Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Класифікація інноваційних стратегій підприємства

Назва:

(Title)

Класифікація інноваційних стратегій підприємства

Автори:

(Authors)

Радинський, Сергій Віталійович
Радынский, Сергей Витальевич
Radynskyy, Serghiy Vitaliyovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Радинський С. Класифікація інноваційних стратегій підприємства [Електронний ресурс] / С. Радинський // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 277-285. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13rsvisp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Классификация инновационных стратегий предприятия
Classification of enterprise innovative strategies

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658.589
330.341.1

Ключові слова:

(Key words)

типологія
інноваційна стратегія
інноваційний потенціал
інноваційна діяльність
typology
innovation strategy
innovation potential
innovation activities


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті досліджено підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до класифікації інноваційних стратегій підприємства. Визначено сучасні напрями та необхідність реалізації різновидів стратегій інноваційного розвитку. Проаналізовано погляди багатьох вчених та подано власну позицію щодо особливостей в представлених класифікаційних підходах. На основі дослідження підходів науковців узагальнено типи стратегій, які на практиці можуть використовувати підприємства. Запропоновано власну класифікацію із врахуванням типів та підтипів інноваційних стратегій використовуваних підприємствами, яка базується на розподілі інноваційних стратегій на три групи – наступальні (активні), оборонні (пасивні), комбіновані (змішані). По кожному із типів представлено підтипи та наголошено на можливостях комбінування різнотипних інноваційних стратегій. Відображено характеристики кожного із визначених типів інноваційних стратегій представленої класифікації. Визначено особливості подальшого використання класифікаційних підходів інноваційних стратегій в практиці діяльності підприємства.
В статье исследованы подходы отечественных и зарубежных ученых к классификации инновационных стратегий предприятия. Определены современные направления и необходимость реализации разновидностей стратегий инновационного развития. Проанализированы взгляды многих ученых и представлена собственная позиция относительно особенностей в представленных классификационных подходах. На основе исследования подходов ученых обобщены типы стратегий, которые на практике могут использовать предприятия. Предложена собственная классификация с учетом типов и подтипов инновационных стратегий, используемых предприятиями, основанная на распределении инновационных стратегий на три группы – наступательные (активные), оборонительные (пассивные), комбинированные (смешанные). По каждому из типов представлено подтипы и акцентировано внимание на возможностях комбинирования разнотипных инновационных стратегий. Отражены характеристики каждого из определенных типов инновационных стратегий представленной классификации. Определены особенности дальнейшего использования классификационных подходов инновационных стратегий в практике деятельности предприятия.
Approaches of Ukrainian and foreign scientists to classification of innovative strategies of enterprise are investigated in the article. Modern directions and necessity of realization of varieties of strategies innovative development are formulated. On the analysis of the viewpoints of various scientists our own position considering the peculiarities of classification of approaches is given. On the basis of investigation of scientists researches the types of strategies, that can be used in practice by an enterprise are generalized. Own classification, taking into account types and subtypes of innovative strategies used by enterprises, that is based on distribution of innovative strategies of three groups – offensive (active), defensive (passive), combined (mixed) is offered. On each of the types separate subtypes are presented that makes possible of combining of various innovative strategies. Peculiar characteristics of each type of innovative strategies of the presented classification are described. The features of the further use of classification approaches of innovative strategies in practice of enterprise are highlighted.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3096
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf


Використана література:
1. Агарков С.А. Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика: учеб. Пособие /
С. А. Агарков, Е. С. Кузнецова, М. О. Грязнова; Федер. Агентство по рыболовству, Мурм. Гос. Техн. Ун-т. –
М.: Акад. естествознания, 2011. – 143 с.
2. Дорофеев В.Д. Инновационный менеджмент.: учебное пособие. / В.Д. Дорофеев, В.А. Дресвянников. –
Пенза.: Издательство Пензенского гос. Универ. – 2003. – 189 с.
3. Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки: навч. посіб. /
В. І. Захарченко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.
4. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. / Н.В. Краснокутська – К.: КНЕУ, 2003. –
504 с.
5. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. / П.П. Микитюк – Тернопіль: Економічна
думка, 2006. – 295 с.
6. Портер М. Конкуренция / М. Портер; [пер. с англ.] – М.: ИД „Вільямс”, 2001. – 495 c.
7. Скібіцький О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. / О. М. Скібіцький – К.: Центр
учбової літератури, 2009. – 408 с.
8. Стадник В.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: Навчальний посібник /
В.В. Стадник, М.А. Йохна – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 327 с.
9. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник. / Л.І. Федулова. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.
10. Харук К.Б. Інноваційні стратегії розвитку торговельних підприємств / К.Б. Харук // Вісник Національного
університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2009. – №640. – С. 423-424.
11. Dodgson M., Gann D., Salter A., The Management of Technological Innovation: Strategy and Practice. Oxford
University Press, 2008.
12. Fridmen К. The Economics of industrial innovation; 2nd edn. Frances Pinter, London, 1982. – p. 38.
REFERENCES
1. Agarkov S.A. et. al. Innovation management and state innovation policy [Innovatsionnyiy menedzhment i
gosudarstvennaya innovatsionnaya politika: ucheb. Posobie]. Moscow, Acad. Natural History, 2011. p. 143.
2. Dorofeev V.D., Dresvyannikov V.A. Innovation Management.: Tutorial [Innovatsionnyy menedzhment.: uchebnoe
posobie]. Penza, Penza State University, 2003. p. 189.
3. Zaharchenko V.I. Innovation Management : Theory and Practice in transforming the economy : studies. guidances
[Innovatsiyniy menedzhment: teoriya i praktika v umovah transformatsiyi ekonomiki: navch. posib.]. Kyiv, CUL,
2012. p. 448.
4. Krasnokutska N. V. Innovation Management : Training. Guide [Innovatsiyniy menedzhment: Navch. posibnik]. Kyiv,
KNEU, 2003. p. 504.
5. Mikityuk P.P. Innovation Management [Innovatsiyniy menedzhment: Navchalniy posibnik]. Ternopil, Ekonomichna
dumka, 2006. p. 295.
6. Porter M. Competition [Konkurentsiya]. Moscow, Willams, 2001. p. 495.
7. Skibitskiy O.M. Innovation and Investment Management [Innovatsiyniy ta investitsiyniy menedzhment]. Kyiv, CUL,
2009. p. 408.
8. Stadnik V.V., Yohna M.A. Strategic management of innovative enterprise development [Strategichne upravlinnya
innovatsiynim rozvytkom pidpriemstva: Navchalniy posibnik]. Khmelnytskyy, KhNU, 2011. p. 327.
9. Fedulova L.I. Innovation Economy [Innovatsiyna ekonomika: Pidruchnik]. Kyiv, Libid, 2006. p. 480.
10. Haruk K.B. Innovation strategies of trading companies [Innovatsiyni strategiyi rozvitku torgovelnih pidpriemstv].
Visnyk Natsionalnoho universitetu «Lvivska politekhnika». Problemy ekonomiky ta upravlinnya – Proceedings of the
National University "Lviv Polytechnic". Problems of Economics and Management, 2009, No. 640, pp. 423-424.
11. Dodgson M., Gann D., Salter A., The Management of Technological Innovation: Strategy and Practice. Oxford
University Press, 2008.
12. Fridmen К. The Economics of industrial innovation; 2nd edn. Frances Pinter, London, 1982. p. 38.
Використана література: 
1. Агарков С.А. Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика: учеб. Пособие / С. А. Агарков, Е. С. Кузнецова, М. О. Грязнова; Федер. Агентство по рыболовству, Мурм. Гос. Техн. Ун-т. – М.: Акад. естествознания, 2011. – 143 с. 
2. Дорофеев В.Д. Инновационный менеджмент.: учебное пособие. / В.Д. Дорофеев, В.А. Дресвянников. – Пенза.: Издательство Пензенского гос. Универ. – 2003. – 189 с. 
3. Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки: навч. посіб. / В. І. Захарченко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с. 
4. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. / Н.В. Краснокутська – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с. 
5. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. / П.П. Микитюк – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 295 с. 
6. Портер М. Конкуренция / М. Портер; [пер. с англ.] – М.: ИД „Вільямс”, 2001. – 495 c. 
7. Скібіцький О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. / О. М. Скібіцький – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 408 с. 
8. Стадник В.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: Навчальний посібник / В.В. Стадник, М.А. Йохна – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 327 с. 
9. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник. / Л.І. Федулова. – К.: Либідь, 2006. – 480 с. 
10. Харук К.Б. Інноваційні стратегії розвитку торговельних підприємств / К.Б. Харук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2009. – №640. – С. 423-424. 
11. Dodgson M., Gann D., Salter A., The Management of Technological Innovation: Strategy and Practice. Oxford University Press, 2008. 
12. Fridmen К. The Economics of industrial innovation; 2nd edn. Frances Pinter, London, 1982. – p. 38.   

REFERENCES 
1. Agarkov S.A. et. al. Innovation management and state innovation policy [Innovatsionnyiy menedzhment i gosudarstvennaya innovatsionnaya politika: ucheb. Posobie]. Moscow, Acad. Natural History, 2011. p. 143. 
2. Dorofeev V.D., Dresvyannikov V.A. Innovation Management.: Tutorial [Innovatsionnyy menedzhment.: uchebnoe posobie]. Penza, Penza State University, 2003. p. 189. 
3. Zaharchenko V.I. Innovation Management : Theory and Practice in transforming the economy : studies. guidances [Innovatsiyniy menedzhment: teoriya i praktika v umovah transformatsiyi ekonomiki: navch. posib.]. Kyiv, CUL, 2012. p. 448. 
4. Krasnokutska N. V. Innovation Management : Training. Guide [Innovatsiyniy menedzhment: Navch. posibnik]. Kyiv, KNEU, 2003. p. 504. 
5. Mikityuk P.P. Innovation Management [Innovatsiyniy menedzhment: Navchalniy posibnik]. Ternopil, Ekonomichna dumka, 2006. p. 295. 
6. Porter M. Competition [Konkurentsiya]. Moscow, Willams, 2001. p. 495. 
7. Skibitskiy O.M. Innovation and Investment Management [Innovatsiyniy ta investitsiyniy menedzhment]. Kyiv, CUL, 2009. p. 408. 
8. Stadnik V.V., Yohna M.A. Strategic management of innovative enterprise development [Strategichne upravlinnya innovatsiynim rozvytkom pidpriemstva: Navchalniy posibnik]. Khmelnytskyy, KhNU, 2011. p. 327. 
9. Fedulova L.I. Innovation Economy [Innovatsiyna ekonomika: Pidruchnik]. Kyiv, Libid, 2006. p. 480. 
10. Haruk K.B. Innovation strategies of trading companies [Innovatsiyni strategiyi rozvitku torgovelnih pidpriemstv]. Visnyk Natsionalnoho universitetu «Lvivska politekhnika». Problemy ekonomiky ta upravlinnya – Proceedings of the National University "Lviv Polytechnic". Problems of Economics and Management, 2009, No. 640, pp. 423-424. 
11. Dodgson M., Gann D., Salter A., The Management of Technological Innovation: Strategy and Practice. Oxford University Press, 2008. 
12. Fridmen К. The Economics of industrial innovation; 2nd edn. Frances Pinter, London, 1982. p. 38.
 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian