Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Сценарний підхід до реструктуризації підприємств на основі комплексу економіко-математичних моделей

Назва:

(Title)

Сценарний підхід до реструктуризації підприємств на основі комплексу економіко-математичних моделей

Автори:

(Authors)

Стеченко, Дмитро Миколайович
Стеченко, Дмитрий Николаевич
Stechenko, Dmytro Mykolayovych
Омельченко, Ольга Сергіївна
Омельченко, Ольга Сергеевна
Omelchenko, Olga Serhiyivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Стеченко Д. Сценарний підхід до реструктуризації підприємств на основі комплексу економіко-математичних моделей [Електронний ресурс] / Д. Стеченко, О. Омельченко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 195-215. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13sdmemm.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Сценарный подход к реструктуризации предприятий на основе комплекса экономико-математических моделей
Scenario-based approach to the restructuring of enterprises on the basis of the economic and mathematical models

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338.24

Ключові слова:

(Key words)

реструктуризація
організаційно-економічне забезпечення реструктуризації
сценарії здійснення реструктуризації
restructuring
restructuring organizational-economic provision
restructuring implementation scenario


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розглядається підхід до реструктуризації машинобудівних підприємств на основі комплексу економіко-математичних моделей і сценаріїв її здійснення. Наведено склад і особливості формування організаційно-економічного забезпечення реструктуризації. Розглядаються складові економіко-математичного забезпечення реструктуризації: загальна модель реструктуризації, яка визначає схему її планування, розроблення і реалізації; загальна бізнес-модель підприємства як комплекс взаємопов’язаних моделей різного рівня деталізації, що описують ключові зв’язки між параметрами стану, потенціалу та зовнішнього бізнес-середовища підприємства; комплекс моделей і методів, які описують і процеси перетворень, і способи прийняття рішень щодо варіантів здійснення реструктуризації; набір сценаріїв і відповідних засобів здійснення реструктуризації. Розглядаються і пропонуються підходи до вирішення трьох рівнів методологічних проблем реструктуризації. Проблеми першого рівня пов’язані з відбором і оцінюванням базових економічних показників, які характеризують окремі аспекти стану підприємств, можливості як банкрутства так і розвитку. Для управління реструктуризацією важливо вибрати систему показників, яка забезпечить адекватне оцінювання стану підприємства і рішень щодо запобігання неплатоспроможності, підвищення ефективності діяльності. Проблеми другого рівня стосуються розроблення або вибору методик інтегрального оцінювання стану підприємства, загрози банкрутства, потенціалу підприємства. Проблеми третього рівня – це проблеми розроблення цілісної методології планування, оцінювання і здійснення реструктуризації. Визначаються принципи цілісного підходу до розроблення, деталізації і втілення стратегії реструктуризації підприємств, дотримання яких забезпечує успіх реструктуризації. Пропонується набір сценаріїв здійснення реструктуризації підприємств. Визначаються напрями практичного застосування запропонованого підходу.
Аннотация. В статье рассматривается подход к реструктуризации машиностроительных предприятий на основе комплекса экономико-математических моделей и сценариев ее осуществления. Приведены состав и особенности формирования организационно-экономического обеспечения реструктуризации. Рассматриваются составляющие экономико-математического обеспечения реструктуризации: общая модель реструктуризации, которая определяет схему ее планирования, разработки и реализации; общая бизнес-модель предприятия как комплекс взаимосвязанных моделей различного уровня детализации, которые описывают ключевые зависимости между параметрами состояния, потенциала и внешней бизнес-среды предприятия; комплекс моделей и методов, которые описывают и процессы преобразований, и способы принятия решений относительно вариантов осуществления реструктуризации; набор сценариев и соответствующих средств осуществления реструктуризации. Рассматриваются и предлагаются подходы к решению трех уровней методологических проблем реструктуризации. Проблемы первого уровня связаны с отбором и оценкой базовых экономических показателей, которые характеризуют отдельные аспекты состояния предприятия, возможности как банкротства, так и развития. Для управления реструктуризацией важно выбрать систему показателей, которая обеспечит адекватную оценку состояния предприятия и решений по предотвращению неплатежеспособности, повышению эффективности деятельности. Проблемы второго уровня касаются разработки или выбора методик интегральной оценки состояния предприятия, угрозы банкротства, потенциала предприятия. Проблемы третьего уровня – это проблемы разработки целостной методологии планирования, оценки и осуществления реструктуризации. Определяются принципы целостного подхода к разработке, детализации и реализации стратегии реструктуризации предприятий, следование которым обеспечивает успех реструктуризации. Предлагается набор сценариев осуществления реструктуризации предприятий. Определяются направления практического применения предложенного подхода.
The approach to the restructuring of engineering enterprises on the basis of economic and mathematical models complex and scenarios for its implementation are given in the article. The structure and features of the formation of organizational restructuring and economic provision are described. The components of economic and mathematical methods of restructuring are considered: a general model of restructuring, that determines the design of its planning, development and implementation; the overall business model of the enterprise as a set of interrelated models of different levels of detail that describes the key relationships between parameters of state, potential and external business environment of the company; set of models and methods that describe the processes of transformation, and approach of making decisions on restructuring options; a set of scenarios and appropriate means of restructuring. Approaches of solving of methodological problems of restructuring on three levels are considered and proposed. Problems of the first level associated with selection and evaluation of basic economic indicators that characterizes certain aspects of the business, the possibility of bankruptcy as well as development. Choosing a system of indicators that will provide an adequate assessment of the enterprise and solutions to prevent insolvency, increasing efficiency is important for managing the restructuring. Problems of the second level are related to the development or choosing of integral evaluation methods of the enterprise, the threat of bankruptcy, the potential of the company. Problems of the third level associated with developing an integrated methodology for planning, evaluation and restructuring. The principles of a holistic approach to design, specification and implementation of the strategy of enterprise restructuring, that ensures the success of restructuring are identified. The set of restructuring implementation scenarios are proposed. Areas of practical application of the proposed approach are identified.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2578
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

Використана література:

1. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий. Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям / Аистова М.Д. –М.: Альпина Паблишер, 2002.-287 с.

2. Баюра Д.О. Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку: монографія / Д.О. Баюра.– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. –288 с.

3. Бідюк П.І., Омельченко О.С. Діагностування кризи як складова організаційно-економічного механізму реструктуризації / П.І.Бідюк, О.С.Омельченко // Бізнес Інформ. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2011. – №10. – С.72 – 76.

4. Галушко А.В. Реструктуризация как средство адаптации предприятий к рыночным условиям хозяйствования / А.В.Галушко // Економіка розвитку. – 2002. – №1(21). – С.73 – 74.

5. Євдокімов Ф. І. Організаційно-економічний механізм об’єднання промислових підприємств: монографія / Ф. І. Євдокимов, Н. В. Розумна. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010.– 179 с.

6. Кизим Н. А. Проблемы проведения реструктуризации промышленных предприятий в Украине: монография / Н. А. Кизим, В. В. Жихарцев: НИЦ индустриальных проблем развития. – Х.: ИНЖЭК, 2009. – 179 с.

7. Ковалев А.И. Управление реструктуризацией предприятия.– К.: АВРИО, 2006. – 367с.

8. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств / Агенство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій.– Київ.– 1998 [Електронний ресурс].– Режим доступу: htpp:// www.zakon.rada.gov.ua.

9. Методика розробки планів реструктуризації державних підприємств та організацій. №73 від 02.06.97. Київ. Агенство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій // www.zakon.rada.gov.ua.

10. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій / Агенство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій. Київ. 1997. [Електронний ресурс].– Режим доступу: htpp: // www.zakon.rada.gov.ua.

11. Методичні вказівки щодо проведення реструктуризації державних підприємств. №9 від 23.01.1998. Міністерства економіки України. Київ. 1998 // www.zakon.rada.gov.ua.

12. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємств та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства // Інвестиційна газета.– №12 (540), 2006.– С.4 – 18.

13. Омельченко О.С. Інтегральний підхід до побудови організаційно-економічного механізму реструктуризації / О.С. Омельченко // Праці Одеського політехнічного університету. – 2011. – Вип. 3 (37). – С.200 – 209.

14. Положення про порядок проведення аналізу фінансового стану підприємства, що приватизується. Аудиторська палата. 2001 [Електронний ресурс].– Режим доступу: htpp:// www.zakon.rada.gov.ua.

15. Пономаренко В. С. Стратегія управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах / В. С. Пономаренко, А. М. Золотарьов, О. М. Ястремська та ін.; В. С. Пономаренко (заг. ред.). – Х.: ХНЕУ, 2005. – 452с.

16. Портнова Г.О. Механізм вибору виду й оцінки ефективності реструктуризації промислового підприємства. Автореф. дисер. к.е.н., Донецьк, 2008.-25с.

17. Розвиток промислового виробництва: методи, моделі та інструменти: монографія / Грозний І.С. та ін.: за заг. ред. І.С.Грозного. ІЕП НАН України. – Донецьк: Купріянов В.С., 2010. – 339 с.

18. Стеченко Д. М. Системний підхід до реструктуризації та класифікації її видів / Д.М. Стеченко, О.С. Омельченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2012. – Вип. 86. – С. 59 – 67.

19. Череп Л.В. Реструктуризація системи управління промислових підприємств: монографія / Л.В.Череп, О.В.Лепьохін, І.О.Лепьохіна-Таберко, О.Г.Череп: Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010. – 395 с.

 

REFERENCES

1. Aistova M.D. Restructuring of enterprises. Strategy, coordination of structural parameters, reducing resistance to change [Restrukturizatsiya predpriyatiy. Strategii, koordinatsiya strukturnykh parametrov, snizhenie soprotivleniya preobrazovaniyam]. Moscow, Alpina Publisher, 2002, p. 287.

2. Bayura D.O. The corporate governance in Ukraine : status and prospects : monograph [Systema korporatyvnoho upravlinnya v Ukrayini: stan ta perspektyvy rozvytku: monohrafiya]. Kyiv, Kyyivs'kyy universytet Publ., 2009, p. 288.

3. Bidyuk P.I., Omel'chenko O.S. [Diahnostuvannya kryzy yak skladova orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu restrukturyzatsiyi]. Biznes Inform – Business Inform, Kharkiv, INZhEK Publ., 2011, No. 10, pp. 72-76.

4. Halushko A.V. Restructuring as a means of adaptation of enterprises to market conditions management [Restrukturizatsiya kak sredstvo adaptatsii predpriyatiy k rynochnym usloviyam khozyaystvovaniya]. Ekonomika rozvytku – Business Development, 2002, No. 1(21), pp. 73 – 74.

5. Yevdokimov F. I., Rozumna N. V. Organizational-economic mechanism of association of industrial enterprises : monograph [Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm ob"yednannya promyslovykh pidpryyemstv: monohrafiya]. Donets'k, DonNTU, 2010, p. 179.

6. Kizim N. A., Zhikhartsev V. V. Problems of industrial restructuring in Ukraine: monograph [Problemy provedeniya restrukturizatsii promyshlennykh predpriyatiy v Ukraine: monografiya]. Kharkiv, INZhEK, 2009, p. 179.

7. Kovalev A. I. Management of restructuring the company [Upravlenie restrukturizatsiey predpriyatiya]. Kyiv, AVRIO, 2006, p. 367.

8. Methodology of integrated assessment of investment attractiveness of companies [Metodyka intehral'noyi otsinky investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstv]. Agency for the Prevention of bankruptcy of enterprises and organizations, Kyiv, available at: htpp:// www.zakon.rada.gov.ua.

9. Methods of development plans for the restructuring of state enterprises and organizations, No. 73, 02/06/97 [Metodyka rozrobky planiv restrukturyzatsiyi derzhavnykh pidpryyemstv ta orhanizatsiy, No. 73, 02/06/97]. Kyiv, Agency for the Prevention of bankruptcy of enterprises and organizations, available at: www.zakon.rada.gov.ua.

10. Methodology for in-depth analysis of the financial condition of enterprises and organizations [Metodyka provedennya pohlyblenoho analizu finansovo-hospodars'koho stanu pidpryyemstv ta orhanizatsiy]. Kyiv, Agency for the Prevention of bankruptcy of enterprises and organizations, 1997, available at: http://www.zakon.rada.gov.ua.

11. Methodological guidelines on restructuring of public enterprises, No. 9 dated 23.01.1998 . [Metodychni vkazivky shchodo provedennya restrukturyzatsiyi derzhavnykh pidpryyemstv. #9 vid 23.01.1998]. Kyiv, Ministry of Economy of Ukraine, 1998, , available at: www.zakon.rada.gov.ua.

12. Guidelines to identify the signs and symptoms insolvency action concealing bankruptcy fraudulent bankruptcy or bankruptcy [Metodychni rekomendatsiyi shchodo vyyavlennya oznak neplatospromozhnosti pidpryyemstv ta oznak diy z prykhovuvannya bankrutstva, fiktyvnoho bankrut•stva chy dovedennya do bankrutstva]. Investytsiyna hazeta – Investment newspaper, No. 12 (540), 2006, pp. 4-18.

13. Omelchenko O.S. The integrated approach to building organizational and economic restructuring mechanism [Intehral'nyy pidkhid do pobudovy orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu restrukturyzatsiyi]. Pratsi Odes'koho politekhnichnoho universytetu – Proceedings of the Odessa Polytechnic University, 2011, Vol. 3 (37), pp. 200-209.

14. [Regulations on the analysis of the financial condition of enterprises privatized [Polozhennya pro poryadok provedennya analizu finansovoho stanu pidpryyemstva, shcho pryvatyzuyet'sya]. Audytors'ka palata – Audit Chamber, 2001, available at: htpp:// www.zakon.rada.gov.ua.

15. Ponomarenko V. S., Zolotaryov A. M., Yastremska O. M. et al. Management Strategy Organizational changes in industrial [Stratehiya upravlinnya orhanizatsiynymy peretvorennyamy na promyslovykh pidpryyemstvakh]. Kharkiv, KhNEU, 2005, p. 452.

16. Portnova H.O. Mechanism type selection and evaluation of the efficiency of industrial restructuring. Author. dyser . Ph.D. [Mekhanizm vyboru vydu y otsinky efektyvnosti restrukturyzatsiyi promyslovoho pidpryyemstva]. Donets'k, 2008, p. 25.

17. Hroznyy I.S. et al. Development of industrial production : methods , models and tools : monograph [Rozvytok promyslovoho vyrobnytstva: metody, modeli ta instrumenty: monohrafiya]. IEP NAN Ukrayiny, Donetsk, Kupriyanov V.S. Publ., 2010, p. 339.

18. Stechenko D. M., Omelchenko O.S. Systematic approach to restructuring and classification of species [Systemnyy pidkhid do restrukturyzatsiyi ta klasyfikatsiyi yiyi vydiv]. Modelyuvannya ta informatsiyni systemy v ekonomitsi: Zb. nauk. prats' – Modelling and Information Systems in Economics: Coll. sciences. works, Kyiv, KNEU, 2012, Vol. 86, pp. 59-67.

19. Cherep L.V., Lepyokhin O.V., Lepyokhina-Taberko I.O., Cherep O.H. Restructuring management industry : monograph [Restrukturyzatsiya systemy upravlinnya promyslovykh pidpryyemstv: monohrafiya]. Zaporizhzhya, KPU Bubl., 2010, p. 395.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian