Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Інструменти екологічно зорієнтованого управління підприємством

Назва:

(Title)

Інструменти екологічно зорієнтованого управління підприємством

Автори:

(Authors)

Мельник, Лілія Миколаївна
Малюта, Людмила Ярославівна
Мельник, Лилия Николаевна
Малюта, Людмила Ярославовна
Melnyk, Liliya Mykolayivna
Malyuta, Lyudmyla Yaroslavivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Мельник Л. Інструменти екологічно зорієнтованого управління підприємством [Електронний ресурс] / Л. Мельник, Л. Малюта // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 178-187. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13mlmzup.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Инструменты экологически ориентированного управления предприятием
Tools of environmentally oriented enterprise management

Дата публікації:

(Date of publication)

Ноя-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

504.05
658.5

Ключові слова:

(Key words)

екологічна безпека
сталий розвиток
екологічний менеджмент
екологічна політика
охорона навколишнього середовища
інструменти управління
екологічної діяльності
інтеграція
якість продукції
экологическая безопасность
устойчивое развитие
экологический менеджмент
экологическая политика
охрана окружающей среды
инструменты управления
направления экологической деятельности
интеграция
качество продукции
environmental security
sustainable development
environmental management
environmental policy
environmental protection
management tools
lines of environmental performance
integration
quality


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті визначено основні взаємопов’язані і взаємозалежні напрями екологічної діяльності підприємства, які формують структуру управління – екологічний менеджмент підприємства. Встановлено, що багатофункціональність господарської діяльності підприємства не дозволяє на даному етапі сформулювати системний підхід до її здійснення без адекватної системи екологічно орієнтованого управління підприємством. Визначено, що екологічна діяльність підприємства та охорона навколишнього середовища – це єдина комплексна проблема його сталого розвитку. Вирішення вказаної проблеми повинно базуватися на екологізації технології виробництва продукції та інформаційному забезпеченні екологічної діяльності, які спрямовані на забезпечення конкурентоспроможності, якості та екологічної безпеки продукції підприємств з допомогою автоматизованих інформаційних систем забезпечення якості продукції та систем управління охороною навколишнього середовища, на базі яких повинна бути створена автоматизована система управління технологічною, господарською та екологічною діяльністю підприємства. Такий системний підхід дасть можливість розробити і поступово реалізувати екологічну політику підприємства.
В статье определены основные взаимосвязанные и взаимозависимые направления экологической деятельности предприятия, которые формируют структуру управления – экологический менеджмент предприятия. Установлено, что многофункциональность хозяйственной деятельности предприятия не позволяет на данном этапе сформулировать системный подход к ее осуществлению без адекватной системы экологически ориентированного управления предприятием. Определено, что экологическая деятельность предприятия и охрана окружающей среды – это единственная комплексная проблема устойчивого развития. Решение указанной проблемы должно базироваться на экологизации технологии производства продукции и информационном обеспечении экологической деятельности, которые направлены на обеспечение конкурентоспособности, качества и экологической безопасности продукции предприятий с помощью автоматизированных информационных систем обеспечения качества продукции и систем управления охраной окружающей среды, на базе которых должна быть создана автоматизированная система управления технологической, хозяйственной и экологической деятельностью предприятия. Такой системный подход позволит разработать и постепенно реализовать экологическую политику предприятия.
The key interrelated and interdependent ecological areas of the company, which form the structure of management – environmental management company are identified in the article. Determined that multi-business enterprise’ activity can not formulate a systematic approach to its implementation without adequate system of ecologically based management at this stage. It was determined that the environmental activities of the company and the environment are the complex problem comprehensive sustainable development. Solving this problem should be based on cleaner production technology and information support of environmental activities, which are aimed at ensuring competitiveness, quality and environmental safety products businesses using automated information systems to ensure product quality and systems management environment, on which shall be an automated system of technological, economic and environmental activities of the enterprise. This systematic approach will make it possible to develop and gradually implement the environmental policy of the enterprise.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2451
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

Використана література:

1. Андрушків Б. Удосконалення управління природоохоронною діяльністю обслуговуючих підприємств на інноваційних засадах [Електронний ресурс] / Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 1 (6). – С. 5-16. – Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12abmniz.pdf.

2. Белов Г. В. Экологический менеджмент предприятия: Учеб.пособие / Г. В. Белов. – М. : Логос, 2006. – 240 с.

3. Борисова В. А. Екологізація підприємницької діяльності / В. А. Борисова. – Суми : Вид-во «Довкілля», 2004. – 128 с.

4. Бохан А. В. Ефективне екологічне підприємництво – запорука сталого розвитку / А. В. Бохан // Екологічний менеджмент: Зб. наук. пр..; за ред. В. А. Гайченка. – К. : МАУП, 2006. – С. 67-71.

5. Від практики реалізації природоохоронних заходів до екологічної політики в Україні: шляхи і проблеми / В. Г. Потапенко, А. Б. Качинський [та ін.] ; за ред. Ю. М. Скалецького, В. Г. Потапенко. – К. : НІСД, 2011. – 31 с.

6. Дерягина С. Е. Экологический менеджмент на предприятии / С. Е. Дерягина, О. В. Астафьева, М. Н. Струкова, Л. В. Струкова. – Екатеринбург : ИПЭ УрО РАН – УГТУ УПИ, 2007. – 146 с.

7. Зеркалов Д. В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль: Посібник / Д. В. Зеркалов. – К. : КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412 с.

8. Кирилюк В. С. Принципи формування екологічно спрямованої стратегії промислового підприємства / В. С. Кирилюк, Е. М. Мамон // «Металлургическая теплотехника». – 2011. – Выпуск 3(18). – С. 113-118.

9. Кислый В. Н. Экологизация управления предприятием / В. Н. Кислый, Е. В. Лапин, Н. А. Трофименко. – Сумы : Университет. кн., 2002. – 234 с.

10. Лисенко Ю. Екологічний підхід до управління підприємством: проблеми і перспектива / Ю. Лисенко, А. Садеков // Економіка України. – 2003. – №5. – С. 33-40.

11. Потай О. А. Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства / О. А. Потай // Регіональна економіка. – 2008. – №1. – С. 226-235.

12. Проскурня О. М. Проведення процедури виз¬начення екологічних аспектів на підприємс¬тві при формуванні екологічної політики / О. М. Проскурня, І. В. Гуренко, Ю. М. Лантух // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Хімія, хімічна техноло¬гія та екологія». – 2008. – № 10. – С. 159-163.

13. Смірнова К. В. Деякі напрямки екологізації економіки України / К. В. Смірнова // Науковий вісник: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища: Зб. наук. праць . – Львів, 2007. – С. 165-169.

14. Шерстюк Р. Дослідження процесу забезпечення природоохоронного провайдингу підприємства [Електронний ресурс] / Р. Шерстюк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 1 (6). – С. 189-194. – Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12srpppp.pdf.

15. Ферару Г. С. Экологический менеджмент : учебник для студентов бакалаврата и магистратуры / Г. С. Ферару. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 528 с.

16. Вовк І. Особливості формування організаційно-економічного механізму ресурсозбереження в умовах соціально-економічної трансформації підприємств [Електронний ресурс] / І. Вовк, О. Погайдак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 315-326. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12vipetp.pdf.

17. Вовк Ю. Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів [Електронний ресурс] / Ю. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 1 (4). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vyyrvr.pdf.

18. Ресурсономіка: теоретичні та практичні аспекти [Монографія] / Андрушків Б.М., Вовк І.П., Вовк Ю.Я. та ін. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 456 с.

 

REFERENCES

1. Andrushkiv B. Improving environmental management of service companies on innovative principles [Udoskonalenniya upravlinniya pryrodoohoronnou dial’nistiyu obsluhovuuchyh pidpryemstv]. Sotsial’no-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-economic Problems and the State, 2012, No. 1 (6), pp. 5-16.

2. Belov H. V. Environmental Management of Company [Ekologicheskiy menedzhment predpriyatiya]. Moscow, Logos Ltd., 2006. p. 240.

3. Borysova V. A. Greening business [Ecologizatsiya pidpryemnyts’koi diyalnosti]. Sumy, Environment Publ., 2004. p. 128.

4. Bohan A. V. Effective environmental entrepreneurship – the key to sustainable development [Efectyvne ecologichne pidpryemnytstvo – zaporuka stalogo rozvytku]. Zbirnuk naukovuh prats’ MAUP, 2006, pp. 67-71.

5. Potapenko V. H., Kachynskuy A. B. and others. From the practice of environmental protection to environmental policy in Ukraine: problems and ways [Vid praktyky realizacii pryrodoohoronnyh zahodiv do ekologichnoi polityku v Ukraini: shliyahy i problemy]. Kyiv, NISD Publ., 2011. p 31.

6. Deryahina S. E., Astafyeva O. V., Strykova M. N., Strykova L. V. Environmental Management of Company [Ekologicheskiy menedzhment na predpriyatii]. Ekaterinbyrg, 2007, p. 146.

7. Zerkalov D. V. Environmental security: management, monitoring, control [Ekologichna bezpeka: upravlinniya, monitiryng, kontrol]. Kyiv, Osnova Publ., 2007. p 412.

8. Kurul’uk V. S., Mamon E. M. The principles of form aimed eco-industrial enterprise strategy [Pryntsypy formyvanniya ekologichno spriyamovanoi strategii promuslovogo pidpryemstva]. Metalyrgicheskaya teplotehnika, naukovyy zhurnal – Metallurgical Heat Engineering Journal, No 3(18), 2011, pp. 113-118.

9. Kusluy V. N., Lapin E. V., Trofimenko N. A. Greening the enterprise management [Ecologizatsiya ypravlinniya predpriyatiyem]. Sumy, University book Publ., 2002. p. 234.

10. Lusenko Yu., Sadekov A. The ecological approach to management: problems and prospects [Ekologichnyy pidhid do upravlinniya pidpryemstvom: problemu i perspektuvu]. Ekonomika Ukrayiny - Economy of Ukraine, 2003, No. 5, pp. 33-40.

11. Potay O. A. Conceptual foundations of environmental management company [Konceptyal’ni zasadu ekologichnogo menedzhmenty pidpruemstva]. Regional’na economika – Reginal Economy, 2008, No. 1, pp. 226-235.

12. Proskyrniya O. M., Gyrenko I. V., Lantyh Yu. M. Carrying out procedures for determining environmental aspects of the company in the formation of environmental policy [Provedenniya procedyru vuznachenniya ekologichnyh aspektiv na pidpruemstvi pry formuvanni ekologichnoy polityky]. Kharkiv, Zbirnyk naukovyh prats’ NTU, 2008, No. 10, pp. 159-163.

13. Smirnova K. V. Some areas of ecological economics Ukraine [Deyaki napryamku ecologizatsyy ekonomiky Ukrainu]. Ecologizatsiya ekonomiky yak instrument stalogo rozvytky v umovah konkurentnogo seredovyshcha -  Greening the economy as a tool for sustainable development in a competitive environment, 2007. pp. 165-169.

14. Sherstiyuk R. Investigation of the process of environmental provayding of company [Doslidzhennya protsesu zabezpechennya pryrodookhoronnoho provaydynhu pidpryyemstva]. Sotsial’no-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-economic Problems and the State, 2012, No. 1 (6), pp. 189-194.

15. Feraru H. S. Environmental management [Ekolohycheskyy menedzhment]. Rostov n/D, Fenyks, 2012, p. 528.

16. Vovk I., Pohaydak O. Features of formation of organizational-economic mechanism of resource in terms of socio -economic transformation of enterprises [Osoblyvosti formuvannya orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu resursozberezhennya v umovakh sotsial'no-ekonomichnoyi transformatsiyi pidpryyemstv]. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-economic problems and the state, 2012, Vol. 2 (7), pp. 315-326, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12vipetp.pdf.

17. Vovk Yu. Organizational and economic mechanism of rational use of resources [Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya ratsional'nym vykorystannyam resursiv]. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-economic problems and the state, 2011, Vol. 1 (4), available at:

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vyyrvr.pdf.

18. Andrushkiv B.M., Vovk I.P., Vovk Yu.Ya. et. al. Resourcenomy : theoretical and practical aspects. Monograph [Resursonomika: teoretychni ta praktychni aspekty]. Ternopil' : Terno-hraf, 2012, p. 456.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian