhytomyr region : economic , organizational and cultural factors of development [Harchova promislovist Zhitomirskoyi oblasti: ekonomichni ta organizatsiyno-kulturni chinniki rozvitku]. Naukoviy visnik Bukovinskoyi derzhavnoyi finansovoyi akademiyi: zb. nauk. Prats – Scientific Bulletin Bukovinskoy LSAF : Coll. Science. works., 2010, No.2(19), pp. 249-255.

11. Chernelevskyy L.M., Temchishina Yu.L. Problems of stabilization of economic development enterprises baking industry in transformation period [Problemy stabilizatsiyi ekonomichnoho rozvytku pidpriemstv khlibopekarskoyi promislovosti u transformatsiynomu periodi]. Naukovi pratsi Natsionalnogo universitetu harchovih tehnologiy – Proceedings of the National University of Food Technologies, 2002, No.11, pp. 117-118.

12. State Statistics Service of Ukraine [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny], available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

13. Chadcova H. Internal environment of a bakery and its analysis, AGRIC. ECON. – CZECH, 52, 2006, 2, pp. 83–88. available at: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/57997.pdf.

14. Marić А., Arsovski S., Mastilović J. Contribution to the Improvement of Products Quality in Baking Industry, International Journal for Quality research, 2009, №3 (3), available at: http://www.ijqr.net/journal/v3-n3/01.pdf.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian