Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку

Назва:

(Title)

Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку

Автори:

(Authors)

Лучко, Михайло Романович
Лучко, Михаил Романович
Luchko, Mykhaylo Romanovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Лучко М. Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / М. Лучко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 98-109. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13lmrpbo.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Неопределенность и вероятностность хозяйственных операций: к вопросу бухгалтерского учета
Uncertainty and stochasticity of business transactions: the issue of accounting

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

657.1.012.1

Ключові слова:

(Key words)

бухгалтерський облік
ризик
господарська операція
невизначеність
ймовірнісність
об’єкти бухгалтерського обліку
дані
інформація
знання людини
процес управління
бухгалтерский учет
риск
хозяйственная операция
неопределенность
объекты бухгалтерского учета
данные
информация
знания человека
процесс управления
accounting
risk
business transactions
uncertainty
stochasticity
objects of accounting
data
information
people's knowledge
process of management


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В зазначеній статті розглянуто питання бухгалтерського обліку як функції управління господарськими операціями, пов'язаних з ризиком. Встановлено, що бухгалтерський облік як функція управління перш за все знання людини про стан і поведінку активів, капіталу та зобов’язань під впливом господарських операцій на усіх рівнях ієрархії підприємства. Виділяються при цьому й господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку. Встановлено, що усі господарські операції та господарські процеси пов’язані із ризиком їх здійснення, а відтак вимагають отримання достовірної інформації та необхідних знань для її застосування. Доводиться, що на базі цих знань в умовах ризик-економіки під впливом господарських подій формується інформаційна ієрархія стану і поведінки активів, капіталу та зобов’язань підприємства – дані, інформація, знання людини, процес управління. При цьому кожен рівень додає певні властивості до попереднього рівня і базується на ньому.
В указанной статье рассмотрены вопросы бухгалтерского учета как функции управления хозяйственными операциями, связанными с риском. Установлено, что бухгалтерский учет как функция управления прежде всего знания человека о состоянии и поведении активов, капитала и обязательств под влиянием хозяйственных операций на всех уровнях иерархии предприятия. Выделяются при этом и хозяйственные процессы как объекты бухгалтерского учета. Установлено, что все хозяйственные операции и хозяйственные процессы связаны с риском их осуществления, а следовательно требуют получения достоверной информации и необходимых знаний для ее применения. Доказано, что на базе этих знаний в условиях риск-экономики под влиянием хозяйственных событий формируется информационная иерархия состояния и поведения активов, капитала и обязательств предприятия – данные, информация, знания человека, процесс управления. При этом каждый уровень добавляет определенные свойства к предыдущему уровню и базируется на нем.
This paper considers the questions referred to accounting as a management tool of the related to risk business transactions. Found that accounting as a management function is primarily people's knowledge about the status and behavior of assets, capital and liabilities under the influence of business operations at all levels of the company’s hierarchy. There are also business processes as objects of accounting. Found that all business transactions and business processes associated with the risk incurred, and therefore require reliable information and knowledge necessary for its application. Proved that on the basis of this knowledge in terms of risk-economy under the influence of economic events is formed a hierarchy of information and behavior of assets, capital and liabilities of the company – data, information, people's knowledge and process of management. In addition, each level adds certain properties to the previous level and is based on it.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2443
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

Використана література:

1. Гуцайлюк З. В. Економічні ризики в інформаційній системі бухгалтерського обліку/ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №7. – С.8-13.

2. Макаров В. Г. Теоретические основы бухгалтерского учета / В. Г. Макаров. – М.: Финансы, 1978. – 159 с.

3. Кузьмінський Ю. А. Про сьогодення та майбутнє облікової професії / Ю. А. Кузьмінський // Незалежний аудитор. – 2012. – №4. – С. 33 – 35.

4. Коровський А. В. Еволюція людського фактору економіки та проблеми його формування: Монографія / А. В. Коровський. –К.: КНЕУ, 2004. – 184 с.

5. Друри К. Управленческий и производственный учет : учебник / К. Друри ; пер. с англ. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1071 с.

6. Якимкин В. Н. Финансовый дилинг / В. Н. Якимкин. – М. : ИКФ Омега-Л,2001. – 496 с.

7. Самуэльсон П. Стратегия развития предприятия / П. Самуэльсон, Э. Нордхаус, Д. Вильям ; пер. с англ. – М. : Вильяме, 2000. – 668 с.

8. Витцель М. Корпорация знания / М. Витцель // Информационные технологии в бизнесе / под ред. М. Желены. – СПб. : Питер, 2002. – 1120 с.

9. Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2009. – 912 с.

10. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський облік у банках: Підручник / Л. М. Кіндрацька. — К.: КНЕУ, 2008. — 816 с.

11. Кузьмінський Ю.А. Що таке система бухгалтерського обліку / Ю. А. Кузьмінський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №6. – С.8-11

12. Ловінська Л. Г. Бухгалтерський облік – інформаційне підгрунтя євроінтеграційних процесів в Україні / Л. Г. Ловінська // Экономика и управление. – 2009.– №1.– С.23-28

13. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : Навч. посібник / В.В. Сопко. — К.: КНЕУ, 2006. — 526 с.

14. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник.– 5-те вид.допов. і перероб. / Н. М. Ткаченко. – К: Алерта, 2011. – 976 с.

15. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996–ХІV зі змінами, внесеними згідно з Законом № 3422-IV від 09.02.2006. – Відомості Верховної Ради (ВВР) – 1999. – № 40. – С. 365; ВВР. – № 26. – С. 210.

16. Бутинець Ф.Ф. Теорія обліку чи його основи. Що вивчають майбутні фахівці з обліку? [Електронний ресурс] / Бутинець Ф.Ф., Бутинець Т.А. // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 1(22). – С. 19-37. – Режим доступу до журналу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2012_1/3.pdf.

17.  Ловінська Л. Г. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. – Частина 1. –Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/41/3.

 

REFERENCES

1. Hutsaylyuk Z. V. Economic risks in the information system of accounting [Ekonomichni ryzyky v informatsiyniy systemi bukhhalters'koho obliku]. Bukhhalters'kyy oblik i audyt – Accounting and Auditing, 2010, No.7, pp. 8-13.

2. Makarov V. H. Theoretical Fundamentals of accounting and auditing [Teoreticheskiye osnovy bukhhalterskoho ucheta]. Moscow, Finance Publ., 1978, p. 159.

3. Kuzminskyy Yu. A. On the present and future of the accounting profession [Pro syohodennya ta maybutnye oblikovoyi profesiyi]. Nezalezhnyy audytor – Independent auditor, 2012, No. 4, pp. 33-35.

4. Korovskyy A. V. Evolution of human factors and economic problems of its formation: Monograph [Evolyutsiya lyuds'koho faktoru ekonomiky ta problemy yoho formuvannya: Monohrafiya]. Kyiv, KNEU, 2004, p. 184.

5. Drury K. Management and Cost Accounting: a textbook [Upravlencheskiy i proizvodstvennyy uchet : uchebnik]. Moscow, YuNYTY-DANA Publ., 2002, p. 1071.

6. Yakymkyn V. N. Financial dealings [Finansovyy diling]. Moscow, YKF Omeha-L Publ., 2001, p. 496.

7. Samuelson P., Nordhaus E., Vyl'yam D. Strategy of enterprise development [Strategiya razvitiya predpriyatiya]. Moscow, Wiliams, 2000, p. 668.

8. Vittsel M. Corporation knowledge [Korporatsiya znaniya]. SPb., Piter Publ., 2002, p. 1120.

9. Butynets F.F. et. al. Accounting Financial Accounting : a textbook for students of specialty "Accounting and audit" of higher education institutions [Bukhhalters'kyy finansovyy oblik: pidruchnyk dlya studentiv spetsial'nosti "Oblik i audyt" vyshchykh navchal'nykh zakladiv]. Zhytomyr, PP "Ruta", 2009, p. 912.

10. Kindrats'ka L. M. Financial & Managerial Accounting in Banks : Tutorial [Finansovyy ta upravlins'kyy oblik u bankakh: Pidruchnyk]. Kyiv, KNEU, 2008, p. 816.

11. Kuz'mins'kyy Yu.A. What is System Accounting [Shcho take systema bukhhalters'koho obliku]. Bukhhalters'kyy oblik i audyt – Accounting and Auditing, 2006, No. 6, pp. 8-11.

12. Lovins'ka L. H. Accounting - Information basis of European integration processes in Ukraine [Bukhhalters'kyy oblik – informatsiyne pidhruntya yevrointehratsiynykh protsesiv v Ukrayini]. Ekonomyka i upravlenye – Economy and management, 2009, No. 1, pp. 23-28.

13. Sopko V. V. Accounting in Business Management : Training. manual [Bukhhalters'kyy oblik v upravlinni pidpryyemstvom : Navch. posibnyk]. Kyiv, KNEU, 2006, p. 526.

14. Tkachenko N. M. Accounting Financial Accounting , Taxation and Reporting: Manual [Bukhhalters'kyy finansovyy oblik, opodatkuvannya i zvitnist': Pidruchnyk]. Kyiv, Alerta, 2011, p. 976.

15. The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine " dated 16.07.1999 № 996 -XIV , as amended by the Law № 3422 -IV of 09.02.2006 [Zakon Ukrayiny “Pro bukhhalters'kyy oblik i finansovu zvitnist' v Ukrayini” vid 16.07.1999 r. #996–KhIV zi zminamy, vnesenymy z•hidno z Zakonom # 3422-IV vid 09.02.2006]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady – Bulletin of the Verkhovna Rada, 1999, No. 40, p. 365.

16. Butynets' F.F., Butynets' T.A. Theory of accounting or its base. What are exploring future accounting professionals ? [Teoriya obliku chy yoho osnovy. Shcho vyvchayut' maybutni fakhivtsi z obliku?]. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalters'koho obliku, kontrolyu i analizu. Mizhnarodnyy zbirnyk naukovykh prats' – Problems of the theory and methodology of accounting , analysis and audit . International Collection of scientific works, 2012, No. 1 (22), pp. 19-37, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2012_1/3.pdf.

17. Lovins'ka L. H., Zhylkina L. V., Holenko O. M. Accounting [Bukhhalters'kyy oblik], available at: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/41/3.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian