Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Класифікація та просування різних типів інформаційного продукту методами інтернет-маркетингу на прикладі підприємств машинобудування

Назва:

(Title)

Класифікація та просування різних типів інформаційного продукту методами інтернет-маркетингу на прикладі підприємств машинобудування

Автори:

(Authors)

Оксентюк, Роман Андрійович
Оксентюк, Роман Андреевич
Oksentyuk, Roman Andriyovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Оксентюк Р. Класифікація та просування різних типів інформаційного продукту методами інтернет-маркетингу на прикладі підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / Р. Оксентюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 138-151. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13orappm.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Классификация и продвижение различных типов информационного продукта методами интернет-маркетинга на примере предприятий машиностроения
Classification and promotion different types of information product by internet marketing on the example of machine building enterprises

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

339.138
658
821
621

Ключові слова:

(Key words)

Інтернет-маркетинг
просування
веб-сайт
Інтернет-магазин
Інтернет-проект
інформаційний продукт
стратегія
маркетингова ефективність
машинобудування
Интернет-маркетинг
продвижение
веб-сайт
Интернет-магазин
Интернет-проект
информационный продукт
стратегия
маркетинговая эффективность
машиностроение
Internet-marketing
promotion
website
online-store
online-project
information product
strategy
marketing effectiveness
machine building


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Враховуючи особливості сучасної маркетингової діяльності, Інтернет-маркетингу зокрема, у статті здійснено класифікацію типів інформаційних продуктів, що просуваються, таких як: окремий продукт (товар), фірма або підприємство, тематичний інформаційний ресурс (веб-сайт), Інтернет-магазин, Інтернет-проект. Усі зазначені вище об’єкти мають свої особливості, як у змістовній, так і в бюджетній частині, що приводить до відмінностей у виборі стратегії просування, доборі методів Інтернет-маркетингу й, відповідно, до відносної ефективності їх використання машинобудівними підприємствами. Розглянуто кожний з них окремо та визначено типову схему просування за допомогою інформаційних технологій та всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет. Проведено оцінку маркетингової ефективності застосування стратегій просування різних типів Інтернет-продуктів, котра повинна містити в собі ряд параметрів, котрі наведені у даній статті. Проаналізовано важливість наявності веб-сайту підприємства як необхідної умови успішного просування своєї продукції на ринку та ведення господарської діяльності в умовах сучасного ринкового середовища.
Учитывая особенности современной маркетинговой деятельности, в частности Интернет-маркетинга, в статье осуществлена классификация продвигаемых типов информационных продуктов: отдельный продукт (товар) , фирма или предприятие, тематический информационный ресурс (веб-сайт), Интернет-магазин, Интернет-проект. Все вышеперечисленные объекты имеют свои особенности , как в содержательной , так и в бюджетной части, что приводит к различиям в выборе стратегии продвижения , подборе методов Интернет-маркетинга и, соответственно, к относительной эффективности их использования машиностроительными предприятиями. Рассмотрено каждый из них в отдельности и определено типичную схему продвижения с помощью информационных технологий и всемирной компьютерной сети Интернет. Проведена оценка маркетинговой эффективности применения стратегий продвижения различных типов Интернет-продуктов, которая должна включать в себя ряд параметров, которые приведены в данной статье. Проанализировано важность наличия веб-сайта предприятия как необходимого условия успешного продвижения своей продукции на рынке и ведение хозяйственной деятельности в условиях современной рыночной среды .
Considering the features of modern marketing, Internet-marketing in particular, the types of promotion information products are classified in the article, such as a separate product (goods),firm or company, thematic information resource (website), online-store, online-project. All of the above objects have their own characteristics, both in content and in the budget part, which leads to differences in the choice of promotion strategy, selection of Internet-marketing techniques and, consequently, the relative efficiency of the use by machine-building enterprises. We consider each of them separately and set the typical promotion scheme through information technology and World Wide Web. Made the estimation of marketing effectiveness use of strategies to promote different types of Internet-based products, which should include a number of parameters that are presented in this article. Analyzed the importance of availability of website as a necessary condition for the successful promotion of their products in the market and doing business in today's market environment.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2447
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

Використана література:

1. Фок Б. Іntеrnеt из самого начала / Б. Фок. – Пер. с англ. – СПб. : Питер, 1996. – 250 с.

2. Кононов В. О. Инновационные методы маркетинга в современной экономике / В. О. Кононов, В. А. Черненко. – СПб. : Инфо-Да, 2008. – 113 с.

3. Кононов В. О. Интернет-Продвижение продукта. Тенденции развития / В. О. Кононов. – СПб. : Инфо-Да, 2008. – с. 177-182.

4. Дятлов С. А. Информационно-сетевая экономика: сущность, показатели, регулирование / С. А. Дятлов, В. П. Марьяненко, Т. А. Селищева. – СПб. : Изд-во “Астерион”, 2008. – 420 с.

5. Гуров Ф. Продвижение бизнеса в Интернет. Все об РR и рекламе в сети / Ф. Гуров. – М. : Вершина, 2008. – 136 с.

6. Голик В. С. Интернет-реклама или как делаются деньги в сети / В. С. Голик, А. И. Толкачев. – Издательство деловой и учебной литературы, 2006. – 106 с.

7. Мельниченко С. В. Оцінка ефективності застосування інформаційних технологій у діяльності туристичних підприємств / С. В. Мельниченко // Економічні науки: наук вісник. – Чернівці, 2009. – Вип. ІІ (34). – С. 223–232.

8. Оксентюк Б. Особливості комунікаційної політики просування екологічного продукту [Електронний ресурс] / Б. Оксентюк, А. Оксентюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 225-233. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12obapep.pdf.

9. Елашкин М. Ожидание и реальность Wеb 2.0 / М. Елашкин. – М. : Открытые системы, 2007. – с. 28-33.

10. Ихильчик И. Социальные сети: полезный инструмент и выгодный бизнес / И. Ихильчик. – М. : Профессия Директор, 2008. – с. 38-41.

11. Уилсон Р. Планирование стратегии Интернет-маркетинга / Р. Уилсон. – М. : Издательский дом Гребенникова, 2003. – 264 с.

 

REFERENCES

1. Fok B. Internet from the very beginning [Internet iz samoho nachala]. Sankt-Peterburh, Piter, 1996, p. 250.

2. Kononov V. O., Chernenko V. A. Innovative methods of marketing in the modern economy [Innovacionnye metody marketinga v sovremennoy ekonomike]. Sankt-Peterburh, Info-Da, 2008, p. 113.

3. Kononov V. O. Internet promotion of the product. Development trends [Internet-prodvizhenie produkta. Tendencii razvitiya]. Sankt-Peterburh, Info-Da, 2008, pp. 177-182.

4. Dyatlov S. A., Maryanenko V. P., Selishсheva T. A. Information and network economy: the nature, performance, management [Informacionno-setevaya ekonomika: sushсhnost', pokazateli, regulirovaniye]. Sankt-Peterburh, Asterion, 2008, p. 420.

5. Gurov F. Business Promotion online. All about PR and advertising Online [Prodvizhenie biznesa v Internet. Vse ob RR i reklame v seti]. Moscow, Vershina, 2008, p. 136.

6. Golik V. S., Tolkachev A. I. Internet advertising or how to make money online [Internet-reklama ili kak delayutsa dengi v seti]. Izdatelstvo delovoy i uchebnoy literatury, 2006, p. 106.

7. Melnichenko S. V. Assessing the effectiveness use of information technology in activity of tourism enterprises [Otsinka efektyvnosti zastosuvannya informatsiynykh tekhnolohiy u diyalnosti turystychnykh pidpryemstv]. Chernivtsi, foundation: Economic Sciences, 2009, pp. 223-232.

8. Oksentyuk B., Oksentyuk A. Features of communication policy promotion of ecological product [Osoblyvosti komunikatsiynoyi polityky prosuvannya ekolohichnoho produktu], available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12obapep.pdf.

9. Elashkin M. Waiting and the reality of Web 2.0 [Ozhidanie i realnost Web 2.0]. Moscow, Open systems, 2007, pp. 28-33.

10. Ihilchik I. Social Networks: a useful tool and a profitable business [Socialnye seti: poleznyj instrument i vygodnyi biznes]. Moscow, Profession a Director, 2008, pp. 38-41.

11. Wilson R. Planning strategy of Internet marketing [Planirovaniye strategiy Internet-marketinga]. Moscow, Publishing house of Grebennikov, 2003, p. 264.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian