Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Представники українства у світовій науці (Михайло Яримович – видатний учений, державний та громадський діяч США)

Назва:

(Title)

Представники українства у світовій науці (Михайло Яримович – видатний учений, державний та громадський діяч США)

Автори:

(Authors)

Андрушків, Богдан Миколайович
Кирич, Наталія Богданівна
Стойко, Ігор Іванович
Погайдак, Ольга Богданівна
Мельник, Лілія Миколаївна
Андрушкив, Богдан Николаевич
Кирич, Наталья Богдановна
Стойко, Игорь Иванович
Погайдак, Ольга Богдановна
Мельник, Лилия Николаевна
Andrushkiv, Bohdan Mykolayovych
Kyrych, Nataliya Bohdanivna
Stoyko, Ihor Ivanovych
Pohaydak, Olha Bohdanivna
Melnyk, Liliya Mykolayivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Андрушків Б. Представники українства у світовій науці (Михайло Яримович – видатний учений, державний та громадський діяч США) [Електронний ресурс] / Б. Андрушків, Н. Кирич, І. Стойко, О. Погайдак, Л. Мельник // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 5-12. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13abmhds.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Представители украинцев в мировой науке (Михаил Яримович – выдающийся ученый, государственный и общественный деятель США)
Ukrainians in world science (Mykhaylo Yarymovych – eminent scientists, government and public figures U.S.)

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

94
477
629.7

Ключові слова:

(Key words)

діаспора
США
українці
наука
інтелігенція
Україна
космос
аерокосмічна промисловість
диаспора
США
украинцы
наука
интеллигенция
Украина
космос
аэрокосмическая промышленность
Diaspora
USA
Ukrainians
science
intellectuals
Ukraine
space
aerospace industry


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розглянуто особливості та проблеми відродження українства в умовах закордоння. Дано аналіз статистики існуючої української діаспори в США та стан і ситуацію в якій вона перебуває. Запропоновано шляхи налагодження співпраці інтелігенції, що перебуває у закордонні з прабатьківщиною та увічнення їх пам’яті шляхом запровадження іменних премій, державних відзнак ін.
В статье рассмотрены особенности и проблемы возрождения украинства в условиях зарубежья. Дан анализ статистики существующей украинской диаспоры в США, состояние и ситуацию, в которой она находится. Предложены пути налаживания сотрудничества интеллигенции, находящейся за рубежом, с прародиной и увековечения их памяти путем учреждения именных премий, государственных наград и др.
In the article features and problems of revival of ukrainian are considered in the conditions of foreign. The analysis of statistics of the existent Ukrainian diaspore is given in the USA and state and situation which it is in. The ways of adjusting of collaboration of intelegencii are offered that is in oversea with native country and immortalization of their memory by introduction of nominal bonuses, state differences of other.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2435
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

Використана література:

1. Микола Підгурський. «Українсько-американські паралелі освоєння космічного простору» / Микола Підгурський // Збірник праць НТШ. – Т. 7. Праці Інженерно-технічної комісії. – Тернопіль: Джура, 2012 р. – С. 198-203.

2. Яримович_Михайло – Матеріали Вікіпедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Яримович_Михайло.

3. Абліцов В. Г. Український Все-Світ / В. Г. Абліцов. – К. : КИТ, 2011. – т.1. – 672 с.

4. Андрушків Б. М. Корпоративна культура / Б. М. Андрушків, С. П. Черничинець. – К. : Кондор, 2011 р. – 528 с.

5. Аксіоми для нащадків: Українські імена в науці. Зб. нарисів. упоряд. і передм. О.К. Романчука. – Львівська істор. просв. організ. «Меморіал», 1992. – 544 с.

6. Байдахер Фрідріх. Загальна музеологія / За ред. Зеновія Мазурика; Пер. з нім. X. Назаркевич, О. Лянг, В. Лозинського. – К. : Літопис, 2005.

7. Михайло Яримович – Українці в світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/c1523bdc045f67b3/.

8. Гайдукевич Я. Музейна справа на Тернопільщині / Я. Гайдукевич // Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль : вид.-полігр. к-т «Збруч», 2004-2010. – том ІІ, 2005.

9. Щербатюк Клим. Супутник до Києва доведе [Електронний ресурс] / Клим Щербатюк. – Режим доступу: http://nadbuhom.pl/art_2583.html.

10. Michael I. Yarymovych. The DBpedia Knowledge Base [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dbpedia.org/page/Michael_I._Yarymovych.

11. Склад українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knk.nas.gov.ua/pages/sklad.html.

12. Музейна справа та музейна політика в Україні XX століття. – К. : Златограф, 2004.

13. Жертводавці УГКЦ в Севастополі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ugcc.sebastopol.ua/mecenats.htm.

14. Наші Ньютони та Галілеї [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://do-uvahy.blogspot.com/2010/03/blog-post.html.

15. Патон Б.Є. Україна в сузір’ї космічних держав світу / Б.Є. Патон, І. В. Вавілова, О. О. Негода, Я. С. Яцків. – К. : НАН України, 2001. – 92 с.

 

REFERENCES

1.  Pidhurskyy Mykola. Ukrainian-American parallel exploration of outer space [Ukrayins'ko-amerykans'ki paraleli osvoyennya kosmichnoho prostoru]. Zbirnyk prats' NTSh. – T. 7. Pratsi Inzhenerno-tekhnichnoyi komisiyi – Proceedings of the Shevchenko Scientific Society . - T. 7. Proceedings of the Engineering and Technical Commission, Ternopil', Dzhura, 2012, pp. 198-203.

2. Yarymovych Michael – Wikipedia Materials [Yarymovych_Mykhaylo – Materialy Vikipediyi], available at: http://uk.wikipedia.org/wiki/Yarymovych_Mykhaylo.

3. Ablitsov V. H. Ukrainian All- World [Ukrayins'kyy Vse-Svit]. Kyiv, KYT, 2011, Vol. 1, p. 672.

4. Andrushkiv B. M., Chernychynets S. P. Corporate Culture [Korporatyvna kul'tura]. Kyiv, Kondor, 2011, p. 528.

5. Romanchuk O.K. Axioms for posterity : Ukrainian names in science. Collection [Aksiomy dlya nashchadkiv: Ukrayins'ki imena v nautsi. Zb. narysiv. uporyad. i peredm. O.K. Romanchuka]. Memorial, 1992, p. 544.

6. Baydakher Fridrikh. Total museology [Zahal'na muzeolohiya]. Kyiv, Litopys, 2005.

7. Michael Yarymovych – Ukrainians in the world [Mykhaylo Yarymovych – Ukrayintsi v sviti], available at: http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/c1523bdc045f67b3/.

8. Haydukevych Ya. Museology in Ternopil region [Muzeyna sprava na Ternopil'shchyni]. Ternopil Encyclopedic Dictionary, Ternopil, Zbruch Publ., 2004-2010, Vol. II, 2005.

9. Shcherbatyuk Klym. Sputnik Kyiv to prove [Suputnyk do Kyyeva dovede], available at: http://nadbuhom.pl/art_2583.html.

10. Michael I. Yarymovych. The DBpedia Knowledge Base, available at:  http://dbpedia.org/page/Michael_I._Yarymovych.

11. The Ukrainian International Committee for Science and Culture of the Academy of Sciences of Ukraine [Sklad ukrayins'koho mizhnarodnoho komitetu z pytan' nauky i kul'tury pry NAN Ukrayiny], available at: http://knk.nas.gov.ua/pages/sklad.html.

12. Museology and museum policy in Ukraine of XX century [Muzeyna sprava ta muzeyna polityka v Ukrayini XX stolittya]. Kyiv, Zlatograf Publ., 2004.

13. Donors Church in Sevastopol [Zhertvodavtsi UHKTs v Sevastopoli], available at: http://ugcc.sebastopol.ua/mecenats.htm.

14. Our Newton and Galilee [Nashi N'yutony ta Halileyi], available at:  http://do-uvahy.blogspot.com/2010/03/blog-post.html.

15. Paton B.Ye., Vavilova I. V., Nehoda O. O., Yatskiv Ya. S. Ukraine in the constellation of world space [Ukrayina v suzir"yi kosmichnykh derzhav svitu]. Kyiv, NANU, 2001, p. 92.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian